İmam Nevevi

İmam Nevevi

Yazar
BEĞEN
TAKİP ET
koseli-arti
coklupaylas
ucnokta_yatay-1
yildiz
9.7
1.659 Kişi
okuyor-dolu
5,6bin
Okunma
v3_begen_dolu
589
Beğeni
goz
10bin
Gösterim
Kitaplarını Satın Al
bilgi
Sponsorlu
Tam adı
Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref b. Mürî en-Nevevî
Unvan
Hadis Alimi ve Fakih
Doğum
Şam, 1233
Ölüm
21 Aralık 1277
Yaşamı
631’de (1234) Suriye’nin güneyindeki Havran bölgesinde Nevâ köyünde doğdu. Nevevî (Nevâvî), Havrânî ve dedelerinden Hizâm’a nisbetle Hizâmî nisbeleriyle anılır. Hiç evlenmediği halde adı Yahyâ olanların genellikle yaptığı gibi Ebû Zekeriyyâ künyesini almıştır. Nevevî ergenlik çağında ticareti sevmediği halde babasının dükkânında çalıştı ve bu arada çevresindeki âlimlerin derslerine devam etti. On sekiz yaşına girince babası onu Dımaşk’a götürüp Revâhiyye Medresesi’ne yerleştirdi. Orada Ebû İshak eş-Şîrâzî’nin Şâfiî fıkhına dair et-Tenbîh ve el-Müheẕẕeb adlı eserlerini ezberledi. İki yıl sonra babasıyla birlikte hacca gitti, dönüşte Medine’de bir süre kalarak oradaki âlimlerin derslerine katıldı. Kütüb-i Sitte’den başka İmam Mâlik’in el-Muvaṭṭaʾ, İmam Şâfiî, Ahmed b. Hanbel, Osman b. Saîd ed-Dârimî, Ebû Avâne el-İsferâyînî ve Ebû Ya‘lâ el-Mevsılî’nin el-Müsned, Dârekutnî’nin es-Sünen, Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakī’nin es-Sünenü’l-kübrâ, Begavî’nin Şerḥu’s-sünne, Humeydî’nin el-Cemʿ beyne’ṣ-Ṣaḥîḥayn ve Hatîb el-Bağdâdî’nin el-Câmiʿ li-aḫlâḳı’r-râvî ve âdâbi’s-sâmiʿ adlı eserlerini çeşitli hocalara okuyarak icâzet aldı. Hadis ilmindeki hocaları kendisinden birçok hadis kitabını dinlediği Ziyâ b. Temmâm el-Hanefî, Ṣaḥîḥ-i Müslim’i okuduğu Ebû İshak İbrâhim b. Ömer el-Vâsıtî, on yıl boyunca daha çok Ṣaḥîḥ-i Buḫârî ve Ṣaḥîḥ-i Müslim hadislerinin şerhi konusunda faydalandığı İbrâhim b. Îsâ el-Murâdî el-Endelüsî ve Ebü’l-Ferec İbn Kudâme gibi muhaddislerdir. Fıkıh ilmindeki hocaları arasında İshak b. Ahmed el-Mağribî, Dımaşk müftüsü Ebû Muhammed Abdurrahman b. Nûh b. Muhammed el-Makdisî, Ebü’l-Hasan Sellâr b. Hasan el-İrbîlî, fıkıh usulü okuduğu kadı Ebü’l-Feth Ömer b. Bündâr et-Tiflîsî ve gramer okuduğu âlimler içinde İbn Mâlik et-Tâî bulunmaktadır. Nevevî kendini yetiştirdikten sonra talebe okutmaya ve 660 (1262) yılından itibaren eser vermeye başladı. Kendisi de pek çok âlim yetiştirdi. Hayatının son altı yılında ondan hiç ayrılmadığı için “Muhtasarü’n-Nevevî” lakabıyla anılan İbnü’l-Attâr Ebü’l-Hasan Alâeddin Ali b. İbrâhim ed-Dımaşkī bunların en tanınmışıdır. Diğer talebeleri arasında İbn Ferah el-İşbîlî, Bedreddin İbn Cemâa, kadı Ziyâeddin Ali b. Selîm el-Ezraî, Yûsuf b. Abdurrahman el-Mizzî, kādılkudât Şemseddin İbnü’n-Nakīb Muhammed b. İbrâhim ve Ebü’l-Fidâ İbn Kesîr’in babası Ebû Hafs Şehâbeddin Ömer b. Kesîr gibi şahsiyetler vardır. Çeşitli medreselerde hocalık yapan Nevevî, 665 (1267) yılında Ebû Şâme el-Makdisî’nin vefatıyla boşalan Eşrefiyye Dârülhadisi şeyhliğine getirildi ve ölümüne kadar bu görevini sürdürdü. Nevevî, kendisine “sefer izni” çıktığını söyleyerek hocalarının kabirlerini ve tanıdıklarını ziyaret etti, kitaplarını medreseye vakfetti, Kudüs’ü de ziyaret edip köyüne döndü ve 24 Receb 676’da (21 Aralık 1277) Nevâ’da vefat etti. Zehebî’nin “hadis âlimlerinin efendisi” dediği Nevevî hem hadis hâfızı idi hem de hadis ilimlerinde otorite sayılıyordu. Sahih hadisleri zayıf ve uydurma rivayetlerden kolayca ayırır, râvilerin durumlarını, hadislerde geçen garîb kelimeleri çok iyi bilirdi; hadislerden fıkhî hüküm çıkarmada mahirdi. Şâfiî fıkhında devrinin en büyük âlimi kabul edilmekteydi. Bu mezhebin esaslarını, bir meseleye dair sahâbe ve tâbiîn âlimlerinin neler söylediklerini, hangi noktada birleşip hangi noktada ayrıldıklarını ezbere biliyordu. Tartışmadan hoşlanmazdı; fakat hocalarının Şâfiî mezhebine veya sünnetin açık hükmüne aykırı bulduğu görüşlerini eleştirmekten çekinmezdi. Nevevî öğrencilik yıllarında tıp tahsil etmek istemiş ve İbn Sînâ’nın el-Ḳānûn’unu okumaya başlamış, ancak bunalıp sıkılınca bunun tıpla uğraşmaktan kaynaklandığını anlayarak tıpla ilgili eserleri elinden çıkarmıştır. Nevevî evliliğin kendisini meşgul edeceği düşüncesiyle hiç evlenmemiştir. Esasen dünya zevklerine ve rahat yaşamaya önem vermezdi. En büyük ibadetin samimi bir niyetle helâlleri ve haramları öğrenmek olduğunu söyleyerek kimseden para almaz, görev yaptığı medreselerden kendisine verilen aylıkla kitap alır, daha sonra bunları o medreseye bağışlardı. Haksızlığa boyun eğmez, doğru bildiğini söylemekten, yöneticileri uyarmaktan çekinmezdi. Memlük Sultanı I. Baybars’a çeşitli mektuplar yazmış, bu mektupların bir kısmını âlimlere de imzalatarak ortak bir dilekçe halinde sunmuş, ondan kıtlık yüzünden sıkıntı çeken Dımaşk halkına kolaylık göstermesini, ağır vergilerle onları zor durumda bırakmamasını istemiştir. Moğollar Suriye’ye saldırdığında memleketi savunmak için halkın bir kısım emlâkini elinden almak isteyen ve bu sebeple âlimlerden fetva talep eden halifeye karşı çıkmış, Baybars’a karşı gösterdiği bu tavrından sonra şöhreti yayılmış ve eserlerine büyük rağbet gösterilmiştir. Zehebî, Nevevî’nin iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırma konusunda benzeri bulunmadığını, azla yetinip basitçe giyinen vakur ve heybetli bir kişi olduğunu söylemekte, talebelerinden İbn Ferah el-İşbîlî de onun ilim ve görev sorumluluğu taşıyan bir âlim olduğunu belirtmektedir.
kamera
Riyazü's-Salihin
kamera
İmam Nevevi
ucnokta_yatay-1
alinti_ekle-2
Okuyacaklarıma Ekle
kamera
Riyazü's Salihin 1. Cilt
kamera
İmam Nevevi
ucnokta_yatay-1
alinti_ekle-2
Okuyacaklarıma Ekle
kamera
Riyazü's Salihin 2. Cilt
kamera
İmam Nevevi
ucnokta_yatay-1
alinti_ekle-2
Okuyacaklarıma Ekle
kamera
Kırk Hadis
alinti_ekle-2
Okuyacaklarıma Ekle
kamera
Et-Tibyan
kamera
İmam Nevevi
ucnokta_yatay-1
alinti_ekle-2
Okuyacaklarıma Ekle
kamera
Riyazü's Salihin 3. Cilt
kamera
İmam Nevevi
ucnokta_yatay-1
alinti_ekle-2
Okuyacaklarıma Ekle
Daha Fazla
96 syf.
·
1 günde
·
8/10 puan
Nevevi den 40 Hadis
kamera
İmam Nevevi
, 13.yy da yaşamış Arap Hadis ve Fıkıh alimi.Şam'ın güneyinde bulunan Neva köyünde doğduğundan adı Nevevi yani Nevalı dır.İslam hukuku ve hadis alanlarında önemli bir kişi.44 yaşında ölmüş, 40 dan fazla eser yazmıştır.En kıymetli eseri
kamera
Riyazü's-Salihin
dir.Bu kitabında hadisleri konu başlıklarına göre değerlendirmiştir.
kamera
40 Hadis
kitabına gelecek olursak; benim okuduğum kitabı Beyan yayınları basmış.Kalın karton kapak ve midi boy.Sayfa çevirmek zor.Sayfa kalitesi ve emek başarılı.Beyan yayınları kitabı birçok önemli eseri yaptığı gibi yarısı Arapça, yarısı Türkçe olarak basmış ve yayınlamış.Çevirmen
kamera
Halil Günenç
e gelecek olursak : Birkaç hadiste anlam bozukluğu vardı ama doğru çevirilmiş hallerini internetten buldum.Biraz daha dikkat edebilirdi.Bilindiği üzere ayetlerden sonraki en önemli ana kaynak hadisler.Peygamberimiz(sav) 40 hadis ezberleyenlere büyük mükafatlar müjdelemiş.İmam Nevevi de bu vesile ile yola çıkmış ve çoğu Buhari, Müslim gibi sahih olan hadislerden ya da hasen hadislerden birçok örneklerle 42 tane hadis yazmış ve kendisine düşen görevi yerine getirmiş.Allah(cc) bizleri de mükafatlanlananlardan eylesin.Amin. Kitaba puanım 8.
kamera
40 Hadis
yildiz
9.4/10 · 428 okunma
alinti_ekle-2
Okuyacaklarıma Ekle
kamera
Din
·
3ay
ucnokta_yatay-1
360 syf.
·
42 günde
·
Beğendi
·
10/10 puan
Kuran talebesi, hocası ve özellikle de Kur'an hafızlarının öğrendiği ve öğrettikleri ilme hürmet ve amel etmelerini nasihat eden kıymetli bir eser. Kendisinin mezhebi olması itibariyle, eserde ekseriyetle Şafii fıkhına dair fetvalar bulunsa da kitabın şerhini yapan Mehmet Kandemir hoca kısa notlar eşliğinde Hanefi mezhebine ait görüşleri belirtmiş. İmam Nevevi'nin diğer eserlerinde de olduğu gibi samimi ve mütevazi üslubu insanın ilme olan azmini pekiştiriyor. Kitabı okuduğum sürenin yarısında müellifin kitabı yazmış olması da ilmin bereketine dair başlıbaşına bir nasihat. Allah rahmet eylesin, bizleri bu yolda muvaffak kılsın.
kamera
Et-Tibyan
kamera
İmam Nevevi
ucnokta_yatay-1
yildiz
9.8/10 · 364 okunma
alinti_ekle-2
Okuyacaklarıma Ekle
1684 syf.
·
62 günde
·
Beğendi
·
Puan vermedi
Günlük okuma yapan okuma gruplarındaki insanlara gıpta ediyordum. Okumak istiyordum ama nasıl başlayacağımı bilemiyordum açıkçası. Bir gün fuarda gezerken rastladım. Görevli abiye içine bakabilir miyim dedim. Sağ olsun çok yardımseverdi, tabii ki der demez açtım bir sayfa . Karşıma öyle bir hadis çıktı ki dondum kaldım. Sanki ben duruyordum, çevrem dönüyordu. Öyle bir boşluk ve şaşkınlık hali. O hadis şuydu: "Sizden biriniz başına gelen musibetten dolayı ölümü temenni etmesin." Tevafuktu, hem de çok güzel bir mesajı vardı bana. Çünkü o sıra çok ağır şeyler yaşıyordum ve ilk defa ölümü ister olmuştum dualarımda. Bunun üzerine ne yapıp edip almaya karar verdim. Eski çalıştığım yerdeki son maaşımdan kalan para kitaba ancak yetiyordu. Onun için saklamışım bir buçuk yıl boyunca. Çok şükür okudum, amel etmeyi de nasip eder inşallah Allah bana. Üç cilt, 372 bölüm ve 1895 hadisten oluşuyor. Her bölüm başlangıcında o konuya göre ayetler de eklenmiş. Çok faydalı buldum. Hepsi aslında çok açık ama bazılarının açıklamasını merak ettim. Kısmet olursa tercümeli halini de okumak isterim(cilt sayısı farklı onun). O vakte kadar bunu günlük, günlük olmazsa da devamlı olarak okumak istiyorum. Rabbim okumayı ve amel etmeyi hepimize nasip etsin inşallah.
kamera
alinti_ekle-2
Okuyacaklarıma Ekle
50 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
;