1000Kitap Logosu
Resim
Muwahhid
TAKİP ET
Muwahhid
@ibrahimi_muvahhid
Hiç kuşkusuz İbrahim, tek başına bir ümmetti. Gönülden Allah’a kulluk yapan, (şirki terk edip dini Allah’a halis kılan bir) hanifti. Müşriklerden de değildi/olmadı. (16/Nahl, 120)
139 okur puanı
16 Ara 2020 tarihinde katıldı
Tanıdığın kimse takip etmiyor
Ortak okuduğunuz kitap bulunmuyor
Ebû Hâtim Muhammed b. İdris (vefatı h. 277) şöyle demiştir: “Ahmed b. Hanbel'e (vefatı h. 241), ilim ehlinden hatası olan ve sonra da hatasından tevbe eden bir adam zikredildi. Bunun üzerine o şöyle dedi: “Tevbe ettiğini ve görüşünden döndüğünü açığa vurmadığı sürece Allah bunu ondan kabul etmez. Hangi görüşlere sâhip olduğunu, bu görüşlerinden Allah Teâlâ'ya tevbe ettiğini ve döndüğünü ilân etmelidir. Bunlar onda görüldüğü zaman, işte o zaman tevbesi kabul edilir.” Ebû Abdullah (imam Ahmed) sonra şu âyeti okudu: "Tevbe edenler, durumlarını düzeltenler ve bunu açıklayanlar müstesnâ..." (2/Bakara sûresi, 160) (Zeylu't Tabakât, 1/300)
3-) Rasûlullah ﷺ kendisinin gerisinde kalan üç kimse hakkında, Allah (azze ve celle) onların tevbelerinin kabul edildiğini indirene kadar onları terk etmeyi ve onlardan ayrı durmayı emretmiştir. Onlara hanımlarından ayrı durmalarını emretmiştir. _______ Geriye bırakılan üç kişinin kıssasını Buhâri (4418) ve Müslim (7116) rivayet etmiştir. Ebû Dâvûd da bu kıssayı "Kitabu's Sünne"de "Hevâ Ehlinden Uzak Durma ve onlara Bugz Etme Bâbı"nda (4600) rivayet etmiştir. Beğavi (rahimehullah) "Şerhu's Sünne"de (1/226) şöyle demiştir: "Burada, bid'at ehlinin her zaman terk edilmesi gerektiğinin delili vardır. Rasûlullah ﷺ kendisiyle beraber gazaya çıkmayıp geride kaldıkları zaman Ka'b'ın ve arkadaşlarının münafık olabileceğinden endişelenmiştir. Allah (Azze ve Celle) tevbelerinin kabul edildiğini indirene kadar ve kendisi onların suçsuzluğunu öğrenene kadar, onlardan uzak durulmasını emretmiştir. Sahabe, Tabiin, onların takipçileri ve sünnet âlimleri de bu yol üzerinde, bidat ehline düşmanlık gösterilmesi ve onlardan uzak durulması gerektiği üzerinde görüş birliği ederek yürümüşlerdir."
Saptırıcı Kitaplar
İbn-i Kayyim, "Turukul-Hükmiyye"de (2/719) devamla şöyle der: “Sünnet'e aykırılık barındıran kitaplara izin verilmemiştir. Aksine onların ortadan kaldırılmasına ve itlaf edilmesine izin verilmiştir. Ümmete bunlardan daha zararlısı yoktur. Sahâbe Osman'ın mushafına muhâlif olan mushafların tamamını ümmetin ihtilafa düşmesinden korktukları için yakmıştır. Peki ümmetin arasında ayrılık sokan şu kitapları görselerdi ne yaparlardı?! İmam Ahmed: “Onları kitap yazmak helâk etti, Rasûlullah ﷺ'in eserlerini bırakıp kelâma yöneldiler” demiştir. Hammad İbn-i Zeyd: “İbn-i Avn bana: “Ey Hammad! Şu kitaplar dalâlete sevk eder” dedi.” demiştir. Ebû Abdullah: “Bid’atleri kitaplarına koyuyorlar, ben onlardan en sert şekilde sakındırıyorum,” demiştir. Sözün özü, bu yalan ve bidat içerikli kitapların itlâf edilmesi, yok edilmesi gerekir. Bu, haram eğlence ve müzik aletlerini itlaf etmekten, şarap şişelerini kırmaktan daha gereklidir. Zira bu kitapların zararı, öbürlerinin zararından daha büyüktür. Bu kitapların tazmin edilmesi de gerekmez."
Saptırıcı Kitaplar
Allah ümmete nasihat eden, bidat ehlinin kitaplarına bakmaktan sakındıran, hatta verdikleri büyük zarardan ve sebep oldukları büyük fesattan dolayı bu kitapları itlaf etmeyi ve yakmayı emreden Selef-i Sâlihîn'e rahmet etsin! İbnul Kayyım "et-Turukul-Hükmiyye'de (2/710) şöyle demiştir: “Saptırıcı kitaplar yakıldığı ve itlaf edildiği takdirde tazmin edilmeleri gerekmez. Merrûzî şöyle demiştir: “imam Ahmed'e "İçerisinde aşağılık şeyler bulunan bir kitabı ödünç almıştım, sence onu parçalayabilir ya da yakabilir miyim?" diye sordum. "Evet, onu yak" dedi." Nebî ﷺ Ömer (radıyallahu anh)'in elinde Tevrat'tan yazmış olduğu ve Kur'ân'la uyumunun ilgisini çektiği bir yazı görmüştü. Bunun üzerine Nebî ﷺ 'in yüzünün rengi değişti. Öyle ki Ömer hemen tandıra gidip yazıyı onun içine attı. Peki Nebî ﷺ kendisinden sonra kaleme alınan, kendileriyle Kitap'ta ve Sünnet'te bulunanlara itiraz edilen kitapları görseydi ne yapardı. Vallâhu'l Müsteân!..
1
2
3
4
...
26
253 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.