• Hayýr hayýr hayýr hayýr

  Gökyüzünde bir çapak gibi duruyorken güneþ

  Evlerde oturmak bana göre deðil

  Elimde pergeller, gönyeler, iletkiler

  Bir gülün hacmini ölçmeye kalktým

  Yanýldýðým kesin

  Yenildiðim belli deðil

  Hayýr hayýr hayýr hayýr

  Bütün þiirlerimi odanýn duvarýna astým

  Aðzým kurudu tükürmekten

  Ömrümü cm2'lere böldüm de bir türlü anýlarýmý yazamadým  Sarý peruka takmýþ bir acý

  Sokaklarda sürtüyor boyuna, barlarda benim adýma beþ tek bir duble konuþuyor

  Ancak ölümle diyor, ancak ölümle saðalýr yara

  Cebimde jeton var, uluslararasý  Sylvia Plath'ý arýyorum, mezarýnda buluyorum konyaðýný yudumlarken

  Bana daha bir incelmiþ, ne bileyim daha bir güzelleþmiþ gibi geliyor

  Thank you very much! diyorum ve jetonumun soluðu tükeniyor

  Cüzdanýmda mor bir biletten baþka bir þey yok

  Gecenin son otobüsü çoktan gitti

  Durdum ardýndan baktým

  Güneþi sabah sabah burnunu karýþtýrýrken yakaladým

  Ay aðlýyordu ve bilmem kaç milyonuncu kez öldüðünü sanýyordu

  Parkta çükünden su fýþkýran o tuhaf melek heykelinin önünde yüzümü yýkadým

  Kar yaðýyordu usul usul

  Hayýr hayýr hayýr hayýr

  Paltomun yakasýný bir daha kaldýrdým, atgözlüðü gibi

  Yalnýzca önümü görmek istiyorum artýk  Kýzýlay'dan Ulus'a doðru yürürken yolda Pink Floyd için üç þarký sözü yazdým

  Küllerini suyla yoðurup bir hamur yapmak istedimse de boþuna

  Doymadý karným

  Radikal takýlýyorum son günlerde

  Ultra-yalnýzlýk sokaðýndan geçtiðimden beri

  Dün annemin aynasýna bir boyunbaðý astým

  Ve üstüne yapýþtýrdým on yýl önceki resmimi

  Bu kadar bendeki nostalji

  Hayýr hayýr hayýr hayýr

  Ýpsizin biriyim, doðru

  Kendime oniki formalýk kara bir defter aldým

  Oturdum sarý þiirler yazdým

  Artýk bana kim inanýr

  Güneþ ve ay yerli yerinde duruyorken

  Ve ben sonsuza dek kova burcunun çocuðu

  Sanki bir yaðmur yaðsa oluklardan gök boþanýr

  Yüzüme öyle dönüp dönüp bakma

  Bana artýk herþey yakýþýr

  Terzim dünya çünkü, o ki kimlere neleri yakýþtýrdý

  günlerini ölüme teðelledi

  ölümlerini unutuþa kopçaladý  Hayýr hayýr hayýr hayýr

  Duymak istemiyorum artýk tek sözcük bile

  Niye ben, neden, böyle mi olmalýydý

  Aklýmý her hafta temizleyiciye vermek

  Aç karnýna yuvarlamak binlerce birayý

  Niye ellerim ceplerimde hala

  Niye bir yumruk durumunda deðil

  Dünyada bir tek insanýn bile

  Kuracaðý bir þeyler vardýr

  Hayýr yaþam hayýr ölüm hayýr su hayýr toprak

  Hayýr hayýr hayýr hayýr

  Çok mürekkep yaladým

  ama tükürüyorum burada hepsini  Bütün sözcüklerini

  Okuduðum kitaplarýn

  Yazdýklarýmýnsa arasýndan bilmem ne kalýr

  Aynalarda her sabah her sabah

  O cam kýrýklarýndan oluþmuþ yüzü görmekten býktým

  Hiç deðilse eliþi kaðýtlarým olsaydý

  Ýpsiz uçurtmalarým

  Göðe fýrlatýlan bir naylon tabak gibiyim

  Ve kendi kollarýma atýlýyorum her keresinde

  Hayýr yalnýzlýk hayýr kimsesizlik hayýr sýla hayýr gurbet

  Hayýr hayýr hayýr hayýr

  Gezinip dururum yýllardýr

  Koltuðumun altýnda

  Radarlardan kurtulmuþ üç beþ kitap

  Ýyi demlenmemiþ bir çay gibi kaldým

  Kýrdým dolduðum tüm fincanlarý

  Bana iyilik edenlerin yüzüne tükürdüm

  Ve sevdim düþmanlarýmý

  (Atýlan güller solar, geride hep taþlar kalýr)

  Hayýr hayýr hayýr hayýr

  Ne saptan yanayým þimdi ne de baltadan

  Kýrdýðým ceviz sayýsý kýrký geçmedi daha

  Ama hiç deðilse az kaldý

  Hele bir geçsin

  Olurum iyi bir aile babasý

  Hayýr akþam hayýr yol hayýr otobüs hayýr ev

  Hayýr hayýr hayýr hayýr  Ölüm ki ancak bir baþka ölümle yýkanýr

  Teneþirler bu yüzden hep beyaz kalýr

  Kandan, pýhtýlaþmýþ kandan bir anýt yükseliyor önümde

  Gece artýk bütün günü içeriyor

  Ve ben umutsuzluk hakkýmý elimde tutmak için

  Bir sürü saçmalýk yapýyorum

  Bay garson, sizden özür diliyorum

  Dmek saat 0.2, demek ki servis çoktan kapandý

  Bahþiþin güneþ olsun iyi mi

  Hayýr hayýr hayýr hayýr

  Toprakta yaralar açýyor her damla yaðmur

  Kovulacak bir kapý daha bulmak için

  Yangýn merdivenlerine týrmanýyorum ben

  Annem niye böyle uzakta oturuyor

  Ve otobüsler niye bu kadar erken

  Geçip gidiyorlar ufkumdan

  Þöförleri ölü, yolcularý uykusuz

  Her gece oniki kilometre yürüyorum

  Köstekli saatimi rehin býraktýðým için

  Hayýr hayýr hayýr hayýr

  Kardeþler, bu dünya bana göre deðil

  Kötü basýlmýþ bir kitap gibiyim

  Çamur duygusu veriyorum okuyana

  Elimde bir gümüþ zincir

  Alnýmda bir derin leke

  Kar mý yaðmur mu ne yaðdýðýný bilmediðim bir gecede

  Ey hayat, seni sevdiðim için özür diliyorum

  Duruyorum önünde, düðmelerim ilikli, aklýmýn ipleri çözük  Hayýr hayýr hayýr hayýr

  Yazmak umurumda bile deðil

  Okumak da bir rastlantýdýr artýk

  Annem üzümlü kek yapýyor mutfaðýnda

  Karým akvaryumdaki balýklarla oynuyor

  Okul-aile birliðinden gelen bir yazýyý okuyorum bense

  Çiçekler bile sulanmaktan býktýlar

  Ellerim titriyor, neden bilmem

  Belaný mý arýyorsun be adam!

  Böyle diyor kimi görsem

  Ne yapsam yaðmurdan kaçýrýlmýþ bir þemsiye kadar saçma kalýyorum þu dünyada

  Bütün insanlar tutuklanýr sanýyorum

  Ellerimi göðsümde kavþtursam

  Güneþi masturbasyon yaparken yakalýyorum o an

  Hayýr hayýr hayýr hayýr

  Ey hayat

  Baþýmda lacivert berem

  Önümde konyak durur

  Beni oðlum, beni oðlum diye

  Saracaksýn ne zaman

  Radikal bir çiçeðim ancak kendi saksýsýnda açan  Annesini seven

  Oðlunun okul taksitlerini ödemeye hazýrlanan

  Karýsýný ancak barýþýrken görebilen

  Böyleyim, sulak toprakta gövermeyen tek ekin

  Bilmem bir yerde durur muyum, durulur muyum

  Alnýma dövülürse kara bir yalnýzlýk gibi ölüm

  Arkamdan üç kulfallahi bir enam okunsun

  Sonra naaþým Tekel kibritiyle yakýlsýn

  Nasýlsa gözyaþlarý söndürür

  Hayýr hayýr hayýr hayýr

  Býrakmayýn, beni ölüm götürür...
 • Yakuttan, zümrütten medet boşuna,
  Hepsi bir gün döner, çakıl taşına.
  Geç kalma.. Bakıp da o genç yaşına,
  Sanma ki; önünde seçenekler çok;
  Ya ÎMÂN, ya İSYÂN, üçüncüsü yok..Dünyanın serveti, şehveti sahte;
  Bir kefen kadardır, vefâsı ahde.
  Boğma vicdânını, meyde, kadehte,
  Sanma ki; önünde, seçenekler çok;
  Ya AHLÂK, ya HELÂK, üçüncüsü yok..Sen, şerefli doğdun, şerefli yaşa,
  O bencil nefsini, vur taştan taşa;
  Yoksa çıkamazsın, şeytanla başa.
  Sanma ki; önünde, seçenekler çok;
  Ya CENNET, ya CİNNET, üçüncüsü yok..İnsanlık yanıyor, ateş bacada,
  Fitneler kaynıyor, bin bir locada,
  Umut kuyrukları, ‘cinci’ hocada;
  Sanma ki; önünde, seçenekler çok;
  Ya İZZET, ya ZİLLET, üçüncüsü yok..Bir kere baktın mı, kalkıp seherde?
  Kapılar açılır, gök perde perde.
  Sordun mu Kurân’a, kurtuluş nerde?
  Sanma ki; önünde, seçenekler çok;
  Ya ŞÜKÜR, ya KÜFÜR, üçüncüsü yok..Dağlara özenip, tepeden bakma,
  Mezar taşlarına, rütbeni çakma,
  Şu cennet köşkünü, kibirle yakma;
  Sanma ki; önünde, seçenekler çok;
  Ya İHLÂS, ya İFLÂS, üçüncüsü yok..Bırak.. O “çağdaşlar”, ne derse desin,
  Hayat bir sınavdır, bu hüküm kesin,
  Secde et ki; varsın, Allah’a sesin;
  Sanma ki; önünde, seçenekler çok;
  Ya KUR’ÂN, ya HÜSRÂN, üçüncüsü yok

  Cengiz Numanoğlu
 • 87 syf.
  ·Beğendi·9/10
  Kitap alamayan çocuklara kitaplar hediye edeceğim Youtube kanalımda, kitaplardaki alıntılar hakkında videolar hazırlıyorum. Destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz: http://bit.ly/alintilarlayasiyorum

  "Kendi olarak, sana gelen
  sana gereksinimi olmadan, seni isteyen
  sensiz de olabilecekken, senin ile olmayı seçen
  kendi olmasını, senin ile olmaya bağlayan
  O, işte..." Oruç Aruoba

  "Sevdiğiniz için acı çekiyorsunuz, daha fazla sevin. Aşk yüzünden ölmek, yaşamaktır." Victor Hugo

  Yoksa Oruç Aruoba'nın içine Spinoza'nın cevheri mi kaçmıştı?

  "Hani" eğer aklıma biri gelecekse, sadece elim değil diğer herhangi bir uzvum da senden başkasına gidemez. Oysa ki sadece elim gitseydi diğer organlarım elimi kıskanırdı, bu kadar güzel bir yere gitmeyi hak ettiği için.

  Bindiğimiz vapurlar iptal oldu, bakma sen. Hava şartlarından diyorlar. Yok canım! Ben pek inanmam haberlere. "Hani" iki kişilik bir haber kanalıydı bizimkisi, kimsenin izlemediği. İnsanların kendi ruhlarını iskelelerde bıraktığı ve kimsenin binmediği vapurların seferleri hakkında konuşurduk senle. Fakat bu sefer neden oldu böyle?

  Duygu iklimimiz sevdiğimiz kadınla birlikte kendisini tinsel mevsimlerimizde tanımlatır. Eğer hatırlıyorsan "hani" sana gereksinimim olmadan seni isterken ve sensiz de olabilecekken sen ile olmayı seçen biri vardı, bu da benim bir zamanlar duygu iklimimi oluştururdu.

  Sevmemiş olabilirsin tabii beni, bir "Hani" kadar. Bunu anlarım. Fakat "Hani"yi küçümsememelisin. "Hani" kelimesi sınırı bir ilişkinin cesaret çitinden atlamasının çıkardığı sestir. Bu yüzden bu kitabın içinde yazanlardan sonra hayatın diğer sesleri yükselir. İnsan ruhunun sesi ise id'dir. Orada yer bulur tutkularımız, orada yer bulur kendimize seslenmelerimiz. Bu yüzdendir sözcüksüz kalmalarımız.

  Farkında mısın, sana hiç hangi eczanede kahvaltı yapmak istediğini sormamıştım. Oysa ki her gün benim önümde bir çift kişilik gibi silüetlenen görüntünle kahvaltı yapardım. Bir tek eksik vardı, o da gerçekliğin. Hala eczanede kahvaltı yapmak ister miydin?

  Bir sabah mı seni unutturacak? O zaman geceyi bir kenara bırakmalı, o sabahla tanışmalı. "Hani" nerede o sabah? Yoksa gecenin yıldızlarını kaybetmemesi uğruna kendisini uzatmasını mı beklemem gerek? "Hani" nerede o gece?

  Herkes isterdi manzaralı mezarım olsun, sen benim manzarasız mezarımdın. Çünkü seni en derinime gömdüm. En derini, en yükseğidir hayatın, bunu unutma. "Hani" nerede gömüleceğim yer, göstersene bana? Ben kederlerimle kazarım orayı, sevinçlerime bir kuyu oluşturmak için. Bu sevinç kuyusuna giden merdivenim ise ikimizin bulunduğu fotoğraflardır.

  Herkesle tanışmak için harcadım ömrümü, o tek "sen"i bulmak için. Senleştirdim bütün dünyayı, adeta bütün insanlığın timsali oldun benim için. İşte dedim o gün, herkesle tanışamam artık. Çünkü bir insan önüne baktığında bir tek onu görür, arkada kalanlar ise bir bulanıklıktan ibarettir dedim. "Hani" neredesin peki şimdi?

  Gündüzle gece gibidir bu sevgi dediğimiz olay, ikisi de birbirini bekler bizim görmediğimiz çağlardan beri. Fakat ışığını güneşten alan kalp gündüzünü akıl olarak belirlediğinde esas gece için hazır olunur. Gece insanın kimlik arayışıdır. "Hani" nerede kaldı kimliğim, şimdiye kadar gelmesi gerekmez miydi?

  Ettiğimiz danslar, sessiz kavgalar. En iyi buluşma yarım kalandır, yarım kalan danslar, yarım kalan kavgalar. Bir de senin pencerene gelen kargalar. "Hani" ikimiz de bakıp gülerdik onlara, ama tek bir farkla. Ben bukalemunluk yapıp sana da bakardım.

  Senle çok yattık ve battık. Fakat yattığımız yerden kalktığımız gibi battığımız yerden de kalkacağız, inan buna. Çünkü inançtır insanı kandıran. Yine de bunların hiçbirisi ikimize ait değil, ikimize ait olan esas gerçeklik "Hani"dir, geçmişimizdir. Ben buraya kadar ne demişsem bana inanma. İkimize ait olan tek şey seninle beraber söylediğimiz "Hani"ler olabilir. Çünkü hayat zevklerden acılar çıkarılınca geride kalanlardır. Bizim elimizde ise sadece "Hani"miz kaldı.

  Sonra biraz sustuk, biraz daha sustuk, tamamen sustuk. Konuşacak mıydık daha? Biraz hayatı dinledik, baktık diğerleri ne diyor. Tamamen kargaşa. anlaşılmaz sözcük kalabalıkları. Eh, tabii düzensizlikler arasında düzen bulmak öğretildi bize. Bu kaosta bile bir ritm bulduk. Arkadan hayatın diğer sesleri yükseldi, Biz ise kaybolmuşlardandık. Ne zaman kendimizi bulabilmiştik ki? Arayan bulurdu oysa ki, aramayı seçmemiştik. Seçmemeyi seçmek istemiştik. "Hani" nerede kaldı seçmemeyi seçtiklerimiz?

  Aklımda bir şey var sana söylemek istediğim. Eğer burayı okursan -ki bu artık imkansız bir ihtimal- bu "Hani" kitabı senle görkemli bir geçmiş olarak kalsın ikimiz arasında.

  Cenin. Boynun oluşma safhası. Bir sevgilinin elinin şeklini alırcasına. Rahimden çıkış. Bir evde kendini buluş. Büyütülüş. Birkaç monoton hayat meşgalesiyle karşılaşış. Eve dönünce boynuna sarılış. "Hani" kitabına inceleme yazış.

  Güvendiğim tek şey sensin, bir de kapının kilidi. Fakat ben anahtarı çoktan kaybettim.
 • Ben sana kürk alamam doğrusu
  Güzel bileklerine bilezik alamam.
  Bir kap yemek, bir elbise.
  Öyle bir tad var ki fakirliğimizde
  Başka hiçbir şeyde bulamam..

  Sokağımız arnavut kaldırımı,
  Evimiz ahşap iki oda.
  Daha iyisi de olabilir ya,
  Şükür buna da.

  Ama Hamdi beylerin..
  Hamdi beylere bakma sen,
  Tencere maltızda, fasulye tencerede
  Çocuklar kapının önünde oynuyor mu?
  Ona bak sen..

  Perdemiz kadife olmalıydı..
  Basma da güzel olur, sevince.
  Biliyorsun ancak boğazımıza,
  Olmuyor ha deyince.

  Kim bilir bir gün belki..
  Adam sen de, aldırma,
  Bunlar düşünmeye değmez
  Hem hayat dediğin ne ki?...
 • Cemal Süreya şöyle tanımlardı kendini..
  “Çok şükür, büyük şair değilim
  Ama bir sır söyleyeyim mi kulağına..
  Cins şairim ben!.
  Çıkar giderim.
  Nişancı bir şairim,
  Gözünden haklarım imgeyi.”
  O kabul etmese de büyük şairdi..
  Aşk şiirleri yazdı..
  “Annesinden dayak yediği halde,
  yine ‘Anne’ diye ağlayan bir çocuktur aşk.”
  Özlem şiirleri..
  “Özlem kapıda yine,
  zarf zarf akıyor kapımın altından,
  gülümsemen bırakmıyor gözlerimi.”
  Ayrılık yazdı..
  ” Önce sevdiğiniz terk eder sizi,
  ardından uykunuz.
  Sonra ne sevdiğiniz geri gelir,
  ne de uykunuz..”
  Sevda yazdı..
  ” Okyanusta ölmez de insan,
  gider bir kaşık ”sevda” da boğulur.”
  Yalnızlık yazdı..
  “Ne olmuş her fırsatta kendimle konuşuyorsam?.
  Bakma sen yanlış demiş eskiler,
  Kendi kendine konuşana deli değil,
  yalnız derler.”
  Martı, Deniz, Rakı yazdı..
  Özgürlük sevdalısıydı..
  Derlemeler, çeviriler yaptı..
  Onlarca kitaba imza attı..
  Aziz Nesin, sahip olduğu bilgi birikimi için Cemal Süreya’ya “Dünyanın en küçük devleti” derdi..
  25 yıl önce bir Ocak günü öldü..
  “Ölüyorum tanrım
  Bu da oldu işte.
  Her ölüm erken ölümdür,
  Biliyorum tanrım.
  Ama, ayrıca, aldığın şu hayat
  Fena değildir.
  Üstü kalsın.”
  O hep,
  “Özgürlüğün geldiği gün, o gün ölmek yasak” demişti..
  Yıllarca kimliğini gizlemekten hiç özgür olamadı…
  Yine de vatanını çok sevdi..
  ” Ne demiş uçurumda açan çiçek,
  Yurdumsun ey uçurum...
 • Allah'ın lütfu dışında kalan hiçbir yöne bakma.
 • İnsanın hayat karşısında şaşkına dönmesi, onu varoluşsal evsizlik haline sokar. Şaşkın insan, evsizler gibi ortada kalakalır. Kapının önünde olup da, içeri girememek gibi bir durumdur bu. Yaşadığı dünya insanın evi olmaktan çıkar. İnsanın içi, endişe ve korkularla sıkış tıkış olur. Kişinin dünyayla bağı kopar. Hayat ona yabancı gelir. Ancak bu durumu nasıl yönlendireceği her zamanki gibi kişinin kendine kalmıştır. Yaşanan her olayı insan, lehine çevirebilecek bir güce sahiptir. Eğer yönetmeyi bilirse, bu hal insana yeni kapılar açar; kişinin kendisine ve hayata yeni bir açıdan bakma fırsatı verir.