• Herkes için koyudanması gereken şey, "ölümsüz oluşumuz" dediğimiz şey, hem çok hem de önemsiz olan "k.'iiltürel" farklılıkların mantığı içinde kalarak anlaşılamaz. Bu şey, hakikat kapasitemizdir - bir hakikatin kendi "aynılığına" davet ettiği o "aynı" olma kapasitemizdir. Başka bir deyişle, koşullara bağlı olarak, bilim, aşk, siyaset ya da sanat kapasitemizdir, çünkü bence bütün hakikatler bu evrensel adlardan birine ya da ötekine aittir.

  Ancak sahici bir sapkınlık yüzünden kültürel görecilik temeli üzerinde bir "etik" inşa etmeye kalkıştık ve bunun için korkunç bir tarihsel bedel ödeyeceğiz. Çünkü buna kalkışmak, salt olumsal bir durumun bir Yasa kurabileceğini zannetmek demektir.

  Tek sahici etik, hakikatlerin etiğidir - daha doğrusu tek etik, hakikat süreçlerinin, dünyaya bazı hakikatler getiren emeğin etiğidir. Etik Lacan'ın, Kant'a ve genel bir ahlak anlayışına karşı psikanaliz etiğini tartışırken benimsediği anlamda ele alınmalıdır. Etik diye bir şey yoktur. Sadece bir şeyin etiği (siyasetin, aşkın, bilimin, sanatın etiği) vardır.

  Aslında tek bir Özne yoktur, ne kadar hakikat varsa o kadar özne, ne kadar hakikat usulü varsa o kadar öznellik tipi vardır.

  Ben şahsen dört temel öznellik "tipi" belirliyorum Siyasi, bilimsel, sanatsal ve aşkî.

  Her insan-hayvan, verili bir tekil hakikate katılarak, bu dört tipten birine dahil olur.

  Felsefe, zamanının tekil hakikatleri tarafından ifade edilen farklı öznellik tiplerinin bir arada varolabileceği bir düşünce alanı inşa etmeye çabalar. Ama bu bir arada varoluş bir birleşme değildir -bu yüzden de bir Etik'ten bahsetmek imkansızdır.
  Alain Badiou
  Öteki Var mıdır?, Aynı'dan Hakikatlere
 • Basiret, ahlaki olamayacak kadar lehte bir durumdur; görev ise basiretli olamayacak kadar mutlaktır(...)"Görevi ihmal etmektense basireti elden bırakmak yeğdir, bir masumu ya da kendini kurtarmak için bile olsa!" (Kant) Bu bence bizim kabul edemeyeceğimiz bir şeydir, çünkü kendi yaşamımızı, dostlarımızı ya da hemcinslerimizi feda edecek kadar bir mutlağa inanmayız. Böyle bir inanç etiği, Max Weber'in diyeceği gibi, bizi daha ziyade korkutur:Basit bir deyişle, insanlığın, sağduyunun, yumuşaklığın, merhametin zararınaysa eğer, mutlak ilkeler neye yarar?
  Andre Comte-Sponville
  Sayfa 50 - İletişim Yayınları
 • 2267 syf.
  "Üç bin yılın hesabını göremeyen karanlıkta yolunu bulamaz; günü gününe yaşar ancak."
  __Goethe__

  Kitabın tanıtımındaki bu sözle incelemeye başlamak istedim. Goethe'ye bir yandan hak veriyorum; öte yandan da insan üç bin yılın hesabını görse dahi yolunu bulamayabilir hatta bembeyaz bir sonsuzlukta kaybolabilir.

  Öncelikle şunu belirtmeliyim ve yazara hakkını teslim etmeliyim; kitap büyük bir çalışma ve birikimin eseri. Bununla beraber belki de yazara yapacağım tek eleştiri şudur: Yazar felsefenin Antik Yunan'da doğmadığını yani Antik Yunan mucizesi söylemine katılmıyor. Antik Yunan'in coğrafi konumunun sayesinde birbirinden farklı medeniyetlerle iletişim halinde olması, yönetim şekillerinin uygunluğu ve refahın yüksek olmasının felsefede gelişmelerinde etkili olduğunu söyleniyor. Gayet mantıklı tabiki bu söylem. Bununla beraber Doğu'da felsefi akımlarin olduğunu da ekliyor. Ancak yazar bu konuda bence duygusal davranmis ve orta yolcu bir söylemde bulunarak felsefenin doğuşunda öncü olma pozisyonunda Antik Yunan'in yanına Doğu'yu da monte etmek istemiş. Doğu felsefede yazarın dediği gibi öncü olsaydi sanırım bu kitabında Doğu'ya da oldukça fazla yer vermesi gerekirdi.

  Eğer felsefe tarihi üzerine bir kitap okumak istiyorsanız bence Ahmet Cevizci'nin bu eseri doğru adrestir. Çünkü yazar, olabildiğince açık ve anlaşılır şekilde felsefi akımları anlatmış olmakla beraber, filozoflarin görüşlerini anlatırken 'etiği, metafizigi, politik yönü...' gibi küçük konu başlıklarına ayırarak olası bir dağınıklığın önüne en baştan geçmiş. Ayrıca, anlatımında yer yer geçmişe dönük atıflar yoluyla o an anlattığı filozofun etkilendiği akımla, kişiyle bağlantısını başarılı şekilde kurarak okuyucunun felsefi akımlar ve Filozoflar arası bağlantıyı görmesini sağlamış ve bu da oldukça faydali bir yöntem olmuş.

  Tabiki, isim isim ve ayrı ayrı her akımı, filozofu anlatamam incelemede ki her akımı yüzde yüz anladığımi daha doğrusu anlatabilecek şekilde özümsedigimi iddia edemem. Ancak genel hatlarıyla felsefinin nasıl bir seyir izlediğini kendimce özetlemek istiyorum.

  İnsanlığın kadim soruları nelerdir?

  "Önümüzdeki sınavda hoca nereden soracak?"
  "Sağlık Bakanlığı atama yapmayı düşünüyor mu?"
  "Ocakta yemeğin altı yanıyor muydu?" gibi sorular değil tabiki.

  - Neden yokluk yerine varlık var?
  - Varlık denilen şey nedir?
  - Varlık var mıdır gerçekten?
  - Varlığın özü nedir?
  - Hayatın anlamı nedir?
  vb daha da uzatabilecegimiz bir listedir bu sorular. Nereden gelip nereye gittiğini merak eden insanın düşüncelerinin ürünü olan sorular ve ona tarih boyu farklı farklı cevaplar vermeye çalışan filozoflar... Aslında bu sorular üzerine düşünmek için veya yeni sorular sormak için 'filozof' olmaya gerek yok. İhtiyacınız olan şey sonsuz bir merak duygusu sadece.

  Antik Yunan felsefisi varlığın özü ile daha çok ilgilenmiş ve onlar varlığın hiclikten gelmiş olabileceğine ihtimal dahi vermemişler. Varlığın özü olarak töz, arkhe, ateş, su, atom gibi birbirinden farklı şeyler öne sürmüşler. Yunanlılarda diğer önemli nokta Tanrıyı felsefenin içine büyük oranda sokmadıklarini görüyoruz. Açıklamaya göklerde değil yerde aramışlar diyebiliriz. Antik Yunan'da felsefenin temel taşı saf meraktır. Yani, bir fayda sağlamak için veya bir şeyi kanıtlamak için felsefe yapmamıslar.

  Felsefenin antik Yunan'da seyrini değiştiren iki etken isim verilebilir sanırım: Sokrates ve Platon. Hatta Aristoteles ile beraber bunu üç yapabiliriz. Sokrates kendisi yazılı eser bırakmamis ki buna da karşı çıkmış sanırım. Öğrencisi Platon tarafından yazılanlar neticesinde Sokrates hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Sokrates ile beraber Yunan felsefesinin seyrinin değiştiğini görüyoruz. Zaten sınıflamada bile kendini belli ediyor bu durum: Presokratikler, Sokratikler vb...
  Sokrates'in fikirlerinin üzerine felsefesini oturtan Platon ile beraber sistematik felsefe başlıyor.

  Bunun öncesinde Antik Yunan'da temel bir tartışma konusu olan varlığın veya maddenin değişmez olup olmadığıdır. Herakliatos'un başını çektiği grup varlığın ve maddenin değişmekte olduğunu iddia etse de başlarda Parmenides ve Elia Okulunun varlık vardır ve değişmez öğretisi daha baskın gelir. Yazarın da vurguladığı nokta; Elia Okulundan sonra felsefe Elia okulunun fikirlerine katilmak veya katilmasa da ondan tam bağımsız olamamakla beraber kendi fikirlerini az veya çok ona yaslanarak oluşturmak olarak seyretmis.

  Platon'a geri dönecek olursak, Sokrates'in toplumunu değiştirme çabasının devamını Platon getirmiş diyebiliriz. Bu durumda bir etken de yazara göre, dönemin politik, sosyal durumudur. Çünkü gelişen savaşlar,değişen sosyopolitik düzen neticesinde eskiden saf merak ile çevrelerini, kendilerini anlamaya çalışan filozoflar ister istemez değişen ve çoğunlukla bozulan sosyopolitik düzenin düzeltilmesi için felsefe yapmaya başlamışlar. Bunların başında gelen Platon, varlıklar meşhur idealar dünyası ile aslında kendisi de farkında olmadan Ortadoğu Dinlerinin mihenk taşı, temeli olmuştur. Platon, varlıkların anlasilabilmesi için Thales'in başını çektiği felsefecilerin 'varlığın özüne doğanın içinden cevap bulmak' fikrini 'varlığın özüne öte taraftan cevap bulmak' şeklinde değiştirmiştir. Öte taraftan kastım; görünmeyen doğanın dışı olan yani metafiziktir. Platon'a göre masa'nin masa olabilmesi için masa ideasinin olması lazım. Keza iyi için de kötü için de bu aynı şekilde geçerlidir. Bu arada kıtabin ilerleyen bölümlerinde iyi ideasinin Tanrılaştırıldığını görüyoruz. Platon politik olarak da yine idealar düzenine gider; ona göre devleti bilge bir filozof yönetmelidir. Platon ve diğerlerinin one sürdüğü, destekledikleri varlık hiyerarsisi birçok filozofun etkilendiği temel bir yapı olacak. Keza Aristo'nun ilk muharrik ve ideal orta fikirleri de aynı şekilde kendisinden sonra gelenleri etkileyecek. Öte yandan şehir devletlerinin yerini merkezi devletlere bıraktığı zaman Epikurusculer gibi felsefeyi politik dışı ve toplumcu düşünmekten ziyade bireysel düşünen felsefi akımlar da gelişiyor. Epikuros daha çok insanların bireysel olarak nasıl mutlu olacaklarına yönelik ve buna bağlı olarak kadim korkumuz ölüm korkusundan nasıl siyrilabiliriz gibi konularda felsefe yapmış. "Ben varken ölüm yok, ölüm geldiğinde ben yokum, haliyle ölümden korkmaya da gerek yok" sözü meşhurdur.

  Antik Çağın felsefesinin temelini merak teşkil ederken, Ortaçağ felsefesinin temelini ise Tanrı kavramını mantıklı olarak temellendirmek ve onun varlığına mantiki argumanlar oluşturmak teşkil etmiştir. Yeni Platonculardan Plotinus Ortaçağa gelmeden, Platon'un fikirlerinden Tanrıyı hem her şeyin kaynağı ve hem de insanların kendisine donecekleri yer olarak gösteren felsefi bir öğreti geliştirmistir. Hristiyan düşünürler de başta onun fikirleri olmak üzere bu tarz fikirlerden bir teoloji kurmuşlar. Ortaçağin diğer ayağı İslam Felsefesi bu çağda Hristiyan dünyadan çok daha aktif olmakla beraber felsefelerinin temeli Hristiyan dünya ile aynıdır. Özellikle Aristo'nun ilk muharrik fikrini birçok islami filozofun dillendirdigini ve aslına bakarsanız şu an dahi dillendirildigini görmekteyiz. Keza varlıklar hiyerarsisi fikrinde hiyerarsinin tepesinde Tanrı'nin bulundugunu, onun altında duruma göre melek, insan ve hayvan diye gittiğini görüyoruz. Tanrıya akla dayanarak getirilmek istenen argumanlara zamanla İslam dünyasında Gazali, Hristiyan dünyasında Tertuinos ve Ockham gibi insanların tepki gösterdiğini görüyoruz. Tertuinos "Saçma olduğunu bile bile inanıyorum" demiştir. Ockham ise Tanrıya akla dayanarak kanıt getirilmeye çalışılmasinin beyhude olduğunu, getirilen kanıtlarin bir değeri olmadığını söylemiştir.

  Ortaçağ'dan sonra İslam dünyasına bir daha rastlamiyoruz felsefe tarihinde. Dolaylı yoldan, yani çeviriler neticesinde Avrupa'nın Aristo vb filozoflarla tanışmasini sağlıyorlar ancak doğrudan bir katkılarının olmadığını görüyoruz. Rönesans ve devamında teknolojik gelişmelerin ve keşiflerin de etkisiyle felsefe büyük bir dönüşüm geçiriyor. Ortaçağ'dan çıkarken ülkemizin önemli felsefecilerinden Ahmet Arslan'ın izlediğim bir videosundaki sözünü animasadigim ölçüde yazmak istiyorum: "Ortadoğu dinlerini kazin, altından Platon çıkar." birebir bu şekilde olmayabilir ancak sözün mantığı buydu.

  Galileo'nun bilime öncülük etmesi ve matematiğin doğanın dili olduğunu dile getirmesi, devamında Descartes'in başını çektiği 17. yy filozoflarin da katkısıyla varlık hiyerasisinde Tanrı yerini yavaş yavaş insana bırakmaya hazırlanıyor. Bilimsel gelişmelerin kilisenin otoritesini sarsmasi, matbaa sayesinde insanların kitaplara daha kolay ulaşması, coğrafi kesiflerle refahın ve kültürel gelişimin artması gibi etmenler neticesinde felsefede insan temelli bir doğrultuya kaymaya başlamıştır. Bilime duyulan güvenin zirve yapmasında tabiki Newton'un katkısı çok büyük. Kilise ve din otoritesini kaybetmekle kalmayıp David Hume'la başlayan ve sonraları özellik Fransız aydınlanmasi filozoflarinin keskin saldırılarina da maruz kalmıştır. Bu saldırıların ve bilimsel gelişmelerin insanlığa katkıları neticesinde halk nezdinde de kilise ve dine karşı soğukluk baş gösterir. Bu durumun yaratacağı etkiye karşı Voltaire, Berkeley gibi insanlar din ile bilimi uyusturmaya, mecazi olarak baristirmaya calismislardir. Ancak ok yaydan çıkmıştır ve kırılma keskinlesir.

  Modern dünyada artık materyalizm, humanizm gibi akımlar neticesinde varlıklar hiyerasis yerle bir olmuştur. Tanrı bu hiyerarsiden insanlar tarafından kovulmustur ve artık insan her şeydir. Ancak bu durum güllük gulistanlik bir tablo ortaya çıkarmaz. Nietzsche'nin malumun ilanı olan "Tanrı öldü!" seslenisi aslında bir uyariydi insanlığa. Varlık hiyerarsisinin dağılmasınin neticesinde insanları saracak nihilizmin yıkıcı etkilerine karşı Nietzsche bu şekilde uyarmisti insanları.

  İnsanlığı nihilizm beklerken bilimi yeni din gibi gören kesim ise bilimsel yöntemini geliştirmiş ve insanlığa tek yolun bilim olduğunu bağırıyor adeta. Comte, K.Popper bunların başında geliyor diyebiliriz. Tabi inanç alanında felsefenin bu etkileri olurken siyaset alanında da özellikle Fransız aydınlanmasinin etkisiyle insan hakları, demokrasi, eşitlik sesleri yüksek sesle dillendirilmeye ve bizzat kralın kafasının ucurulmasiyla hat safhaya geçiyor. İngiliz aydınlanmasinin bu söylemlere daha temkinli yaklaştigini görüyoruz.

  Bilim, bilimle beraber yükselen materyalizmin kadim insanlık sorularına yeterli cevabı vermemesi neticesinde tekrar yeni metafizikci akımlar ve bilime eleştiri getiren akımlar ortaya çıkıyor. Hegel ve onun diyalektigi Kant'i, Kant da birçok kişiyi etkileyecektir. Daha yakin zamandan Heidegger gibi fenomenologlar ve son noktada postmodernistler, aşağı yukarı ortak zeminlerini teşkil eden insanın kadim sorularına bilimin tek başına cevap veremecegi ve insanın ve hayatın sadece maddi yönünün olmadığıdir diyebiliriz.

  Nitekim bilime getirilen bir eleştiri de onun ne kadar metafizige karşı olsa da kendi temellerinin de birer metafizik olduğudur. Bu yolu takip ederseniz çıkacağıniz nokta kadim sorulardan: Varlık nedir, varlık var mıdır? olacaktır.

  Bu noktada farklı bir yaklaşımı olan Wittgenstein, felsefede bu dönen tartışmalarin dilsel bir sorundan kaynaklandigini yani dilimizin yetersiz oluşunun bir tezahuru olduğunu söylemiştir. İnsan dilinin kendisine çizdiği sınırlarda yaşar.

  Varolusculuk akımı da bu zamana kadar bir öz var ve ona bağlı varlık var anlayışını ters yüz edip, önemli olan varlıktır; öz ondan sonra gelir fikrini takip ederek, insanın dünyaya adeta firlatilmis olduğunu ve mutlak özgür olduğunu söyler. Mutlak özgürlüğe dayanamayan insanın kendisini özgür olmadığı yönünde kandirdigini ve toplumdaki rollerinden başını kaldırıp kendisine kadim soruları sormadigini ve dolayısıyla varolusunun farkında olmadan zaman geçirdiği söylenmektedir. A. Camus insanın bu durumunu Antik Yunan'da Tanrılara sürekli baş kaldıran ve Tanrılar tarafından sonsuza kadar sırtında bir taşı tepeye çıkarıp indirmekle cezalandirilan Sisifos'a benzetir. Ve çözüm olarak insanlara Sisifos'u mutlu düşünmeliyiz der.

  Öte yandan K. Marx tarihe başka bir açıdan bakar ve efendi-kole yani üretimin (ekonominin) merkeze alınarak degerledirilen bir tarih anlayışı ile içinde bulunulan kapitalist düzenin bir gün son bulacaginin, bunun kaçınılmaz olduğunu ve aynı zamanda gelecekte de ekonomik düzenin sosyalizm olacağını ilan eder. İçinde bulunduğu devirde kendisine gulunse de sonraki zamanlarda dünyayı kasıp kavuracak bir Marksizm akımı oluşacaktır.

  Felsefede sonu gelmez tartışmalara farklı bir açıdan bakan taraf ise pragmatikler olur; sorulardan daha çok pratikte bunların insana faydasının ne olduğuna mercek tutulmasi gerektiğine işaret ederler. Aslında haksız da sayılmazlar.

  Dünyanın bilimle daha iyi bir yer olacağı vaatleriyle başlayan maceranın nihilizm ve dünyanın daha önce hiç görmediği savaşlar ile neticelenmesine tepki olarak doğan ve günümüze en yakın akim olan Postmodernizm'dir. Tabiki bilimin faydalarını yadsimiyorlar ancak bilimin kullanılis tarzına, sınırları olmadığına ve insanlara tek yol olarak gösterilmesine, benimsetilmesine karşı eleştiri getiriyorlar.

  Modern Dünya felsefesini son sürat ve nispeten karışık bir şekilde özetlemek istedim. Bunun nedeni de aslında yazarın da bahsettiği gibi modern dünya felsefesinin zenginliği ve aslında birbirinden farklı görüş, tepki ve akimlarin ortaya çıkmasıdır. Bununla beraber kitapta modern dünyayı okurken adeta modern dünyamızın hızına ve karışıklığına paralel bir his oluşmasıdir.

  Kitapta, felsefenin yani insanların zihinsel dünyasının nasıl birbiriyle bağlantılı şekilde birikimli şekilde geliştiğini görüyoruz. Damlaya damlaya dolan bir göl gibi daha doğrusu dolmaya çalışan göl gibi... Bu çabaya dediğim gibi dolaylı yoldan ve sadece Ortaçağ'da katkı yapan İslam dünyasının geri kalmasını üzüntüyle farkına variyoruz. Çünkü Batı'nın Ortaçağ'dan sonra yaptığı büyük atılımi, gelişimi okurken aslında günümüz İslam dünyası ve haliyle bizim çok gerilerde kaldığımız daha aşikar hale geliyor insana. Bu geri kalmışlik mevzusu; Batı'nın kullandığı telefonu kullanmakla onlarla aynı teknolojiyi kullanmakla çözülecek şeyler değil malesef. Siyasi, sosyal, ekonomik, bilimsel dünyamızın ve en çok, en önemlisi de zihinsel dünyamızın geri kalmışlığıdır. Halbuki Ortaçağ'da Batı karanlığa gömülürken, İslam dünyasının gelişmiş olduğunu görüyoruz. Normal şartlarda İslam dünyasının başını alıp gidecegini ve Batı'nın asla onu yakalamayacagini düşünürüz. Tam tersi oluyor. İşte bunun temelinde felsefik- zihinsel geri kalmak vardır.

  Elimden geldiğince kitabi genel hatlarıyla anlatmak istedim. Bu konuya ilgisi olanlara kitabı tavsiye ediyorum.

  Bu arada kadim sorular hala geçerliliğini koruyor. :))

  Keyifli okumalar
 • 176 syf.
  Herkesin kendine uygun bir ahlak tanımı vardır. Kimine göre eşini aldatmak ahlaksızlık değildir, kimine göre karşı cinsten biriyle oturmak ahlaksızlıktır; bir kısım insan için kürtaj doğal bir hakken, bir kısım insan içinse cinayettir; evlilik dışı cinsellik bazıları için sıradan durumken, bazıları için normalleştirilmemesi gereken bir eylemdir. Peki bu ahlak ikilemlerinin kaynağı nedir? İnsan doğası mıdır, insan çeşitliliği midir, bizi birbirimizden ayıran toplum mudur, ya da bizi aynılaştıran toplum mudur? Ahlak yasalarını kim çıkarmıştır, kesin bir ahlak yasası var mıdır, insan bir ağacın tepesinde mamut avlarken de ‘’ahlaklı’’ mıdır, ilkel topluluklar ahlaksız mıdır, insanın ‘’ahlaksız’’ olmasının sebebi uygarlaşma mıdır? Niçin ahlak söz konusu olduğunda katı bir biçimde birbirimizden ayrılırız; birbirimizi öldürecek, hakaret edecek, taciz edecek kadar ileri gideriz?


  Bu kitap bu sorulara yanıt bulmaya çalışan insanlar için, bu sorulara yanıt veren filozofların görüşlerini içeriyor. Kitabın da belirttiği gibi, bütün sorularara cevap veremese de - doğal olarak - onlar üzerinde daha bilinçli bir şekilde düşünmemizi sağlıyor. On merkezi soruyla bizi düşündürerek işe başlıyor:


  Ahlak yasaları ile toplum yasaları arasında fark var mıdır? Varsa neden?

  İnsanlar gerçekte nasıldır: Bencil ve açgözlü mü yoksa cömert ve iyi mi?

  Bazı insanlar diğerlerinden daha mı ahlaklıdır yoksa herkesin iyilik kapasitesi aynı mıdır?

  Çocuklara ahlaklı davranmayı öğretmenin iyi yolları var mıdır?

  Kimsenin kimseye neyin iyi neyin kötü olduğunu söyleme hakkı var mıdır?

  Hep yanlış bulunan fiiller var mıdır (mesela çocuklara işkence yapmak gibi) Varsa bunlar nelerdir?

  ‘’Niçin iyi bir insan olmalıyım?’’ sorusunun en iyi cevabı sizce nedir?

  Etik özel bir tür bilgi midir? Şayet öyleyse nasıl bir özelliği vardır ve bu bilgiyi nasıl ediniriz?

  Ahlak bir dizi kurala uymak mıdır yoksa yaptıklarımızın sonuçlarını dikkatle düşünmek mi?

  İnsanların ‘’cinayetin yanlış olduğunu biliyorum’’ derken kastedilen bilgi midir yoksa kuvvetli bir kanı mı?  Kitapta etik hakkında söylenmiş sözlerin çoğuna yer veriliyor. Bunların ani bombardımanına uğrayınca birden kafa karışıklığı yaratabiliyor, ama neticede felsefe hakkında hangi kitabı okursak okuyalım sonuç değişmiyor. Kitabın akışı karikatürlerle ve yer yer hicivlerle daha anlaşılır kılınmış ve bu alana yeni başlayanlar için çok faydalı. Fakat düşüncelere çok kısa değinilmiş ve yüzeysel kalıyor. Sadece düşünürlerin ahlakı temellendirme girişimlerine basitçe değinilmiş. O yüzden bir fikri okuduktan sonra mutlaka üzerine eğilmeniz gerekiyor.


  Kitaptaki bazı başlıklar şunlar: İnanç sistemlerinin toplumsal kökenleri, ahlak ve din, ahlakın kaynağının din olup olmadığı, ahlak ve insan doğası, ahlak ve genetik, ahlak ve toplum, göreciler, mutlakiyetçiler, ahlaki bilgi mümkün müdür sorunu, etiğin tarihi, Yunanlar ve felsefe, kölelik, Sokrates, Platon, Aristoteles, Kıbrıslı Zenon, Stoacılar, Epikurosçular, Hristiyanlığın yükselişi, Augustinus, Rönesans, hümanizmin yükselişi, Machiavelli ve Prens’i, Hobbes, Rousseau, Marx, ekonomik determinizm, Yararcılık, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, hukuk ve ahlak, Bernard Willams, Immanuel Kant, David Hume, öznelciler, nesnelciler, Alfred Jules Ayer, duyguculuk, Sartre, varoluşçuluk, Freud, bilindışı, ahlaki özerklik, Lacan, 2. Dünya savaşının etiğe etkileri, aklın ‘’tehlikeleri’’, postmodern şüphecilik, Nietzsche, postmodern gelecek, süpermarket köleliği, Foucoult, modernizm, neo-kabileler, feminist etik, Martha Nussbaum, Mary Wollstonecraft, Julia Kristeva, erkekler ve kadınlar için ahlak, çevre etiği, insan merkezli etik, hayvan hakları, hayvanlar ve acı, hayvan deneyleri, kişi argümanı, şempanzeler kişi midir, etik ve ötenazi…


  Bunlar arasından çok zor sorular var fakat hepsi hakkında ciltlerce kitap yazılabilecek konular olduğu için ben de kitabın yaptığı gibi kısa tutuyorum.


  ‘’Etik zor bir alandır ve muhtemelen hep böyle kalacaktır. Kısmen insan doğasına bakılarak ele alınır, gerçi insan doğası denen şey de büyük bir kurmacadır.’’


  ‘’ Herhangi bir insan bilgisinin, özellikle de insanın kendisine dair bilginin kesinliğinden emin olmak çok güç. Günün birinde evrensel ve nesnel ahlaki doğrular keşfetme ihtimalimiz de yok gibi görünüyor. Böyle doğruların keşfedilmesi Büyük Patlama’dan önce ne olduğunun keşfedilmesinden bile düşük bir ihtimal galiba.’’


  Son olarak:


  ‘’Sınırlı bilgiye sahip insanlardan ibaret olduğumuzu görebilir, mevcut bilgiyi de güvenilmez bir insani algılama ve kavramlaştırma donanımıyla edindiğimizi unutmazsak bizim için umut var demektir. Etik kesinliğe asla ulaşamasak da bilinçlenebiliriz. Bir canlı türü sıfatıyla daha bilinçli olamazsak zaten ayakta da kalamayız.’’
 • Arzu (Désir)

  Lacancı etik, ötekinin etiği olmaktan uzakta, bir tür boğucu sosyallik olmaktan çok Merleau-Ponty'nin "yaşanmış solipsizm" olarak adlandırdığının adsızlıkla ilişkili derin bir yalnızlığın etiğidir. Ahlak, ben'den daha derinden gelen bir şeyle oluşmuştur. Kant'ın ahlakı kendisinde hâlâ fazla "toplumsaldır". Lacan, insanın arzusu Öteki'nin (de l'Autre) arzusudur cümlesinde geçen, Öteki'yi (Autre) benzer olarak değil, ama yasanın simgesel yeri olarak ve nin'i (de) ise "öznel dilbilgiciler tarafından söylenen belirlenim, yani o, Öteki olarak arzular (insani tutkuların asıl anlamını veren şey budur)" [Ecrits, 814] şeklinde duymayı talep ettiğinde, yitilen uçurumun asıl ölçüsünü verir.
 • 154 syf.
  Daha çok, Kant’ın “Ebedi Barış Üzerine” yazısı üzerinde yoğunlaşan kitapta; Kant’ın bireysel etikten küresel etiğe varan çizgideki “Barış” fikirlerinin, felsefe -ve biraz da uluslararası hukuk felsefesi- yönüyle ele alındığını görüyoruz. Aslında kitap; 2004 yılında gerçekleştirilen “Barışın Felsefesi” konulu seminerde yapılan konuşmalar ve bunların geliştirilmiş biçimlerinin yer aldığı şu yazılardan oluşuyor:

  İOANNA KUÇURADİ - “Altın Kural”a karşı “Kesin Buyruk”
  ABDULLAH KAYGI - Kesin Buyruğu Doğru Anlamak
  BETÜL ÇOTUKSÖKEN - Kant’da Barış Kavramı
  HARUN TEPE - Kant Etiği ve Barış Düşüncesi
  NEBİL REYHANİ - Ebedî Barışın Olabilirliğine Kant’ın İnancı
  WILFRIED HINSCH - Kant, İnsancıl Müdahale ve Ahlaksal İstisnacılık
  KAAN H. ÖKTEN - Kant’ta Barışın Yazgısallığı
  HÜLYA YETİŞKEN – Kant’ın Metod Öğretisinden Özgün Bir Etik Eğitimine

  Dünyada bir “barış kültürü”nün yaratılması ve sürdürülmesi için, özellikle BM (Birleşmiş Milletler) gibi küresel bir organizasyonla birlikte gerek NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü), gerekse AB (Avrupa Birliği) ve benzerleri bölgesel organizasyonların askeri değil de siyasi fikir temellenin atılmasında Kant’ın fikirlerinin etkisi yadsınamaz. Bir felsefecinin barış kavramıyla ile bu kadar ilgilenerek dünya barışına ilişkin felsefik temelli hukuksal ve siyasal denebilecek görüşler sunması iç açıcı doğrusu.

  Ancak dünya savaşlarında yaşanan acılar sonrası gerçekleştirilebilen evrensel barış organizasyonları gösteriyor ki, tüm uluslarla beraber yapıcı bir iş yapmak zor ve uzun zaman alıyor. Kitapla ilgisinde bakarsak; Ahlaki, hukuki ve siyasi zayıflıkları bir yana böyle organizasyonlar, Kant’ın önerilerinden ancak bir buçuk yüzyıl sonra hayata geçirilmeye başlanabilmiştir.