https://gaiadergi.com/...rtacagda-cadi-avi-1/

Kadın olmanın dayanılmaz ağırlığı: Ortaçağ’da cadı avı

Bu yazıyı biraz kapsamlı olması sebebiyle iki bölüm olarak yayınlamak istedik. Şimdi okuyacağınız bölümde Ortaçağ’ın kadınlarını, kadınlığı ve bunun bir yansıması olarak şekillenen cadı avı sürecini anlatmaya çalışacağım. Giriş kısmında Hristiyanlık dininin etkisiyle oluşan kadın figüründen bahsederek kadının genel durumu hakkında bilgi vermeye çalışacak, 1. kısımda dönem kadınlarının günlük hayatta, hukukta, dinsel hayatta, fahişelikte ve evlilik ile aile yaşantısındaki durumlarına genel bir çerçeve çizeceğim. Sonrasında yayınlanacak bölümün, ilk kısmında ise asıl odak nokta olan “Cadı Avı”nın tarihçesine, hangi koşullarda ve ne şekilde oluştuğuna değinilecek. Sonuç kısmı da dönemin egemen kadın imgesinin cadı avını nasıl biçimlendirdiğine dair bir değerlendirme niteliğinde olacak. Ayrıca yazının sonundaki kaynakça ile verilen bilgilerin aslına ulaşabilirsiniz.
Giriş
Hristiyanlık dini, Ortaçağ’da kadın imgesinin oluşumunda en önemli etmenlerinden biridir. Ortaçağ’ın Hristiyanlık ile yoğrulan bu kadın karşıtı mirasını Aristotelesçi öğretiden aldığı söylenebilir. Aristoteles, “Politika” adlı eserinde kadının doğasına gönderme yaparak onun “yetersizliğini” vurgular. (Aristoteles, Remzi, 2012) Buna paralel olarak Ortaçağ döneminin din adamları da kadını, çelişkiler barındıran tuhaf doğası olan korkutucu bir figür olarak sunar. (Duby, 2005)

Özlem Genç, önemli bir noktaya temas ederek şöyle söylüyor: “Ortaçağ Avrupası için kadın, inandıkları dinin peygamberi Hz. İsa’nın annesi Meryem söz konusu olduğunda el üstünde tutulacak kadar kutsal, ilk günahı işleyerek tüm insanlığı günah içinde doğmaya mahkûm ettiği, çekilen acıların sebebi olduğu için Havva söz konusu olduğunda bir o kadar sıradan ve hatta denetim altında bulundurulması gereken bir varlıktır.” (Ortaçağda Kadın, 2011) Bunun temellerine inmekte yani, kadının Hristiyanlık’ta varoluş biçimine bakmakta fayda vardır.

Hristiyanlık, Roma İmparatorluğu’nda doğmuş ve ardından da özellikle kadınlar ve köleler arasında yayılmaya başlamıştır. Katherine Moore, bu dinde “bireyciliğin” kadınlara çekici geldiğini söyler. (Berktay, 1999)

Fatmagül Berktay (1999), İsa’dan sonra dinin kurumsallaşmasıyla birlikte “baştan çıkarıcı Havva” imgesinin, Kilise’nin cinsiyetçiliği sürdürüp derinleştirmede kullandığı en önemli silahı olduğunu vurgular ve bu noktada kadınlara yeni bir şey de sunduğunu ekler; “bekâretini muhafaza edip kendini tanrıya adamak” yani “İsa’nın nişanlısı olmak.” İsa’nın nişanlıları ise tanrısal krallık uğruna çektikleri çilelerle, yeryüzündeki kadınların var olan aşağı statüsünün zincirlerinden kurtulabiliyordu. Aslında bakire, bekâretini korumakla ve onu tanrının emrine sunmakla, Havva’nın işlediği ilk cinsellik günahının sonuçlarını çekmekten kurtulmuş oluyordu. Bu yüzden, Hristiyanlığın ilk dönemlerinde azizlik mertebesine ulaşanların çoğunluğu kadındır ve İsa çarmıha gerilirken onu terk etmeyenler (yani kadınlar) İncil’de isim verilerek zikredilir: Mecdelli Meryem, İsa’nın annesi Meryem ve Meryem’in kız kardeşi. (Matta, Bop 27:33)

Öte yandan Hristiyanlıkta tekeşlilik zorunludur ve zinanın sorumluluğu, hep baştan çıkarıcı olarak addedilen kadında değil, bakan erkektedir. Bunların hepsi Hristiyanlığın ilk dönemlerinde kadınların bu yeni dine neden yaklaştıklarını açıklamakta faydalı olabilir.
1. Kısım: Ortaçağ Avrupası’nda kadınların durumları
Ortaçağ Avrupası’nda Kadınlar ve Gündelik Hayat

Kadınların, Ortaçağ’da günlük hayattaki etkinliği zaman zaman değişse de çoğunlukla ev işlerine ait roller üstlenmişlerdir. Kentli ve ev hizmetçisi olan kadınlar ise sadece evin temizlik, yemek gibi işlerini yapmakla kalmamıştır ve erkek efendilerinin de ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kalmıştır. Kentlerde yaşayan soylu kadınlar da kimi zaman diğer hemcinslerinden farklı olarak, kocaları bir feodal lorda hizmet etmeye ya da bir savaşa gittiklerinde kocalarının yerine geçmiş ve kocasının yokluğunda bazen sadece ev halkını bazen yüzlerce insanı yönetmişlerdir. (Genç, 2011)
Ortaçağ Avrupası’nda kadınlar ve hukuki zemin

Konsüllerde alınanlar kararlarla oluşturulan kanunlar, kadınların daha çok aleyhinde karar alınmasını kolaylaştıracak şekildedir. Fakat kimi zamanlarda kadınların lehine karar alındığına da rastlanılır.

Hukuki zeminde birçok kanun kadınları sınırlamaya yöneliktir. Örneğin, kadınların yaptığı tanıklık kabul edilmez. Süslenmeleri halk tarafından pek hoş karşılanmaz ve hatta bu da kanunlarla sınırlandırılmıştır. Öte yandan medeni hukukun miras alanında, 13’üncü yüzyıla kadar oğul yoksa kızların da mirasa ortak olabildiği söylenebilir.

Ortaçağ’da özgür bir kadın ile özgür olmayan bir erkeğin birlikteliği ise gayrimeşru olarak nitelendirilmiştir. Bu duruma “contubernia” denerek ayıplanmıştır. Ancak bunun tam zıttı bir şekilde erkeklerin köle kadınlarla cinsel ilişkiye girmesinde hiçbir sakınca yoktur. (Genç, 2011)

Bunlara ek olarak kadınlar, toplumun ya da krallığın yönetiminde bulunamazdı. Kutsal ya da politik herhangi bir görev üstlenemez, hakim veya avukat olamazdı. Ayrıca askeri bir amaca da hizmet edemezdi.

Ceza hukuku bağlamında ise örneğin bir taciz davasında, evlilik statü belirleyicisidir. Evli ile evli olmayan kadın farklı değerlendirilirdi.
Ortaçağ Avrupası’nda kadının evlilik ve aile üzerinde konumlandırılışı

Evlilik genelde çocuk denebilecek yaşlarda ve evlenecek kişilerin değil ailelerin anlaşması üzerine gerçekleştirilirdi. Daha doğrusu, genç kızların çoğunun ya iffetli yaşamak için dinsel gruplara katıldığını ya da eril babanın/ailenin otoritesinden kaçmak için evliliği kullandığını görebiliriz. Bu sebeple evlilik kurumu aslında erkekler için bağımsızlığı, kadınlar için ise yine bir şekilde bağımlılığı getiriyordu. Hatta bu bağımlılık bazı durumlarda babanın otoritesinin oluşturduğu bağımlılıktan çok daha katı kurallar içermekteydi.

Lauren Lee, bu dönemde kadının cinsel organının (daha sonra bu düşünce Freud ile gelişecektir) erkek organının hatalı bir şekli olduğunu ve hatta kadının, eksik erkek olduğunu söyler. Buradan hareket eden Özlem Genç, kadının, zihnen disiplinsiz bir beden olarak iç organları ve özellikle cinsel organları tarafından yönetilen bir varlık olarak görüldüğünü ve kadın fizyolojisinin bu anlamda sırrının da çözülemediğinden, kısırlığın Ortaçağ boyunca bir takıntı olarak yaşadığını iletir. (2011)
Ortaçağ Avrupası’nda kadın ve kadının dinsel hayatta yeri

Ortaçağ’da kadınlar ancak kendilerini dine adadıklarında özgürleşebiliyordu. Hatta 8. yüzyıla kadar kadınlar, Hristiyanlığın yayılmasında önemli roller üstlendi ve dini hayatta oldukça etkili oldu. Kadınların yazılı söz ile ilişkisine kuşkuyla bakılırdı ve yalnızca rahibelik yemini eden kadınların okuma yazma öğrenmesine izin verilirdi. Fakat bu rahibeler erkek çocuklarını eğitebilme hakkına sahip değildi. Sadece kız çocuklarının eğitiminden sorumlulardı.

Bunlara ek olarak, o dönemde dini hayatı seçen kadınların önemli bir kısmının öncesinde “günahkar” bir yaşam süren kadınlardan oluştuğu bilinmektedir. Bu kadınlar, yaşamak zorunda kaldıkları zorlu hayattan kurtulmak için dini içerikli evlere sığınmayı seçmişlerdir. (Genç, 2011)
Ortaçağ Avrupası’nda kadınlar ve fahişelik

Fahişelik özellikle Roma İmparatorluğu’nda kabul gören bir meslektir. Başlarda kilisenin karşı çıktığı bilinse de sonrasında bunu kabul ettiği hatta kilisenin genelevlerden vergi alarak kendisine kazanç sağladığı da bilinmektedir.

Yoksulluk, kadınların fahişeliğe başlamasının ilk nedenlerinden biri olarak göze çarpmaktadır. Bu sebeple aslında Ortaçağ’ın ilk dönemlerinde fahişelik örgütlü bir biçimde değildi, devlet kontrolü de yoktu. Fahişeliğin örgütlü bir hale gelmesi kenti yönetenlerin dikkatlerini yoksullara çevirmeleriyle başlamıştır. (Genç, 2011)

Genelevlerin, örneğin Almanya’da, devlet eliyle açıldığını bilmekteyiz. Bu yüzden genelevlere devletin de kazanç elde ettiği kurumlar olarak bakabiliriz. Zaten genelevler bulundukları kentlere ekonomik yardımda da bulunmaktaydı. Fakat fahişelerin kendilerinden beklenen ve istenenleri yapmadıkları sürece, özellikle toplum tarafından, türlü işkencelere maruz bırakılmış olmaları da bilinen bir diğer gerçek olarak karşımızda durmaktadır.

Kaynakça:
Ortaçağda Kadın, Altan Çetin, Lotus Yayınevi, 2011
Kitap içinde bölüm: Ortaçağ Avrupasında Kadın, Özlem Genç, 2011
Cadılığın Tarihi Ortaçağ’da Bilge Kadının Katli, Lois Martin, Çev. Barış Baysal, Kalkedon Yayınevi, 2009
Özel Hayatın Tarihi, Cilt 2, Feodal Avrupa’dan Rönesansa, Philippe Aries, Georges Duby, Çev. Roza Hakmen, YKY, 2006
Antik Çağlardan Günümüze Evli Kadının Tarihi, Marilyn Yalom, Çev. Zeynep Yelçe & Neşenur Domaniç, Çitlembik Yayınları, 2002
Kadınların Tarihi, Cilt 2, Ortaçağ’ın Sessizliği, Georges Duby & Michelle Perrot, Çev. Ahmet Fethi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2005
Politikanın Çağrısı, Fatmagül Berktay, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012
Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın, Fatmagül Berktay, Metis Yayınları, 2009
Politika, Aristoteles, Remzi Kitabevi, 2012
Dünya Tarihi, Cilt 1, J.M. Roberts, İnkılap Kitabevi, 2011
Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler, Mehmet Ali Ağaoğulları, İletişim Yayınları, 2014
Haydar Akın, Ortaçağ Avrupası’nda Cadılar ve Cadı Avı, Phoneix Yayınları, 2015

Tablodaki inciler
O beyaz büyük jeepten indiğini gördüğü ilk zamandan beri hep aklının bir köşesindeydi güzel yüzü, gülüşü, koyu kestane rengi saçlarını savuruşu, bileğindeki sıra sıra inciler, topuklu ayakkabılarının çıkardığı tak tak sesleri, öylece ortalığa attığı tanıdık sıcacık bir bakış, Üzerindeki lacivert döpyesiyle ona göre dünya üzerinde ne kadar güzellik varsa onda bütünleşmişti. Arabanın kapısını  kapatırken ibrahim'in gönül kapısını araladığından habersiz iki katlı bordo beyaz evinin ikinci katına doğru ilerledi. Her şeyiyle ibrahim'in tam istediği kişiydi o. Ama hiçbir umudu yoktu. Mahalleye yeni taşınmıştı inci hanım, ibrahimin varlığından haberi olduğu bile şüpheliydi.

İbrahim iki katlı bordo beyaz evin tam karşısındaki büyük sitenin dördüncü katında yalnız yaşayan biriydi. Annesini, babasını ve sekiz yaşındaki ikiz ablalarını Yedi yaşındanken geçirdikleri bir tren kazasında kaybetmişti. Halasının bütün  ısrarlarına rağmen, amcası tarafından yetiştirme yurduna verilmişti. O güne dair şuan tek hatırladığı şey halasının kendisine sıkıca sarılıp kulağına "sakın korkma tamam mı? ben hep yanında olacağım" demesiydi. Ama neden? korkulacak bir yer miydi gideceği yer? Arabanın arka camından bir bir uzaklaşan evlere bakarak "tamam. Korkmam hala" demişti.

Şuan kafasında sadece iki hafta önce mahhalleye taşınan inci hanım vardı. Ne yapıp edip konuşmalı, hislerini dile getirmeliydi. Oturduğu Sandalyenin iki yan tarafında bulunan tekerlekleri ittirerek ayrıldı pencerenin kenarından. Yatağına geçip yeni aldığı kitabını okumak istiyordu ama gözünün değidiği heryerde onun gözleri vardı. Okuduğu her kelime onun adıydı. Yapmalıydı kesinlikle yapmalıydı konuşmalıydı onunla. Gözlerini kapatıp hayal kurmaya başladı ya da bir plan yapmalıydı nasıl konuşacaktı onunla nasıl nasıl nasıl?derken gözleri gecenin en karanlık satlerine dayanamayıp uykuya  bırakmıştı kendini.

Sabah olmuştu saat tam sekiz çeyrekti. İki dakika sonra inci evinden çıkacaktı aceleyle pencereye doğru gitti. Hah işte çıkıyordu, "Aman Allah'ım! kendimi kaybediyorum. Ona baktıkça o oluyorum benliğim kayboluyor." aşağı inmeliydi "ben gidene kadar o çoktan gitmiş olur" dedi ve yine sandalyesine oturup işaret parmağını sakalları arasında dolaştırarak "ne yapacağım ben? önce kendimi tanıtıp bir şeyler yapabilir miyiz diye mi sorsam? Yok yok çok basit olur. Başka bir şey olmalı, zaten ben öyle karşına geçip konuşamam da. iyi bildiğim şeyi yapıp onun için bir şeyler çizmeliyim her şeyi anlatacak bir tablo! kapısına bırakırım çizdiğim işaretlerle kim olduğumu anlar kesinlikle anlar, anlamalı." diye kendi kendine konuşuyordu oda da volta atarken. Malzemelerine baktı eksik hiçbir şey yoktu. Ressam değildi ama resim konusunda gayet iyiydi. Paletini, boyalarını, firçalarını, her şeyi hazırladı ve penceresinin önüne tuvalini yerleştirdi. Her şey hazırdı. Resmi ancak üç günde bitirebileceğini hesabederek tuvali tam on sekiz kutu halinde böldü. Onu ilk gördüğü günden başlayarak her kutuya bir günü çizecekti planı buydu. İlk üç günü çizdi. Birbirinin aynıydı, devam etti sonra ki iki günüde çizdi ve diğerlerinden hiç bir farkı yoktu. İnci evden çıkıyor, inci eve giriyor. Saçları dalgalanıyor sıcacık gülümsüyordu. Devam etti ikinci gün, on dördüncü günü çizmişti geriye bugün ve yarında dahil dört gün kalmıştı. Bugünü ve  diğer iki günü daha çizdi. Geriye sadece üçüncü gün ve son kutu kalmıştı. Yatağına geçip dinlenmek istedi çünkü kırk üç saat boyunca uyumamıştı. Tekerlekli sandalye ye oturup yatağına geçti. Elinde, yüzünde boya kalıntıları ve ter damlaları vardı. Yatağına uzanıp tabloya baktı. O an kendi yaptığı şeyin farkına vardı. Evet mükemmel bir şey olmuştu kutulara çizdiği resimlere bir bütün olarak bakıldığında bir midyenin içerisinde inci'nin gözleri vardı. Sadece bir gün kalmıştı çizmediği orası da sol gözünün altındaki bir doğum lekesiydi. O na ne kadar çok yakışıyordu bu leke. Diğer bütün insanlardan farklı olduğunu haykırıyordu adeta. Zaten o bu dünyadan olamazdı başka bir yerden gelmişti. İbrahim'in ruh eşi bambaşka bir diyardan gelmişti.

Son gündü artık. "Sekiz çeyrek, iki dakika sonra inci dışarı çıkacak." pencereden baktı. "Sekiz yirmi, inci çıkmadı."bir saat kadar pencerede bekledi inci hâlâ çıkmamıştı. Korkmuştu ne yapacağını bilmiyordu. Bir şey mi olmuştu? Dayanamıyordu. Resimde boş kalan yeri doldurmayacaktı inciyi görene kadar. "İki saat oldu neden çıkmıyor bu kadın?" askıdan ceketini aldı ayakkabılarını hızla giydi ve merdivenlerden koşmaya başladı. Daha önce onu ilk gördüğü marketin önünden geçerek bordo beyaz binaya doğru ilerledi düşünmeden hareket ediyordu. Binaya  girdi dar merdivenlerden ikinci kata çıktı. Evet tam orda inci'nin her zaman bastığı yerde onun açtığı kapıya baktı. Elini kapı kolunun üzerine koydu. "Buraya dokunmuştur." dedi ve birden kapı açıldı. İbrahim'in daha önce görmediği, uzun sakallı, kısa saçlı, hafif kilolu, baştan aşağıya lacivet giyinmiş bir adam,  kapıda duran bir doksan boylarında, siyah saçlı, yeşil gözlü esmer İbrahim' e baktı. Kızgın bir ifadeyle "Buyrun kime bakmıştınız?" diye sordu. İbrahim öylece kaldı. Bu adam kimdi? En önemlisi inci'ye bir şey mi yapmıştı. "Şey! ben ben, İnci hanım'a bakmıştım da" dedi. Sesi çıktı mı çıkmadı mı? kendisi bile bilmiyordu. "İnci mi? Ne yapacaksın inci'yi?" diye sordu asahabi adam."kendisini bu gün göremedim de merak ettim. Bir sıkıntısı mı var diye... " daha sözünü bitirmeden adam kapıdan "inciiii burada seni soran biri var." diye bağırdı. İbrahim öylece kaldı. İnci onu tanımıyordu ki ne diyecekti, beyni işlevini yitirmiş sadece bir yağ torbası gibi duruyordu kafasının içinde, bir dakikadan daha kısa bir süre sonra inci o muhteşem edasıyla kapıda belirdi. "Buyurun. Bir şey mi oldu?" diye sordu ibrahim'e. "Yok ben sizi bugün göremeyince bir sıkıntınız mı var diye gelmiştim. Kusura bakmayın rahatsız ettim" dedi.  "Bugün cumartesi öğretmenler cumartesi çalışmaz ve bir işim olmadığı içinde dışarı çıkmadım. Asıl sen kusura bakma  küçüğüm seni meraklandırmışım özür dilerim. Senin adın neydi bakalım?" dedi sıcacık gülümsemesi ve tanıdık bakışıyla.Tam anlamıyla afallamıştı İbrahim bu günün hafta sonu olduğunu unutmuştu. Ne diyeceğini kestiremedi "İbrahim " dedi yalnızca. "Memnun oldum İbrahim. Sen beni tanıyorsun galiba. Benim söylememe gerek yok. Kapıda kaldın içeri gir istersen sana bir kahve ikram etmek isterim." dedi.
"Yok hayır. Arkadaşınız var  rahatsızlık vermeyeyim ben."dedi. İnci yine sıcacık gülümseyerek
" hayır o benim arkadaşım değil. Ağabeyim" dedi.
"Olsun ben yinede rahatsızlık vermek istemem hem eve dönmem gerekiyor bitirmem gereken bir işim var" dedi ve arkasına bakmadan kendini bir anda evinin penceresinde buldu. Artık resmini tamamlaya bilirdi. Ancak gece yarısına kadar bitirebildi tabloyu. Gerçekten harika görünüyordu. "İnci bunu görünce kesinlikle anlayacak ona karşı hislerimi. Zaten sabah çok saçama bir şekilde tanıştık, artık sadece hislerimi duygularımı anlatmam gerekiyor. Evet sadece bunu yapmalıyım."

Sabah olmuştu. Pazar günüydü, dışarısıda tıpkı ibrahimin içi gibi aydınlık cıvıl cıvıldı. Güneş bugün o kadar parlak görünüyordu ki sanki güzel şeyler olacağını haber veriyordu. Derin bir nefes alıp verdikten sonra yatağından doğruldu ve tablosunu kaptığı gibi inci'ye koştu. Kapıyı çaldı. Açan olmadı, zile bastı yine açan olmadı. O zaman tabloyu kapıya bırakıp aşağıya indi.

inci sabah kahvaltısı için ekmek almaya gittiği marketten dönerken İbrahim'in onların evinden çıktığını ve kendi evine doğru gittiğini gördü. Mart ayı olmasına rağmen karşı binadaki bir pencerenin sürekli açık olduğunu fark etti daha öncede defalarca görmüştü. Biraz yavaş adımlarla gözünü pencereden ayırmadan evine doğru ilerledi. Kapıdan içeri girerken pencerede ibrahimi gördü. " yaa demek sensin o üşütük" deyip tatlı bir gülümsemeyle merdivenlerden yukarı çıktı. Kapıda ki paketi fark etti. "Bunu İbrahim bırakmış olmalı evde olmayınca kapıya bıraktı herhalde." dedi ve kapı koluna dokunarak kilidi cevirip içeri girdi. Hemen paketi açtı. " ooo ne güzel bir tablo" dedi. Resim öğretmeni olduğu için bazı hataları fark etti ama yinede harikulade bir tablo olduğuna kanaat getirdi. Odasının yarısı kendi yaptığı resimlerle dolu olduğu için şimdilik salondaki pencerenin önüne koydu.

Kahvaltısını yaptıktan sonra kahvesini alıp tabloyu incelemeye başladı. Tablo on sekiz ayrı resimden bir  bütünlük oluşturuyordu. Evet bunlar kendi gözleriydi sol gözün altındaki doğum lekesi bile vardı lekeye dikkatli baktığında kendi kapısının önünü ve üç kişiyi gördü Evet bunlar kesinlikle ibrahim, inci ve kardeşiydi. Şaşkınlık ve bir mide bulantısıyla kendini kötü hissetti koltuğa geçip oturduğunda kendisinin tam o sekiz gündür bu mahallede olduğu fark etti ve resme tekrar baktı evet ilk gün, ilk geldiği gün üzerinde lacivert döpyesi vardı. Elbette bu da çizilmişti. Ama bu nasıl olabilirdi? Hiç fark etmediği İbrahim ona karşı bir şeyler mi besliyordu? "Olamaz ben otuz iki yaşındayım o daha Allah bilir yirmilerindedir." dedi. Tekrar bir mide bulantısıyla kendini banyoda buldu. "Olmaz olamaz. nasıl olabilir? olmamalı" dedi. Hızla geri döndü vaktin nasıl geçtiğini anlamamıştı tabloyu alıp dışarı çıktığında karanlık çoktan çökmüştü. Karşı binaya ibrahim'in evine doğru ilerledi. Merdivenleri hızla çıktı daha kapıyı çalmadan İbrahim yüzünde çok mutlu bir ifadeyle karşıladı inci'yi. İçeri davet etti. Eve şöyle bir göz gezdirdi inci bir stüdyo daireydi her taraf tertemizdi. Sanki birinin geleceği düşünülerek temizlenmişti." buyrun şöyle koltuğa oturabilirsiniz" dedi ibrahim. İnci yönlendirmeye uydu ve pencerenin altında duran tekerlekli sandalyeyi görüp şaşkın şaşkın ibrahime bakmaya başladı. "Ha o mu? O benim yetiştirme yurdundayken çok sevdiğim bir arkadaşımındı." dedi inci'nin şaşkınşığını gidermek için. Sonra aralarında son bir konuşma gerçekleşti.
"+ Arkadaşın? Ona ne oldu?
- intihar etti.
+ yaa neden ne zaman?
-biz dokuz yaşımızdayken. Annesini çok özlüyordu. Yürüyemediği için annesi onu istemiyordu. Ne kadar saçma değil mi? Bir çocuk istiyorlar, istedikleri gibi olmayınca hooop çöpe!
+ çok üzüldüm.
- aslında onunki tam intihar sayılmazdı.
+ neden?
- çünkü kendisini öldürmesi için birinden yardım almış
+kimden?
- bilmiyorum. Neyse seni bekliyordum bende geleceğini biliyordum. Çok mutluyum sanırım yirmi bir yıldır ilk defa bu kadar mutluyum.
+ yirmi bir yaşında mısın?
- hahah evet tamıtamına yirmi bir.
+ ben kaç yaşındayım biliyor musun peki.?
- bilmiyorum yaşının ne olduğu da umurumda değil. Tek bir şeyi merak ediyorum. Hissettiklerimi hissediyor musun?
+ Hissettiklerini anlıyorum ama hissetmiyorum.
- peki buraya niye geldin o zaman
+ şu tabloyu vermek için. Ben ona bakamıyorum midem bulanıyor.
- ama neden?
+ bak sen ne hissediyorsun anlıyorum. Ama benim senin yaşında öğrencilerim var onlara resim yapmayı öğretiyorum. Seninle olmaz ben yapamam. Seni beni sevdiğin gibi sevemem.
- tamam anladım.
+ seni üzmek istemiyorum. Henüz çok gençsin yolun başındasın elbette sana daha iyi gelecek bir kadınla karşılaşırsın. Bana olan duygularının gerçek bir şey olmadığını düşünüyorum ve bunu elbette atlacağını umuyorum.
- sana olan duygularım gerçek hiçbir zaman değişmeyecek. Buna inanmaya bilirsin ama inanacaksın.
+ ne demek istiyorsun.
- demek istediğimi dedim zaten yinelemek istemiyorum.
+ peki."
Konuşma bittikten sonra inci elindeki tabloyu yatağın üzerine bırakarak oradan ayrıldı dışardan ibrahim'in penceresine baktığında az önce kapalı olan pencere tekrar açılmıştı. İbrahim'in kensine gülümseyip el salladığını gördü. Yeni bir mide bulantısıyla kendini eve attı.

Sabah saat sekiz çeyrekti iki dakika sonra aşağı inecekti. Çantasını alıp ayakkabılarını giyindi. Dar merdivenlerden aşağı indi. Kapıdan dışarı çıkıp ibrahim'in penceresine baktı eskilerden beri kaçma düzeneği olan çarşaflar birbirine bağlanmıştı ve çarşafların ucu ibrahim'in boynundaydı. İbrahim ona gülümseyip el salladı. "Arkadaşıma yardım eden bendim. Bu da canımı yakmaz" diye bağırdı ve kendini pencereden aşağı attı. Boynuna bağladığı çarşaf boynunu kırdı ve inci, beyaz jeepine binip oradan uzakaştı.

Nazlıcan Arslan, bir alıntı ekledi.
12 Şub 18:33 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Evlere dair
Kapılardan geçebilmek için kenarlarınızı kapamayacak, tavana vurmasın diye başınızı eğmeyecek, duvarlar çatlayıp çöker diye nefes almaktan korkmayacaksınız.

Ölülerin diriler için yaptığı mezarlarda yaşamayacaksınız. Gösterişli ve görkemli olsa da, evleriniz gizlerinizin sahibi, özlemlerinizin barınağı olmayacak.

Ermiş, Halil Cibran (Sayfa 19 - İş Bankası Kültür Yayınları)Ermiş, Halil Cibran (Sayfa 19 - İş Bankası Kültür Yayınları)
Kainatın Şarkısı, Mezeleri Güzel'i inceledi.
 01 Şub 14:45 · Kitabı okudu · 2 günde · 3/10 puan

Kitaba dair uyarılar:
Beyaz Yakalı olma hayalleri olan adaylar okumasın morallerini bozabilir.
Argo görünce ay bana bi şeyler oluyo fenalıklarına girenler de okumasın.
Iki üç siyasi giydirme var, damarı atanlar okumasın.
Çok da matah bi kitap değil zamanı değerli olanlar okumasın. (Çerezlik diyeyim de severleri tarafından azıcık linç yiyeyim)
Kapitalizm karşıtları okusun fakat yazarın şahsına takılı kalıp yazarı araştırmasın...
Yer yer güldürebilir, güzel tespitler var eğlenceli.
83737 kere "sakil" kelimesi görebilirsiniz, yazarın takıntısı sanırım. Hazırlıklı olun.

Bu kitabı yazarın kişisel gelişim seminerlerinden birinde almıştım ve yazarı daha tanımıyordum bile alalalım bakalım bir tane de adıma imzalı kitabım olsun dedim. Ithaflı imzalar atıldı, yazarla muhabbet edildi, "söyleşiniz çok güzeldi hocam"lar, "beğenmenize sevindim"ler havada uçuştu bir de hiç tanımadığım bu yazarımızla fotoğraf çektirdim mi her şey tamamdı. Sonunda benim de adıma ithaflı imzalı kitabım olmuştu. Bir yanım ne kadar özel bir şey ilerde çocuklarım görür vay be derler (vay be mi?) falan derken bir yanım da ilerde bu yazarın popüleritesi artar mı artarsa bu kitabı ne kadar kârla okuturum gibi hinlikler düşünüyor. Tabi dışarıya belli etmiyorum çünkü ben kişisel gelişim zirvelerine giden yazarlardan imza alan, fotoğraf çekinen, muhabbet eden iflah olmaz bir entelim.

Her neyse gelelim kitaba, yahu o kadar yol, masraf yaptın bu kişisel gelişim zırvalarına dakikasına unuttun bari şu kitabı oku dedim ve başladım.

Söyleşide gaz veren, beni "kişisel gelişim zirvesine" tırmandıran, verdiğim para içime dert olmasın diye (ki öyle bi insanım huyum kurusun) "yalnız ne iyi geliştim", "bugün de güzel geliştim vesselam" eşliğinde kendime telkinler yaparak, geceye noktayı koydurtan kibar adamcağız ile kitaptaki munzır, argoyla karışık dille beyaz yakalıyı bi yerin dibine sokan, bi arşı âlâya yükselten, kapitalizm'in hiç ekmeğini yememişçesine kapitalizme karşı kızılca kıyamet koparan, motivasyon, gelişim, hedef yükseltme vs.vs. olaylarına ayar olan Tyler Durden'dan bozma adamcağız aynı mı, aynı olamaz yanlışım vardır, diye 7363663 saat varoluşsal sancılara varan krizler geçirtti bu kitap bana.
Zaten kitaptaki bazı yerlerin çelişmesinden anlamalıydım bir bit yeniği olduğunu.

Kendi de beyaz yakalı olan yazarımız bize beyaz yakalı itiraflar yapma iddiası sunuyordu. Ama bence bu kitap itiraftan çok "beyaz yakalı"ların davranışlarına dair tespitlerden oluşuyor. Yazar güzel tespitler yapmış, Sezar'ın hakkı Sezar'a, lakin kitabı pek kaliteli bulmadım, çerezlik kategorisinde. (evet bunu yeri geldiğinde çatır çatır genç yetişkin okuyan ben deniz söylüyor) Adeta bir Pucca günlük ya da o popülerlikte, o kulvarda kitapların tadındaydı. Seveni sever (cidden bunu söyledim mi?!)

Bir de Inşallah bu kitap yazarın Ot dergisindeki yazılarından toplamadır yoksa bu kitabı düzenleyenler, denetleyenler kitabın böylece yayınlanmasıyla ne yapmak nereye varmak istmektedir çözemedim.
O kadar, o kadar, o kadaaarr çok tekrar var ki okurken acaba yanlış sayfayı mı açtım, yoksa ben bunu daha önce okumuş muydum gibi triplere girdim, bir de karışık anlatılar silsilesi var ki sorma bi konuyu anlatıp anlatıp buna sonra değincem de ne demek, bitir işte düşünceni sonra yarım kalan şeyler alzaymır yapıyomuş bak benden söylemesi!

Misal, yazarımız bize Beyaz yakalının, esnaf karşısındaki durumunu anlatırken birden beyaz yakalının yemekteki, restorandaki hallerini anlatmaya girişiyor ve bunu anlatırken de daha esnaf meselesi bitmedi durun anlatcam deyip hiç anlatmadan bitiriyor. Ya da anlattı ben göremedim yani Inşallah öyledir.

Yahu bir de 160 sayfalık bir kitap bu kadar iç bayabilir mi sürekli önce şikayet edip ardından aslında biz beyaz yakalılar o kadar kötü değiliz ajitasyonunu yapıyor, biz beyaz yakalıya bi şey demedik, kendiniz çaldınız kendiniz oynadınız vallahi suçumuz yok.

Beyaz yakalı zevki için yaşar deyip beyaz yakalının gece hayatını, yemeğinin lüksünü şununu bununu gözler önüne serip bunun ardından beyaz yakalıyı işçi sınıfına dahil eden (işçi kızı olmasam inanıcam) sonra yok aslında işçi de değil işçi en azından kendi sınıfını biliyor da şu da bu da demesi... (gerçekten sınıfını biliyor dedi, yazarımız dedi ben demedim)

Sonunda gezi parkına bir atıf vardı ki görmeyin gitsin evlere şenlik, adeta beyaz yakalılar, milyonlarca Tyler Durden'a dönüşüp kapitalizme darbe indirmiş gibi bir pembiş efektle bakıyoruz 2013 Mayıs'ına.

Kitaba 3 puan verdim bir puanı yazarın cesaretine, bir puanı tespitlerine, bir puanı da yer yer beni güldürebilmesine verdim.Not: Bu incelemede ben de çok tekrarlar yaptım farkındayım ama ben yazarlığa soyunmadım öyle bir iddiam yok.

Sidarkyr, bir alıntı ekledi.
29 Oca 01:55 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

Evlere dair
Söyleyin bana Orphalese halkı, bu evlerde neyiniz var ?
....Yoksa rahatlık ve rahatlı tutkusu; eve konuk olarak girip, sonra ev sahibi, daha sonra efendi kesilen o sinsi şey mi var sadece?

Ermiş, Halil Cibran (Sayfa 17)Ermiş, Halil Cibran (Sayfa 17)
Nilay, bir alıntı ekledi.
24 Oca 16:10 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Evlere dair
"Bedenin rahata olan düşkünlüğü ruhun tutkusunu öldürür, sonra da onun cenaze alayının ardından sırıtarak yürür."

Ermiş, Halil Cibran (Sayfa 18)Ermiş, Halil Cibran (Sayfa 18)

Huzurevinden Mektup Var
Buz gibi odalarla dolu kocaman binalar diktiler ülkeme. İçine ömürlerinin son demlerinde olan anneleri, babaları doldurdular. Adına huzur evi dediler. Oysa huzur hiç uğramadı oraya. Eskiden yaşlılarımızı kapatmazdık başka yerlere. Onların yüzü suyu hürmetine belalar def oluyor der, onları nimet bilirdik. Boyunlarını bükük bırakmazdık.
Dışarıdan huzurlu gibi görünen, bu sessiz sakin binalarda, ne fırtınalar kopuyor kimbilir. Kaç anne anlatmak, haykırmak istedi duygularını, kaç anne yazmak istedi bilinmez. O annelerin adına yazdım bu satırları. Bu mektup huzursuz odalardaki yüreği yorgun annelerin sessiz çığlıklarıdır….
Takvime baktım da 5 sene olmuş buraya geleli. Nasıl geçti o 5 sene bir de bana sor. Çok bakmıyorum takvimlere. İçim sıkılıyor, zaman geçmiyor. Eskiden su gibi akıp geçiyor zaman derdim. Şimdi öyle düşünmüyorum. Demek insan mutluyken çabuk geçermiş zaman. Hapishanedekileri şimdi daha iyi anlıyorum. Beni buraya bıraktığın gün anneler günüydü hatırlıyor musun? O günden beri anneler günü denen gün benim için daha da bir anlamsızlaştı. Her sene bugün anne olmak ayrı bir acı veriyor bana…
Sen küçük bir çocuktun daha. Hiç bir yere bırakmazdım ben seni, öyle savunmasız, öyle masumdun ki, kimselere güvenip yollamazdım. Yanımdan hiç ayırmazdım. Şimdi beni nasıl olupta tanımadığın insanlara teslim ettiğini düşünüyorum. Gözden çıkarılmış eski bir eşya gibi hissediyorum kendimi. Yıpranmış, işe yaramaz. Kırgınlık mı? Belki, kırgınım biraz…
Geçen gün eski komşumuz Mevlüde teyzenin kızı Şükran geldi. Yolda görmüş seni. “Neden bıraktın anneni” diye sormuş sana. “Kendisi istedi” demişsin. “Maaşıda var bakıyorlar, yeri sıcak, her işi görülüyor içim rahat” demişsin. Kendim istemiştim evet, bazen naz yapma kabilinden ” Yaşlanınca huzurevine gönderin beni, kimseye yük olmak istemem” derdim. Ama içten içe hiç konduramazdım bu durumu, ne kendime, ne sana. “Bırakmaz beni bir yere” derdim. Tıpkı küçükken benim seni bırakmadığım gibi, beni hiç bırakmazsın sanırdım.
Yaramaz bir çocuktun sen. Yerinde duramayan serseri bir mayın gibiydin.Kaç kez ısırdım dudaklarımı sana bağırmamak için, kaç kez sıktım yumruğumu vurmayayım diye. Ama hiç vurmadım sana, hiç kırmadım kalbini… Komşulardan biri sana “çok yaramaz” dedi diye aylarca onun yüzüne bakmamıştım. Kimse laf söylemesin, incitmesin isterdim. Tahammül edemezdim sana dikilen sert bir bakışa bile…
Geçen gün bana “bunak kadın” dedi bakıcının biri. Hasta bezini lavaboda unutmuşum. Arada oluyor tutamıyorum diye vermişlerdi. Diğerleride duydu ya, nasıl utandım bir bilsen… Daha ne laflar söylüyorlarda dilim varmıyor söylemeye. Kırar mıyım, incitir miyim diye kim düşünüyor ki? Çok hassastım eskiden bilirsin, çabuk alınırdım. Hem benden titizi mi vardı? Kimselerin işini beğenmezdim. Şimdi yemek yerken bile yoruluyorum,üstüme döküyorum. Bazen yatarak kılıyorum namazlarımı. Secdeye başımı koyup uzun uzun öylece kalmayı ne çok özledim…
Yaşlansam da geleceğe dair umutlar besliyordum buraya gelmeden evvel. Evladımı büyüttüm nasıl olsa, artık yorgunluklar biter, ben rahat otururum torunlarımı severim, sen sorarsın “anne ilacını getireyim mi, bir şeye ihtiyacın var mı?” diye. arkama yastık koyarsın, kesemediğim tırnaklarımı sen kesersin sanıyordum. Şimdi çoğu kez tırnaklarımı keserken kanattıklarını bilmezsin tabi…
Gerçi benden daha beterleride var burada. Emine Bacı vardı mesela. Köyden gelmişti. Bir ay kadar oldu öleli. Bir sene evvelde Alzheimer hastası olan kocası ölmüştü. Çok çekti zavallı. Üç oğlu varmış Emine Bacı’nın. Aslan gibiymiş hepsi. Ben görmedim, gelmezlerdi hiç. Üç adam bir anayı sığdıramamışlar evlerine. Bağ bahçe gezmeye alışmış kadın. Hiç oturup kalmamış yerinde. Burada nasıl zorlandı, neler çekti Allah biliyor. Her yaz köyüne gidecek diye umut ederdi. Haber göndermiş oğlu, “Annemin ancak ölüsü çıkar oradan” demiş. Köylülerden çıkarıp bakmak isteyenler olmuş, ona da izin vermemişler. Bir keresinde pencereden atlamaya kalktı da zor tuttu bakıcılar. En son oğlu bayramlık göndermişti, “zıkkım olsun ondan gelen” dedi, giymedi elbiseyi.
Hiç oğlum, yavrum demedi. “Köyüm” dedi, “evim” dedi durdu gariban. Bir sabah yatağında ölü buldular. Ölümü bile yalnız oldu Emine Bacı’nın.() Ooof off hangisini anlatsam, daha neler var neler…
Şu bakıcı kadını sevemedim bir türlü. Sanki özel olarak seçmişler. Bu kadar mı merhametsiz olur bir insan ? Hiç mi gülmez yüzü ya hu? Her gün odaya gelince burnunu tutuyor. Pis kokuyormuş. Pencereyi sonuna kadar açıyor. Mutlaka yarım saat açık tutuyor. Çok üşüyorum. Zaten parmaklarımda da can kalmamış sanki, kolay kolay ısınmıyor eskisi gibi…
Hatırlar mısın ilkokula gittiğin o yılları. Kışın kuzine sobayı yakardım. Sen gelmeden yemeği hazır eder, sobanın üzerine koyardım. Sen seviyorsun diye sobanın fırınında bir kaç tane küçük patatesi pişirirdim muhakkak. Okuldan gelir gelmez sobanın yanına koşardın. İlk işin tencereye bakmak olurdu. Genelde sevdiğin yemekleri yapardım. Ellerin üşümüş diye avuçlarımın içine ellerini alır ısıtırdım, öperdim öperdim…
Sık sık uğrarım demiştin. Tam 8 ay olmuş uğramayalı. İşlerin yoğunmuş, zamanın yokmuş. Torunlarımda sormuyorlar demek. Yeni eve taşınmışsın aldım haberini. Arkadaşın Zehra söyledi. Vefalı kızdır, arada geliyor sağolsun. Annesi de babası da yanında vefat etmiş. Hiç bırakmamış bir yere, yanından ayırmamış. İmrenmedim desem yalan söylerim… “Evi çok büyük” dedi. Kocaman odaları, geniş bir balkonu varmış evinin. Yeni mobilyalar almışsın, eskileri elden çıkarmışsın.Tıpkı beni çıkardığın gibi… Herşeyi sığdırdın da evine, bir beni sığdıramadın a kuzum. Hadi onu da geçtim. Bir kere “Anne gel evimi gör, bir kaç gün kal” bile demedin… Zehra’ya “Anneler gününde görmeye gideceğim” demişsin… Ben anneler gününü hiç beklemiyorum biliyor musun? Anne olmak acı verir mi insana? O gün bana acı veriyor yavrum. Artık kendimi bir anne gibi hissedemediğim için belkide… Bir evlat bir torun sevemezsen, çevrende anne diyen olmazsa sana, ne anlamı var anne olmanın?

Ölene imrenilir mi hiç? İmreniyorum işte. Kimin öldüğünü duysam “darısı başıma” diyorum. Hayaller umutlar, mutlu zamanlarmış insanı ayakta tutan. Onlar yoksa yaşamak zulüm olurmuş meğer…
Kim icat etmiş bu huzursuz evleri? Rahat yüzü görmesin deyip her gün beddua ediyorum. Huzur eviymiş. Hergün ölüp ölüp diriliyorum bu huzursuz odada. Hiç tanımadığım, mizacımın uymadığı insanlarla yatıp kalkıyorum. Hiç bir şey bana ait değil. Söz hakkım yok, elbiselerim bile benim değil sanki. “Allahım al emanetini ne olur, bu yükü taşıyamıyorum…”

Bu huzursuz evleri icat edenler mi çıkarmış anneler günü denen yalancı günü?
İnsanlar yaşlı annelerini bu evlere kapatsın da sonra anneler günü olunca ziyaret etsinler diye öyle mi?
Bak yine geldi o uğursuz gün. Zehra geleceğini söylemişti. Gelsen de bir, gelmesen de artık. Ben anneler gününü hiç sevemedim biliyor musun?
Dünyalara sığmayan anne yüreğim huzursuz bir odaya hapsedildi. Ne sevmenin, ne anneliğimin bir anlamı yok artık…
Çok üşüyorum. Hem parmaklarımda da can kalmamış sanki, kolay kolay ısınmıyor eskisi gibi…
Cahide Sultan

sözdehayat, bir alıntı ekledi.
30 Ara 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Evlere dair
Ölülerin diriler için yaptığı mezarlarda yaşamayacaksınız.

Ermiş, Halil Cibran (Sayfa 19 - Türkiye iş bankası kültür yayınları)Ermiş, Halil Cibran (Sayfa 19 - Türkiye iş bankası kültür yayınları)
sözdehayat, bir alıntı ekledi.
30 Ara 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Evlere dair
Gerçekte bedenin rahata düşkünlüğü ruhun tutkusunu öldürür, sonra da onun cenaze alayının ardından sırıtarak yürür.

Ermiş, Halil Cibran (Sayfa 18 - Türkiye iş bankası kültür yayınları)Ermiş, Halil Cibran (Sayfa 18 - Türkiye iş bankası kültür yayınları)