Atatürk'ün Not Defterleri

0,0/10  (0 Oy) · 
3 okunma  · 
1 beğeni  · 
44 gösterim
Avrupa kültür ve uygarlığına temel oluşturmuş ve dünyanın kurumsallaşmış en uzun ömürlü imparatorluğu sayılan Roma'nın, cumhuriyet döneminde en yetkili devlet adamı sayılan çift konsülleri, görev sürelerinin bitiminde, uygulamalarından dolayı görevden çekildikten sonra, görevsel sorumluluk nedeniyle, bir bakıma hesap vermek zorundaydılar.
Türk kültür ve uygarlığına temel oluşturmuş ve Türklük tarihinde kurumsallaşmaya olanak hazırlayan Göktürk Kağanları, hatta daha öncekiler de bir yerde Kurultay'a hesap vermek zorundaydılar.

O günlerden bu yana, gerçek devlet adamları, resmen olmasa bile uygulamalarının hesabını meclislere değil de kendi halklarının yararına, dönemiyle ilgili yazılı eser bırakarak, bu geleneği dolaylı biçimde sürdüregelmişlerdir.
Sezar'ın "Galya Savaşları"; Bilge ve Kültigin Kağanların, çağlara kafa tutan taşlara kazıttırarak, gelecek kuşaklara bıraktıkları "Orhun Abideleri"nden; Hitler'in "Kavgam"ına ve büyük Önder Atatürk'ün "Nutuk" adlı büyük eserine kadar uzanan tarihi süreçlemeden de anlaşılacağı gibi, bu tutum bir bakıma ulusa hesap verme, yol gösterme, ışık tutma ve ulusunun devamlılığına katkıyla, inanç vermedir.

Bu eserlerde nerelerden nerelere gelindiği, nelerin yapıldığı veya bir başka deyişle nelerin yapılamadığı ve nelerin yapılması gerektiği anlatılmaktadır. Önderler bu eserleriyle, karizmalarının onlara verdiği yetenekleri sergilemekten, onlarla övünmekten çok, eserlerinin devamlılığını sağlamanın, onları ölümsüzleştirmenin yol ve yöntemlerini açıklayarak böylece gelecek kuşaklara birer belge bırakmayı amaçlamışlardır.

Elbetteki bir lider sadece bu tür eserle değerlendirilip yaşatılamaz. Bu baş eserlerinin yanında, bu eserlerin oluşumunu sağlayan, baş eserlerin birikimlerine temel oluşturmuş, ayrıca lider veya önderlerin bir başka yüzünü, yaşamını ve davranışlarını yansıtan, özel defter, not, hatırat, broşür ve benzeri eserleri vardır.
Çoğunlukla bu eserler kişinin yaşadığı dönemde değerlendiril
nejla güldalı 
21 Ağu 2017 · Kitabı okudu · 4 günde · Beğendi · Puan vermedi

Kitap Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 24 adet not defterinden alıntılar yapılarak yazılmış inceleme tarzındadır.
Yazar, kitapta bazı tavsiyelerde bulunmuştur ki bunlar çok yerindedir. Bu belgelerin arşivlerde kalmaması, tıpkı basımları ile birlikte sözü geçen olay ve kişilerin tarih içinde ki yerlerini saptayıp, defterlerle bütünleştirerek çok değerli bir eser elde edilebileceğinden dem vurmaktadır. Hatta bu çalışmanın sadece bir kişi değil de bir ekip çalışması ile bu kişilerin de hem bilim çevrelerinde uzmanlaşmış, hem de askerî alanda konuları kavrayıp, değerlendirebilecek rütbe ve düzeyde kişilerden oluşması önerisi gerçekten mükemmel. Ve bende inanıyorum ki böyle bir eser gelecek kuşaklar için Atatürk’ü daha iyi, daha doğru, daha yakından tanıma olanağı sağlayacaktır.

Kitaptan 12 Alıntı

nejla güldalı 
21 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

Mustafa Kemal Atatürk
(Ulusun gerçek kurtuluşu sosyal eksikliklerini anlayarak bundan kaynaklanan hastalığı kesinlikle toptan tedavi gerekir.)

Atatürk'ün Not Defterleri, Ali Mithat İnan (Gündoğan Yayınları)Atatürk'ün Not Defterleri, Ali Mithat İnan (Gündoğan Yayınları)
nejla güldalı 
 21 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

Mustafa Kemal Atatürk
Tedâvi ancak ilmî ve fennî bir surette olursa şifa verir.

Atatürk'ün Not Defterleri, Ali Mithat İnan (Gündoğan Yayınları)Atatürk'ün Not Defterleri, Ali Mithat İnan (Gündoğan Yayınları)
nejla güldalı 
21 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

Mustafa Kemal Atatürk
Türkiye'nin istiklâline,

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve Hükûmeti'ne düşman olan bütün anasırlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir"

Atatürk'ün Not Defterleri, Ali Mithat İnan (Gündoğan Yayınları)Atatürk'ün Not Defterleri, Ali Mithat İnan (Gündoğan Yayınları)
nejla güldalı 
21 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

Ziya Gökalp
"Büyük adamlar ortaya attıkları mefkûrelerin icatçıları değil, keşfedicileridir."

Atatürk'ün Not Defterleri, Ali Mithat İnan (Gündoğan Yayınları)Atatürk'ün Not Defterleri, Ali Mithat İnan (Gündoğan Yayınları)
nejla güldalı 
21 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

Mustafa Kemal Atatürk
(Uygar düşüncelerin, çağdaş ilerlemelerin inançlara ve geleneklere etki etmeden hızlı gelişimi ve yayımı)

Atatürk'ün Not Defterleri, Ali Mithat İnan (Gündoğan Yayınları)Atatürk'ün Not Defterleri, Ali Mithat İnan (Gündoğan Yayınları)
nejla güldalı 
21 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

Namık Kemal
Değişmez fen mi vardır müstakar eşya mı kalmıştır.
Delili sabit olmuş binde bir da‘va mı kalmıştır.
Deme insana ma‘lûm olmadık ma'nâ mı kalmıştır.
Eğer mechûl ararsan her işin encâmı kalmıştır.

Sipihrin bahtını ikbâlini hep pây–mâl ettim.
Hamiyyet mesleğinde terk-i evlâd ve ıyâl ettim.
Canımdan muazzezken vatandan infisâl ettim.
Sebat-ı arz hâil bir deni dünya mı kalmıştır.

Mey'i görmedim ömrümde bir inkâr eden mezheb
Fenâdır bir fenâ dünyada bir intâc her matlab.
Fırâk-ı hapsi, nef-i kadr ve nâmusumla gördüm hep.
Cihânın bir silâhından bana pervâ mı kalmıştır.

Musirrım sâbitim ta can verince halka hizmette.
Fedâkârın kalır ezkâr-ı daim kalb-i millette,
Denir bir gün gelir de sâye-i feyz-i hamiyyette,
Kemal'in seng-i kabri kalmadıysa nâmı kalmıştır.

Atatürk'ün Not Defterleri, Ali Mithat İnan (Gündoğan Yayınları)Atatürk'ün Not Defterleri, Ali Mithat İnan (Gündoğan Yayınları)
nejla güldalı 
21 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

Türk tarihi, Türk ordusu, Türk insanının konu olarak ele alındığı notlarda abartma ve boş övünmeler hiç görülmediği gibi, bu konulardaki yorum ve yazılarının çok daha dikkatli, bilime, tarihe, gerçeklere uyumlu ve bağımlı olduğu görülmektedir.

Atatürk'ün Not Defterleri, Ali Mithat İnan (Gündoğan Yayınları)Atatürk'ün Not Defterleri, Ali Mithat İnan (Gündoğan Yayınları)
nejla güldalı 
21 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

Devletlerarası ilişkiler, savaşlar ve siyaset konularının işlenişinde de çok titiz bir tavır içindedir. İlişkileri ve savaşları yorumlarken bir Türk ve Osmanlı subayı olarak, olayları duygusal olarak yorumlamamış; genelde daima tarafsız bir gözlemci ve teorisyenmiş gibi davranmış, yan tutmamış; gerçekleri kaydedip, gerçekler üzerinde yorumlarını yoğunlaştırmıştır. Yani düşmanı veya kişileri aşağılama ve horlama gibi bir düşünce ve davranış içinde hiçbir zaman olmamıştır. Defterlerdeki yazılar bu konudaki yargıyı kuvvetlendirecek en önemli birer belge niteliğindedir.

Atatürk'ün Not Defterleri, Ali Mithat İnan (Gündoğan Yayınları)Atatürk'ün Not Defterleri, Ali Mithat İnan (Gündoğan Yayınları)
nejla güldalı 
21 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

Mustafa Kemal Atatürk
"Tarih İngiltere Hükûmeti'nin böyle gülünç bir teşebbüse rapt-ı ümid etmesini hayretle kaydededecektir. Maskara bir kavmi Türkiye'yi istilâ ettirerek cihangir yapmak. Siyasî ve askerî bir gaflet numunesi"

Atatürk'ün Not Defterleri, Ali Mithat İnan (Gündoğan Yayınları)Atatürk'ün Not Defterleri, Ali Mithat İnan (Gündoğan Yayınları)
2 /