• Langdon çabucak, çoğu kimsenin Satanist mezhepleri Şeytan'a tapan canavar ruhlu kimseler olarak tahayyül ettiğini, ama tarihte Satanisler'in kiliseye düşman, eğitimli kimseler olduklarını açıkladı. Şeytan, kurban edilen kara büyüler ve beş köşeli yıldız ayinlerine dair soylentiler, kilisenin kendi düşmanlarına karşı yürüttüğü karalama kampanya dahilinde yaydığı yalanlardan başka bir şey değildi. Zaman içinde, Ulumminati'ye benzemeye çalışan kilise karşıtları yalanlara inanmaya ve onla gerçekleştirmeye başladılar. Böylece modern Satanizm doğmuş oldu."
 • şu çocuklar gülsün
  bunlar papatyadır şifadır içiniz
  beton duvarları ağlayan insanlar olunuz
  kerametiniz x'i bile yalnız bırakmasın
  fakat vahdet-i vücud ...

  şu çocuklar gülsün
  çünkü onlar büyümek üzere örselenmiş bir bıçak
  ve insana seyreyleyen bir yol olmak ve ufuk
  ve nişantaşı beyoğlu
  insanın aksinden sızma bir ince yaprak
  fakat dinmek bilmeyen bahar ...

  şu çocuklar gülsün
  çünkü bu modern bir fiziktir
  illa hu'dur mahşerdir
  ayakları yeri basar böylelikle dengenin
  ve satanizm yüzü düşük deşilik
  fakat kapitülüsyonizm ..

  şu çocuklar gülsün
  yoksa hepiniz
  reklam görmüş gibi ahmak

  M. Beldek
 • Rabbin kim?
  Rabbim Allah.
  Dinin ne?
  Dinim İslam.
  Kitabın ne?
  Kitabım Kur’an-ı Kerim.
  Kimin kulusun?
  Allah’ın kuluyum.
  Kimin ümmetisin?
  Hazreti Muhammed
  Mustafa’nın (sallallahu
  aleyhi ve sellem)
  ümmetiyim.
  Müslüman mısın?
  Elhamdülillah,
  Müslümanım.
  Ne zamandan beri
  Müslümansın?
  “Kâlû belâ” zamanından
  beri Müslümanım.
  “Kâlû belâ” ne
  demektir?
  Allah Teâlâ, dünyayı ve
  varlıkları yaratmadan
  önce dünyaya gelecek
  bütün insanların
  ruhlarını yarattı. Onları
  ilahî huzurda topladı ve
  kendilerine, “Ben sizin
  Rabbiniz değil miyim?”
  diye sordu. Ruhlar da,
  “Evet, bizim Rabbimiz
  Sen’sin!” dediler. Bu
  zamana “Kâlû belâ”
  denir.
  Nereden geldin,
  nereye gideceksin?
  Allah’tan geldim, Allah’a
  gideceğim.
  Ne için geldin?
  Allah’ı tanımak ve O’na
  kulluk etmek için
  geldim. Çünkü Allah
  Teâlâ, insanları ve
  cinleri Kendisini
  tanımaları ve Kendisine
  ibadet etmeleri için
  yaratmıştır. (Zâriyât
  Suresi, 56. ayet)
  Ne olarak geldin?
  Bütün insanlar,
  Müslüman olarak doğar
  ve dünyaya Müslüman
  olarak gelir. Ben de
  Müslüman olarak
  doğdum ve Müslüman
  olarak geldim.
  Dini kısaca tarif
  ediniz?
  Allah (celle celalüh)
  tarafından insanları
  eğitmek, onları dünya
  ve ahiret mutluluğuna
  ulaştırmak için
  peygamberler
  aracılığıyla bildirdiği
  ilâhî kuralların
  tamamıdır.
  Akıllı insan kimdir?
  İlâhî huzurda verdiği
  kulluk sözüne ömür
  boyu sadık kalan, dürüst
  bir inanca, faziletli ve
  ahlâklı bir gidişe sahip
  olan insandır.
  Dinler kaç kısma
  ayrılır?
  Dinler üç kısma ayrılır:
  1. Hak Dinler: Allah
  (celle celalüh)
  tarafından
  peygamberler vasıtası
  ile insanlara bildirilen
  ve hiçbir değişikliğe
  uğramadan günümüze
  ulaşan dindir.
  Bozulmadan günümüze
  kadar ulaşan tek hak din
  İslam Dini’dir.
  2. Muharref (Bozulmuş)
  Dinler: Allah(celle
  celalüh) tarafından
  peygamberler vasıtası
  ile bildirilen, fakat
  sonradan insanlar
  tarafından asılları
  değiştirilen dinler.
  Hristiyanlık ve Yahudilik
  gibi.
  3. Batıl Dinler: İnsanlar
  tarafından icat edilen
  dinlerdir. Putperestlik,
  Satanizm, Budizm gibi.
  Bizim dinimiz
  hangisidir?
  Bizim dinimiz, Hak
  katında tek din olan
  İslam Dini’dir.
  Allah katında geçerli
  din hangisidir?
  Allah katında (geçerli)
  din, şüphesiz İslam’dır.
  (Âl-i İmran Suresi , 9.
  ayet ) Kim İslam’dan
  başka bir din ararsa
  (bilsin ki o din) ondan
  kabul edilmeyecek ve
  ahirette zarara
  uğrayanlardan olacaktır.
  (Âl-i İmran Suresi, 85.
  ayet)
  İslam Dini’nin gayesi
  nedir?
  Getirdiği hükümlerle
  insanları hem dünyada
  hem de âhirette
  mutluluğa
  ulaştırmaktır.
  İslam Dini kaç ana
  bölümde incelenir?
  1. İman (itikat)
  2. Allah’ın emir ve
  yasaklarına uymak
  (amel)
  3.Çevresiyle iyi ilişkiler
  içinde bulunmak
  (ahlâk)
  İslam Dini’nin
  özellikleri nelerdir?
  1. Son dindir.
  2. Bütün insanlığa
  gönderilmiştir.
  3. Daha önce
  gönderilmiş bütün
  peygamberleri ve ilahî
  kitapları tasdik eder.
  4. Önceki dinlerin
  hükümlerini
  yürürlükten
  kaldırmıştır.
  İman ne demektir?
  Allah Teâlâ’nın
  Peygamber Efendimiz
  (sallallahu aleyhi ve
  sellem) aracılığıyla
  bildirmiş olduğu bütün
  esasların doğru
  olduğuna kalben
  inanmak, tasdik etmek
  ve bunu dil ile de
  söylemektir.
  Kelime-i tevhit nedir?
  “Lâilâhe illallah
  Muhammedü’r
  rasûlullah” cümlesidir.
  Kelime-i tevhidin
  manası nedir?
  Allah’tan başka ilah
  yoktur. Hazreti
  Muhammed (sallallahu
  aleyhi ve sellem) O’nun
  elçisidir (resulüdür).
  Kelime-i şehadet ne
  demektir?
  “Eşhedü enlâilâhe
  illallah ve eşhedü enne
  Muhammeden abduhû
  ve rasûlühû.”
  cümlesidir.
  Kelime-i şehadetin
  manası nedir?
  Ben şehadet (şahitlik)
  ederim ki, Allah’tan
  başka ilah yoktur. Yine
  şehadet ederim ki,
  Hazreti Muhammed
  (sallallahu aleyhi ve
  sellem) O’nun kulu ve
  elçisidir (resulüdür).
  Bir kimse İslam
  Dini’ne ne zaman
  girmiş olur?
  Kelime-i tevhidi dili ile
  söyleyip kalbi ile kabul
  ve tasdik ettiği zaman
  girmiş olur.
  İmanın doğru ve
  geçerli olmasının
  şartları nelerdir?
  1. Hayattan ümit
  kesmeden önce iman
  edilmiş olmalı.
  2. Dinî hükümleri
  reddeden herhangi bir
  söz veya davranış içinde
  bulunmamalı.
  3. Dinî hükümlerin
  tamamının güzel
  olduğu kabul edilmeli.
  İmanın çeşitleri
  nelerdir?
  1. Tafsilî iman
  2. İcmalî iman
  Tafsilî iman ne
  demektir?
  İman esaslarının her
  birine ayrı ayrı
  inanmaktır.
  İcmalî iman ne
  demektir?
  İman esaslarının
  hepsine birden
  inanmaktır.
  İman-ı yeis
  (ümitsizlik imanı) ne
  demektir?
  Ölmek üzereyken
  korkudan iman
  etmektir. (Firavun gibi).
  İmanın şartları
  nelerdir?
  1. Allah’a inanmak.
  2. Meleklere inanmak.
  3. Kitaplara inanmak.
  4. Peygamberlere
  inanmak.
  5. Ahiret gününe
  inanmak.
  6. Kaza ve kadere, hayır
  ve şerrin Allah’ın
  yaratması ile olduğuna
  (Allah’tan geldiğine)
  inanmak
  İmanın şartları nasıl
  ifade edilir (Amentü
  Nedir)?
  “Âmentübillâhi
  vemelâiketihî
  vekütübihî verusülihî -
  velyevmil’âhiri
  vebilkaderi hayrihî
  veşerrihî minallâhîteâlâ
  velbâ’sü ba’del mevti
  hakkun
  Eşhedüenlâilâhe illallah
  ve eşhedü enne
  Muhammeden abduhû
  verasûlüh”,
  “Allah’a, meleklerine,
  kitaplarına,
  peygamberlerine,
  ahiret gününe, kazanın;
  hayrın ve şerrin Allah
  tarafından geldiğine,
  ölümden sonra dirilişin
  gerçekleşeceğine
  inandım. Allah’tan
  başka ilah yoktur.
  Hazreti Muhammed
  (sallallahu aleyhi ve
  sellem) O’nun elçisidir
  (resulüdür).
  Mü’min kime denir?
  Allah’ın varlığına ve
  birliğine, Hazreti
  Muhammed’in
  (sallallahu aleyhi ve
  sellem) de
  peygamberliğine
  kalpten inanan kimseye
  denir.
  Müşrik kime denir?
  Allah’ın eşi ve benzeri
  varmış gibi O’na
  ortaklar bulan, birden
  fazla ilah olduğuna
  inanan kimselere denir.
  Kâfir kime denir?
  Allah’ın varlığına ve
  birliğine, Hazreti
  Muhammed’in
  (sallallahu aleyhi ve
  sellem)
  peygamberliğine ve
  getirdiği esaslara
  inanmayan, bunu da
  açıkça söyleyen
  kimseye denir.
  Münafık kime denir?
  Allah’ın varlığına ve
  birliğine, Hazreti
  Muhammed’in
  (sallallahu aleyhi ve
  sellem)
  peygamberliğine ve
  getirdiği esaslara
  kalben inanmadığı
  hâlde dili ile inandığını
  söyleyen kimselere
  denir.
 • İtalya'da son birkaç yılda "şeytan çıkarma" taleplerinin 3 katına çıkması ve Vatikan'dan onaylı "şeytan çıkarıcıların" talebi karşılayamaması nedeniyle bu alanda yeni uzmanlık kursları düzenleniyor.
  Vatikan'ın resmi haber sitesi Vatican News'de yayımlanan habere göre, bugünlerde Sicilya'nın başkenti Palermo'da şeytan çıkarma konusunda bir uzmanlık kursu veriliyor.
  Nisan ayında ise Roma'da uluslararası katılımla başka bir kurs düzenlenecek.
  Palermo'daki 21-24 Şubat tarihli kursu organize eden şeytan çıkarma uzmanı rahip Benigno Pallila kursun içeriğini anlatırken, "Satanizm bağlantılı tarikatlardan, şeytandan kurtulmayı başaran kişilerin hikayelerine kadar en can alıcı konulara değiniyoruz" dedi.
  Haberin devamı için;
  http://www.bbc.com/...=socialflow_facebook
 • Satanizm: "Ne istiyorsan onu yap"
  temel felsefesi üzerinde gider.
  Şeytanı memnun etmenin
  gerçek insanlık olduğunu düşünür.
 • Yazar bu eserinde ;insanlar arası ilişkileri düzeltmenin aile bağlarını güçlendirmenin kendini ,eşini ve çocuklarını daha iyi tanıyabilmenin en önemli yönteminin "kendinizle barışık olmanız "olduğunu vurguluyor. Nevzat Tarhan:" Hafıza ve zeka geliştirilebilir," "kötü hafızanın sorumluları, dikkatsizlik, özgüven azlığı, önem vermemek, duygusal boyutun ihmali ve öğrenilen bilgilerin kullanılmamasıdır" ,iddialarında bulunuyor. Depresyon ,panik atak ,yorgunluk, Kronik yorgunluk sendromu gibi durumların belirtileri ve tedavi yöntemlerinden bahsediyor. "iyi olacağım" demenin faydaları ve güzel düşünmenin beyne olan mucizevi olumlu etkilerinden örnekler veriyor. Öfke kontrolü, ahlaksızlık, şiddet, satanizm,bağımlılık gibi gençlerin karşı karşıya olduğu problemler ve çözüm önerilerine de yer vermiş eserinde... Yapabileceğiniz küçük testlerle ,bizlere kendimizi tanıma fırsatı sunuyor; eşinizi yeterince tanıyor musunuz? Çocuğunuz hangi zeka türüne sahip? vb Hülasa ,kendimizle barışık olmaksa hedefimiz, duygularımızı eğitip yönetebilmeliyiz.
 • Bu yazıyı hazırlamadan önce söylemek istediğim bir kaç şey var. Kimse kimsenin inancına inanmak zorunda değil ancak saygı duymak gerekiyor. Bu yazının yayınlanmış olma sebebinin en temel özelliği kişinin bu öğretiyi yayarken ne anlatmak istediğidir. Yazıda kesinlikle satanizm hakkında iyi veya kötü diye yorumlar yapmıyorum ve hiçbir şekilde savunmuyorum. Savunmadığım gibi aşağılamıyorum. Bunlar tamamen bilgi içeriklidir ve dine dair hiçbir kişisel yorum barındırmaz. Ancak kişiye dair birkaç yorumlarda bulunmayı planlıyorum ve fakat bunun din ile hiçbir bağlantısı yoktur. Yazıyı sadece bilgi edinmek için okumanızı tavsiye edip bu yazının sadece bilgi öğrenmeye yarayabileceğini, dinlere dair doğru ve yanlışları hiçbir şekilde savunma barındırmadığını belirtmek istiyorum. Bu yazı hiçbir ön yargıda bulunmadan hazırlanmıştır ve her şey olduğu gibi aktarılmıştır. Yazılanlar kimine göre iyi kimine göre kötü olarak yorumlanabilir ancak ben daha çok ansiklopedik tarihsel bilgilere yer verdim. Ekibimizin hiçbir şekilde satanizm ile bağlantısı yoktur. Sadece evrensel çalışmayı hedefliyoruz ve yazılarımızın sadece kendi dünyamızdan daha fazlası olması için çabalıyoruz. Evrensellik sadece bizi değil dünyada olan her şeyi barındırmaktadır. Bu yazının bir diğer önemli özelliği ise bu tür insanlar hakkında bilgi edinip çevremizde olan insanları daha iyi tanımamıza yardımcı olabilmesini sağlamaktır. Günümüzde Satanizm adı altında geçen bir çok olay yaşanmaktadır. Bunun gerçek ”Satanizm” ile alakalı olup olmadığını bilmiyoruz ancak her ne kadar onayladığımız görüşler olmasa bile bunları öğreniyor olmamız sevdiğimiz insanları onlardan koruyabilmemiz için önemli bilgilerdir. Bu tür insanların içsel dünyasını ne kadar iyi öğrenebilirsek çevremizdekilere o kadar dikkat eder ve ilişkilerimize öyle karar veririz.
  Anton Szandor LaVey olarak bilinen Amerikalı LaVeyan Satanizm’in kurucusunun gerçek adı Howard Stanton Levey’dir. 11 Nisan 1930 yılında dünyaya gelmiştir. Kökeni Avrupa’ya uzanan göçmen bir ailenin çocuğudur ve Chicago’da doğmuştur. Küçük yaşlardan beri müziğe duyduğu ilgi sayesinde, onbeş yaşındayken San Francisco Senfoni’de ikinci oboistlik görevine getirilmiştir. İlerleyen yıllarda ise, trompet, trombon, klarnet ve keman çalma konusunda kendisini bir hayli geliştirmesine rağmen, 20’li yaşlarında müziği bırakıp, sirk dünyasına adım atmıştır. Kafes bakıcısı olarak başladığı yeni mesleğinde, zaman içerisinde ilerleme kaydederek, aslanlı gösterilere çıkmaya başlamıştır ancak bir gösterisinde yaralanmıştır. Bu sebepten dolayı buradaki kariyerine son vermeye karar vermiştir.
  Birkaç yıl sonra, çeşitli morglarda polis fotoğrafçısı olarak çalışmaya başlamıştır. San Francisco polis yetkilileri, ceset fotoğrafları çeken bu genç adamın egzantrik karakterini çabuk fark etmişlerdir ve LaVey’i merkeze alıp gerçeküstü olaylarla ilgili telefonları cevaplandırmakla görevlendirmişlerdir. Sonraki yıllarda kendisiyle yapılan bir röportajında, felsefi düşüncelerinin belirginleşmesinde, ceset fotoğrafçısı olarak çalışmış olmasının etkisini gizlemeden ifade etmiştir.
  1966 yılının nisan ayında, harekete geçme zamanının geldiğine kendisini ikna etmiştir ve bir Şeytan Kilisesi kurarak kurduğu Şeytan kilisesi ve kaleme aldığı kitaplar aracılığıyla Satanist öğretisini yaymaya çalışmıştır. LaVey’e göre, önemli olan tanrı değil insandır. Şeytan’ı “insanoğlunu özgürleştiren isyan ruhu, reddin somut ifadesi ve uygarlığın ilerlemesini sağlayan gelişme güdüsü” olarak tanımlar. öğretisini; “Şeytani İncil”, “Şeytanın Not Defteri” ve “Şeytani Törenler” kitaplarıyla açıklamıştır. Bunu bir tür semboller aracılığıyla yaşanan ateizm olarak algılayabilirsiniz. Satanizm’e göre “şeytan” dinlere karşı bir semboldür ama aslında gerçekten varlığı yoktur. Bu insani kötülüğü temsil etmek için kullanılan bir semboldür. Antik İbranice ismine uygun biçimde, tarih boyunca “muhalif” olanı temsil etmişti. Dinlere, insanın hayvansal özünü reddeden ya da kısıtlayan kurallara karşı bireyin özgürlüğünü temsil ediyordu. Dolayısıyla dinlere şiddetle muhalifti ve kutsal kitaplardaki öğretilerin tam tersini uygulamanın insanlık için tek çıkar yol olduğunu savunmuştur.
  LaVey insanı Nietzsche’yi çağrıştıran bir yaklaşımla “üstün varlık” olarak tanımlamıştır. “Sadece istediğimiz zaman, istediğimize karşı iyi davranmalıyız. Kimse bize hep iyi olmamız gerektiğini söyleyemez. Eğer biri seni hırpalıyorsa sen de onu ezip yok etmelisin” demiştir bir eserinde.
  29 Ekim 1997 yılında tam 67 yaşındayken bir kalp krizi sonrası yaşamını yitirmiştir. Vasiyeti üzerine mezar taşında: “Hayattaki tek pişmanlığım yersiz yere iyi olduğum anlardır.” yazmaktadır.
  LaVey’e Göre Satanizm
  Dokuz büyük günah
  Aptallık.
  Özentilik.
  Sevilme, benimsenme beklentisi.
  Kendini kandırma.
  Perspektif eksikliği.
  Geçmişteki Ortodoks Satanist uygulamalara sahip çıkma.
  Üreticiliği engelleyecek kadar kibir sahibi olma.
  Estetik duygu yoksunluğu.
  Ödlekleştiren konformizm.
  Dokuz ilke
  Tevekkül ve yetinme yerine sonsuz kişisel tatmin için çalış.
  Mistik düşler yerine capcanlı hayatı yaşa.
  Kendini kandırma. Kirletilmemiş bilgeliğin temsilcisi ol.
  Sevgini hakedene sakla. Şaklabanlara harcama.
  Sana tokat atana öbür yanağını dönme, intikam al.
  Sorumlu olana karşı sorumluluk göster. Şevkat, enerji vampirlerine dikkat.
  İnsan dört ayaklılar gibi bir hayvandır. Kimi zaman onlardan iyi, çoğunlukla onlardan beterdir. “Ruhi ve entelektüel yüceliği” onu hayvanlar aleminde en acımasız yaratık yapar.
  Şeytan, günah adı verilen fiziki, duygusal, düşünsel yücelikleri savunur.
  Şeytan, öcü gibi kullanıldığı sürece caminin ve kilisenin en iyi dostudur.
  20 satanist nokta
  Gücünü kaybetmemek için, zayıf ve aciz (karaktersiz, kişiliksiz) olanlara saygı gösterme.
  İçinde başarı yattığı için gücünü her zaman sına.
  Mutluluğu barışta değil zaferde ara.
  Uzun süreli dinlenmeden ziyade istirahatlerini kısa tut.
  Yeni bir şey yaratacaksan eskiyi tamamen yok et.
  Ölümünü göremeyeceğin hiçbir şeyi çok fazla sevme.
  Yapıyı kumun üzerine değil kayanın üzerine inşa et… Çünkü yapı sadece bugün ya da dün için değil her zaman içindir.
  Her zaman, yapılmamışı keşfetmek için daha fazla çalış.
  Boyun eğmektense öl.
  Demircilik ölümün kılıcını işlemek dışında hiçbir sanatsal değere sahip değildir. Çünkü ölüm getiren kılıç bir sanat şaheseridir.
  Her şey üstünde başarıyı elde etmek için önce kendinin üstüne çık. (kendini aşmayı öğren.)
  Yaşayanların kanı yeni bir tohum yaratmak için iyi bir gübredir.
  Kurukafadan oluşan piramitlerin üzerinde duran kişi, daha uzakları görebilir.
  Sevgiyi bir kenara atma, fakat onu her zaman tehdit et çünkü o bir sahtekardır.
  Bütün büyük olan şeyler acı üzerine kurulmuştur.
  En önde olmaktan çok en üstte olmaya çalış, çünkü büyüklük orada yatar.
  Daha önceden yaratılmış engelleri yok etmek için taze ve güçlü bir rüzgar gibi gel.
  Bırak sevgi, hayatında bir amaç olsun, ama en büyük hedefin büyüklük olsun.
  Erkek dışında hiçbir şey güzel değildir ama bütün her şeyden güzel olan kadındır.
  Gücü engellediği için bütün aldanma ve yalanları reddet.
  LaVey’in dokuz büyük bildirisi
  Satanizme göre insan kendini sakınmamalı istediğini yapmalıdır.
  Satanizm ruhsal umutlar yerine var oluşu savunur.
  Satanizm nankör insanlar için vakit harcamaktansa hak edenlere incelik göstermeyi emreder.
  Satanizm kendilerine vuranlara diğer yanaklarını uzatmaktansa intikam almayı emreder.
  Satanizm vampir olmak için vakit harcamaktansa daha gerçekçi sorumluluklarını yerine getirmek gerektiğini savunur.
  Satanizm tüm dinlerde günah diye dayatılan şeylerin duygusal ve zekasal zevkten ibaret olduğunu savunur.
  Şeytan kilisenin en sadık dostudur.
  Satanizme göre hayvanlar, insanlara bazen iyi ama çoğunlukla kötülük yapan canlılardır.
  Satanizm’e göre insan kendini kandırmamalı aklıyla olduğu gibi gözükmelidir.
  Eserleri
  The Satanic Bible (1969) (Şeytani İncil)
  The Satanic Rituals (1972) (Şeytani Ayinler)
  The Satanic Witch (1989) (Şeytani Cadı)
  The Devil’s Notebook (1992) (İblis’in Not Defteri)
  Satan Speaks! (1998) (Şeytan Konuşuyor!)
  Bu yazıdan anlaşıldığı gibi her ne kadar detayları gerçek hayata yansıtmamış olsa da benim kişisel görüşüm Anton Szandor’un oldukça zor bir hayat geçirmiş olduğundan yanadır. Çünkü savunduğu düşünceler ve kurallar oldukça katı, keskin ve sert biçimdedir. Bu psikolojide insanların ”Yeter artık. Bu kadardı. Daha fazla kimseye tahammül etmeyeceğim. Herkes yaptığını ödeyecek.” diyebilme şekillerinden birisidir. Herhangi hiçbir kaynakta böyle olduğuna rastlamadım ancak Anton Szandor’un gerçekten çok acı çektiği ve acılarının son bulmadığı görüşündeyim. Szandor’un gerçekten bu kadar acı çektiğine dair herhangi bir kayıt mevcut değildir. Bu benim kişisel görüşümdür. Çünkü bir insanın bu kadar kısasa kısas, net ve sert yaşam biçimini savunup bunu insanlığa geçirmeye çalışmasının en mantıklı açıklamasının bu olduğunu düşünüyorum. Hani hayatımızda art arda bir sürü kötü olay yaşarız ve bir müddet sonra dayanamayız. Bu sebepten dolayı patlama noktasına geliriz ve bize yapılan her şeyi ödetmeye çalışırız. Ya da ödetmesek bile hayatımızdan çıkarırız. ‘‘Sen bunu yaptın. Sonuçta bunu yaptın ve bedeli olarak hayatımdan sonsuza kadar çıkıyorsun. Bunu yapmış olduğun gerçeği dışında hiçbir detayla ilgilenmiyorum. Ne olursa olsun yine de bunu yaptın.” diye düşünürüz ve asla affetmeyiz. Bu da bu durumun hiç kesilmeden hayat boyu devam edip daha ileri bir seviyesini temsil ediyor diye düşünüyorum. Herkesin inancına ve düşüncesine saygım sonsuz. Sizden de aynı şeyi bekliyorum. Düşünceme saygı duymanızı bekliyorum. Satanizm’in aslında ruhsal bir hastalık olduğunu ya da yoğun acıdan dolayı oluşan ruhsal hastalıklar sebebiyle gelişen bir inanç sistemi olduğunu düşünüyorum. Benim görüşüme göre kesinlikle tedbir alınması ve tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Siz böyle düşünmüyor olmayabilirsiniz bu benim tamamen kişisel görüşümdür ve herkesin benimle aynı fikirde olmadığını biliyorum. Özellikle bu tür bilgileri iyice öğrenip sevdiğimiz insanlara, tüm canlılara ve özellikle de çocuklarımıza dikkat edip ruhsal durumlarını önemsemeyi tavsiye ederek yazıyı bitiriyorum. Canlılara diyorum çünkü her canlıda bir tür psikoloji mevcuttur. Bu yüzden her canlıya dikkat edilmesi gerekir. Ancak konu Satanizm olsun ya da olmasın özellikle içinde bulunduğumuz toplumdaki insanların psikolojisine dikkat edebilmek hem bizim hem de sevdiklerimizin geleceğini olumlu etkileyebilir.