• Ve daima anımsa: Allah sıkıntı ve bela verdiği kullarını derece olarak yükseltir, O ''Er-Rafi'' olandır ve bu yükseliş dikenli bir yoldur. Elbette canın yanacak. Bu yüzden senin canının yanması, kalbinin acısı rahmettendir.
 • "En güzel isimler Allah'ındır. O halde, O'na bu güzel isimlerle dua edin... (A'râf, 7/180; bk. Tâ-hâ, 20/8; Haşr, 59/24)

  "Allah'ın 99 ismi vardır. Bu isimleri ezberleyen kimse cennete girer." (Buhârî, Deavat, 68. VII, 169)

  Allah'ın 99 İsmi (ESMA-ÜL HÜSNA)
  1. ALLAH c.c. Tüm isim ve sıfatları kendinde toplayan.
  2. Er-Rahmân Rahmetiyle muamele eden, esirgeyen.
  3. Er-Rahim Merhamet eden, bağışlayan.
  4. El-Melik Mülkün gerçek sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.
  5. El-Kuddûs Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.
  6. Es-Selâm Kullarını selâmete çıkaran.
  7. El-Mü’min Gönüllerde iman ışığı uyandıran.
  8. El-Müheymin Gözeten ve koruyan.
  9. El-Aziz Mağlup edilmesi asla mümkün olmayan.
  10. El-Cebbâr İstediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.
  11. El-Mütekebbir Her şeyde büyüklüğünü gösteren.
  12. El-Hâlık Her şeyi yoktan var eden.
  13. El-Bârî Her şeyi uygun bir tarzda ve birbirine uygun yaratan.
  14. El-Musavvir Her şeye bir şekil ve hususiyet verip tasvir eden.
  15. El-Gaffâr Kullarının günahlarını örten, günahlarını bağışlayan.
  16. El-Kahhâr Her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim olan.
  17. El-Vehhâb Çok fazla ihsan eden.
  18. Er-Rezzâk Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
  19. El-Fettâh Her türlü zorlukları kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.
  20. El-Alîm Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.
  21. El-Kâbıd Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.
  22. El-Bâsıt Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.
  23. El-Hâfıd Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan.
  24. Er-Râfî Yukarı kaldıran, yükselten.
  25. El-Muiz İzzet verip ağırlayan.
  26. El-Muzil Zillete düşüren, hor ve hakir eden.
  27. Es-Semî Her şeyi işiten.
  28. El-Basîr Her şeyi gören.
  29. El-Hakem Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten.
  30. El-Adl Son derece adaletli olan.
  31. El-Latîf İşlerin bütün inceliklerini bilen.
  32. El-Habîr Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan.
  33. El-Halîm Yumuşak davranan, hilmi çok olan.
  34. El-Azîm Pek azametli ve büyük olan.
  35. El-Gafûr Çok bağışlayan, magfireti çok olan.
  36. Eş-Şekûr Kendi rızası için yapılan iyi işleri, ziyadesiyle mükafatlandıran.
  37. El-Aliyy Çok yüce. Pek yüksek olan.
  38. El-Kebîr Büyüklüğünde hudut olmayan.
  39. El-Hafîz Yapılan işleri bütün tafsilatıyla, ayrıntılarıyla tutan.
  40. El-Mukît Yaratılmış her şeyin azığını veren.
  41. El-Hasîb Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının hesabını soran.
  42. El-Celîl Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.
  43. El-Kerîm Çok ikram edici. Keremi ve mağfireti bol olan.
  44. Er-Rakîb Bütün varlıklar üzerine gözcü olan.
  45. El-Mücîb Dua edenlerin dualarını kabul eden, isteklerini veren.
  46. El-Vâsî Lütfu bol olan.
  47. El-Hakîm Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan.
  48. El-Vedûd İyi kullarını seven, sevilmeye ve dostluğa hakkıyla layık olan.
  49. El-Mecîd Şanı çok büyük ve çok yüksek olan.
  50. El-Bâis Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran.
  51. Eş-Şehîd Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.
  52. El-Hakk Vacib'ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.
  53. El-Vekîl İşlerini kendisine bırakanların işini düzelten ve her şeyin iyisini temin eden.
  54. El-Kaviyy Pek kuvvetli. Pek güçlü olan.
  55. El-Metîn Çok sağlam olan.
  56. El-Veliyy İyi kullarına, gerçek mü’minlere dost olan.
  57. El-Hamîd Her türlü hamd ve övgüye layık olan.
  58. El-Muhsî İstisnasız her şeyin tek tek sayısını bilen.
  59. El-Mübdi Bütün mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan.
  60. El-Muid Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.
  61. El-Muhyî İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren.
  62. El-Mümît Ölümü yaratan, öldüren.
  63. El-Hayy Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.
  64. El-Kayyûm Gökleri, yeri ve her şeyi tutan.
  65. El-Vâcid İstediğini, istediği vakit bulan.
  66. El-Mâcid Kadri büyük, keremi bol olan.
  67. El-Vâhid Tek olan.
  68. Es-Samed Sığınacak tek dayanak olan.
  69. El-Kâdir Her şeye gücü yeten, her istediğini yapmaya kâdir olan.
  70. El-Muktedir Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.
  71. El-Mukaddim İstediğini ileri geçirip, öne alan.
  72. El-Muahhir İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.
  73. El-Evvel Başlangıcı olmayan, ilk olan.
  74. El-Âhir Bitişi olmayan, son olan.
  75. Ez-Zâhir Açıkca bilinen, âşikâr olan.
  76. El-Bâtın Gizli olan.
  77. El-Vâlî Her şeyi tek başına idare eden.
  78. El-Müteâlî Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hâl ve tavırdan münezzeh olan.
  79. El-Berr Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.
  80. Et-Tevvâb Tövbeleri kabul eden.
  81. El-Müntakim Suçluları adaletiyle cezalandırıp intikam alan.
  82. El-Afüvv Affı ve rahmeti çok olan, bağışlayan.
  83. Er-Raûf Pek acıyan, lütuf ve merhametle pek esirgeyen.
  84. Mâlikü’l-Mülk Mülkün ebedi sahibi olan.
  85. Zü’l- Celal-i ve’l-İkram Her türlü büyüklüğün, her türlü keremin sahibi olan.
  86. El-Muksıt Bütün işleri birbirine uygun ve denk yapan.
  87. El-Câmî İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.
  88. El-Ganîyy Çok zengin olan.
  89. El-Muğnî İstediğini zengin eden.
  90. El-Mânî Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.
  91. Ed-Dâr Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana ugratan.
  92. En-Nâfi Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan.
  93. En-Nûr Alemleri nurlandıran.
  94. El-Hâdî Hidayete ve doğru yola erdiren.
  95. El-Bedî Örneksiz, misilsiz, hayret verici nice âlemler icad eden.
  96. El-Bâki Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.
  97. El-Vâris Servetlerin gerçek sahibi olan.
  98. Er-Reşid Bütün işleri ezeli takdirine uygun bir nizam ve hikmet üzere sonuna ulaştıran.
  99. Es-Sabûr Çok sabırlı olan.
 • **Sen teslimiyet nedir bilir misin?
  Sıkıntı anında kurtulmak yerine,
  ‘Bu senden geldi Rabb’im, demek ki benim derecem artıyor, üzerimde er-Rafi ismin tecelli ediyor.’
  diye umutla beklemektir.**
 • 1.    ALLAH c.c.    Tüm isim ve sıfatları kendinde toplayan.     
  2.    Er-Rahmân    Rahmetiyle muamele eden, esirgeyen.     
  3.    Er-Rahim    Merhamet eden, bağışlayan.     
  4.    El-Melik    Mülkün gerçek sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.     
  5.    El-Kuddûs    Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.     
  6.    Es-Selâm    Kullarını selâmete çıkaran.     
  7.    El-Mü’min    Gönüllerde iman ışığı uyandıran.  
    8.    El-Müheymin    Gözeten ve koruyan.     
  9.    El-Aziz    Mağlup edilmesi asla mümkün olmayan.     
  10.     El-Cebbâr    İstediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.     
  11.     El-Mütekebbir    Her şeyde büyüklüğünü gösteren.     
  12.     El-Hâlık    Her şeyi yoktan var eden.     
  13.     El-Bârî    Her şeyi uygun bir tarzda ve birbirine uygun yaratan.     
  14.     El-Musavvir    Her şeye bir şekil ve hususiyet verip tasvir eden.     
  15.     El-Gaffâr    Kullarının günahlarını örten, günahlarını bağışlayan.     
  16.     El-Kahhâr    Her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim olan.     
  17.     El-Vehhâb    Çok fazla ihsan eden.     
  18.     Er-Rezzâk    Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.     
  19.     El-Fettâh    Her türlü zorlukları kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.     
  20.     El-Alîm    Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.     
  21.     El-Kâbıd    Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.     
  22.     El-Bâsıt    Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.     
  23.     El-Hâfıd    Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan.     
  24.     Er-Râfî    Yukarı kaldıran, yükselten.     
  25.     El-Muiz    İzzet verip ağırlayan.     
  26.     El-Muzil    Zillete düşüren, hor ve hakir eden.     


  27.     Es-Semî    Her şeyi işiten.     
  28.     El-Basîr    Her şeyi gören.     
  29.     El-Hakem    Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten.     
  30.     El-Adl    Son derece adaletli olan.     
  31.     El-Latîf    İşlerin bütün inceliklerini bilen.     
  32.     El-Habîr    Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan.     
  33.     El-Halîm    Yumuşak davranan, hilmi çok olan.     
  34.     El-Azîm    Pek azametli ve büyük olan.     
  35.     El-Gafûr    Çok bağışlayan, magfireti çok olan.     
  36.     Eş-Şekûr    Kendi rızası için yapılan iyi işleri, ziyadesiyle mükafatlandıran.     
  37.     El-Aliyy    Çok yüce. Pek yüksek olan.     
  38.     El-Kebîr    Büyüklüğünde hudut olmayan.     
  39.     El-Hafîz    Yapılan işleri bütün tafsilatıyla, ayrıntılarıyla tutan.     
  40.     El-Mukît    Yaratılmış her şeyin azığını veren.     
  41.     El-Hasîb    Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının hesabını soran.     
  42.     El-Celîl    Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.     
  43.     El-Kerîm    Çok ikram edici. Keremi ve mağfireti bol olan.     
  44.     Er-Rakîb    Bütün varlıklar üzerine gözcü olan.     
  45.     El-Mücîb    Dua edenlerin dualarını kabul eden, isteklerini veren.     


  46.     El-Vâsî    Lütfu bol olan.     
  47.     El-Hakîm    Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan.     
  48.     El-Vedûd    İyi kullarını seven, sevilmeye ve dostluğa hakkıyla layık olan.     
  49.     El-Mecîd    Şanı çok büyük ve çok yüksek olan.     

  50.     El-Bâis    Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran.     
  51.     Eş-Şehîd    Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.     
  52.     El-Hakk    Vacib'ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.     
  53.     El-Vekîl    İşlerini kendisine bırakanların işini düzelten ve her şeyin iyisini temin eden.     
  54.     El-Kaviyy    Pek kuvvetli. Pek güçlü olan.     
  55.     El-Metîn    Çok sağlam olan.     
  56.     El-Veliyy    İyi kullarına, gerçek mü’minlere dost olan.     
  57.     El-Hamîd    Her türlü hamd ve övgüye layık olan.     
  58.     El-Muhsî    İstisnasız her şeyin tek tek sayısını bilen.     
  59.     El-Mübdi    Bütün mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan.     
  60.     El-Muid    Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.     
  61.     El-Muhyî    İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren.     
  62.     El-Mümît    Ölümü yaratan, öldüren.     
  63.     El-Hayy    Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.     
  64.     El-Kayyûm    Gökleri, yeri ve her şeyi tutan.     
  65.     El-Vâcid    İstediğini, istediği vakit bulan.     
  66.     El-Mâcid    Kadri büyük, keremi bol olan.     
  67.     El-Vâhid    Tek olan.     
  68.     Es-Samed    Sığınacak tek dayanak olan.     
  69.     El-Kâdir    Her şeye gücü yeten, her istediğini yapmaya kâdir olan.     
  70.     El-Muktedir    Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.     
  71.     El-Mukaddim    İstediğini ileri geçirip, öne alan.     
  72.     El-Muahhir    İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.     
  73.     El-Evvel    Başlangıcı olmayan, ilk olan.     
  74.     El-Âhir    Bitişi olmayan, son olan.     
  75.     Ez-Zâhir    Açıkca bilinen, âşikâr olan.     
  76.     El-Bâtın    Gizli olan.     
  77.     El-Vâlî    Her şeyi tek başına idare eden.     
  78.     El-Müteâlî    Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hâl ve tavırdan münezzeh olan.     
  79.     El-Berr    Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.     
  80.     Et-Tevvâb    Tövbeleri kabul eden.     
  81.     El-Müntakim    Suçluları adaletiyle cezalandırıp intikam alan.     


  82.     El-Afüvv    Affı ve rahmeti çok olan, bağışlayan.     
  83.     Er-Raûf    Pek acıyan, lütuf ve merhametle pek esirgeyen.     
  84.     Mâlikü’l-Mülk    Mülkün ebedi sahibi olan.     
  85.     Zü’l- Celal-i ve’l-İkram    Her türlü büyüklüğün, her türlü keremin sahibi olan.     
  86.     El-Muksıt    Bütün işleri birbirine uygun ve denk yapan.     
  87.     El-Câmî    İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.     
  88.     El-Ganîyy    Çok zengin olan.     
  89.     El-Muğnî    İstediğini zengin eden.     
  90.     El-Mânî    Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.     
  91.     Ed-Dâr    Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana ugratan.     
  92.     En-Nâfi    Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan.     
  93.     En-Nûr    Alemleri nurlandıran.     
  94.     El-Hâdî    Hidayete ve doğru yola erdiren.     
  95.     El-Bedî    Örneksiz, misilsiz, hayret verici nice âlemler icad eden.     
  96.     El-Bâki    Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.     
  97.     El-Vâris    Servetlerin gerçek sahibi olan.     
  98.     Er-Reşid    Bütün işleri ezeli takdirine uygun bir nizam ve hikmet üzere sonuna ulaştıran.     
  99.     Es-Sabûr    Çok sabırlı olan.
 • “İbrahim, babası Âzer'e: Birtakım putları ilahlar mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum, demişti.” (En’âm Sûresi, 6/74)
 • Evet, nasıl ki O Zât-ı Râfi’ müminleri ve salihleri yüceltir ve yüksek mertebe ve makamlara eriştirir. Öyle de devletleri dahi büyültür, yüceltir ve yükseltir. Nitekim Kur’an ve sünnete ittiba eden Osmanlı İmparatorluğu ism-i Râfi’nin tecellisiyle yükseltilmiş ve yüceltilmiştir. Ancak ne zamanki dünyaya ve gaflete dalmış, Kur’an ve sünnetten uzaklaşmış o zaman duraklamış, gerilemiş ve İsm-i Hâfid'in tecellisiyle alçaltılmıştır.
 • Allah şu Kur’an’la bazı kavimleri yükseltir; bazılarını da alçaltır.
 • 1- Allah(C.C.): "Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı."
  2- Er-Rahmân: "Dünyada bütün mahlükata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden."
  3- Er-Rahîm: "Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan."
  4- El-Melik: "Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan."
  5- El-Kuddûs: "Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdıse layık olan."  
  6- Es-Selâm: "Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran."
  7- El-Mü'min: "Güven veren, emin kılan, koruyan."
  8- El-Müheymin: "Her şeyi görüp gözeten."
  9- El-Azîz: "İzzet sahibi, her şeye galip olan."
  10- El-Cebbâr: "Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran."   
  11- El-Mütekebbir: "Büyüklükte eşi, benzeri olmayan."
  12- El-Hâlık: "Yaratan, yoktan var eden."
  13- El-Bâri: "Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan."
  14- El-Musavvir: ''Varlıklara şekil veren."
  15- El-Gaffâr: "Günahları örten ve çok mağfiret eden."
  16- El-Kahhâr: "Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan."  
  17- El-Vehhâb: "Karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden."   
  18- Er-Rezzâk: "Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan."  
  19- El-Fettâh: "Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran."
  20- El-Alîm: "Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen."
  21- El-Kâbıd: "Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan."
  23- El-Hâfıd: "Dereceleri alçaltan"
  24- Er-Râfi: "Şeref verip yükselten."
  25- El-Mu'ız: "Dilediğini aziz eden, izzet veren."
  26- El-Müzil: "Dilediğini zillete düşüren."
  27- Es-Semi: "Her şeyi en iyi işiten."
  28- El-Basîr: "Gizli açık, her şeyi en iyi gören."
  29- El-Hakem: "Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran. Hikmetle hükmeden."
  30- El-Adl: "Mutlak adil, çok adaletli."
  31- El-Latîf: "Lütuf ve ihsan sahibi olan. Bütün incelikleri bilen."  
  32- El-Habîr: "Olmuş olacak her şeyden haberdar."
  33- El-Halîm: "Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan."
  34- El-Azîm: "Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce."
  35- El-Gafûr: "Affı, mağfireti bol."
  36- Eş-Şekûr: "Az amele, çok sevap veren."
  37- El-Aliyy: "Yüceler yücesi, çok yüce."
  38- El-Kebîr: "Büyüklükte benzeri yok, pek büyük."
  39- El-Hafîz: "Her şeyi koruyucu olan."
  40- El-Mukît: "Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden."
  41- El-Hasîb: "Kulların hesabını en iyi gören."
  42- El-Celîl: "Celal ve azamet sahibi olan."
  43- El-Kerîm: "Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden."  
  44- Er-Rakîb: "Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan."  
  45- El-Mucîb: "Duaları, istekleri kabul eden".
  46- El-Vâsi: "Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden'"
  47- El-Hakîm: "Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan."
  48- El-Vedûd: "Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan."     
  49- El-Mecîd: "Her türlü övgüye layık bulunan."
  50- El-Bâis: "Ölüleri dirilten."
  51- Eş-Şehîd: "Her zaman her yerde hazır ve nazır olan."
  52- El-Hakk: "Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran."   
  53- El-Vekîl: "Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran."
  54- El-Kaviyy: "Kudreti en üstün ve hiç azalmaz."
  55- El-Metîn: "Kuvvet ve kudret kaynağı, pek güçlü."
  56- El-Veliyy: "İnananların dostu, onları sevip yardım eden."
  57- El-Hamîd: "Her türlü hamd ve senaya layık olan."
  58- El-Muhsî: "Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen."
  59- El-Mübdi: "Maddesiz, örneksiz yaratan."
  60- El-Muîd: ''Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan."
  61- El-Muhyî: "İhya eden, dirilten, can veren."
  62- El-Mümît: "Her canlıya ölümü tattıran."
  63- El-Hayy: "Ezeli ve ebedi hayat sahibi."
  65- El-Vâcid: "Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan."
  66- El-Macîd: "Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan."
  67- El-Vâhid: "Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan."
  68- Es-Samed: "Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu."
  69- El-Kâdir: "Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan."
  70- El-Muktedir: "Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi."
  71- El-Mukaddim: "Dilediğini, öne alan, yükselten."
  72- El-Muahhir: "Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltan."
  73- El-Evvel: "Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan."
  74- El-Âhir: "Varlığının sonu olmayan."
  75- El-Zâhir: "Varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen."  
  76- El-Bâtın: "Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan."
  77- El-Vâlî: "Bütün kainatı idare eden."
  78- El-Müteâlî: "Son derece yüce olan."
  79- El-Berr: "İyilik ve ihsanı bol, iyilik ve ihsan kaynağı."
  80- Et-Tevvâb: "Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan."
  81- El-Müntekim: "Zalimlerin cezasını veren, intikam alan."
  82- El-Afüvv: "Affı çok olan, günahları affetmeyi seven."
  83- Er-Raûf: "Çok merhametli, pek şefkatli."
  84- Mâlik-ül Mülk: "Mülkün, her varlığın sahibi."
  85- Zül-Celâli vel ikrâm: "Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi."
  86- El-Muksit: "Her işi birbirine uygun yapan."
  87- El-Câmi: "Mahşerde her mahlükatı bir araya toplayan."
  88- El-Ganiyy: "Her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan."
  89- El-Mugnî: "Müstağni kılan. ihtiyaç gideren, zengin eden."
  90- El-Mâni: "Dilemediği şeye mani olan, engelleyen."
  91- Ed-Dârr: "Elem, zarar verenleri yaratan."
  92- En-Nâfi: "Fayda veren şeyleri yaratan."
  93- En-Nûr: "Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren."
  94- El-Hâdî: "Hidayet veren."
  95- El-Bedî: "Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi, eşsiz yaratan."
  97- El-Vâris: "Her şeyin asıl sahibi olan."
  98- Er-Reşîd: "İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren.  "  
  99- Es-Sabûr: "Ceza vermede acele etmeyen.
 • İlahi adların bazen birbirini ortadan kaldırdığı da görülür. Böylece Tanrı hem el-Kahhar, egemen olan ve düşmanları kahreden, hem el-Halim, sonuna kadar sabır, tahammül gösterendir. O, hem el-Kabız, sıkan, daraltan, hem de el-Basıt, açan, genişletendir. El-Hafıd, alçaltan ve er-Rafı, yükseltendir.
  Karen Armstrong
  Sayfa 214 - Ayraç Yayınevi
 • Sen teslimiyet nedir bilir misin? Sıkıntı anında kurtulmak yerine, "Bu senden geldi Rabb'im, demek ki benim derecem artıyor, üzerimde er-Rafi ismin tecelli ediyor" diye umutla beklemektir...