Çepçevre Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık Necip Fazıl Bütün Eserleri Cilt: 20

9,0/10  (4 Oy) · 
32 okunma  · 
4 beğeni  · 
1.336 gösterim
Ferdi şahsi mülkiyetinden ayırmak, onu eserinden, dolayısıyle var olma imtiyazından koparıp atmak demektir ki, yok etmek ve toplum manivelasında istinat noktasını kaldırmak manasına gelir; ve aydınlık ararken topyekun karanlığa varmakta karar kılar.
Ferdi mülkiyetlerin nispetsizliklerini imkan dairesinde düzeltmek ve aralarındaki çatışmayı önlemekten ibaret olan dava, mülkiyetin kaldırılmasiyle, hastalık arazını gidermeği ölümde bulmaktan ileriye geçemez ve alemde hiç bir mezhep ferdi mülkiyetteki dinlerce teyidli aziz vasfı gölgeleyici bir mana getiremez.
(Kitabın içinden)

İlk başlarda hızlı geçişleri sebebiyle zorluyor. Sanki birine yetişmeye çalışıyormuş gibi anlatmış konuyu. Genel itibariyle Necip Fazıl'ın tutarlı olduğu bir kitap. Biliyorsunuz bu çok nadiren oluyor :D

Komünizm ve sosyalizm değerlendirmeleri ve yaklaşımı şaşırtıcı derecede düzgündü. Bu sebeple kitaba iyi bir puan vermek istedim. Kısalığı ve hızlı geçişi sebebiyle de kırdım. (Bir de Necip Fazıl'ı çok sevmediğim için :D )

Filozoflardan örnek vererek ilerlemesi konuya hakim olduğunu göstermiş.Kitap biraz sosyalizm ve komünizmin kısa tarihi gibi olmuş. Nazım Hikmet'e daha çok gönderme yapmasını bekliyordum. Şöyle sağlam üç beş paragraf ama azdı. Yine de güldürdü :D

mefkure 
10 Tem 2016 · Puan vermedi

Eski Türkçe'nin anlaşılmasındaki zorluğun yanısıra Necip Fazıl'ın kültür seviyesinin üslubuna kattığı nitelikten dolayı kafa yormayı gerektiren cümleler içermesine rağmen; Sosyalizm ve Komünizm meselelerinin ana hatlarıyla idrakimize sunulması, kitabı okunmaya değer kılmakta.

Ömer Yıldırım 
09 Mar 2015 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Bir müslümanın bakması gereken nokta-i nazardan sosyalizm, komunizm ve diğer sosyal hadiselere doğru bir bakış.

Kitaptan 10 Alıntı

Kezban Kırgöz 
29 Ara 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Kapitalizmi kuran yahudi (binbir misal), onu yıkmaya savaşan yine yahudi (Karl Marks), komünizme en yıkıcı darbeyi vuran da tekrar yahudi (Hanri Bergson)...

Çepçevre Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık, Necip Fazıl KısakürekÇepçevre Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık, Necip Fazıl Kısakürek
Kezban Kırgöz 
29 Ara 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Komünizm, bir ayağı (Marks), bir ayağı (Engels) ve bir ayağı (Lenin)den ibaret üç ayaklı bir sehpadır.

Çepçevre Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık, Necip Fazıl KısakürekÇepçevre Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık, Necip Fazıl Kısakürek

'KAPİTALİZMİ KURAN YAHUDİ (BİNBİR MİSAL), ONU YIKMAYA SAVAŞAN YİNE YAHUDİ (KARL MARKS), KOMÜNİZME EN YIKICI DARBEYİ VURAN DA TEKRAR YAHUDİ (HANRİ BERGSON)...

Demek ki Yahudi, nerede bir teşekkül, billurlaşma, oluş vahdeti görürse onu yıkmaya memur, mücerret tahrip dehâsı... Bu nokta, (Kari Marks) ve komünist ihtilâlindeki birçok Yahudi'yi ve daha nicelerini içine alan, dikkate lâyık bir teşhisi belirtir. ''

Çepçevre Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık, Necip Fazıl KısakürekÇepçevre Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık, Necip Fazıl Kısakürek

''Ferdî mülkiyet hakkı azizdir, insanın suratı kadar tabiîdir; ve iptali, insanların suratlarını battal edip verine kemiyet numaraları taşıyan maskeler takmak derecesinde oluşa aykırıdır.''

Çepçevre Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık, Necip Fazıl KısakürekÇepçevre Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık, Necip Fazıl Kısakürek

''Komünizm, bir ayağı (Marks), bir ayağı (Engels) ve bir ayağı (Lenin)den ibaret üçayaklı bir sehpadır.

(Marks)la beraber (Engels), kendi mücerret hakikatlerini filozof (Hegel)i tahrif ederek temelleştirirler; (Marks) bu mücerret dünyayı İçtimaîye İktisadî tatbik yollarında planlaştırır; (Lenin) ise, aynı dünyanın, deli vecdi içinde, aksiyoncu olarak meydana çıkar, ihtilâlini yapar ve devletini
kurar.

İnsanlığın idam sehpasına benzeyen bu üçayaklı çatıda, dili bir karış dışarıya vurmuş, gözleri fırlamış ve suratı kireçten daha beyaz bir renk bağlamış bir (martir - mazlum) sallanmaktadır.

İnsan... ''

Çepçevre Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık, Necip Fazıl KısakürekÇepçevre Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık, Necip Fazıl Kısakürek

'' Şeyh Bedrettin'in dünyası, İslâm ölçülerine tamamıyla aykırı şekilde;
herkesin rast geldiği kapıyı çalarak o evin gıda maddelerine, malına hattâ kadınına kadar el uzatmayı mubah gören behimî (hayvanca) bir hayalden ibarettir ve aynı hayvani psikolojiden başka dayanılan hiçbir fikir mesnedine mâlik değildi.''

Çepçevre Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık, Necip Fazıl KısakürekÇepçevre Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık, Necip Fazıl Kısakürek

''Sosyalizmin azmanı diye vasıflandırdığımız komünizm, içinden çıktığı mezhepten evvel, Fransız İnkılâbı kadrosundan bir şahısta ilk ve iptidaî protoplazmasını bulur.''

Çepçevre Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 37)Çepçevre Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 37)

''Asıl (Lenin) ve arkadaşlarının elinde bombalaşacak ve hadiseler plânını gümbürdetecek olan komünizm, (Enternasyonal) hareketine rağmen nazariye çerçevesinden dışarıya çıkmadı, her yerde polis mevzuu bir hadise olarak kaldı, hattâ söner gibi oldu. Biraz evvelki tâbirimizde komünizm onbaşılarının koğuşu olan (ENTERNASYONAL) 1872 DE AMERİKA'YA "NAKL-İ HÂNE" etti. Fakat cansız ve küçük bir kulübe kadrosu... 1886'ya doğru büsbütün pörsüyüş ve sönüş...

1883 yılında (Marks) sefalet ve mahrumiyet içinde öldü.

(Engels) artık tek başına kalmış, (Marks)ın eserlerini derlemekle meşgul... (Enternasyonal)de fiili rolü yok... Zaten orta yerde ciddi bir ifade sahibi olan ve hacim belirten, kol kol sosyalizm hareketleri... Mesnetsizliğine rağmen bazı zümrelerin, kendi dayanaklarına oturttukları ve ona göre benimsedikleri sosyalizm yeniden ele alınmakta... Komünizm gayet tehlikeli bir fantezi sayılıyor, bir gün devletleşme ihtimâlini asla vaadetmiyor ve kimseden yüz bulmuyor. ''

Çepçevre Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık, Necip Fazıl KısakürekÇepçevre Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık, Necip Fazıl Kısakürek
Ömer Yıldırım 
09 Mar 2015 · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

Kaydettiğimiz gibi, cemiyete yüzde yüz denkleşme ve emek vahitleri arasında tesviyelenme imkânsızlığı, sanılmamalıdır ki; sımsıkı korunması, körüklenmesi ve geliştirilmesi lâzım bir hal, bir prensiptir. Tamamiyle aksi!.. Bu hal, hikmet icabı, bir zaruretin ifadesi; bu zaruret de, imkân nispetinde giderilmesi için ebedî bir mücadele mevzuu... Hayatı fışkırtan saik de, işte bu mücadeleye hız verici zıt kaynaklar... Nasıl saf bir sanat telâkkisi, bulmayı değil, sonsuz bir aramayı hedef tutarsa, cemiyet de tezatlarını kapatmaya doğru ebedî bir gidişi, varmanın aslâ mümkün olamayacağı şuuru içinde gaye edinmek borcudur.
Yine dokunduğumuz gibi belli başlı bir sınır içinde ıstırap, mefkûrevî huzurun geçidi olarak bir nimettir; ve hissi iptal edilmiş uzuvdaki ağrısızlık gibi, ıstırapsızlığın ıstırabından büyük acı yoktur.

Çepçevre Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık, Necip Fazıl KısakürekÇepçevre Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık, Necip Fazıl Kısakürek