• 59. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygambere itaat edin. Sonra kendinizden olan emir sahiplerine itaat edin (Ey iman edenler! Allah'ı dinleyin, Peygamberi dinleyin, sonra kendinizden olan emir sahiplerini dinleyin) ve [her] hangi bir areyde birleşemediğiniz takdirde eğer sizler gerçekten Allah ve áhiret gününe inanmışlarsanız onun halli için Kitap ile Sünnet'e müracaat edin ki bu hem daha hayırlı, hem sonu itibariyle daha güzeldir.

  (Bu ayeti hayatımızda rehber edinmeliyiz!!!)
 • Hz. İsa’nın Yahuda’ya neden o kadar ihtiyaç duyduğunu düşündün mü? Kendine bir düşman seçmesi gerekiyordu, yoksa yeryüzünde verdiği savaş yücelmeyecekti.
  Paulo Coelho
  Sayfa 170 - Can Yayınları
 • Kılıç yalnızca darbeyi indirir, o kadar; oysa el, daha darbe inmeden, üstün gelir ya da yenik düşer.
  Paulo Coelho
  Sayfa 168 - Can Yayınları
 • Sekizinci Nükte:
  Ramazan-ı Şerif, insanın hayat-ı şahsiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki:
  İnsana en mühim bir ilâç nev'inden maddî ve manevî bir perhizdir ve tıbben bir hımyedir ki: İnsanın nefsi, yemek içmek hususunda keyfemayeşa hareket ettikçe, hem şahsın maddî hayatına tıbben zarar verdiği gibi; hem helâl-haram demeyip rast gelen şeye saldırmak, âdeta manevî hayatını da zehirler. Daha kalbe ve ruha itaat etmek, o nefse güç gelir. Serkeşane dizginini eline alır. Daha insan ona binemez, o insana biner. Ramazan-ı Şerifte oruç vasıtasıyla bir nevi perhize alışır; riyazete çalışır ve emir dinlemeyi öğrenir. Bîçare zaîf mideye de, hazımdan evvel yemek yemek üzerine doldurmak ile hastalıkları celbetmez. Ve emir vasıtasıyla helâli terkettiği cihetle, haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeğe kabiliyet peyda eder. Hayat-ı maneviyeyi bozmamağa çalışır.
  Hem insanın ekseriyet-i mutlakası açlığa çok defa mübtela olur. Sabır ve tahammül için bir idman veren açlık, riyazete muhtaçtır. Ramazan-ı Şerifteki oruç onbeş saat, sahursuz ise yirmidört saat devam eden bir müddet-i açlığa sabır ve tahammül ve bir riyazettir ve bir idmandır. Demek, beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilâcı da oruçtur.
  Hem o mide fabrikasının çok hademeleri var. Hem onunla alâkadar çok cihazat-ı insaniye var. Nefis, eğer muvakkat bir ayın gündüz zamanında ta'til-i eşgal etmezse; o fabrikanın hademelerinin ve o cihazatın hususî ibadetlerini onlara unutturur, kendiyle meşgul eder, tahakkümü altında bırakır. O sair cihazat-ı insaniyeyi de, o manevî fabrika çarklarının gürültüsü ve dumanlarıyla müşevveş eder. Nazar-ı dikkatlerini daima kendine celbeder. Ulvî vazifelerini muvakkaten unutturur. Ondandır ki; eskiden beri çok ehl-i velayet, tekemmül için riyazete, az yemek ve içmeğe kendilerini alıştırmışlar. Fakat Ramazan-ı Şerif orucuyla o fabrikanın hademeleri anlarlar ki; sırf o fabrika için yaratılmamışlar. Ve sair cihazat, o fabrikanın süflî eğlencelerine bedel, Ramazan-ı Şerifte melekî ve ruhanî eğlencelerde telezzüz ederler, nazarlarını onlara dikerler. Onun içindir ki; Ramazan-ı Şerifte mü'minler, derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevî sürurlara mazhar oluyorlar. Kalb ve ruh, akıl, sır gibi letaifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Midenin ağlamasına rağmen, onlar masumane gülüyorlar.
  Bediüzzaman Said Nursî
  Sayfa 403 - Envar Neşriyat
 • Ey su ey su, yine de ey su ey su!
  Aşk ve muhabbet mi besliyorsun?
  Kıyıya dalga üstüne dalga atıyorsun
  Sakin değilsin, rahat durmuyorsun

  Ne rahat var ne de huzur var sana
  Yoksa aşık mı oldun Allah'ına?
  Ya da kalbimizi sen andırırcasına
  Bir emir üzerine acele ediyorsun

  Bilmek istiyorum senin bu sırrını
  İster çoğunu olsun isterse de azını
  Gür gür akıyor olmanın anlamını
  Bu ibadeti sen kime yapıyorsun?

  Hal diliyle zikri kime yapıyorsun?
  Şırıl şırıl akışını durdurmuyorsun
  Benim gibi yorgun argın düşüyorsun
  Gece gündüz sen hiç uyumuyorsun

  Bir emir üzerinedir bu hızlıca akışın
  Benim gibi senin de sevdalıdır başın
  Sen kimin için böyle hızlıca akarsın?
  Bu itaat ve hizmeti kime yapıyorsun?

  Elsiz ve ayaksız hizmet edersin
  Sen kime bu kadar boyun eğersin?
  Allah demedi ki bir an bile durasın
  Sesin geliyor, hep akıp gidiyorsun

  Hem gece hem gündüz gelir sesin
  Sen kalpsiz ve elsiz ibadet edersin
  Dalga ve köpük olup yükselirsin
  Kudret renginden tatlıca akıyorsun

  Bazen beyaz bir süte benzer rengin
  Hiçbir kılıç olmaz senin gibi keskin
  Yar hatıra geliyor geldiğinde sesin
  Gidişinle yarin meylini andırıyorsun

  Senin mutlaka bir mahbubun vardır
  Veya meylettiğin bir matlubun vardır
  Ya da bir dostun ve maksudun vardır
  Ki libassızsın ve bir şey giymiyorsun

  Ondandır libassız oluşun, üryan akışın
  Ondandır seyrin, raksın ve haykırışın
  Kimin içindir aşk oyununu oynayışın?
  Kendinde rumuz ve işaret taşıyorsun

  Kimin için yapıyorsun bu tesbihatları?
  Birlikte gösteriyorsun rumuz ve sırları
  Rabbin için yapıyorsun bütün bunları
  Gurbetle olan mehirden dolaşıyorsun

  Kocakarı dünyanın içinde dolaşıyorsun
  Hiç uyumuyorsun ve hiç durmuyorsun
  Sen böyle aynen kalbime benziyorsun
  Mihnetler içindesin, zahmet çekiyorsun

  Sen de zahmet çeker, mihnet çekersin
  Hoş bir karakter var sende ve naziksin
  Ruhun olmaksızın yerde gezmektesin
  Elsiz ve ayaksız sen nerden geliyorsun?

  Ne el ve ayağın, ne kol ve kanadın var
  Sendeki bu dalga, kıvrım ve dolaşımlar
  Sanki patlak vermiş “vur kaç”lı savaşlar
  Bunun nedenini ise beyan etmiyorsun

  Bunun nedenini bana tekrarlayıp söyle
  Yeter artık bunun sırrını benden gizle!
  Bir kez de olsa sen bunu izah eyle
  Ki ben de bileyim ne hikaye ediyorsun

  Ki ben de haberdar olayım meseleden
  Nasıl bir şeyden bahsedilmiş ezelden
  Nasıl bir temel atılmıştır ta öncelerden
  Feleğin devir ve çarkıyla dönüyorsun

  Bir çark ki alem bulunmaktadır içinde
  Feyiz ve bereketi bulunuyor her biçimde
  Sudan temenni ettim ben soru temelinde
  Hakikatin tam manasını biliyor musun?

  Dört cevher hakkındaki gerçeklerden
  “Unsurlar” hakkındaki bilgilerden
  Saklama bunları dost ve kardeşlerden
  Ağızsız söyle bu hikmeti ki biliyorsun

  Gerçi konuşma bakımından dilsizsin
  Dilin yok, söz ve ifadeye sahip değilsin
  Sen hal diliyle aşkını dile getirmelisin
  Ağızsızsan da kudret sırlarıyla dolusun

  Ağızsız, sözsüz ve ifadesiz olarak söyle
  Neler biliyorsan söyle onları hal diliyle
  Hep "M", "H" ve "D" harflerini söyle
  Kağıttaki metin ve beyanatı okuyorsun

  Kağıtta hangi şeylerin olduğunu ispatla
  Bunları ince bir şekilde kaydet ihtiyatla
  Bu temeli şekillendir sen iyi bir esasla
  Zira açıkça anlamıyorum ki ne diyorsun?

  Dünya yurdunda dönmüşsün şaşkına
  Ey su, Alemlerin Rabbi Allah aşkına!
  “Hadis” mi “Kadim” misin söyle bana
  Yoksa sen de mi hikmeti bilmiyorsun?
  Feqiyê Teyran
  Kültür bakanlığı yayınları
 • Sekizinci Nükte:

  Ramazan-ı Şerif, insanın hayat-ı şahsiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki:

  İnsana en mühim bir ilâç nev'inden maddî ve manevî bir perhizdir ve tıbben bir hımyedir ki: İnsanın nefsi, yemek içmek hususunda keyfemayeşa hareket ettikçe, hem şahsın maddî hayatına tıbben zarar verdiği gibi; hem helâl-haram demeyip rast gelen şeye saldırmak, âdeta manevî hayatını da zehirler. Daha kalbe ve ruha itaat etmek, o nefse güç gelir. Serkeşane dizginini eline alır. Daha insan ona binemez, o insana biner. Ramazan-ı Şerifte oruç vasıtasıyla bir nevi perhize alışır; riyazete çalışır ve emir dinlemeyi öğrenir. Bîçare zaîf mideye de, hazımdan evvel yemek yemek üzerine doldurmak ile hastalıkları celbetmez. Ve emir vasıtasıyla helâli terkettiği cihetle, haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeğe kabiliyet peyda eder. Hayat-ı maneviyeyi bozmamağa çalışır.

  Hem insanın ekseriyet-i mutlakası açlığa çok defa mübtela olur. Sabır ve tahammül için bir idman veren açlık, riyazete muhtaçtır. Ramazan-ı Şerifteki oruç onbeş saat, sahursuz ise yirmidört saat devam eden bir müddet-i açlığa sabır ve tahammül ve bir riyazettir ve bir idmandır. Demek, beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilâcı da oruçtur.

  Hem o mide fabrikasının çok hademeleri var. Hem onunla alâkadar çok cihazat-ı insaniye var. Nefis, eğer muvakkat bir ayın gündüz zamanında ta'til-i eşgal etmezse; o fabrikanın hademelerinin ve o cihazatın hususî ibadetlerini onlara unutturur, kendiyle meşgul eder, tahakkümü altında bırakır. O sair cihazat-ı insaniyeyi de, o manevî fabrika çarklarının gürültüsü ve dumanlarıyla müşevveş eder. Nazar-ı dikkatlerini daima kendine celbeder. Ulvî vazifelerini muvakkaten unutturur. Ondandır ki; eskiden beri çok ehl-i velayet, tekemmül için riyazete, az yemek ve içmeğe kendilerini alıştırmışlar. Fakat Ramazan-ı Şerif orucuyla o fabrikanın hademeleri anlarlar ki; sırf o fabrika için yaratılmamışlar. Ve sair cihazat, o fabrikanın süflî eğlencelerine bedel, Ramazan-ı Şerifte melekî ve ruhanî eğlencelerde telezzüz ederler, nazarlarını onlara dikerler. Onun içindir ki; Ramazan-ı Şerifte mü'minler, derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevî sürurlara mazhar oluyorlar. Kalb ve ruh, akıl, sır gibi letaifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Midenin ağlamasına rağmen, onlar masumane gülüyorlar.  Risale-i Nur