• “İslam Hukukunda Ahkâmın Değişmesi” adlı eserinde Prof. Dr. Mehmet Erdoğan şöyle der:

  “Helal ve Haram kılma yetkisini sadece Allah’a tanıyan Kur’an bu yetkiyi kendisinde görenleri tanrılık iddiasında bulunmakla nitelemiş; haramı helal, helali de haram kılmayı şirkle eş tutmuştur…” 34

  34. İslam Hukukunda Ahkâmın Değişmesi, sf. 130. Marmara İlahiyat Yayınları.
 • Kur’ân-ı Kerim’de Hıristiyanlık
  “Nasrânî” kelimesi, Kur’ân-ı Kerim’de bir yerde1 geçer. Bu kelimenin çoğulu olan “nasârâ” kelimesi, 14 yerde kullanılır. Hıristiyanların çoğunluğunu teşkil ettiği “ehl-i kitab” 32 yerde, yine aynı anlamda, “ûtü’l-kitab” (kendilerine Kitap verilenler) 21 yerde geçer. “İncîl” 12; “İsâ” 25 yerde, Hz. İsa’nın lakabı olan “Mesîh” de 11yerde kullanılır. Hz. İsa’nın annesi “Meryem” 34 yerde geçer.
  “Ben, benden önce gelen Tevrat’ı tasdik etmek, size haram kılınan bazı şeyleri de helâl kılmak üzere gönderildim. Size Rabbinizden bir âyet/mûcize getirdim. Allah’tan korkun ve bana itaat edin. Çünkü Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyle ise O’na ibâdet/kulluk edin. İşte bu, dosdoğru yoldur.” 2
  “De ki: ‘Ey ehl-i kitap! Sizinle bizim aramızda müsâvi/anlamı eşit (ve âdil) bir kelimeye gelin, (şöyle diyerek): ‘Allah’tan başkasına tapmayalım; O’na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah’ı bırakıp da kimimiz, kimimizi rabler edinip ilâhlaştırmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse işte o zaman deyin ki: ‘Şâhid olun, biz muhakkak müslümanlarız.” 3
  “Hiçbir beşerin, Allah’ın kendisine Kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra (kalkıp) insanlara: ‘Allah’ı bırakıp da (gelin) bana kul olun’ demesi mümkün değildir. Bil’akis (şöyle der:) ‘Okumakta ve öğrenmekte olduğunuz Kitap uyarınca Rabbe hâlis kullar olun.’ Ve size ‘melekleri ve peygamberleri ilâhlar/tanrılar edinin’ diye de emretmez. Siz müslüman olduktan sonra, hiç size kâfirliği emreder mi?” 4
  “Ey ehl-i kitab! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında, hak/gerçek olandan başkasını söylemeyin. Mesih, ancak Meryem’in oğlu İsa’dır, (o) Allah’ın rasûlüdür; Meryem’e ulaştırdığı (‘kün=ol’) kelimesi (nin eseri)dir. Allah tarafından (gelen) bir ruhtur. Artık Allah’a ve peygamberlerine iman edin de ‘(İlâh) üçtür’ demeyin. Kendiniz için hayırlı olmak üzere bundan vazgeçin. Allah ancak bir tek ilâhtır. O, çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. Vekil olarak Allah yeter. Ne Mesih ve ne de Allah’a yakın melekler, Allah’ın kulu olmaktan çekinirler. O’na kulluktan çekinip büyüklenen kimselerin hepsini (Allah) yakında huzuruna toplayacaktır.” 5
  “Gerçekten ‘Allah, Meryem oğlu Mesih’in kendisidir’ diyenler, andolsun ki kâfir olmuşlardır. De ki: ‘O halde, Allah, Meryem oğlu Mesih’i, anası (Meryem’i) ve yeryüzünde bulunanların hepsini öldürmek isterse, Allah’a karşı kimin elinden bir şey gelir?” 6
  “Meryem oğlu Mesih (İsa) gerçekten Allah’tır’ diyenler, andolsun kâfir olmuşlardır. Hâlbuki Mesih (şöyle) demişti: ‘Ey İsrâiloğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin. Bilin ki kim Allah’a şirk/ortak koşarsa, hiç şüphesiz Allah ona cenneti haram kılar; artık onun yeri ateştir ve zâlimler için yardımcılar da yoktur.” 7
  “Andolsun ‘Allah üçün üçüncüsüdür (üç tanrının biridir)’ diyenler kâfir olmuştur. Hâlbuki bir tek ilâhtan başka hiçbir ilâh/tanrı yoktur. Eğer diyegeldikleri (bu sözden) vazgeçmezlerse içlerinden o kâfir olanlara çok acıklı bir azap vardır.” 8
  “Meryem oğlu Mesih (İsa), ancak bir rasûldür/peygamberdir (başka bir şey değildir). Ondan önce de (birçok) peygamberler gelip geçmiştir. Anası da çok doğru bir kadındır. Her ikisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara delilleri nasıl açıklıyoruz, sonra bak nasıl (haktan) yüz çeviriyorlar.” 9
  “De ki: ‘Ey ehl-i Kitap, dininizde haksız yere haddi aşmayın. Bundan evvel gerçekten hem kendileri sapmış, hem de birçoğunu saptırmış ve (hâlâ da) dümdüz yoldan sapagelmiş bir kavmin hevâsına (ve hevesine) uymayın.” 10
  “Allah: ‘Ey Meryem oğlu İsa! İnsanlara: ‘beni ve anamı, Allah’tan başka iki ilâh/tanrı edinin’ diye sen mi dedin?’ diye buyurduğu zaman o, şöyle dedi: ‘Hâşâ! Seni tenzih ederim, Sen yücesin; Hakkım olmayan, benim için gerçek olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz. Eğer demiş olsam, şüphesiz Sen bunu bilirsin. Benim içimdekini Sen bilirsin; ben Senin zâtında olanı bilmem. Gaybları/gizlilikleri eksiksiz bilen yalnız Sensin, Sen! Ben onlara, ancak bana emrettiğini söyledim: ‘Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a ibâdet/kulluk edin’ dedim. İçlerinde bulunduğum müddetçe onlar üzerine şâhid/kontrolcü idim. Beni vefat ettirince artık onlar üzerine gözetleyici yalnız Sen oldun. Sen her şeyi hakkıyla görensin, şâhidsin.” 11
  “Yahudiler, ‘Uzeyir Allah’ın oğludur’ dediler! Hıristiyanlar da, ‘Mesih (İsa) Allah’ın oğludur’ dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir. (Sözlerini) önceden kâfir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da (haktan bâtıla) döndürülüyorlar!” 12
  “Onlar Allah’ı bırakıp bilginlerini (hahamlarını), râhiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i (İsa’yı) rabler edindiler. Hâlbuki hepsine de tek ilâh’a ibâdet/kulluk etmekten başka bir şey emrolunmadı. Ondan başka hiçbir tanrı yoktur. O, bunların şirk/ortak koştukları şeylerden uzaktır.” 13
  “İsa açık delillerle gelince, şöyle dedi: ‘Ben size hikmet getirdim ve ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak için geldim. Allah’tan korkun ve bana itaat edin. Çünkü Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O’na ibâdet edin. İşte bu, doğru yoldur.’ Ama aralarından çıkan gruplar, birbirleriyle ihtilâfa düştüler. Acı bir günün azâbı karşısında vay o zulmedenlerin haline!” 14
  “Hani Meryem oğlu İsâ, ‘Ey İsrâil oğulları! Ben size Allah’ın peygamberiyim, benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamber’i de müjdeleyici olarak geldim’ demişti.” 15
  “De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey O’na eş ya da denk değildir.”(Samed: Hiçbir şeye muhtaç olmayan, aksine her şey kendine muhtaç olan demektir.)” 16
  “Allah katında hak din İslâm’dır. Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonradır ki, aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah’ın âyetlerini inkâr edenler bilmelidirler ki Allah’ın hesabı çok çabuktur.” 17
  Ve bir hadis-i Şerif: “Hıristiyanların Meryem oğlu İsa’yı övdükleri gibi beni övmeyin. Yalnız, ‘Allah’ın kulu ve rasûlüdür’ deyin.” 18

  1 3/Âl-i İmrân, 67
  2 3/Âl-i İmrân, 50-51

  3 3/Âl-i İmrân, 64

  4 3/Âl-i İmrân, 79-80

  5 4/Nisâ, 171-172

  6 5/Mâide, 17

  7 5/Mâide, 72

  8 5/Mâide, 73

  9 5/Mâide, 75

  10 5/Mâide, 77

  11 5/Mâide, 116-117

  12 9/Tevbe, 30

  13 9/Tevbe, 31

  14 43/Zuhruf, 63-65

  15 61/Saf, 6

  16 112/İhlâs, 1-4

  17 3/Âl-i İmrân, 19

  18 Buhârî, Enbiyâ 48; Ahmed bin Hanbel, Müsned, I/23, 24, 47, 55

  Ahmed KALKAN \ Hıristiyanlık ve Yahudilik İtikad Kavramları Serisi 16 ~
 • https://www.youtube.com/watch?v=rwOP5IqBtjE

  Ah Sensiz...
  Güneş küsmüş şavkımıyor ah sensiz,
  Zerdali güzeli gözlerinle bak bana...
  Keder eş olmuş, yenemiyorum ah sensiz,
  Baldan tatlı sözlerinle gül bana...
  Diken sarmış güllerimi, deremiyorum...
  Gülden nazik ellerini uzat bana...

  Helal olsun sana..."Helal" ne diyim...
  Ben ki kasırgaydım, dindirdin ya sen,
  Olmaz denilen şey olurmuş meğer...
  Yıldızları gökten indirdin ya sen.
  "Ben aşkta ölmeden ölürüm" dedin,
  "Bir vakit şafakla gelirim" dedin,
  Gönlünde ebedi kalırım dedin...
  Durmadın kabrinde, kandırdın ya sen!..

  Hasret yanar geceleri ah sensiz,
  Davran gülüm, esen yel ol, gel bana...

  Beni zemheride yandıran gözler...
  Ağustos'ta beni donduran gözler...
  Güneşi doğmadan söndüren gözler...
  Aşk-ı Musalla' ya bindirdin ya sen...
 • EVLİLİK PAKETİ


  ∞ KİTAPLAR:

  ✅ Herşeyden evvel iyi bir ilmihal bilgisi
  Bunun için Diyanetin ilmihalini tercih ediniz.


  ✅ Hadislerle Kadın - İmam Nesâî tahlil yayın

  ✅ Nureddin Yıldız;
  1. Kıblegah evler
  2. Mümin ev
  3. Aile davamız
  4. Doğal aile
  5. Mümin kimliğimiz
  6. Mücahide kadın
  7. Hanımlara inciler
  8. Bu ümmetin kızı
  9. Mahrem cevaplar


  ✅ Sema Marașlı:
  1. Mutlu evlilik okulu !
  2. Kulak aşık olur gözden evvel
  3. Sevmek bu kadar güzelken
  4. Eşim aşkım olsun
  5. Huzur bulalım
  6. Tatlıya bağlayalım
  7. Eşimle tanışmayı unutmuşuz
  8. Muhabbet olsun
  9. Eşimin eşi yok  ✅ Saliha Erdim:
  1. Eşimi anlamak istiyorum!
  2. Kendime yardım etmek istiyorum


  ✅ Nevzat Tarhan - Mutlu evlilik psikolojisi


  ✅ Faruk Beşer;
  - Evlen mutlu ol

  ✅ Erkam yayın Riyazussalihin 2. Cilt aile/ haklar konusu

  ✅ Elif Elif dergisi, evlilik sayısı

  ✅ Mehtap Kayaoğlu - Öfke Kontrolü

  ✅ Yaşar Kandemir - Mutlu bir yuva icin

  ✅ Mecdi Hilali ve Yusuf Karadavi'nin - Öncelikler Fıkhı

  ✅ Aiz el Karni- dünyanın en mutlu kadını

  ✅ Ahmet Bulut - Aşkın ev hali

  ✅ Ayşe Duman - Kadınlığın Keşfi
  ∞ VİDEOLAR & YAZILAR

  ailehayati.com
  &
  Fetvameclisi.com
  & suffagah.com
  sitelerinden faydalı bilgilere ulaşabilirsiniz

  ✅ Evlilik görüşmesi: https://youtu.be/260s_sRdN4w

  ✅ Evlilik manifestosu: https://youtu.be/LkhMEygu-JM
  yazılı hali için: https://www.sosyaldoku.com/evlilik-manifestosu/


  ✅ İslamî Düğün nasıl olur yazısı http://www.gencdoku.com/islami-dugun-3678.html  ✅ Nureddin Yıldız hocanın sohbetlerinden:

  ⚠ AİLE TAMİRCİSİ ⚠ http://www.youtube.com/watch?v=20r_22zWs2M

  1. Kiblegah ev inşaatı 1-4
  - 1. http://www.youtube.com/watch?v=fSOsaBe_Kuk
  - 2. http://www.youtube.com/watch?v=21qsTyes2yc
  - 3. http://www.youtube.com/watch?v=jqJm3D2-V1U
  - 4. http://www.youtube.com/watch?v=YK8_X5hUZlI


  2. Mümin şuuru
  http://www.youtube.com/watch?v=hGcS4UuViHQ

  3. Umudumz: Saliha Kadın: http://www.youtube.com/watch?v=kQhzJGliZH0

  4. Müslüman erkek http://www.youtube.com/watch?v=LOdzqAssb1g

  5. Erkeklik kanunu : http://www.youtube.com/watch?v=xCcvfbU7U3o

  6. Kadın Fıkhı okulu 97-115
  http://www.sosyaldoku.tv/...-fikhi-okulu/page/2/

  7. Güvenli evler http://www.youtube.com/watch?v=4VfttdlXIS0

  8. Erkeklerin en naziği
  http://www.youtube.com/watch?v=fnoOLR9KyeE

  9. Kadınlara iyi davranmak
  https://youtu.be/mVOWWunXNrw

  10. Evlerimize serpilmiş inciler: http://www.youtube.com/watch?v=SmOeuTW78ug

  11. İdeal mumin kız
  http://www.youtube.com/watch?v=CFzTPHGALPU

  12. İrade eğitimi
  http://www.youtube.com/watch?v=wGDdJclBj9A

  13. Hayat imtihandır
  http://www.youtube.com/watch?v=BHUgTL6yDVM

  14. Evlilik cihaddir
  http://www.youtube.com/watch?v=EfPbdu61FE4

  15. Sabredenler kazanacak
  http://www.youtube.com/watch?v=JxLwg52vghg

  16. Gençler helal yiyin: http://www.youtube.com/watch?v=vACMdDEENFY

  17. Haklarımız görevlerimizdir:
  http://www.youtube.com/watch?v=uix8Gr0ym2c

  18. Gençler Evlenmeden bilmesi gereken hayati meseleler
  https://youtu.be/FHsU2qMH9-U
  ✅ Nouman Ali Khan:
  -Erkeklere ayar
  https://youtu.be/u8Hnvfl16e0
  -Evlilik: https://youtu.be/fllskAGNOhE
  -Eşlerin birbirine karşı sorumlulukları: https://youtu.be/S36eMCdL69Q
  -Evli erkeklere rehber: https://youtu.be/K9_tSL--WRw

  ✅ Kadınların erkekler hakkında bilmesi gerekenler
  https://youtu.be/3auS1Y51Quo
  ✅ Erkeklerin kadınlar hakkında bilmesi gerekenler
  https://youtu.be/ERvOp4CNqbM  ✅ Muhammed Emin Yıldırım hoca
  -Saadet asrının örnekliğinde düğün https://youtu.be/e391mIDtXrc
  - Peygamberimiz aleyhisselam örnekliğinde evlilik ve aile:
  https://youtu.be/RkM_Unm04tg
  - Bir eş, koca olarak rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem
  https://youtu.be/370EEDOWl10
  - Eşlerin dikkat etmesi gereken 10 husus https://youtu.be/TJCyls1ytmk
  - Saadet asrindan hanımlara tavsiyeler
  https://youtu.be/0e2M9NxuJHU
  - Dünyanın en kıymetlisi Saliha kadın
  https://youtu.be/zRZWrHi0m3E
  ∞ Nikaha bi iki ay kala:
  - Evlilik ve cinsel hayat Asım Uysal
  - Rıza Demircan - Cinsel Yaşam (pdf için : http://www.alirizademircan.net/dokuman-3d.html )
  - Ünzile girişgin - Ciss


  Zifaf hakkında Nureddin hocadan:
  https://www.fetvameclisi.com/...ce-mektup-24318.html
  ✅Sesli olanı: https://youtu.be/QMBndg8tjWI  En önemlisi de (bilhassa anne baba tarafından hayır) DUA DEPOLAYIN

  Allah mübarek etsin ∞  İşi Vaktinden Çok Olanlar 🕒
 • "Birâder!

        Uzaklaşmak istiyorum!..

  Süslü elbiselerden..
  Aldatıcı reklamlardan..
  Kendi ailesiyle muhabbet etmeği es geçerek; hayâli ve edepten yoksun bazı bînâmus dizi karakterlerinin âkıbetlerinin nasıl olacağını dert edinerek; aile içinde söz konusu edenlerden..
  Yalancı tebessümlerden..
  Samimiyetsiz muhabbetlerden..
  Menfaat üzerine kurulan dostluklardan..
  Bâtıl adetlerden, bâtıl inançlardan..
  Haramı helâl belleyerek; helâle kem bakanlardan..
  Yalnızca mîdesi için yaşayanlardan..
  Varını yokunu imâretlere, saraylara harcayanlardan..
  Âvâmları hor görenlerden..
  Gururlardan, kibirlerden, riyâlardan, yalanlardan....
  ve öleceğini ve hesaba çekileceğini bildiği halde; devekuşu gibi başını kuma gömenlerden...

                 Anlıyor musun, birâder?!..

    Bana, bir parça samimi, ihlâslı ve amel-i sâlih yürekleri taşıyan insanlar lâzım.."