Kastamonu Lahikası

·
Okunma
·
Beğeni
·
4.061
Gösterim
Adı:
Kastamonu Lahikası
Baskı tarihi:
Ocak 2004
Sayfa sayısı:
380
Format:
Karton kapak
ISBN:
9799756438328
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Söz Basım Yayın
Kastamonu Lâhika mektupları, Hz. Üstad’ın Kastamonu’ya nefyinden sonra Barla’daki ilk hizmet arkadaşları olan talebeleri, talebelerinin eşleri ve çocuklarıyla ve onların hizmetleriyle ne kadar candan ve yakından alâkadar olduğunu gösteren mektuplardan oluşmaktadır. Ayrıca bu Lâhika mektupları, Hazreti Bediüzzaman’ın iman ve Kur’ân hizmetindeki hareket tarzını, mesleğinin esaslarını ihtiva etmesinden dolayı da ayrı bir ehemmiyeti hâizdir.
250 syf.
·26 günde·Beğendi
Ömrü sürgünde, hapiste ve mecburî ikamette geçen Bediüzzaman, hayatını iman ve Kur’ân hakikatleriyle insanlığın kurtuluşuna adamış bir müceddid ve müfessirdir.
Kur’ân’ın asrımıza hitap eden tefsirleri Risale-i Nurlar’daki İslâm’ın cihanşümul hakirlerinden ve ter ü taze iman esaslarından inkârcı zındık taifesi çok rahatsız olmuşlar. Bediüzzaman’a haksız zulüm ve işkence yapmakta, zehirleyip yok etmekte, kitaplarını yasaklamakta çare aramışlar.

Üstad Eskişehir hapsinden 26.04.1936’da tahliye olduktan sonra serbest bırakılmadı. Jandarma nezaretinde Kastamonu’ya sürgüne götürülerek polis karakoluna teslim edildi. Üç ay kadar polis karakolunda kaldıktan sonra karakola nazır Horasan Mahallesi’nde ahşap bir eve yerleşir. Yaklaşık yedi sene aynı evde kalarak iman hakikatleriyle gönüllere hitap etmeye devam etmiştir.

Haksızlığı, zulmü ve mahrumiyeti şiar edinen zamanın idaresinin tarassud, tecavüz, tahribat ve şiddetli baskılarına rağmen Allah’ın inayetiyle Anadolu’da inkişaf eden Nur hizmetleri, arı gibi çalışan saff-ı evvel Nur Talebelerinin müjdeli haberleri Üstadı ziyadesiyle memnun ve mesrur ediyordu.

İslâm dinini ve Kur’ân ahkâmını hedef alan ahlâkta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başladığı bir zamanda Risale-i Nurlar elle yazılıp gizlice, ihtiyatla muhtaçlara ulaştırılıyordu. Isparta ve havalisinde Nur Talebeleri, mübarekler heyeti, ümmî ihtiyarlar, masum çocuklar ve kadınlar gece gündüz Nurlar’ı mütemadiyen çoğaltıyorlardı. Hafız Ali’nin tahkikatına gelenlerin “Mağazalarda kâğıt kalmadı; Risale-i Nur şakirtleri kâğıdı bitirdiler.” demeleri bir itiraftı. Polis ve jandarma takibatı altında Risaleler, Kur’ân harfleriyle binlerce kalemle o dönemde, zor şartlar altında 600 bin nüsha çoğaltılıp en ücra yerlere ulaştırılmıştı.

O dönemde Risale-i Nur’un en mühim merkezi Isparta ve Kastamonu olduğunu beyan eden Üstad, gizli mektuplarıyla Isparta kahramanlarının destansı çalışma ve gayretlerini teşci, tebrik ve duâlarla şevklerini arttırıyor, hizmet düsturlarını ve muvaffakiyet sırlarını ders veriyordu.

Kastamonu Lâhikası’nda her mektubun ayrı hususiyeti, dersi, müjdesi, hakikati, zaman ve mekân, ihlas düsturları, muvaffakiyet, şartları, musîbetler ve hikmetleri, Risale-i Nur hakikatlerinin mahiyeti, asrın hastalıklarına çareler, imanı tehdit eden tehlikeler, Nur Talebelerinin imanla kabre girmeleri hususu, müsbet hareket ve asayişin manevî muhafaza vazifesi vb. birçok hakikatler o zamanın şartlarında Nur Talebelerine ders mahiyetinde mektuplarla ifade edilmiştir.

Üstad, Isparta Kahramanları’nın vasıflarını izah ettikten sonra, “Bu hakikate binaen, bu şehre bir kutub, bir gavs-ı âzam gelse, “Seni on günde velâyet derecesine çıkaracağım” dese, sen, Risale-i Nur’u bırakıp onun yanına gitsen, Isparta Kahramanları’na arkadaş olamazsın” demiştir.

“Risale-i Nur’un şakirtlerine inayet ve rahmet nezaret ve himayet ederler. Dünyanın meşakkatleri madem sevap verir, geçerler; o musîbetlere karşı sabır içinde şükürle, metanetle mukabele edilmek gerektir.” Üstad benzeri birçok hakikatleri ders vermiştir. Kastamonu Lâhikası, gurbet, hastalık, musîbetler, tevafuklar, inayetler, sohbete zaman mekân mâni olmayışı, hasret dolu ifadeler, hissiyatlar, talebelerin kalemlerle gönderdikleri hediyelerin Üstadı memnun etmesi sevinç gözyaşlarıyla sürur vermesi, duâlar etmesi. Mevlânâ Halid Hazretleri’nden gelen cübbenin silsile yoluyla Asiye Hanım (Mülazımoğlu) tarafından Üstada ulaştırılması, takva ve amel-i salih esasları, iştirak-ı amal-i uhreviye ve şahsı manevinin ehemmiyeti, zulmün baskısı altında, ağır ve zor şartlarda inkişaf eden Nur hizmeti ve telif edilen harika Risalelerle küfrün belinin kırılması ve mağlûp duruma düştüğünün izah ve ispat edilmesi…

Velhasıl zengin, bereketli, ibretli, hizmet hatıralarıyla ve ölçüleriyle bir bahr-i umman Kastamonu Lâhikası…


Yeni Asya
380 syf.
·7 günde·Puan vermedi
Risale nur un her kitabı o kadar güzel ki okudukça okuyorsunuz.Bazı yan etkileri var ama okuduğunuzu başkalarıyla da paylaşmak,ıbadet etmek gibi istekler çıkıyor icinizden,imanı çoşturuyor adeta.Kendim eskiden vesveselerin kurbanı biri olarak bunun bir cevabı yoktur dediğim her sorunun cevaplarını kalbim ve aklım tatmin olacak bir sekilde aldım.Okulurda din kitapları yerine bu eserler okutulsa keşke...Herkese iyi okumalar...
400 syf.
·84 günde·10/10 puan
Aziz Sıddık Kardeşlerim...

"Bir adamı sultan yapmak, on neferi paşa yapmaktan ne kadar yüksek ise, bir adamın îmanını kurtarmak, on adamı velî yapmaktan daha sevaplı bir hizmettir."

Kastamonu lahikası üstad hazretleri ve nur talebeleriyle arasında geçen mektuplardan oluşuyor. Zamanında Risale-i Nur için çekilen sıkıntılar ve birlikte bu sıkıntıları sabır ve imanla, inançla, bağlılıkla, kardeşlikle nasıl üstesinden gelmişler nasıl bağlı kalmışlar davalarına. Yine muhteşem bir risale... Allah Üstad hazretleri'nden Razı olsun. Risale-i Nur talebelerinin sayısını arttırsın.
400 syf.
·13 günde·10/10 puan
İlahî Yâ Rab! Sen Risale-i Nur'u ve Risale-i Nur müellifi Üstadımız Said Nursî'yi ve Risalet-ün Nur talebe ve şakirdlerini ve mensublarını, mahfaza-i hıfzında ve kal'a-i İlahiyen içinde muhafaza ve emin eyle.. âmîn.. ve hizmet-i Kur'an ve imanda sabit ve daim eyle.. âmîn.. ve bu kudsî hizmetlerinde, muvaffakıyetlerle yardım ve muavenetler ihsan eyle.. âmîn.. ve Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan-ı Azîmüşşan'ın sırr-ı a'zamına, marifetullah, muhabbetullah ve muhabbet-i Resulullah sırr-ı kudsîsine ve "Hasbünallahü ve ni'melvekil" sırr-ı uzmasına ve rızaullah ve rü'yet-i Cemalullah lütf u ihsanına mazhar eyle, Yâ Rabb-el Âlemîn!
250 syf.
·29 günde·Beğendi·Puan vermedi
Risale-i nur külliyatından Lahikaları ve müdafaaları okuduğumda Bediüzzaman hazretleri ve talebelerinin gayelerinin ne kadar ulvi olduğunu hissediyor ve anlıyorum. Peygamberimizin davasına baş koymuşlar ve bu yolda her türlü eza ve cefaya biiznillah ğögüs germişler. Her bir mektup bir düstur.Hizmet şuuru oluşsun ve kavileşsin isteyen sık sık bu lahikaları okumalı.
380 syf.
·Beğendi·10/10 puan
ihlas, samimiyet, beklentisiz olma ve zifiri karanlıkta aydınlığı anlatmak, mektuplar ile o dönemki psikolojik ve sosyolojik durumu anlaşılmaktadır.

Az sayıdaki son derece samimi insan/abiler ile muhasebe yapıyorsunuz.
268 syf.
Aziz, sıddık ve fedakâr ve vefakâr kardeşlerim ve hizmet-i Kur'aniye ve imaniyede kuvvetli ve kıymetli ve çalışkan ve muktedir arkadaşlarım!

Bu dünyada benim için medar-ı teselli sizlersiniz ve hakkınızda büyük ümidlerimi doğru çıkardınız. Cenab-ı Hak sizden ebeden razı olsun, âmîn!

İrsalatınız ve bilhâssa Onuncu Söz buraya o derece faide verdi ki, herbir sahifesine mukabil elimden gelseydi büyük bir hediye verirdim. Çoktan beri görmediğim için ben hangisini okursam "En birinci budur" derdim. Ötekine bakardım, "Bu birincidir." Daha öbürüsüne baktıkça hayret ederek kat'î kanaatım geldi ki; Risalet-ün Nur'un kitabları birbirine tercih edilmez. Her birinin, kendi makamında riyaseti var. Ve bu zamanı tenvir eden bir mu'cize-i maneviye-i Kur'aniyedir.

Evet bu asrın ehemmiyetli ve manevî ve ilmî bir mürşidi olan Risalet-ün Nur'un heyet-i mecmuası, sair şahsî büyük mürşidler gibi kendine muvafık ve hakikat-ı ilmiyeye münasib olarak, birkaç nevide ve bilhâssa hakaik-i imaniyenin izharında, intişarında azîm kerametleri olduğu gibi; üç keramet-i zahiresi bulunan Mu'cizat-ı Ahmediye, Onuncu Söz ve Yirmidokuzuncu Söz ve Âyet-ül Kübra gibi çok risaleleri dahi herbiri kendine mahsus kerametleri bulunduğunu çok emareler ve vakıalar bana kat'î bir kanaat vermiş. Hattâ sekeratta bulunan talebelerine imanını kurtarmak için bir mürşid gibi yetiştiğine müteaddid vakıalar şübhe bırakmıyor.

(Kastamonu Lâhikası 10.sh - Risale-i Nur)
250 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
Çok fazla anlayamasamda manevi olarak feyz aldığımı hissediyorum ve külliyatı bitirmeye niyetim var... Bu yolda olan herkese tavsiye ederim her bölümü anlayamasamda anladığım kadarının katkısının büyük olduğunu hissediyorum ve devam ediyorum okumaya...
112 syf.
·Puan vermedi
Nur müellifinin, Kastamonu'da talebeleri ile Nur'un inkişafı, mahiyeti, iman hizmeti, talebelerin hizmet tarzları ve din düşmanları ile mücadele şekillerini konu edinen karşılıklı mektuplardan oluşan bu eser bilhassa yazıldığı zaman itibariyle bir devrin iman ve Kur'an hizmetinin özeti ve içtimâî bir dersidir.
250 syf.
·Puan vermedi
Bediüzzaman'ın Kastamonu gözetiminde yazdığı parçalardan oluşuyor.
Risale iNur'ın nasıl okunması gerektiğine dair ve hizmete dair düsturları içeriyor ve Bediüzzaman'ın farklı kriterleriyle dikkatli okumalı, gazete gibi okumamalı.
380 syf.
·10/10 puan
Üniversiteye gidip gelirken otobüslerde telefondan okuyarak bitirirdim her dönem lahikaları... Yine mektuplar içeren bir kitaptır. İslam mücadelesinin metodlarını belirlemek açısından okunması ve üzerine müzakere edilmesi gerektiği kanaatindeyim..
Hiç merak etmesinler, hiçbir şey yapılmaz ve yapamaz ve göremezler. Bu hâdiseden müteessir olup çekinmeyiniz. Bilakis çalışmanızı ziyadeleştirin ki tecrübe-i meydan-ı imtihanda muvaffak olasınız. Risale-i Nur'a sık sık ilişirler fakat bir halt edemezler. Çünkü Gavs-ı A'zam (ks) ve İmam-ı Ali (ra) gibi zatların himayeleri ve duaları berekâtına, Hâfız-ı Hakiki hıfzeder.
"Eğer güneşe kaçsa, ona der:
"O bir soba, bir lâmbadır. Odununu, gazyağını veren kimdir? Bil, ayıl!"
Başına vurur.
Bediüzzaman Said Nursî
Sayfa 286 - Kozmoğrafyacıların güneşe sığınmasına cevap..
Her şakirdin vazifesi, yalnız kendi imanını kurtarmak değil belki başkasının imanlarını da muhafaza etmeye mükelleftir. O da hizmete ciddi devam ile olur.
Risale-i Nur, tarîkat değil hakikattir. Âyât-ı Kur'aniyeden tereşşuh eden bir nurdur. Ne şarkın ulûmundan ve ne de garbın fünunundan alınmış değil. Kur'an-ı Mu'cizü'l-Beyan'ın bu zamana mahsus bir i'caz-ı manevîsidir. Menfaat-i şahsiye yoktur. Risale-i Nur'un –hiç olmazsa– Söz ve Mektuplarını tamamıyla okuyunca birçok hakikatler tezahür edeceğinden, bugünkü düşüncenizden yani Risale-i Nur'u yazmakta çekinmek ve çekilmekten derhal teberri edeceksiniz.
Bir hâdisede hem insan eli hem kader müdahalesi olduğundan insan, zâhirî sebebe bakıp bazen haksız hükmedip zulmeder. Kader, o musibetin gizli sebebine baktığı için adalet eder."
bu zamanda enaniyet çok ileri gitmiş. Herkes, kameti miktarında bir buz parçası olan enaniyetini eritmeyip bozmuyor; kendini mazur biliyor, ondan nizâ çıkıyor. Ehl-i hak zarar eder, ehl-i dalalet istifade ediyor.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Kastamonu Lahikası
Baskı tarihi:
Ocak 2004
Sayfa sayısı:
380
Format:
Karton kapak
ISBN:
9799756438328
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Söz Basım Yayın
Kastamonu Lâhika mektupları, Hz. Üstad’ın Kastamonu’ya nefyinden sonra Barla’daki ilk hizmet arkadaşları olan talebeleri, talebelerinin eşleri ve çocuklarıyla ve onların hizmetleriyle ne kadar candan ve yakından alâkadar olduğunu gösteren mektuplardan oluşmaktadır. Ayrıca bu Lâhika mektupları, Hazreti Bediüzzaman’ın iman ve Kur’ân hizmetindeki hareket tarzını, mesleğinin esaslarını ihtiva etmesinden dolayı da ayrı bir ehemmiyeti hâizdir.

Kitabı okuyanlar 1.001 okur

  • furkan çıracı
  • Tilki
  • Yerli prenses
  • Duygu karaçöl
  • Adem
  • Ceren Yılmazer
  • The Contemplative Traveler
  • Murassa
  • bahar aksoy
  • Tâlibi ilmin

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-12 Yaş
%1.3
13-17 Yaş
%2.6
18-24 Yaş
%26.3
25-34 Yaş
%39.5
35-44 Yaş
%21.1
45-54 Yaş
%7.9
55-64 Yaş
%1.3
65+ Yaş
%0

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%43.8
Erkek
%56.2

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%55.4 (144)
9
%2.3 (6)
8
%2.7 (7)
7
%1.5 (4)
6
%0.8 (2)
5
%0.4 (1)
4
%0.4 (1)
3
%0
2
%0
1
%1.5 (4)