• Leylâ Vü Mecnûn 2001-2100

  Cefâ-yı çerh-i kec-reftâr elinden var min derdüm
  Bu yetmez mi ki bir derd arturursen derdüme sen hem

  Gehî şevk-i visâl ü geh belâ-yı hecr ile zârem
  Özüm hem bilmezem derdüm nedür men niçe bîmârem

  Gam-ı aşk içre min dermân yoh derde giriftârem
  Bu yetmez mi ki bir derd arturursen derdüme sen hem

  Cüdâ senden belâ vü derd-i hicrân ile dutdum hû
  Kılur her dem mana bî-dâd derd ayru belâ ayru

  Belâ vü derde düşdüm rûzgârum beyle hâlüm bu
  Bu yetmez mi ki bir derd arturursen derdüme sen hem

  Tabîb-i akla çoh izhâr kıldum derd-i pinhânı
  Men-i bîmâra kat‘â olmadı bir sıhhat imkânı

  Ezelden var min derdüm yohdur hîç dermânı
  Bu yetmez mi ki bir derd arturursen derdüme sen hem

  Fuzûlî her zaman bir ta‘n ile bağrum kılursen kan
  Aceb bilmez misen aşkdan geçmek değül âsân

  Bilürsen düşmişem bir derde kim yohdur ana dermân
  Bu yetmez mi ki bir derd arturursen derdüme sen hem

  Tamâmî-i sühan

  Yazıldı çü nâmeye gam-ı dil
  Zeyde dedi ey hakîm-i kâmil

  Ta‘vîzün ile hoş oldı hâlüm
  Zâil oluben gam ü melâlüm

  Hattun mana nüsha-i şifâdur
  Ta‘vîzün eser kılur duâdur

  Her gün gel yaz beyle ta‘vîz
  Tâ sıhhate bulmak ola ümmîz

  Bir yazılu nüsha var mende
  Bi’llâh bile al anı gedende

  Gerçi bilürem anı ki hatdur
  Bilmen ki sahîh ya galatdur

  Ağlâtına ver kemâl-i îzâh
  Ger var ise sehvi eyle ıslâh

  Takrîb ile verdi Zeyde mektûb
  Beyle gerek ehl-i akla üslûp

  Mecnûna çü nâme oldı vâsıl
  Dür gördi akîkine mukâbil

  Mefhûmdan etdi kesb-i maksûd
  Leylî tarafından oldı hoşnûd

  Bu Mecnûnı atâsı sahrâda bulduğıdur ve Nasîhatle ıslâhından âciz olduğıdur

  Tahrîr kılanda ehl-i inşâ
  Beyle bu misâle çekdi tuğrâ

  Kim gussa-i dehr mübtelâsı
  Mecnûn-ı şikestenün atası

  Kalmışdı melâlet içre dün gün
  Ne güni gün idi ne düni dün

  Getmişdi elinden ihtiyârı
  Gündüz sabrı gece karârı

  Kılmazdı tereddüdinde taksîr
  Bulmazdı bu derde hîç tedbîr

  Bir gün anı etdiler haberdâr
  K’ey pîr-i şikeste-i dil-efgâr

  Dün Leylî atası ol siyeh-dil
  Ol mün‘im-i sifle pîr-i câhil

  Ser-hayli yanında dâd ederdi
  Mecnûn-ı hazîni yâd ederdi

  Kim bu delü hükme olmayıp râm
  Halka bizi eyler oldı bed-nâm

  Peyveste yeter bize belâsı
  Nevfel gazabından et kıyâsı

  Çün mahz-ı şer oldı zât-ı ef‘î
  Vâcib görinür müdâm def‘i

  Her niçe ki tende cânı vardur
  Nâmûsumuza ziyânı vardur

  Nâmûs bizüm değül senündür
  Def‘ eyleye gör ki düşmenündür

  Çünkim zararında gördiler nef‘
  Azm eylediler ki edeler def‘

  Yâdun değül eyle oğlunı yâd
  Kıl çâre ki düşmen olmaya şâd

  Ol pîr düşüp min ıztırâba
  Nâ-çâr özin verüp azâba

  Sahrâlara dutdı seyl tek rû
  Cehd ile yöğürdi gezdi her sû

  Menzil menzil sirişki kanın
  Rehber kılup istedi nişânın

  Çün geceye gündüz oldı tağyîr
  Oldı gece zulmeti cihân-gîr

  Ref‘ oldı alâme-i menâzil
  Ol pîre tereddüd oldı müşkil

  Ser-geşte gezerken isteyüp râh
  Bir şu‘le ana görindi nâgâh

  Ol pîrün olup delîl-i râhı
  Rûz etdi ol od şeb-i siyâhı

  Sandı odı yanduran Arâbdur
  Hayl ü haşem ol oda sebebdür

  Pervâne kimi yüz urdı nâra
  Çün yetdi ve eyledi nezâre

  Gördi ki bu şu‘le bir nefesdür
  Ne şu‘le-i cirm-i hâr ü hasdür

  Mecnûndur bu ki âh-ı ser-keş
  Çekmiş urmış cihâna âteş

  Kat‘-ı nazar eylemiş cihândan
  Geçmiş ser ü çeşm ü cism ü cândan

  Ne mülk ne mâl cüst ü cûsı
  Ne ata ne ana ârzûsı

  Getmiş yele berg-i i‘tibârı
  Ol kalmış ü merg intizârı

  Ol pîr çü gördi oğlı hâlin
  Tökdi ruh-i zerde eşk-i âlin

  Yanında oturdı zâr ü gam-nâk
  El urdı ki çehresin ede pâk

  Ol şîfte açdı çeşm-i pür-nem
  Kimsen dedi ey menümle hem-dem

  Ger elçi isen yetür peyâmun
  Ver müjdesin ol meh-i tamâmun

  V’er yolcu isen oturma gâfil
  Azm eyle gözet bir özge menzil

  Ol pîr tazarru‘ etdi âğâz
  K’ey nakd-i hayâta kîse-perdâz

  Men dürcem ü sen dür-i şeb-efrûz
  Ya‘nî atanem men-i seyeh-rûz

  Ey hâsıl-ı mezra‘-ı vücûdum
  V’ey ömr ticâretinde sûdum

  Ey cevher-i cânumun behâsı
  V’ey dîde-i bahtumun ziyâsı

  Derdüm olasen menüm penâhum
  Fahrum şerefüm ümîd-gâhum

  Menden bu serîr olanda hâlî
  Sen olasen ehl-i mülke vâlî

  Halk ede seni görende yâdum
  Bâkî senün ile ola adum

  Ger tıflığunda mest bî-bâk
  Sahrâya düşüp yahan kılup çâk

  Oldun reh-i aşk içinde meşhûr
  Ma‘zûr idün ol zamanda ma‘zûr

  Her vaktdedür bir emr gâlib
  Her ahddedür bir iş münâsib

  Nev-reslere aşk bir hünerdür
  Ser-hadd-i kemâle râh-berdür

  Hâlâ ki makâm-ı akl buldun
  Tahsîl-i kemâle kâbil oldun

  Senden ne revâ bu mâcerâlar
  Sermâye-i ayb olan sadâlar

  Ger gâfil idün ol imdi âkil
  Sahrâlara düşme gezme gâfil

  Vahşîler ile nedür bu birliğ
  İnsân ile hoş değül mi dirliğ

  Gör vahş ile vahş tayr ile tayr
  Hem-cins ile hoşdur eylemek seyr

  Rahm et men-i zâr ü nâ-murâda
  Koyma bu meşakkat ü belâda

  Kâfûr veş oldı müşg-i nâbum
  Bu subhda sensen âftâbum

  Olmak elifüm karîne-i dâl
  Meylüm sana olmağınadur dâl

  Devrân sitemiyle câna yetdüm
  Men özge diyâr azmin etdüm

  Gel tapşurayum sana makâmum
  Zabt eyle bisât-ı ihtirâmum

  Ne sûd hemîşe mestliğden
  Ne fâide büt-perestliğden

  Ey mest kemâl-i hiddetünden
  Yohdur haberün kabâhatünden

  Ol lahza ki hûşyâr olursen
  Elbette ki şerm-sâr olursen

  Ey bütkedeler sanem-peresti
  Çün ref‘ ola bu hicâb-ı mestî

  Mezmûm olup etdüğüm bu hâlet
  Elbette sana verür hacâlet

  Bir dilbere ver gönül ki dâim
  Bünyâd-ı sebâtı ola kâim

  Ger olsa yolında bu cihân hâk
  Dâmânı ola gubârdan pâk

  Sen saydı olan huceste şehbâz
  Her lahza kılur bir elde pervâz

  Geh Nevfeledür mutî‘-i fermân
  Geh İbni Selâma mûnis-i cân

  Sen beyle belâlara giriftâr
  Ol eyle çerâğ-ı bezm-i ağyâr

  Şerm eyle bu aşk-bâzlığdan
  Bî-fâide cân-güdâzlığdan

  Yohdur çü bekâsı rûzgârun
  Farz eyle ki oldı yâr yârun

  Vasl etme anunla kim bilürsen
  Bir gün olur ondan ayrılursen

  Terk eyle bu herze herze seyri
  Yâd eyle İlâhı anma gayri

  Kim nefse meâd ü merca‘ oldur
  Kat‘ et ana söz ki makta‘ oldur

  Hak sun‘ına dehr kâr-gehdür
  Munda amel etmemek günehdür

  Her kime gerek gelen mahalde
  Bu kâr-geh içre bir amelde

  Her kim ne amel kılursa bünyâd
  Müzdini verür amelce Üstâd

  Ey kâr-geh-i cihâna dâhil
  Sen hem amel eyle olma kâhil

  Vakt oldı sefer kılam cihândan
  Âvâre olam bu hâk-dândan

  Vakt oldı verem fenâya tahtum
  Kadr ile çekem bekâya rahtum

  Gel yanuma eyle fikr hâlüm
  Bîgâneye verme mülk ü mâlüm

  Çoh genc yığınca çekmişem renc
  Koyma ki nasîb-i gayr ola genc

  Aşkun bilürem ki beyle kalmaz
  Dâim seni gam bu hâle salmaz

  Bahtun uyananda bu yuhudan
  Hırsun yorulanda cüst ü cûdan

  Korhum bu ki özge ola hâlüm
  Dünyâda ne men kalam ne mâlüm


  - Fuzuli -
 • neredesin yüreğimin atışı
  geceye çıplak bir çöl çiçeğine
  susuş mu bırakacaksın
  ölümüm olur dudağındaki
  acıktırdığın diş izin
  hangi yoldan çağıracağım seni