• Ziya Paşa
  1825 - 17 Mayıs 1880

  Gazel I

  Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşaneler gördüm
  Dolaştım mülk-i islamı bütün viraneler gördüm

  Bulundum ben dahi dar-üş-şifa-yı Bab-ı Âli'de
  Felatun'u beğenmez anda çok divaneler gördüm

  Huzur-ı gûşe-yi meyhaneyi ben görmedim gitti
  Ne meclisler ne sahbâlar ne işrethaneler gördüm

  Cihan namındaki bir maktel-i âma yolum düştü
  Hükümet derler anda bir nice salhaneler gördüm

  Ziya değmez humarı keyfine meyhane-i dehrin
  Bu işretgehte ben çok durmadım ammâ neler gördüm

  (1870)

  Ziya Paşa
 • Künyesi; isim ve şöhreti:

  Şeyh’ül Ekber, âlim ve âriflerin yücesi, Ebu Abdullah Muhammed Muhyiddin bin Ali bin Muhammed bin Ahmed bin Abdullah el-Hâtemi et-Tâi.

  Tanındığı isim; İbni Arabi
  Doğum yeri: Mursiye
  Vefat tarihi ve yeri: 863, Dımaşk

  Bilinen eserleri: El-Ehâdis’ül Kudsiye * Erba’in * El-Esra ilâ Makam’il İsra * Istılahat’üs Sûfiyye * El-Emr’ül Hikem el-Merbût fima Yelzem Ehl’it-Tarik min’eş-Şurût * İnşâ’üd-Devâir * El-Envar fi’ma Yeftahü âlâ Sâhib’ül Hulva min’el-Esrâr * Bel’at’ül Ğavâs fi’l Ekvan ilâ Ma’den el-Havâs * Et-Tecelliyât’ül Ahit * Et-Tedbirât’ül Elhiyye fi Islah’il Memleket’il İnsaniye * Tezkiret’ül Havâs ve Akidetü Ehl-’ül İktisas * Tercüman’ül Eşvak fi Gazel ve’t Teşbib * Et-Tefsir ilâ Suret’il Kehf Sittûn Mücellidat * Tefsir’üs-Sağir Semani Mücellidât * Tenezzül’ül Emlâk fi Harekât’il Eflâk * Câmi’ül Ahkâm fi Ma’rifet’il Helâl ve’l Haram * El-Cezvet’ül Muktebise ve’l Hadrat’ül Muhtelise ve’l Hatrat’ül Muhtelife * El-Cemi’ ve’t-Tafsil fi Hakaik et-Tenzil * Harf’ül Kelimât ve Harf’ül Salvât * Hilyet’ül Abdâl vema Yezhar minha min’el Meârif ve’l Ahvâl * Şerh-i Hul’ en Na’leyn * Ed-Düra el-Baziat min’el-Cefr ve’l Cami’at * Ed-Dürat’ül Beyza’ fi Zikr Makam’ül Kalem el-A’lâ * Divan eş-Şeyh * el-Ezel * Risalet’ül Envâr * Risalet’ül Hacb * Risalet Ruh’ul Kuds * Risalet’üş Şan * Risalet’ül Gavsiye * Risalet’ül Kudsiye * Risalet’ül Kalb ve Tahkik Vücuhahu e--Mukabil ile’l Hazrât * Risalet Kine Mâlâbudde minhu * Risalet’ül Hûl * Ruh’ul Kuds * Ruh’ul Kıyâs * Er-Reyah er-Resail ve Minhac el-Vesâil er-Riyaz El-Firdevsiyye fi’l Ehadis’ül Kudsiye * Sebhet’üs Sevda’ * Sittetü ve tis’ûn fi’l Kelâm ale’l Mim ve’l Vav ve’n Nun * Şebhun el-Musebbihun * Şa’bi’l İman * Şems üt-Tarik fi Beyan’ül Şeriat ve’l Hakikat Şumus’ül Fikr el Münferide min Zulmât El-Cebr ve’l Kader * Akaid Şeyh’ül Ekber * Akılet’ül Mustevfira * Anka’ül Mağrib fi Ma’rifet Hatem Evliya’ ve Şems’ül Muğrib * El-Ayn ve’n Nazar fi Hususiyet el-Halk ve’l Beşer * Futühat’ül Mısriye * Fütuhat’ül Mekkiye fi Ma’rifet Esrar el-Malikiyye fi Ve’l Mülkiyet fi sitte Mücellidat * Fusûs’ül Hikem * Kitab’ül İttihad el-Kevni fi Hazrat ül Eşhad el-Ayni * Kitab’ül Ehadiye * Kitab’ül Ezel * Kitab’ül Elif * Kitab’ül Envar * Kitab’ül Ba’ * Kitabü’l Celâle * Kitabü’l Hulûle * Kitabü’r Ruh * Kitab’ül Şevahid * Kitab’ül İbadet* Kitab’ül Azimet * Kitab’ül Ulûm el-Vehb * Kitab ‘ül Gavamiz ve’l Avâsim * Kitab’ül Ma’rifet fi’l Mesail el-İ’tikadiye * Kitab’ün-Nefs * Kitab’ün Nikah * El-Keşf’ül Kilâ ze’l İlm ez-Zena * El-Keşf’ül Ma’na fi Tefsir Esma’ül Hüsna * Kimya el-Asadet li Ehl’il İrade * el-Mebâdi ve’l Gâyat fi Esrar’il Hurûf ve’l Meknûnat ve’l Esma ve Da’vât * Muhazarat’ül Ebrar ve Müsameretü Ahbar * El Mearif İlâhiyye * El-Ma’lâ fi Muhtasar el mahla fi Füru’ eş Şafiiye * Medhal ilâ İlm’ül Hurûf * Medhal ile’l Maksad * Meratib’üt Takva * Meratib’ül Ulûm * Meşare’ * Meşahid’ül Esrar el-Kudsiyet ve Mutâli’ül Envar el-İlâhiye * Meşkuvet el-Envar fi’ma revâ an Allah subhanehu ve teala min’el Ahbar * Meşkuvet’ül Ukûl el-Muknebise min Nûr’ül Mekûl * Mefatih’ül Gayb * Makam’ül Kurbet * Maksad’ül Esma * El Mukna’ * Mevâki’ün Nücûm ve Mutali’ Ehl-i Esrar ve’l Ulûm * El-Mevled’ül Cismani ve’r Ruhani * Netaic’ül Ezkâr fi’l Mukrabin ve’l Ebrâr * Nüsha’tül Hak * Nakş * ve diğerleri...
 • "Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşaneler gördüm
  Dolaştım mülk-i İslâmı bütün viraneler gördüm..."