1000Kitap Logosu
lazcuk
lazcuk
lazcuk
TAKİP ET
lazcuk
@lazcuk
Selçuk oku ile başlayan Kuran, dinle ile başlayan Mesnevi az biraz fotoğraf az biraz tarih ömür boyu talebe youtube.com/watch?v=4mvz4UiEypA jeofizik finans ilahiyyat tasavvuf doğuştan laz
talebe
İstanbul
İstanbul, 1 Ocak 1970
Erkek
1053 okur puanı
04 Haz 2018 tarihinde katıldı.
498
Kitap
111
İnceleme
1.941
Alıntı
611
İleti
Tanıdığın kimse takip etmiyor
Ortak okuduğunuz kitap bulunmuyor
Sabitlenmiş gönderi
İNSAN OLMAK, insanlığı arttıracak bilgiyi aramaktır. İnsanlığın tanımlayıcı özelliği, kendini tanıyan akıl ve aklın kendini bilmeye ağırlık vermesini akıllıca talep ettiğini bilmektir. Kendini bilme arayışına yardım etmeyen herhangi bir bilgi aslında cahilliktir ve bu cehaletin meyvesi insan tabiatının çözülmesi ve yıkılmasıdır. William C. Chittick William Chittick
2
189
lazcuk
bir alıntı ekledi.
Önsöz
Klasik Türk şairinin mitolojik malzemeyi -büyük ölçüde- genelde Pers mitolojisinden özelde Şehnâme'den aldığı doğrudur. Ancak motiflerin müşterekliği incelendiğinde Şehnâme kahramanlarının yalnızca isimlerinin özgün ve millî kaldığı, hayatları etrafında teşekkül etmiş anlatıların diğer milletlerin mitolojileriyle müşterek bir yapıda oldukları görülecektir. Bu çalışmada bir nebze de olsa ortaya konmaya çalışılan bu husustur. Ezcümle klasik Türk şairinin mitolojik malzemesi kendi kültürel kodlarından gelen motiflerin şekillendirdiği, müşterek bir mitolojiden beslenmektedir. Burada mitolojik anlatı veyahut şahsiyetlerin mukayeseli incelemesinden sonra referans olarak verilen beyitlerde, mitik hadise ya da şahsın ismen geçmesiyle yetinilmemiş, birebir mitik anlatı veya riti ihtiva eden beyitler tespit edilmeye çalışılmıştır. Ana metin içerisinde söylenenleri destekleyen beyitler ışığında klasik Türk şairinin mitolojik dünyası ortaya konmaya çalışılmıştır.
3
lazcuk
bir alıntı ekledi.
4) Hz. İbrâhîm'in kuşların parçalarını bıraktığı dağlar "Cebel-i Azamet, Cebel-i Kibriyâ, Cebel-i İzzet ve Cebel-i Ezel" olarak yorumlanmış ve içselleştirilerek şöyle bir te'vîl yapılmıştır: Cebel-i Azamet''e, aklı koy, orada nûrdan yapılmış libası giysin. Cebel-i Kibriyâ'ya, kalbi bağla, orada nûr-u muhabbet libasını kuşansın. Cebel-i Izzete, nefsi bırak, orada ubûdiyyet libasına sarılsın. Cebel-i Ezel'e; rûhu çıkar, orada nûru'l-nûr libasını alsın. Sonra da "aşk" nârasıyla bağır, bunların derhal toplandığını görürsün. O zaman fetih başlar ve Biz'den olursun.
Necmettin Şahinler
Sayfa 17 - İNSAN YAYINLARI birinci baskı 2013
9
lazcuk
bir alıntı ekledi.
«Dört kral sanki bir yaydan atılmış gibi dört cümle kurmuştu. Kisrâ "Söylediğim şeyden ziyade söylemediklerimi daha iyi reddedebilirim." demiştir. Hint hükümdarı "Bir şey söylediğim zaman o bana sahip olur, halbuki daha önce ben ona sahiptim." demiştir. Rum kralı Kayser "Söylemediğim bir şey hakkında hiç pişmanlık duymadım bilakis söylediğim şeyler hakkında pişmanlık duydum." demiştir. Çin kralı ise "Söylenilen şeylerin sonuçları söylenilmemiş şeyler hakkında pişmanlık duymaktan daha ağırdır." demiştir.»¹¹⁹ ---------------------------------------------------------------------------- 119 İbnü'l-Arabî, Fütuhat, IV, 549. Bizans imparatorunun sözü Simonides'e nispet edilmektedir. Plutarch, De Garrulitate, 515A. Dört (üç) kralın sözlerinin değişik formları için bk. Beyhakî, Kitâbü'l-Mehâsin ve'l-mesâvî, s. 424; [Pseudo] Câhiz, Kitâbü'l-Mehâsin vel-azdâd, s 21; Veşşâ, Kitâbul-Müveşşâ, s. 10; İbn Fâtik, Muhtârul-hikem, s. 299; Rosenthal, TTıe Classical Heritage in İslam, s. 126; İbn Hamdûn, et-Tezkiretul-Ham-dûniyye, s. 75; İbşîhî, el-Müstetraf, I, 101.
Franz Rosenthal
Sayfa 54 - PİNHAN YAYINCILIK EYLÜL 2021 - 1. BASKI
1
8