• Kokuların Evlenmedeki Rolü
  Z am an z a m a n y en i e v le n e c e k ç iftle r e b u k o n u y u aç ıy o -
  mm: "Sizi birbirinize çeken, yani; bir yığın başka alternatif
  varken birbirinizi tercih etmenize sebep olan sırrı kaybetme-
  ■ ■ • " ta v s iy e sin d e b u lu n u y o r u m . “Kokunuzu değiştirmezse-
  n,z> yaşlandığınızda da en az bugünkü kadar ve batta daha faz-
  ^ birbirinizi seversiniz. ” d iy o r u m .
  E v e t, g e r ç e k te n b ir g e n ç k ız , k e n d is in i a s la te r k e tm e -
  ecek b iri ta r a fı n d a n se v ilm e s in i is t iy o r s a y a ln ız c a k e n d i

  ö z g ü n k o k u s u n u y a y m a y ı sü rd ü rm e -
  li. T a k i g e r ç e k te n o k o k u y u se v e c e k
  o la n m ü ş t e r is i g e ls in . S i z k o k u n u z u
  b o z a r , d e ğ iş tir ir s e n iz , o k o k u y u se ­
  v e n m ü ş t e r ile r g e lir a m a o n la r g e n e l-
  lik le s iz e s ık ın tı v e rir le r. Ç ü n k ü o n ­
  la r g e r ç e k b a ğ lıla r ın ız /b a ğ ım lıla r ın ız
  o la m a z la r .
  S i z k e n d in iz k a ld ık ç a , s a d e v e d ü z ­
  g ü n y a ş a d ık ç a k o k u n u z d a k e n d in ize
  ö z g ü k alır. O ö z g ü n k o k u n u z u n ger­
  ç e k t e n e tk ile d iğ i in sa n g e lip sizi b u ­
  lur. S iz y a d a m u h a t a b ın ız y a y d ığ ın ız o k o k u n u z u b o zu p
  d e ğ iş tir m e d ik ç e y a ş a d ığ ın ız o la y la r, sık ın tıla r v e t a s a la r sizi
  b ir b ir in iz d e n a y ır a m a z .
  A m a siz g e r e k y e m e iç m e k ü ltü r ü n ü z ü d e ğ iş tir e r e k , ge-
  re k d a v r a n ış la r ın ız d a fa r k lıla ş a r a k v e y a Y a ra tıc ı’n ın insana
  t e k lif e ttiğ i so r u m lu lu k la r ı y e rin e g e tir m e y e r e k k ok u n u z u n
  re n g in i v e d e ğ iş tir ir s e n iz , b ir d e b a k a r s ın ız k i siz i se v e n o
  “ m ü ş te r in iz V a ş ığ ın ız /s e v g ilin iz /e ş in iz a rtık siz i se v m e z ol-
  m u ş! V ey a s iz a rtık o n u c e z b e t m i y o r s u n u z ...
  C e n a b - ı H a k “Allah’a ve Resulüne itaat edin ve birbiriniz-
  le çekişmeyin. Sonra birbirinizden ayrılırsınız ve kokunuz gidi-
  verir.” (Enfal, 46) b u y u r a r a k b iz e , ita a t e t m e k , iyi g eçin m ek ,
  a y rılm ak g ib i k o n u la r ile k o k u a r a s ın d a a ç ık b ir m ü n a s e b e ­
  te o ld u ğ u n a iş a r e t ed iy o r.’
  A y e tte g e ç e n “Resule itaat edin!” b u y r u ğ u , e s a s ın d a m ü­
  m in in , h e r d a v r a n ış ın d a H z . P e y g a m b e r ( s a v ) ’i m o d e l alm a-
  sı g e r e k tiğ in i v e y a ş a m ın tü m h a lle r in d e (y e m e iç m e , uyu
  m a , ç e v r e siy le m ü n a s e b e t v s .) o n u n ö r n e k a lın m a s ı g erektiğini
  ğini b ildirir. "Allah’a itaat”ten m a k s a t ise d a h a ö n c e k i s a y fa ­
  larda d a t e m a s e ttiğ im iz g ib i “sünnetullah" d e n ile n e v r e n se l
  kurallara u y u m lu y a ş a m a k t a n ib a re ttir.
  Dolayısıyla şu ayeti "Yeme içmenizde ve ilişkilerinizde do­
  ğudaki ilahî/evrensel kurallara uyunuz. Size helal kılınanları
  yiyin, haram kılınanlardan uzak durunuz. Peygamberin yaşa-
  \hğı gibi yaşaym. Böyle yaşamazsanız, çözülürsünüz; sizi birbi-
  rinize sevdiren, birinizi ötekine sevimli kılan bağınız, kokunuz
  ıluğılıverir ve birbirinizi sevmezsiniz. ” şeklinde tefsir etmemiz
  de mümkündür.
 • Ah işte her şey orda…
  Ben severim omuzlarımı bir gün
  Sırmaları, apoletleri olmasa da.

  Ben severim omuzlarımı bir gün
  Göçen bir maden direğinin altında

  Su akar kendir tarlalarından
  Ah her şeyim…
  Ben severim omuzlarımı bir gün
  Savaşta, bir başka omuzun yanıbaşında
  Yatakta bir ince omuzun yanı başında

  Yol uzun, hava sıcak
  Kırbaçlarım atımı varırım Kurtuba’ya…

  İndiğini görürsem bir gün sığırcıkların
  ve sürüler halinde, ovaya
  İnsanların dünyayı bölüştüklerini hatırlarım
  Bir gün daha…

  Sevişirim ölürüm, savaşırım ölürüm
  Doldurum çantama kara ekmek ve peynir
  Varırım Kurtuba’ya…

  s a a t   b e ş t e
  a k ş a m l e y i n

  Ah ellerim ve kalbim
  Her şey orada kaldı.
  Keçeler keçeler ve portakallar
  Kireç döktüler yere. Kara gözlüm, kalbim,
  Halkımın fakir akşamlarıdır, biliyorum
  Kanlı bir mendil diye bağlanan gözlerime
  Kireç döktüler yere,
  Bir duvarın dibinde
  Bir deppoy’un önünde
  Kiraz ağaçlarına ve sığırcıklara karşı.

  Bir halkın gösterişsiz, sessiz cömertliğinde
  Ölüm nasıl söylenirse öyle
  İspanyol dilinde
  ve her dilde…

  o b r a s
  c o m p l e t a s

  Artık kat’iyen biliyoruz;
  Halk adına dökülen kan
  Sapı güldalı güzelliğinde bir bıçaktır.
  Dişlerin arasında…
  İspanya’da
  ve her yerde…
  Turgut Uyar
 • Ne güzel nasihattır""
  Kendine hak gürdüğunü
  Bâşkâsına çok görme⚘🍂⚘


  M u t l u💗 A k ş a m l ar☕⚘👈🏼
 • Hepimizin bir gün yaşamı sona erecek
  Ama yaşamak var,
  y a ş a m a k var.
  Hepimiz bir gün öleceğiz
  Ama ölmek var,
  ö l m e k var.
  Muhabbetini dahi etmek istemdiğimiz ölümü birgün yaşıyacağız,
  Yaşıyalım,
  Okumaya değer bir hayat.
  Paul Kalanithi de onlardan biri.
  Onun doktorken hasta pozisyonuna geçişi ve ölümle mücadelesini göreceksiniz kitapta. Emin olun,
  Etkilenmemek mümkün değil..
  Okumanızı tavsiye ederim
 • B o ğ u l m a k .
  Boğulmayı dilersin soğuk bir okyanusun içine.
  Düşmek istersin köpekbalıklarının ortasına.
  Köpekbalıkları.
  Bilirsin, insanlar daha korkunçtur köpekbalıklarından.
  Fakat olmaz tüm bunlar.
  Sen boğulmazsın,
  Bedenin düşmez okyanusun dibine.
  Parçalamaz bedenini köpekbalıkları.
  B o ğ u l u r s u n .
  Kelimelerin içinde.
  Sahtekar gülüşlerin eşliğinde.
  Boğulursun.
 • “İşte bu sırrı verdi bana yaşamın kendisi. “Bak” dedi, “ben k e n d i n i s ü r e k l i o l a r a k a ş m a s ı g e r e k e n i m.”
 • O K U M A K H E P İ M İ Z D E N B İ R E R M Ü LT E C İ YAR AT I YO R .

  B İ Z İ E V İ M İ Z D E N U Z A K L A R A G ÖT Ü R Ü YOR ,

  A M A DA H A DA ÖNEMLİSİ, BİZE HER YERDE YENİ EVLER BULUYOR.

  Jean rhys