Murat Ç, bir alıntı ekledi.
22 Mar 17:11 · Kitabı okuyor · Beğendi

"Emperyalizme karşı tam bağımsızlık, saraya/sultana karşı milli egemenlik mücadelesi olan ~İSTİKLÂL SAVAŞI~ güçlü Meclis'le kazanıldı."

Yüzyılın Kitabı-Yüzyılın Lideri, Sinan Meydan (Sayfa 65 - İnkılâp 91.Yıl, Güçlü Meclis)Yüzyılın Kitabı-Yüzyılın Lideri, Sinan Meydan (Sayfa 65 - İnkılâp 91.Yıl, Güçlü Meclis)
İsmail Volkan, bir alıntı ekledi.
 22 Mar 16:14

Çok üzücü ama gerçek :(
Türkçe terimlerin yerine, garip "Anglomanlıca" sözlerin kullanılması
adet oluveriyor. Şu örneklerde olduğu gibi:
vekiller heyeti>bakanlar kurulu>kabine
mebus>millet vekili>parlamenter
matbuat>basın-yayın>media
muhaberat>iletişim>komünikasyon
içtimai>toplumsal>sosyal
kanuni>hukuki>yasal>legal...
meclis-i mebusan>millet meclisi
meclis>parlemento
mesele>sorun>problem
usul>yöntem>metod
asgari>en az>minimum
âzami>en çok>maksimum
seçenek>alternatif
faaliyet>etkinlik>aktivite
karmaşa>kaos
müstemleke>sömürge>koloni
mutabakat>konsensus, consensus
eşgüdüm>koordinasyon
encümen>kurul>yarkurul>komite>komisyon
kurultay>kongre
müdür>yönetmen>direktör
teşkilat>örgüt>organizasyon

Bye Bye Türkçe, Oktay Sinanoğlu (Sayfa 38)Bye Bye Türkçe, Oktay Sinanoğlu (Sayfa 38)
Murat Ç, bir alıntı ekledi.
21 Mar 01:25 · Kitabı okuyor · Beğendi

"(...) Kurtuluş Savaşı boyunca tüm kararlar, tartışma ve görüşmeyle, oybirliğiyle Meclis'te alındı.

Türk tarihinde ilk kez millet kendi kaderini kayıtsız koşulsuz bizzat kendi eline aldı. Artık egemenlik kayıtsız şartsız milletindi. Millet artık tek adamların; sultanların/padişahların ağzına bakmayacak, kendi kararını kendisi verecek, kendi geleceğini kendisi yazacaktı.

Yüzyılın Kitabı-Yüzyılın Lideri, Sinan Meydan (Sayfa 60 - İnkılâp 91.Yıl, Sarayın Değil Meclisin Eseri)Yüzyılın Kitabı-Yüzyılın Lideri, Sinan Meydan (Sayfa 60 - İnkılâp 91.Yıl, Sarayın Değil Meclisin Eseri)
Murat Ç, bir alıntı ekledi.
21 Mar 01:22 · Kitabı okuyor · Beğendi

"İlk Meclis, o günlerde Türkiye'de yaşayan halkın tamamını en iyi şekilde temsil ediyordu. Samet Ağaoğlu'nun ifadesiyle, 'Birinci Büyük Millet Meclisi Türk milletinin ta kendisiydi..' "

Yüzyılın Kitabı-Yüzyılın Lideri, Sinan Meydan (Sayfa 60 - İnkılâp 91.Yıl, Sarayın Değil Meclisin Eseri)Yüzyılın Kitabı-Yüzyılın Lideri, Sinan Meydan (Sayfa 60 - İnkılâp 91.Yıl, Sarayın Değil Meclisin Eseri)

Nedim - Târîh-i Berâ-yı Mu‘allâhâne-i Kapûdân Mustafâ Pâşâ :
Zihî beyt-i musanna‘ habbezâ cây-ı neşât efzâ
Ki her bakdıkça andan zâhir olur bir güzel ma‘nâ
Felekde evc-i ayyuk üzre bir yer var mı derlerse
Leb-i bâmı tebessüm gûne der kim innehu hâzâ

Cihanda gülşen her dem bahâr olur mu derlerse
Eder cüfti budur ancak deyü ebrû ile îmâ
Ferâzında eger kim rif‘at âbâd olmasa derdim
Ki olmaz bundan a‘lâ bir müferrih mevki‘-i vâlâ

Akıntı sanma tevfîk eyleyen zevrakları bunda
Kalırlar bir zaman hüsnün görenler vâlih ü şeydâ
Bu sâhil-hâne bir nazm-ı müsellemdir bahâriyye
Ana beytü'l-kasîd oldu bu dil cû tarh-ı müstesnâ

Zihî beytü'l-kasîd-i bî-bedel kim hüsnü âfâka
Eder sadr-ı güzînin lutf-ı tab‘-ı pâkini inhâ
Kapûdân-ı mükerrem Mustafâ Pâşâyı zî şan kim
Verir lutfiyle saykal gevher-i sîr âbına deryâ

Vezîr-i muhterem düstûr-ı dânâ-yı mühezzeb kim
Edeb ser meclis-i hâsında mukbil çâker-i ber pâ
Asâlet pertev-i ruhsâre-i devlet-siriştinde
Cebîn-i subh-ı nurânîdeki hurşîd veş peydâ

Nigâh-ı re'fetinde şöyle feyz-i terbiyet var kim
Olur mir'ât-ı jeng âlûda baksa sebz gun dîbâ
Bu sâhil-hâne bir cây-ı harâb iken edüp rağbet
Bu gûne eyledi her gûşesin hem hâlet-i me'vâ

Dil-ârâ kasrlarla zîr ü bâlâsı bulup revnak
Ferahzâ dil-güşâ matbû‘ u zîbâ oldu ser-tâpâ
Kemâl-i hüsnü bu beyt ile dahı müstezâd oldu
Söz olmaz hiç heman hemvâre mes‘ûd eylesin Mevlâ.

Nedîmâ söyledi şâpâş edüp târîh-i itmâmın.
Becâ yapdı bu vâlâ beyti hakkâ Mustafâ Pâşâ.

Melike Çevik, bir alıntı ekledi.
20 Mar 11:34 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Yeni Meclis'in Yolu Açılıyor
"23 Nisan 1920 önemli bir tarihtir, zira, bu tarihte milletimizin adı, devletin adı olarak konmuştur. Bu isim " Birleşik Devletler" tarzında bir isim değildir, bilakis , tarih boyunca var olan bir kavmin adının bir devlete verilmesidir. "

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İlber Ortaylı (Sayfa 179)Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İlber Ortaylı (Sayfa 179)
bayan limon kekiği, bir alıntı ekledi.
19 Mar 21:25

Anıtkabir romen rakamıyla kaç?
Yalnızca şiirlerinde değil, kendisiyle yapılan bir söyleşide de yaşam öyküsünü anlatan Cemal Süreya şunları söyler: “Sözgelimi Atatürk 1938’de öldü. Ama ondan üç ay önce küçük kalbimdeki kuş ölmüştü. Sürgün oluşumuz, annemin ölüşü de o yıl içinde.” Atatürk’ün öldüğü yıl olan 1938’de Cemal Süreya annesini kaybeder… Ve aynı yıl bir yük vagonuna hükümet zoruyla bindirilip babası ve kardeşleriyle birlikte sürgüne gönderilir. Cemal Süreya yedi yaşındadır!..

Cemal Süreya’ya göçebelik babasından miras olarak kalır. 1938’den sonra gezgin olan Cemal Süreya en güzel yolculuğunu şiiriyle yapar. Müfettiş olarak Anadolu’nun birçok köşesini gezerken, Atatürk’ün 20. ölüm yıldönümü olan 10 Kasım 1958’de yolu Nazilli’ye düşer. 13 Kasım günü, ilçede yayımlanmakta olan Kervan gazetesinin ilk sayfasında şu haber yer alır: “10 Kasım günü şehrimizde bulunan değerli sanatçı Cemal Süreya önemli bir konuşma yaptı.”

Gazetenin birinci sayfasından başlayıp ikinci sayfada devam eden yazı, Cemal Süreya’nın Atatürk üzerine yaptığı konuşmanın metnini içermektedir. Sözlerine Jean-Paul Sartre’ın “Bir entelektüel hiçbir zaman tam bir revolüsyoner” olamaz deyişiyle başlayan Cemal Süreya bakın nasıl bitiriyor konuşmasını: “Mustafa Kemal bir temeldir. Bir yöndür. Yapılmış, her şeyi bitmiş bir bina değildir. Onu ancak devam ettirerek, sürdürerek sevebiliriz. Kendisine yeni şeyler, yeni değerler ekleyerek sevebiliriz. Yalnız yüreğimizle değil, aklımızla da sevelim. Mustafa Kemal en büyük zaferini o zaman kazanmış olacak, işte o zaman…”

Mustafa Kemal’in bir yön olduğunu, yapılmış, her şeyi bitmiş bir bina olmadığını söyleyen biri daha vardır. Ki, o da ta kendisidir Atatürk’ün: “Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılar bize ancak gelişmeye ve uygarlığa doğru bir yol açmıştır. Yoksa gelişmeye ve uygarlığa henüz ulaştırmış değildir.”

Günümüzde adına “Kemalizm” denilen devlet mimarisi Pisa Kulesi görünümü veriyorsa bunun temelinde, Atatürk’ün mirasçısı olduğunu söyleyen sahtekârlar bulunmaktadır. Göçebeliğin Cemal Süreya’ya babasından miras kaldığını söylemiştik. Atatürk’ün miras olarak ne bıraktığını biliyor muyuz?.. İşte yanıt: “Ben manevi miras olarak, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.”

Demokrasiye karşı yapılan darbelerle zorbaların Mustafa Kemal adına oluşturdukları “dogma”, “ donmuş” ve “kalıplaşmış” kurallar sisteminin bırakılan manevi miras olmadığı yukarıdaki sözlerde açık değil midir?…

Böylesi bir mirastan hiçbir devrimcinin rahatsız olmayacağı gibi, ayetlere dayalı bir düzen kurmak isteyenlerin ve kalıplaşmanın en çirkini olan ırkçıların saklandıkları Atatürkçülük paravanı arkasında sobelenmeleri gerekir!..
Cemal Süreya, politikacıların ikiyüzlülüğünü “904. Gün”de yazdığı bir devlet töreninde gözler önüne serer: “İçişleri Bakanı kürsüye çıktı ve yaptığı konuşmada Atatürk’ün yurdu düşmanlardan kurtardığını, 23 Nisan Bayramı’nın buradan kaynaklandığını söyledi. O anda Meclis salonunda düşmanların çocuk temsilcileri de vardı.Hem kardeşlik şölenine çağırıyorsun, hem de sizin gibi düşmanlardan kurtulduk diyorsun!..”

“Kısa Türkiye Tarihi” adlı şiirde ise 12 Eylül öncesi ve sonrasını şöyle tanımlar:

“1970’li yıllarda Atatürkiye, 1980’li yıllarda Adıtürkiye”

Günler, Cemal Süreya (revizyon dergi / sunay akın)Günler, Cemal Süreya (revizyon dergi / sunay akın)
Mehmet A., Patasana'yı inceledi.
18 Mar 00:24 · Kitabı okudu · 7 günde · Beğendi · 8/10 puan

“Sevdiği kadın, aşkı uğruna ölürken, kralına bağlılığın vakarıyla ellerini göğsünde kavuşturarak sessiz kalmayı seçen, yeryüzünün en onursuz erkeği. Erkeklerin yüz karası. Aşkı için ölmenin yüceliği yerine, sarayın taş duvarlarında büyüyen kendi değersiz varlığının görkemli gölgesine sığınmaktan çekinmeyen, sefihlerin en rezili.
Ben Kral Pisiris'in danışmanı, Hitit sarayının başyazmanı, büyük meclis Panku'nun değerli üyesi, ben soyluların en soysuzun Patasana.” (Syf: 10) diye tanıtır kendini bize Patasana.

Yuuhhh! 12. Ahmet Ümit kitabı oluyor bu, okuduğum. Hangi ara oldu ben de bilmiyorum. Bir yazarı okumayı düşünürken hep ilk kitabından başlarım. Ahmet Ümit okumayı düşünürken de bu böyleydi. İlk eserlerini okuduğum zaman o kadar yavan, o kadar sade ve beceriksizce bir dili vardı ki, pişman olasım bile gelmişti. Ama kalın kafalı oluşum ve kafama koyduğum şeyi sonuna kadar götürme isteğim (belki de hırsım demeliyim) yüzünden devam ettim. İlk kitapları olunca pek bir şey beklemiyordum tabii ki. Ama düşük beklentilerimi bile karşılayamamıştı ilkleri. Ne zaman Ahmet Ümit emekleme dönemini geçecek de herkesin hayran olduğu o Ahmet Ümit dilini okuyacağım diye diye Patasana’ya kadar gelmişim. “Sis ve Gece” ve “Kar Kokusu” ile düşe kalka yürümeye başlayan Ahmet Ümit, “Patasana” ile birlikte o emekleme dönemini geride bırakmış olduğunu resmen ilan ediyor. Bu kitap ile birlikte o sevilen Ahmet Ümit ile tanışmış olduk.

Ahmet Ümit, burada muhteşem bir kurguya imza atmıştır. Gerek kullandığı dili ve gerekse de günümüz ve hayali Patasana Tabletleri sayesinde Geç Hitit dönemi arasında kurduğu köprü başarılıydı. Artık hepimizin de bildiği gibi Ahmet Ümit bir polisiye roman yazarıdır. Ama ben bu eserinde yer verdiği öğüt tarzı sohbet veya tartışmalardan dolayı kitabın cinayet ile ilgili kısımlarına pek kafa yormadım doğrusu. İlk başta kafa yormadım dersem daha doğru olur. Ama sonradan gelen ikinci cinayetle birlikte bir iki isim düşündüm. Onları düşünmem için de kafa patlatmadım vesselam. Gerçi aklıma gelen o isimler de pek cinayet işleyecek tiplere benzemiyorlardı. Fakat nedense roman ilerledikçe de ben bir isim üzerinde durmaya ısrar ediyordum. Ahmet Ümit roman içinde okuru ne kadar da güzel tuzaklarla yolundan saptırmaya veya kafasını karıştırmaya çalışsa da (ki gerçekten de başarılı bir şekilde bunu yapıyor -istisnalar kaideyi bozmaz-) ben hiçbirine takılmadan aklımdaki isme ısrarla ve sıkı sıkıya bağlı kaldım. Eğer düşündüğüm kişi katil çıkmasaydı, beni ters köşe yaptı derdim. Ama neyse ki bu romanında da (daha önce olduğu gibi) ters köşe olmadım. Şimdi hangi romanıyla birlikte emekleme döneminden çıkıp yürüme dönemine girecek diye düşünmek yerine, artık hangi romanındaki cinayetle beni ters köşe edebilecek diye merak ediyorum. Şu ana kadar başarılı olmadı bu konuda. Okumuş olduğum tüm kitaplarında herkes sonunda çok şaşırdığını dile getiriyor. Aslında Ahmet Ümit’in kurnazlıkla okurun yoluna serdiği tuzaklara düşmemek için çaba harcamak gerekiyor. Sanırım kalın kafalı ve beynime laf işlemiyor oluşu burada da bana yardımcı oluyor ve o tuzaklara meyil göstermeye kalksam bile beynim hemen devreye girip, oraya gitmemem gerektiğini söylüyor. Neyse ki daha yanılmadım. Ama dediğim gibi ben bu romanın cinayet boyutuyla ilgilenmediğimi de dile getirmiştim zaten. Peki benim için ne önemli oldu bu kitapta?

Aşk, savaş, ölüm, soykırım, katliam, Ermeni Tehciri vs vs konularda sohbet, tartışma gibi ortamlarda ve günümüz ile Geç Hititler arasında kurulan köprü beni çekti. Bence bu romanı bir polisiye eseri olarak okumayın. Öğütsel bir metin olarak okuyun. İnsanın iç yapısını görün. Duygularını okuyun.

“Ey sırlarımın ortağı olacak yabancı. Soylu musun, dindar mısın, iyi yürekli misin; yoksa zalim misin, akıllı mısın; yoksa işe yaramaz bir aptal mısın, bilmiyorum. Umarım iyi bir insansındır. Umarım yüreğin sevgi ve cesaret doludur. Umarım okuduklarını anlayacak, anladıklarından ders çıkaracak kadar akıllısındır. Ve umarım okuduklarını başkalarına anlatırsın, onlar da ötekilere. Umarım benim kara yazgım kulaktan kulağa fısıldanır. Fırat kıyısında konuşulan bütün dillere çevirilir, tabletlere yazılır, yaşlılardan gençlere aktarılır, çocuklar bu efsaneyle büyür. Belki böylece insanlar akıllanır, belki zalimlikten vazgeçerler, belki böylece daha az ölüm olur, belki daha az acı çekilir.” (Syf: 12)


TATLI:

1- Kitapta müthiş betimlemeler yer alıyor.
2- Geçmiş ile günümüz arasında güzel bir köprü kurulmuş.
3- Katilin son sayfaya kadar gizlenebildiği (bilmiyorum, bence ilk sayfalardan belli ama) muhteşem bir polisiye hikaye var.
4- Öğüt niteliği taşıyan sohbet ve tartışmalar yer alıyor.
5- Muhteşem yemekler ve yemek tarifleri var. (Açken karnınızı guruldatıp keşke ben de o esnada o sofrada olsaydım diyorsunuz.)
6- İnsanlığın yüzyıllardır değişmeyen yazgısına tanık oluyorsunuz.
7- Tarih tekerrürden ibarettir, lafını bir kez daha kavrıyorsunuz.
8- Tablet ve bölümler arası geçişlerde son cümle ile ilk cümlenin içinde kurulan bir kelimenin aynı olması yüzünüzde tebessüm oluşturuyor.
9- Katili aramak için siz de çaba sarf ediyorsunuz. (Ben hiç çaba sarf etmedim :D)

Gibi gibi daha sayılabilecek pek çok güzel özelliği var kitabın. Ayrıca, daha ilk sayfadan, ilk paragraftan hatta ilk cümleden itibaren kitap sizi içine çekiyor ve isteseniz dahi son kelimesine kadar bırakamıyorsunuz, tabii okul vs işiniz yoksa...

Okunması gereken bir adet polisiye roman olurlar kendileri. Okumanızı şiddetli olmayan ama şiddetle tavsiye ediyorum.


DİKKAT! Bilinçsiz okurlar için sürprizbozan, spoiler (veya her ne zıkkımın köküyse) vakti. Buradan sonrasını okumayın.Katil kim söyleyeyim mi? Yok yok söylemeyeceğim. Birkaç ipucu vereceğim o kadar.


Patasana’nın ilk tablette yer alan “Ben zalimler çağında yaşayan bir alçaktım.” sözü kulağınıza küpe olsun. Roman boyunca Ahmet Ümit sizi katilin kıyısına kadar getirip getirip götürecek ama belki bunun farkında bile olmayacaksınız. Yarattığı sahte labirentin içine girip de yolunuzu şaşıracaksınız. Ama unutmayın ki “Sessiz atın çiftesi pek olur,” veya “Durgun sular derin akar,” demiş atalarımız. Eğer bunları göz önünde tutarsanız, belki de Ahmet Ümit’in labirentinde kaybolmaz ve sizi bir yandan öbür yana savurmasına izin vermezsiniz.

“ “Söyler misin Esracığım?”diye sürdürdü sözlerini Amerikalı. Tartışmaktan çok, dert yanar gibiydi. “Patasana’nın tabletleri bize bilmediğimiz hangi gerçeği öğretecek?”
(...) Timothy kendi sorusunu kendi yanıtlamak zorunda kaldı:
“İnsanoğlunun acımasızlığını değil mi? Patasana tabletleri bu gerçeği anlatıyor. Bu bilmediğimiz bir şey mi?” “ (Syf: 345)

Keyifli okumalar dilerim...

bayan limon kekiği, bir alıntı ekledi.
17 Mar 11:19 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

Ay ışığını saçar, köpekse havlar,ulur durur ;
Ay'ın ne suçu var. Köpeğin işi gücü, huyu husu budur

Mecalis-i Seba (Yedi Meclis), Mevlana Celaleddin-i RumiMecalis-i Seba (Yedi Meclis), Mevlana Celaleddin-i Rumi
bayan limon kekiği, Mecalis-i Seba (Yedi Meclis)'i inceledi.
17 Mar 11:18 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Yedi Meclis, Mecalis-i Seb'a,.. Mevlana' nın 7 öğüdünün bulunduğu eseridir. Eserde insan, Allah, varlık konuları yer alıyor. Mevlana’ nın çeşitli camilerde yedi ayrı sohbet meclisinde yaptığı vaazlarından oluşuyor. Eserin Sulta Veled veya Hüsameddin Çelebi tarafından yazıya geçirildiği de rivâyetler arasındadır.

Mevlana' yı okumaya anlamaya bir yerden başlamanız dileğimle...