Adı:
İntihar
Baskı tarihi:
1 Mart 2011
Sayfa sayısı:
480
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754067484
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Cem Yayınevi
Baskılar:
İntihar
İntihar
İntihar
İntihar
Emile Durkheim 20. Yüzyıl toplumbilimcileri arasında önemli bir yeri olan bilim adamıdır. Toplumbiliminin kendine özgü konusu, yöntemi ve uygulama teknikleri üzerine uygulamalı birçok çalışma yapmıştır. 1896'da kurup 1913'e değin yayımını sürdürdüğü l'Annee Socioloque dergisindeki incelemeleri özellikle anılmaya değerdir. Bu katkıları nedeniyle her toplumbilim öğrencisi ve öğreticisi için vazgeçilmez bir kaynak olma özelliğini hep koruyacaktır. Ancak bireyselliğin içinde anlaşılabileceği düşünülen intihar, Durkheim'da toplumsal etkenlere bağlı bir olgu olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle de toplumbilimsel yöntemle ele alınması gerektiği savunulur. Durkheim, intihar olgusunu incelerken "toplumsal yaşamın başlıca alanlarını örgütleyen eşgüdülmüş, yönverici düşünceler ve davranış kuralları toplamı" demek olan toplumsal kurumların ve kurumlaşma süreçlerinin önemini anlatmakta. Toplumbiliminin kullanım alanlarını ve yollarını göstermektedir.
468 syf.
·6 günde·Beğendi·7/10 puan
Modern sosyolojinin kurucusu Durkheim, kitabında(1897), kendisinden öncekilerin
ırk, iklim, kalıtım gibi nedenlere bağladığı intiharı konu edinmiş ve bu nedenlerin etkisizliğini ispat etmeye çalışmış. Kendisine göre ise intihar; milliyet, medeni durum ve dini bağlılık ölçütleriyle ele alınmalıymış.
Kitap düz yorum kitabı değil. Kitapta çok fazla tablo, istatistiksel veri, harita gibi matematiskel ve coğrafi veriler de mevcut. Kendine ait SPSS kurmuş ve onu incelemiş diyebilirim.. Kitaptaki intihar verileri ise avrupa coğrafyasından. Kıtanın dışındaki bölgelerden de örnekler verse de kitap, avrupa odaklı.

Kitaptaki 3 ana bölüm ise;
1- Toplum dışı etmenler
2- Toplumsal nedenler ve toplumsal tipler,
3- Bir toplumsal olgu niteliğiyle intihar'dır..

Ilk bölümde; toplumla ilgisi bulunmayan intihar nedenlerinden bahseder;
* Dış dünya
* Psikopatik durumlar
* Ruhsal durumlar...
ve bunların intihar üzerindeki etkisini açıklamış.

2. bölümde de intiharı;

a) bencil : topluma aidiyetin kaybolduğu durumlarda ortaya çıkan intihar türü

b) özgeci : bencilin tam tersi, yani aşırı aidiyet duygusundan ötürü girişilen intihar turu.
(Canlı bomba olan manyaklar)

c) anomik : toplumda bir anda oluşan aşırı değişim. Örneğin kriz durumlarındaki ülkelerde yaşanan intiharlar (iskandinav ülkeleri) ya da aşırı refahtan ötürü girişilen intihar (ülkemizdeki gibi.)

((Gülmeyin, kaynak a haber .d.d))

d) kaderci : katı kurallar, aşırı disiplin, birey olamama gibi durumlarda yaşanan intiharlar.
Niyeyse aklıma bu geldi #66762628

Üçüncü bölümde ise, bireyleri intihara götüren toplumsal akımlardan bahsetmiş..

Eğer sosyal bilimlere meraklı, "böylesine yaşanılır" dünyada bireyler neden intihar eder ki diye düşünen ve istatistikle, verilerle, matematikle de ilgili, araştırmacı arkadaşlara tavsiye edeceğim kitap, üzerinden 120 yıl geçmiş olduğu için belki, kültürler, medeniyetler değişmesinden ötürü güncelliğini yitirmiş olabilir ancaaak olgunun nasıl yorumlanması gerektiği konusunda hala dimdik ayaktadır.
468 syf.
·2 günde·Beğendi·9/10 puan
Modern sosyolojinin kurucusu kabul edilen Durkheim, çok kapsamlı bir incelemeyle ve şimdiye kadar intiharla ilgili en önemli görüşlere yer verip, toplumu en ince ayrıntısına kadar inceleyip verilerini bilimsel temellere dayandırıp ele alıyor kitabını. Üç bölüme ayırdığı kitabında şu sonuça ulaşılıyor, intihar eden insanı dış nedenler tetikliyor, insanları toplum öldürüyor her ne kadar kişinin kendi kararı olsa bile.
(Yeni yorum)
İntihar üzerinde en kapsamlı çalışmasıyla bilinen sosyal kuramcı Durkheim, bunun ortaya çıkmasını sosyal fenomenin dışında kalan bireyin buhranı olarak değerlendirir. Ona göre insanı intihara iten temel sebeplerden iki tanesi vardır: Birleşme ve Düzenleme.
Birleşme, kısaca söyle açıklanabilir: Bir bireyin, toplum tarafından kabul edilen olgular neticesinde oluşturulan belli kitlelerin o birey ile olan ilişkilerini kendi bağlamında düzenleyip tayin etmektir. Yani ortada bir grup oluşmuş ve ona katılan bireyi şekillendirme çabasının ismidir.
Düzenleme ise; kurallardan oluşan grubun buna katılmak isteyen bireye onu kabul etmesi için öne sürdüğü şartlardır.
Durkheim, insanın bu guruplara katılmayı reddetmiş olanın intiharının kitlenin içinde olan insandan daha fazla olduğunu tespit etmiştir.
Kitabı kısaca özetlemem gerekirse ya da intiharı diyebiliriz, şunları eklememin faydalı olduğunu düşünüyorum. İnsan doğası herhangi bir baskıyı kabul etmemekle birlikte belli bir baskıdan sonra farkında olmasa dahi bunu kabul eder. Alışkanlık, bir süreden sonra istemediğin şeyi yapmayı bilincine zorunda olma dürtüsüyle mağlup olur. İntihar kesinlike bir kaçış olarak tanımlanmaması gerekir ki zaten bu fikri öne süren zihniyetlerin düşüncesinde boyun eğme isteği hapsolmuştur. Normları reddeden insanın uyum sağlamada sıkıntı çekmesi ve bu normların aşağılık yanını gören insanın sığındığı bir arzudur...
480 syf.
Yazar kitabında öncelikle intihar hakkındaki mevcut öne sürülmüş nedenlerin yanlışliğini ve yetersizliğini yapılan araştırmaların sonucunda elde edilmiş istatistiki verilerle ortaya koyarak başlıyor. Bunlar: İçki, iklim...

Devamında, ele alınan intihar kavramının tanımı yapılıyor: "Ölen kişi tarafından ölümle sonuçlanacaği bilinerek yapılan olumlu ya da olumsuz bir edimin doğrudan ya da dolaylı sonucu olan her ölüm olayina intihar denir."

Yazarın kitabında merkeze koyduğu olguyu da hemen kitabın başında karşımızda buluyoruz. Bu da "her toplumda gönüllü ölümler konusunda belli bir ön eğilimin" olduğu olgusudur. Bunu açacak olursak, intiharın nedeni değil nedenleri bulunur. Bu nedenlerin arka planında ise temelde kişinin toplumla olan ilişkisi vardır. Her zaman herkes tarafından dillendirildiği üzere, insan sosyal bir varlıktır. Birlikte yaşar ve bu şekilde yaşadığı için de hayatta kalabilmistir. Birlikte yaşayabilmek için de belli kurallara ihtiyaç duymuştur. Dinler olsun laik hukuk kuralları olsun hepsi bir nevi bu açıdan değerlendirilebilir. Bu gibi etmenlerin ve uzun yıllar birlikte yaşamış olmanın sonucunda bir toplumun ortak düşünce, duygu ve topluma insanların aidiyet duymasını sağlayan birtakım unsurlar oluşmaktadır. Buna da genel olarak kültür adını verebiliriz. Kültür aktarılarak zaman içinde yer yer değişmelere maruz kalsa da değişmeyen de birçok unsuru bulunur. Genelde de değişmeyen unsurları insanların topluma aidiyet duygularını azaltır. Yine genel olarak değişmeye açık unsurları sayesinde ise aidiyet duygusu artar. Aidiyet duygusunu etkileyen diğer unsurlar olarak toplumun o zaman yaşadığı ekonomik, siyasi vb bunalimlar da eklenebilir. Sonuç olarak bu aidiyet duygusunun zedelenmesi ile artan bireysellik olsun, tam ziddi olarak aidiyet duygusunun fazla olmasıyla bireyselligin aşırı azalması olsun ve insanların istek ve arzularını sınırlayan unsurların yokluğu ve eksikliği olsun; tüm bu etmenler insanların kendilerini öldürmelerine yol açarlar. Kitapta bunlardan ilkine, 'bencil intihar', ikincisine 'elcil intihar' ve üçüncüsüne ise 'kuralsizlik intiharı' adı veriliyor. Bunları biraz açacak olursak:

Bencil intihar: İnsan, kendi elinde olmadan bir toplumun yani bir geleneğin ve kültürün içine doğar. Bu gelenek ve kültür onu şekillendirir; ona belirli hazır amaçlar ve iliskiler verir. Bunda ne zaman doğduğunuz da önemlidir. Osmanlı zamanında doğmuş olduğumuzu ve İstanbul'un fethine yakın yaşadığımızi hayal edelim: Köylü, asker veya başka bir sınıftan olsak da yaşamımıza etki eden ve bize bir amaç olarak sunulan olgu devletin topluma sunduğu fetih hareketleri ve özellikle de Istanbul'a yönelik fetih hareketi olacaktır. Veya Kurtuluş Savaşı sırasında yaşadığımızi hayal ettiğimizde ise toplumsal olarak bir varolabilme hareketi içinde kendimizi bulacağız. Bu olgular ister istemez bizlere sunulan amaçlar olacaktır. Bu dönemlerdeki toplumsal yapının en önemli özelliklerinden birisi o zamanki düzen içinde bireyselligin minimum düzeyde olmasıdır. Bir de günümüzü düşündüğümüzde ise bireysellik hat safhadadir. Bu bireysellikle beraber kişinin topluma kendisini ait hissetmesinin çeşitli etkenlerle zayifladigini da hesap edelim. Bunun çok artmış olması durumunda kişi, toplumun kendine sunduğu amaç ve idealleri sahiplenemez. Bununla birlikte de kendisini ön plana koyar. Hayattaki amacında kendisi birincil planda olur. Ayrıca kendisinin de eninde sonunda yok olacağı fikri de ağır basmaya başlar. Bunun sonucunda ise ne yaparsa yapsın her şey kendisine anlamsız ve boş gelecektir. Kacinilmaz olarak da karamsarliga burunecek ve intihara doğru evrilebilecek bir konuma gidisin önü açılacaktır. Sonuç olarak kişi için baglanabilecegi bir amaç yoksunlugu ve sonunda her şeyin yok olacağı fikri ağır basacaktir.

Elcil intihar: Kişi, sıkı bir toplumsal yapının içindedir. Hayatı kendisine sorulmadan ayrintisiyla dizayn edilmiştir ve kendisine ise sadece buna uymak kalmıştır. Bir nevi toplumun bir elçisi konumundadir. Bu elciligine zeval getirmeme duygusu ağır basmaktadir. Kendi başına atacağı adımlar toplumun dışına çıkma yani elçilik vazifesine zeval getirecektir. Bunların sonucunda ise toplum dışında kendisinin bir amacı olmayacaktır. Kendi birey olma hissi azalacaktır. Kendisine yabancilasacaktir. Bireysel bir amacsizlik kendisini yiyip bitirecektir. Adeta satranç tahtasindaki bir piyon gibi kendini hissedecektir. Bir insan nereye kadar piyon olabilir ki? Ayrıca piyonsaniz muhtemelen oyunda ilk önce ölecek veya şah için feda edilecek bir unsur konumunda olacaksinizdir. Şah ise tabiki toplumdur.

Kuralsizlik intiharı: İnsanın hayal ve isteklerinin sınırı yoktur. Bunun için de tarih boyu insan bir yandan sınırsizligi istemisken bir yandansa sınırlanmak istemiştir. Bunun için çeşitli unsurları ve olguları yaratmıştır. Lakin bu unsur ve olguların yetersiz geldiği veya kişinin bunları aşmak istemesinden dolayi, kişi kendisini doyumsuzlugun pınari içinde bulacaktır. Yine hüzün dalgası çevresini saracaktir.


Son olarak eğer konu ilginizi çekiyorsa kitabın bu yönde basvurulabilecek güzel bir araştırma ürünü olduğunu söyleyebilirim.Keyifli okumalar
%43 (198/468)
·Puan vermedi
İnsan bir şeyi yaşayınca çok daha yakından tanımak istiyormuş sahi. Durkheim ilk sosyoloji profesörü ve kurucu isimlerden biri. İntiharı bir de sosyolojiden dinleyelim bakalım. Selam tez donemi
464 syf.
·14 günde·Beğendi·8/10 puan
Modern sosyolojinin kurucularından biri sayılan Fransız Émile Durkheim'in intihar üzerine yazılmış kitabı, ilk basıldığında ilgileri üzerine çekmese de kısa bir süre sonra popüler olan bir kitap. Konuyu ele alışı ve ortaya koyduğu ispatlar açısından da farklı bir yeri var. Eser kendi içinde üç kitap ve 13 bölümden oluşuyor. İlk kitap, Durkheim'in intiharın sebeplerine yönelik yanlış iddialara getirdiği açıklamalardan oluşuyor. İkinci kitap, Durkheim'in intihar sınıflandırmasını açıklıyor. Buna göre intihar türleri, bencil, özgeci ve kuralsız olmak üzere üç tanedir. Son kitapta ise Durkheim'in intiharın sebebi olarak gösterdiği "toplumsal oluş" konusu inceleniyor. Kitabın tamamında iddiaları ispatlarken istatistiksel pek çok tablo kullanılmış. Tabi kitabı okurken, bu tabloların 1800'lü yıllara ait olduğunu unutmamak gerekiyor. Kitabın ilk yayım tarihi 1897 çünkü. Durkheim'in konuları ele alış biçiminden etkilendim. İddia ve eleştirilerini tek tek ve yavaş yavaş ele alan Durkheim'in cümleleri aynı sebeple sıkıcı da olabiliyor. Özellikle, her bölümün giriş kısımlarında verdiği bilgiler hayli ilgi uyandırıcı ama bölümler ilerlerken (özellikle sayısal ispatlara girildiğinde) bu ilgi kaybolabiliyor. Bunda verilerin 100 yıldan eski olmasının da etkisi var tabi. Uzun süren ama bilgilendirici bir okuma oldu benim için.
468 syf.
·8/10 puan
İntihar üzerine geniş kapsamlı araştırma kitabı.Kitapta ayların intiharlar üzerine etkisinden,dinlerin intihar üzerine etkisine,genetiğin intahar üzerine etkisinden intihar çeşitlerine kadar herşeyi bulmak mümkün.Kitap sanki 'intihar üzerine herşey'.
480 syf.
·Puan vermedi
İntiharın sadece toplumdaki bireyler tarafından verilen bir karar olmadığı tezini dönemin verileriyle kanıtlamaya çalışmaktadır . İntihar düşüncesinin oluşmasında bireysel sorunlar bir yana toplum tarafından şekillendiğini yansıtır . Aslında intihar mekanizmaların sigortasıdır toplum içerisindeki bozulan işleyişi devam ettirmek için ihtihar meşru sayılabilir. Çünkü toplum için işlemeyen parçalar(bireyler) sistem dışına itilir.
468 syf.
·Beğendi·10/10 puan
Sosyolojinin içinde düşüncelerini en tutarlı bulduğum sosyolog Emile Durkheim. Bu kitabında da intiharın toplumsal olgu oluşuna dair büyük bir tutarlılıkla yapmış incelemesini. Son derece psikolojik olgu gibi görünen intiharın aslında sadece psikolojik olmadığını toplumsal nedenlere dayalı toplumsal bir olgu olduğunu bilimsel olarak inceleyen ortaya koyan bir eser. Kişinin intihar etmesi toplumun içinde bulunduğu kaos durumundan, kuralsızlık durumundan kaynaklanabilir. Örneğin Dünya Ekonomik Buhran döneminde intihar sayılarının artış göstermesi. Yine kişinin intihar etmesi içinde bulunduğu topluma normlarına aşırı bağlılığından kaynaklanabilir. Örneğin japonların harakiri yapması. Ve yine kişinin intihar etmesi içinde bulunduğu toplumun kurallarının katılığı sebebiyle ve bu durumdan kaynaklanan çaresizlik düşüncesiyle gerçekleşebilir. Örneğin kölelerin içinde bulunduğu durumdan çıkamayacağı düşüncesiyle intihar etmesi. İntiharı daha birçok yönüyle toplumsal olgu oluşunu ortaya koyan bu kitap gerçekten okunmaya deger. Okuduktan sonra intihar olgusunun nedenlerine dair düşünceleriniz bambaşka bir boyut alacaktır eminim.
468 syf.
·22 günde·Beğendi·8/10 puan
Emile Durkheim sosyoloji nin kurucularından olup benim gibi sosyolojiyle ilgileneler için önemli bir isim. İntihar Emile Durkheim in en önemli eserlerinden birisi. Durkheim bu eserin de ,daha önce intihar olayını açıklamak üzere öne sürülen belli başlı görüşleri ( akıl hastalığı, ırk, kalıtım, iklim ve hava sıcaklığı, taklit etkenler gibi) ele alarak bunları tek tek çürüttükten sonra, geriye tek bir etkenin kaldığını onun da "toplum etkeni" olduğunu anlatıyor. Daha sonra kendine göre sınıflandırdığı intihar çeşitleri olan ;Bencil intihar
Özgeci intihar, Anomik intihar ve Kaderci intiharı detayları ile ele alıyor. Durkheim çalışmasında başlıca veri olarak intihar istatistiklerini kullanıyor.
468 syf.
Modern sosyolojinin kurucusu Emile Durkheim'ın intihar yapıtı ilgilisi için bir başyapıt özelliği taşımaktadır. Intiharın birey ve toplum sebeplerini inceleyerek bazı verilerler,tablolarla, haritalarla teorilerini destekler. Intiharın nedenlerini ortaya çıkarıp buradan sonuçlara ulaşmayı amaçlayan yazar sonucları öğrenenin kaynağa ulaşacaği kanaatindedir. Araştırmacılar için, Avrupa ağırlıklı istatistikler günümüz araştırmalarında güncelliğini yitirmiş olsa da sebeplerin tespiti konusunda başvurulacak bir kitap olarak görülmektedir hala.
Intihar,
Toplumsal dışı etmenler
Toplumsal nedenler ve tipler
Bir toplumsal olgu olarak intihar,
başlıklarıyla ıntiharın sebepleri ve sebepleri sayılamayacak şeyleri ele alınmıştır.
Ruhsal ve ırsal durumların ıntiharın sebebi olup olmayacağı ele alınırken, taklidin, mevsimlerin, çalışma yoğunluğuna göre günlerin intiharı etkilediği ya da öyle sanıldığı durumları da derinlemesine işlenmektedir
Evli, bekar, ya da dul olmanın intiharı ne oranda düşündürdüğünün analizi yapılmıştır.
Durhkeim, bir sonuç olarak karşımıza çıkan ıntiharın sebeplerini sınıflandırarak dört intihar tipi oluşturmuştur. Kişinin hayatına son vermiş olmasının sonucu intiharsa dahi, sebepleri çeşitlilik arz etmektedir. Bu sebepler bireysel ve toplumsal olarak ele alınır. Bencil, özneci, kuralsız, yazgısal olarak isimlendirilmiştir. Farklı isimlerle belirlemiş olsa dahi, temel de savunduğu şey ıntiharın bireyin aile ve toplum bağlarının çözülmesiyle yakın ilişkide olduğudur. Ailenin intihara karşı koruyacağını, toplumsal bütünleşmenin güçlü bağlarının bireyi bu duruma karşı koruyacağı görüşündedir.
Akıl hastalığı, para kaybı, bir yakının ölmesi, sevgisine karşılık görememe gibi durumların intihar sebebi olarak ise kesin çaresizlik ve yalnızlık duygusu verilmiştir.
468 syf.
·8/10 puan
Daha yeni basladım. İçerik ve anlatım dili konusunda akademik seviyede. Muhtemellen beni ya da okumayı planlayan okuyucuları uğraştıracak bir eser. Ancak her şeye rağmen bol ve güzel bilgili bir okuma olacagına inanıyorum.
“Ancak çalışmayı bir kendimi unutma, zamanın geçişinin duymama aracı yapmam gerek. Yaptığını ciddiye alan biri için üzücü durum. Zevkle çalışabilmem için emeğimin bir kimseye ve bir şeye yaradığını görmeliyim.
Bizi kemiren kötülük, içinde bulunduğumuz yerde değil, kendi içimizde.
Ne kadar çok insan, her türlü değişimi denedikten sonra aynı duyunumlara dönüp de yeni hiçbir şey algılayamayınca ölümü çağırır.

Seneca
“İntihar kitabımın kuşkulan gidereceğini, bir anlaşmaya varılmasını belirleyeceğini sanıyordum. Görüyorum ki hiçbir şey olmayacak.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İntihar
Baskı tarihi:
1 Mart 2011
Sayfa sayısı:
480
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754067484
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Cem Yayınevi
Baskılar:
İntihar
İntihar
İntihar
İntihar
Emile Durkheim 20. Yüzyıl toplumbilimcileri arasında önemli bir yeri olan bilim adamıdır. Toplumbiliminin kendine özgü konusu, yöntemi ve uygulama teknikleri üzerine uygulamalı birçok çalışma yapmıştır. 1896'da kurup 1913'e değin yayımını sürdürdüğü l'Annee Socioloque dergisindeki incelemeleri özellikle anılmaya değerdir. Bu katkıları nedeniyle her toplumbilim öğrencisi ve öğreticisi için vazgeçilmez bir kaynak olma özelliğini hep koruyacaktır. Ancak bireyselliğin içinde anlaşılabileceği düşünülen intihar, Durkheim'da toplumsal etkenlere bağlı bir olgu olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle de toplumbilimsel yöntemle ele alınması gerektiği savunulur. Durkheim, intihar olgusunu incelerken "toplumsal yaşamın başlıca alanlarını örgütleyen eşgüdülmüş, yönverici düşünceler ve davranış kuralları toplamı" demek olan toplumsal kurumların ve kurumlaşma süreçlerinin önemini anlatmakta. Toplumbiliminin kullanım alanlarını ve yollarını göstermektedir.

Kitabı okuyanlar 305 okur

  • Aleyna
  • Berk Ay
  • Kıymet Doğan
  • Emine Yalçın
  • Melek
  • Kâmil ANŞİN
  • Umut Berkcan Şahin
  • Vincent Law
  • Nev’i Şahsına Münhasır
  • ht

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%6.8 (5)
9
%2.7 (2)
8
%2.7 (2)
7
%1.4 (1)
6
%1.4 (1)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0

Kitabın sıralamaları