• Osmanlı’nın en büyük ve en vurucu, en can alıcı gücü: Yeniçeriler.
  Hepsi de gayri Müslim, genellikle zorla alınıyor ve kendi ırk ve dindaşlarına karşı sürekli savaşan Osmanlı’ya asker oluyorlar.
  Osmanlı ve dolayısıyla da Türklerden nefret etmemeleri mümkün değil ama öyle bir tezat ki, bu nefret ettikleri millet için ölümüne savaşmak zorundalar.
  Peki ne hisseder bu askerler?..
  Nasıl isyan etmez, nasıl firar etmez, hep yan yana olmak zorunda oldukları ve nefret ettikleri, dinleri, milletleri ile ebedi düşman padişahlara nasıl suikast düzenlemezler?..
  Tarihi çok merak ettiğim ve çok tarih okuduğum için bu ve benzeri daha pek çok soru aklımdan hiç çıkmazdı.
  Bir Yeniçeri olan Konstantin Mihailoviç’ten alınan bilgilerle yazılmış "Bir Yeniçerinin Hatıraları" kitabı pek çok tarihi hatalar, yanlışlarla dolu olsa da, benim merak ettiğim, “Yeniçeri Ne Hisseder?” sorusunun cevabını fazlasıyla ve doyurucu olarak vermektedir.
  Kitabın yegâne sıkıcı tarafı ise, yayınevinin: bir salağa, bir aptala anlatır gibi, 40 sayfa boyunca kitabın ne anlattığını anlatmasıdır.
  İslam ve Osmanlı Tarihi ile ilgili pek çok yanlış bilgi ile dolu olduğu için, İslam ve Osmanlı Tarihini iyi bilmek şartıyla, her şeye rağmen okumaya değer bir kitap.
 • Ameller niyetlere göredir.
  Herkes sadece niyetinin karşılığını alır...
 • Cabir (r. a.) der ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu :

  "Beş vakit namaz, birinizin kapısı önünde gürül gürül akıp giden ve her gün içinde beş kere yıkandığı bir ırmak gibidir." (Müslim)
 • Şirk Bütün Amelleri Yok Eder!

  Şirk, insanoğlunun yapmış olduğu tüm salih amelleri silip süpüren pis bir ameldir. Bir insan hayatının tamamını Allah’a ibadet ve itaatle geçirirse, namaz kılsa, oruç tutsa, zekâtını verse, hacca gitse, fakir ve miskinleri gözetse kısacası hayır ve hasenat yönünden birçok salih amel işlese ama bununla birlikte Allah’a şirk koşsa bu şahsın tüm yaptığı tüm ameller boşa gider ve ebedi hüsranı hak etmiş olur. Allah subhanehu ve teâlâ şöyle buyurmuştur:

  “Eğer onlar da (peygamberler) Allah’a şirk koşsalardı yapmakta oldukları amelleri elbette boşa giderdi.” En’âm, 88

  “Eğer şirk koşacak olursan, şüphesiz amellerin boşa çıkacak ve elbette sen, hüsrana uğrayanlardan olacaksın.” Zumer, 65

  İmam Nevevi (rahimehullah) şöyle demiştir: “İlim adamlarının icma ettiklerine göre küfür üzere ölen kâfirin ahirette hiçbir sevabı yoktur. Allah Teala’ya yaklaşmak maksadıyla dünyada yapmış olduğu hiçbir işten dolayı ona mükâfat verilmez.”

  el-Minhâc fi Şerhi Sahîhi Müslim: 17/150
 • Rakamlarla Hadisler ve yanlış bilinen gerçek

  Hadis kitapları ve hadis sayıları
  Kütübü Tis'a (Dokuz hadis kitabı)
  Buhari 7031
  Müslim 5367
  Tirmizi 3924
  Ebû Dâvud 4592
  Nesai 5691
  İbni Mace 4340
  Muvatta 1823
  Darimi 3406
  Müsned 26985

  Tüm hadislerin yaklaşık yüzde 96'ı bu eserlerde yer alır.

  Diğer bazı meşhur hadis eserleri

  Sahihi İbni Hibban 7651
  Sahihi İbni Huzeyme 2879
  Müstedrek 8907
  Beyhakî 20095

  Toplam 102.691

  Toplam sayı tekrar edilen hadis sayılarıyla birliktedir.
  Bu sayının içinde peygamber efendimizin sözleri de var. Bir sahabenin anısı da var. Bir olayın anlatılması da var. Yani tüm sayı peygamber efendimizin sözleri değildir.
  Tekrarsız haliyle yaklaşık 28000 hadis kalmaktadır.

  Tekrarsız haliyle 28000 civarında olan hadislerin içerisindeki sadece peygamber efendimize ait olan hadisleri esas alırsak bu sayı 11.000 civarına düşmektedir.

  Bu 11.000 hadisin içinde Sahih, hasen ve zayıf hadisler de yer almaktadır. Sadece sahih olan hadisler esas alınınca 4400 civarında hadis kalmaktadır.

  Hadis kitap sayısı arttıkça rakamlar değişir. Ama sonuç değişmez. Örneğin "Ameller niyetlere göredir" hadisi tüm hadis kaynaklarında 221 defa geçmektedir. Ama mana olarak tek bir hadistir.

  Hadislerle dalga geçenlerin dediği gibi bir milyon hadis yoktur. Zaten yüzde doksan altısı dokuz kitapta geçmektedir. Onun da toplam sayısı tüm tekrarlarıyla, zayıflarıyla ve peygamber efendimiz ile ilgili olmayan tüm rivayetlerle birlikte 60.000 civarındadır.

  Not: Hadis eserlerinde geçen sayılar bazı alimlere göre bir kaç rakam değişkenlik gösterebilir.

  23 yıl peygamberlik yapan peygamber efendimizin sahih ve hasen hadislerinin toplamı 10.000 civarında olması normal değil midir? Nitekim bu hadislerin büyük kısmı namaz, oruç, zekat, abdest, ahlak ile ilgilidir.

  Bir cümle dahi olsa ona hadis deniyor. Örneğin: Kişi sevdiği ile beraberdir. Bu hadis de sayılır. Bu yönüyle baktığımız zaman peygamber efendimizin tüm hadisleri yaklaşık 300 sayfalık bir kitap kadar yer tutar.

  Hadislerle dalga geçenlerin on yılda 50 kitap yazması normal gelirken peygamber efendimizin tüm sözlerinin bir kitap kadar olması onlara garip gelmektedir.

  Yazan: Murat Padak/ Şanlıurfa Diyanet Eğitim Merkezi Eğitim Görevlisi
 • Allâh’ım! Hatâlarımı; bilerek, câhillikle ve dalgınlıkla yaptığı kusurlarımı bağışla! Bunların hepsi bende mevcuttur. (Buhârî, De’avât:60; Müslim, Duâ:70)
 • Gazaliyi okumayan ve bilmeyenin hiç bir ilim hakkında söyledikleri geçerli değildir. Hem Muslim hen gayrimuslim, hem Batıda hem doguda hicbir yerde geçerli değildir.... eğer bir ilim veya bir bilim dalında ilerlenecekse önce gazali okunmalı yol yordam mantık öğrenilmeli sonra ise girişilmeli... Allah ondan razı olsun