- Bir Hadis

"Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o müslüman için birer sadakadır."

(Buhârî, “Edeb”, 27; Müslim, Müsâkât 12)

Eylül Türk, bir alıntı ekledi.
15 saat önce

Psikanalistcilerin Öncüleri, Romancılar...
"Psikolojinin adı bile yokken romancılar insan ruhuna eğilmiş ve duygu­ların karanlık dünyasını, çağdaş psikanalizcilerin çoğuna nasip olmayan bir incelikle aydınlatmış."

Kırk Ambar 1: Rümuz-ül Edeb, Cemil Meriç (Sayfa 136)Kırk Ambar 1: Rümuz-ül Edeb, Cemil Meriç (Sayfa 136)

Nedim - Târîh-i Berâ-yı Mu‘allâhâne-i Kapûdân Mustafâ Pâşâ :
Zihî beyt-i musanna‘ habbezâ cây-ı neşât efzâ
Ki her bakdıkça andan zâhir olur bir güzel ma‘nâ
Felekde evc-i ayyuk üzre bir yer var mı derlerse
Leb-i bâmı tebessüm gûne der kim innehu hâzâ

Cihanda gülşen her dem bahâr olur mu derlerse
Eder cüfti budur ancak deyü ebrû ile îmâ
Ferâzında eger kim rif‘at âbâd olmasa derdim
Ki olmaz bundan a‘lâ bir müferrih mevki‘-i vâlâ

Akıntı sanma tevfîk eyleyen zevrakları bunda
Kalırlar bir zaman hüsnün görenler vâlih ü şeydâ
Bu sâhil-hâne bir nazm-ı müsellemdir bahâriyye
Ana beytü'l-kasîd oldu bu dil cû tarh-ı müstesnâ

Zihî beytü'l-kasîd-i bî-bedel kim hüsnü âfâka
Eder sadr-ı güzînin lutf-ı tab‘-ı pâkini inhâ
Kapûdân-ı mükerrem Mustafâ Pâşâyı zî şan kim
Verir lutfiyle saykal gevher-i sîr âbına deryâ

Vezîr-i muhterem düstûr-ı dânâ-yı mühezzeb kim
Edeb ser meclis-i hâsında mukbil çâker-i ber pâ
Asâlet pertev-i ruhsâre-i devlet-siriştinde
Cebîn-i subh-ı nurânîdeki hurşîd veş peydâ

Nigâh-ı re'fetinde şöyle feyz-i terbiyet var kim
Olur mir'ât-ı jeng âlûda baksa sebz gun dîbâ
Bu sâhil-hâne bir cây-ı harâb iken edüp rağbet
Bu gûne eyledi her gûşesin hem hâlet-i me'vâ

Dil-ârâ kasrlarla zîr ü bâlâsı bulup revnak
Ferahzâ dil-güşâ matbû‘ u zîbâ oldu ser-tâpâ
Kemâl-i hüsnü bu beyt ile dahı müstezâd oldu
Söz olmaz hiç heman hemvâre mes‘ûd eylesin Mevlâ.

Nedîmâ söyledi şâpâş edüp târîh-i itmâmın.
Becâ yapdı bu vâlâ beyti hakkâ Mustafâ Pâşâ.

Eylül Türk, bir alıntı ekledi.
21 saat önce

"İnsanoğlu hayatını bütün dolgunluğuyla ve tam bir hürriyet içinde yaşayacaksa her türlü baskıdan uzak olmalı­dır: baskıyı yapan ister hükümdar olsun, ister toplum. "

Kırk Ambar 1: Rümuz-ül Edeb, Cemil Meriç (Sayfa 112)Kırk Ambar 1: Rümuz-ül Edeb, Cemil Meriç (Sayfa 112)
Eylül Türk, bir alıntı ekledi.
21 saat önce

Vesselâm...
"Hümanizm, insan haysiyetine saygı, insana tabiat içinde istisnaî bir değer vermekse, İslâmiyet tek gerçek hüma­nizmdir!.."

Kırk Ambar 1: Rümuz-ül Edeb, Cemil Meriç (Sayfa 92)Kırk Ambar 1: Rümuz-ül Edeb, Cemil Meriç (Sayfa 92)
Eylül Türk, bir alıntı ekledi.
21 saat önce

Düşünce derunî bir lisandır. Kendisi ile konuşan insan hem ‘ben’dir, hem de ‘sen.'

Kırk Ambar 1: Rümuz-ül Edeb, Cemil Meriç (Sayfa 90)Kırk Ambar 1: Rümuz-ül Edeb, Cemil Meriç (Sayfa 90)
Eylül Türk, bir alıntı ekledi.
Dün 01:31

"İmanını kaybeden bir çağın dini hümanizm. Sözünü dinlet­mek isteyen her felsefe bu kaftana bürünmek zorunda."

Kırk Ambar 1: Rümuz-ül Edeb, Cemil Meriç (Sayfa 85)Kırk Ambar 1: Rümuz-ül Edeb, Cemil Meriç (Sayfa 85)
Eylül Türk, bir alıntı ekledi.
19 Mar 23:59

"İtidalin, inzibatın ve düzenin yararlarını
terennüm etmek! âlâ. Ama daha önce, dizginlenecek bir coşkunluk, yumuşatılacak bir tutku olması lâzım."

Kırk Ambar 1: Rümuz-ül Edeb, Cemil Meriç (Sayfa 80)Kırk Ambar 1: Rümuz-ül Edeb, Cemil Meriç (Sayfa 80)