1000Kitap Logosu

Kitap ve Sünnet

Örnek alınacak şahsın pratik bir hayat sahibi olması fevkalade önem taşımaktadır. Bu da örneğin, çok yönlü bir yaşayış deneyimine sahip olmasıyla mümkündür. Ümmet için Hz. Peygamber'in yegane örnek oluşu biraz da bu açıdan ele alınmalıdır. Zira sünnet, Hz. Peygamber'in, Allah'ın emirlerine uygun hareket etmek maksadıyla seçip yaşadığı hayat, gittiği yol demektir. Bir anlamda sünnet, son ilâhi kitap Kur'an'ın, "son peygamber", "âlemlere rahmet", "üsve-i hasene", "büyük ahlâk sahibi", "mü'minlere düşkün ve onların sıkıntıya uğraması kendisine çok ağır gelen" bir Allah elçisi olarak Resûlullah tarafından evrensel plânda ortaya konmuş nebevi yorumudur. c.I/s35
3
Samet Onur
bir alıntı ekledi.
Sünneti Anlamada İki Hata
Tecrübelerime dayanarak edindiğim intiba şu ki Müslümanlar, Sünnet-i Seniyeyi anlamada şu iki hataya düşmüşlerdir. 1)Zayıf rivayetlere çokça yer vermek, öyle ki bu tür rivayetler ibadete yansıyacak kadar yaygınlık kazanmıştır. 2)Sahih hadisleri sağlıklı bir şekilde anlayamama, buna bağlı olarak bu hadisleri araştırma yoluna gidememeleri. Hiç unutmuyorum, Mekke'de yayınlanmış bir broşür elime geçti. O broşürde Allah Resulü Hz. Muhammed'in (s.a.) insanları İslâm'a davet etmeden, onlara karşı savaş açtığı, bu savaşların iptidaî hücumlardan ibaret olduğu belirtiliyordu. Meseleleri bu şekilde yorumlayanlar, kitap ve sünnetin başına bela olan kaim kafalı kişiler olup, cehl-i mürekkeb müntesipleridir. Gözlenen şu ki Kur'an-ı Kerim'le ilişkilerimiz zayıftır. Onun hidâyet ve nur dolu hakikatleri bize kapalıdır. Oysa Kur'an-ı Kerim, İslâmî kaynakların ilkidir. O, Allah Teâlâ'nın Kitab-ı Kerimidir. Bununla Kur'an'ın az tilavet edildiğini kasd etmiyorum. Kastettiğim şey, Kur an üzerinde düşünme zayıflığı, şuura yerleştirmeme ve aziz kitabı idrak edememe meselesidir.
1
Müslümanların okuması gereken Selefi Salihin'den Türkçe'ye tercüme edilen İnanca dair&Akaid kitapları: 1- SÜNNET VE ESER EHLİNİN AKİDESİNE DAİR RİSALELER & 60 İMAMIN AKİDESİ - Neda y. (Ömer [ö.23] radiyallahu anh'ın akidesi ile başlayıp 5. asıra kadar bir çok Selefin akidesi toplanmıştır.) 2- SELEF KATINDA İMAN VE MÜRCİEYE REDDİYE - Neda y. (Selef alimlerinden başlayarak 10 Alimin İman konusuna dair yazdığı kitaplar 2 ciltte bir araya getirilmiştir.) 3- KİTABU'L-İMAN - Ebu Ubeyd [d.154 - ö.222] - Nesaim y. 4- KİTABU'L-İMAN - İbn Ebi Şeybe [d.159 - ö.235-] - Neda y. 5- ZINDIKLARA VE CEHMİYYE'YE REDDİYE - İmam Ahmed bin Hanbel [d.164 - ö.241] - Neda y. 6- KİTABU'L-İRCA & İMAN - Ahmed bin Hanbel [d. 164 - ö.211] - Neda y. 7- EHLİ SÜNNET ESASLARI - Ahmed bin Hanbel [d. 164 - ö.211] - Ey İnsanlar y. 8- TA'ZİMU KADRİ'S-SALAT & NAMAZ - Mervezi [d.182 - ö.286] - Nesaim y. (Namazla alakalı bir kitap olmakla beraber kitabın yarısından sonrası akaid konusunu içermektedir.) 9- KİTABU’S-SUNNE - Harb b. İsmail el-Kirmanî - [d.190 - ö. 270] - Varakat y. 10- KULLARIN FİİLLERİNİN YARATILMASI VE CEHMİYYE VE TA'TİL ASHABINA REDDİYE - Buhari [d.194 - ö.256] - Nesaim y. 11- CEHMİYYE'YE REDDİYE - Ebu Said Osman bin Said bin Halid ed-Darimî [d.200- ö.280] - Neda y. 12- LAFIZ HUSUSUNDAKİ İHTİLAF & CEHMİYYE İLE MÜŞEBBİHE'YE REDDİYE - İbn Kuteybe [d.213 - ö.276] - Nesaim y. 13- HADİS MÜDAFAASI - İbn Kuteybe [d.213 - ö.276]- Otto y. 14- KİTABU'T-TEVHİD - İbn Huzeyme [d.223 - ö.311] - Nesaim y. 14- ET-TEBSİR - Taberi [d.224 - ö. 310] - Nesaim y. 16- SARİHU'S-SUNNE - Taberi [d.224 - ö. 310] - Beyaz Minare y. 17- KİTABU'S-SUNNE - Ebu Bekr el-Hallal [234 - ö. 311] - İtisam y. 18- EL-İBANETU'S-SUĞRA - İbn batta [d.304 - ö.387] - Neda y. 19- KİTABU'L-KADER - İbn batta [d.304 - ö.387] Polen y. 20- KİTABU'L-İMAN - Ebû Abdullâh İbn Mende - [d. 310 - ö.395] - Polen y. 21- USULU'S-SUNNE - İbn Ebî Zemenîn [d. 324 - ö. 399] - İtisam y. yakında inşeAllah 22- TEVHİD'İN DELİLLERİ HAKKINDA 40 HADİS - Ebu İsmail el-Herevi - [d. 396 - ö. 481] - Ukab y. 23- BİD'ATÇİLERE REDDİYE - İbnu'l-Benna [d.396 - ö.471] - Neda y. 24- EHLİ SÜNNET VE'L-CEMAATİN İTİKADI & Muhtasar - el-Lalakai [d._ - ö.418] - Polen y. 25- İMÂM ŞÂFİ'Î'NİN İTİKÂDI & İtikâdu Şâfî Cemu'l-Hakkârî - Ebû'l-Hasan Ali ibn Ahmed el-Hakkâr[d. 409 - ö. 486] 26- EHLİ HADİS MÜDAFAASI - Ebu Muzaffer es-Semani [d. 426 - ö. 489] 27- EL-HUCCE - Kıvamu's-Sunne et- Teymi İsfahani [d. 457 - ö. 535] - İtisam y. Döneme göre sıralanmıştır.
3