Gökhan Cansu, bir alıntı ekledi.
3 saat önce · Kitabı okuyor

Mitat soldan sağa dönerek, "Ben otuz beşimi geçtim, yolun ikinci yarısındayım," cümlesinin hecelerini kuşlara yem atar gibi serpti.

Kimdir Bu Mitat Karaman?, Doğu Yücel (Sayfa 86)Kimdir Bu Mitat Karaman?, Doğu Yücel (Sayfa 86)
Özge (kitabihayal), Doğu Yolculuğu'yu inceledi.
3 saat önce · Kitabı okudu · 6 günde · Beğendi · 10/10 puan

Fazlasıyla etkili, okurken keyif alacağınız, bilhassa iyi ki okumuşum dediklerinizden olacak. Yolunu kaybedenlere, yeni bir yol arayanlara ve yolda olanlara..!

AHMET BEKDEMİR, bir alıntı ekledi.
5 saat önce

"Gelmemenin bir vakti yoktur. İnsan coşkuyla beklerken ne kadar zaman geçerse, o büyük günün yaklaştığına o kadar inanır. Bir yıl mı geçmiş? Ne yapalım dersiniz, hazırlanması en az bir yıl sürerdi zaten. İki yıl mı geçmiş? Gelmesinin eli kulağındadır."

Doğu'nun Limanları, Amin Maalouf (Sayfa 166)Doğu'nun Limanları, Amin Maalouf (Sayfa 166)
Neslişah Özbay, bir alıntı ekledi.
 5 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

Sosyalist bir sanatçının da yaptığı şeyler için mücadele etmesinin,
inandığı şeyler uğruna gayret göstermesinin normal olduğu düşün-
cesinde benimle hemfikir misiniz?
Bundan hiç şüphem yok. Öyle bir sanatçı her halukarda mü­
cadele etmek için doğmuştur. Özellikle de kendi inançları için
mücadele etmekten bahsediyorsanız. !nsanların, benim gerçek-
leri ifade edemeyen zayıf bir insan olduğum yönündeki suçla-
malarını işitmek, inançlarıının mahkum edilmesini işitmek be-
nim açımdan çok acı oldu. Öte yandan, yaratıcı bir iş yapan her-
kes bu mücadeleyi hisseder, çünkü muazzam, korkutucu bir di-
renişle karşı karşıyayken bile zihninde imgeler yaratır. Yaratıcı­
lığına yönelen bütün bu darbelerin köşetaşı sanatçının kendisi-
dir. Bana öyle geliyor ki, en dehşetli, en uzlaşmaz mücadele in-
sanın kendi kendisiyle mücadelesidir. Bu yüzden de uzun za-
man öncesinde yaşanmış başka bütün mücadeleler normal, do-
ğal bir hayatın parçalarıdır. Rublev filminde, Rus kültürüne, Rus
halkına, Rus ruhuna, tarihe karşı sevgimi, hassas duygularımı
gösterınem gerektiğini hissettim. Rusya'nın yüzyıllar boyunca
hep Batı ile 'yaban' Doğu arasında kaldığı unutulmamalı. Rusya
o dönemde, Avrupa'nın uğraştığı şeylerle uğraşmıyordu. Avru-
pa'da o dönemde Rönesans yaşanıyordu. Rusya'nınsa o tarihler-
de Tatariara direnmesi gerekiyordu. Işte, o döneme hakim olan
ciddi koşulları resmetmek istedim. Kişiliğinin büyüklüğüyle ül-
kesine inanç, ümit ve sevgiyi geri verebilen bir ressamın hika-
yesini aniatmayı amaçladım. Onun halkına duyduğu sevgiyi,
onların geleceğine duyduğu inancı. Rublev'i incelemiş olan sa-
nat tarihçileri de buna katılıyorlar. Ayrıca, rahat bir koltukta
gevşemeye benzeyen 'hoş' filmler yapmamak gerekiyor. Bunlar
aslında Matisse'in sözleri. Bu tavrı benimseyerek, filmimi izle-
miş ya da izieyecek olan milyonlarca insana derin saygıını ak-
tardığıma inanıyorum.
Şimdi de biraz Ivan'ın Çocukluğu'ndan, ilk uzun metraj lı filmi-
nizden konuşalım. Sizden bir alıntı yapıyorum: "Tipik bir gençlik
filmi. O sıralarda tutarlı, üzerine düşünülmüş bir kavrayışım yoktu,meselelerle basit bir biçimde uğraşıyordum." Sorum şu: 1lk filmi 'ba-
sit bir biçimde' çekmek gerçekten bir hata mıdır?
Bilmiyorum. Ivan'ın Çocukluğu'nu iki yıl önce tekrar izledim,
yönetmenin kendi zevkine ters düştüğü, 'duygusal olarak' daha
güçlü olması gereken çok fazla sahne olması anlamında bana za-
yıf bir film gibi göründü. Insan kendi diliyle konuşmalı. Ivan'ın
Çocukluğu, kendisini nasıl ifade edeceğini pek bilmeyen, kendi
dilini hala bulmamış genç bir adamın imzasını taşıyor.
Filmlerinizin kahramanları arasında, Ivan, Rublev, Solaris'teki
Kris arasında bir süreklilik, bir ilişki görüyor musunuz? Görüyorsa-
nız, bu ilişkinin nasıl bir niteliği var?
Aralarında bir bağlantı olduğu aşikar, çünkü bu üç filmdeki
üç karakter kritik bir ikilem içinde analiz ediliyor; ya ölüyarlar
ya da inançlarını bırakıyorlar. Ya da basitçe pes ediyorlar. Bana
öyle geliyor ki, insanın kaçınılmaz olarak bir tercih yapmakla
karşı karşıya kalacağı umutsuz bir duruma ya da bir çıkınaza
sürüklenmesi eğilimi, bütün bu kahramanları birbirine yaklaş­
tıran öğedir. Benim adıma, bunun bir insan için ne kadar zor ol-
duğunu söylüyorlar. Insan olmanın ne kadar zor olduğundan
dem vuruyorlar. Bazen pes etmek daha kolay olabilir. Insanın
inançlarına sadık kalmasıysa çok daha zordur. Ivan bırakıyor,
çocukluğu geçip gitsin, faşizme karşı mücadele etmek için ço-
cukluğundan vazgeçiyor ve bir yetişkin oluyor. Rublev çektiği
çilede yalnızca güç değil, anlam da buluyor ve böylece davranış­
ları hakkında bir perspektif ediniyor. Solaris'te insanlık dışı ko-
şullara bırakılan Kris, insanlığını koruyor. Çünkü o uzay istas-
yonundaki insanların çözmeleri gereken tek bir sorun var: O da
nasıl insan kalacakları. Bu sorunu çok farklı biçimlerde ele alı­
yor hepsi de. Insanın, bu kadar büyük bir karar gerektiren böy-
le inanılmaz bir durumda bile kahramanlarının karakterlerini
incelemesi kuşkusuz ilginç. Kahramanların üçü de inançların-
dan vazgeçmiyor, kendilerine sadık kalıyorlar. Olacak şeylere
rağmen bireyselliklerini koruyorlar. Bu anlamda bu üç kahra-
man bir bütün oluşturuyor.

Şiirsel Sinema, Andrey TarkovskiŞiirsel Sinema, Andrey Tarkovski
Aylin Gündüz, Doğu Avrupa'da Yolculuk'u inceledi.
5 saat önce · Kitabı okudu · 2 günde · Puan vermedi

Belgesel niteliğinde bir kitap olmuş.Bir çok konuda bilgi sahibi olunuyor ancak değerlendirmeler objektifmiş gibi görünsede gezelim-görelim tarzında bireysel değerlendirmeler de var

Neslişah Özbay, bir alıntı ekledi.
 7 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

Otuz yaşında. Volga kıyılarında doğmuş, ama ailesi Moskovalı.
Resim ve müzikle yoğrulmuş bir şairler, entelektüeller ailesi. Tar-
kovski, 'Sovyet Yeni Dalgası' dediğimiz saflarda sınıjlandınlabilir.
Peki, nasıl olmuş da si nemayı seçmiş?
"Bir süre Doğu uygarlığının sorunları üzerine eğitim aldıktan
sonra, iki yılımı Sibirya'da jeolojik araştırmalar alanında çalışarak
geçirdim, sonra Moskova'ya döndüm. Orada Moskova Sinematogra-
fi Enstitüsü'ne girdim, Mihail Romm'un öğrencisi oldum. Diplamarnı
1 961 'de aldım. Iki kısa film yönettim; birisinin adı Silindir ve Keman-
dı. Kısaca bahsedecek olursam bu film, Mosfilm'de çalışmayaTarkovski'nin ilk uzun metrajlı filmi Ivan'ın Çocukluğu, 1Yö2.
başlamadan, Ivan'ın Çocukluğu'nu yönetmeden önceki eklektizm
denememdi."

Ilk film nizde ne anlatmak istiyordunuz?
Savaşa karşı duyduğum bütün nefreti aktarmak istiyordum.
Çocukluk temasını seçtim, çünkü çocukluk savaşla en fazla çeli-
şen haldir. Film bir plan üzerine inşa edilmiyor, savaşla çocuğun
duyguları arasındaki karşıtlığa dayanıyor. Bu çocuğun bütün ai-
lesi öldürülmüş. Film başladığında çocuk savaşın ortasında.
Filme, kendi kişisel deneyiminizi de kısmen yedirdiniz mi?
Doğrusunu söylemek gerekirse, hayır, çünkü son savaş sıra-
sında ben çok küçüktüm. Dolayısıyla, yaşadığım deneyimleri ter-
cüme etmeye çalıştım, çünkü bu, unutamadığımız, hiçbirimizin
unutamayacağı bir savaş.Filmi hangi koşullarda çektiniz?
1961 yılının yazında dört ay boyunca çekim yaptım, yaklaşık
iki ayıını da montaja ayırdım. Film 2,5 milyon rubleye mal oldu,
bunun da ortalama bir bütçe olduğunu söyleyebilirim.
Sizin Sovyet film yönetmenlerinin yeni dalgasına ait olduğunuz
söylenebilir mi?
Söylenebilir tabii, ama ben bu tür şematik tanımları sevmiyo-
rum.
Ben de en az sizin kadar sevmiyorum, ama Sovyetler'de yapılan
film üretimi içinde nereye oturduğunuzu anlamaya çalışıyorum. Is-
terseniz, Rus sinemasının size ne ifade ettiğini anlatın. Sizce Rus sinema'sına
en fazla hangi yönlerden bağlısınız?

Şiirsel Sinema, Andrey TarkovskiŞiirsel Sinema, Andrey Tarkovski
Şeyma Öztürk, Duvardaki Kan'ı inceledi.
9 saat önce · Kitabı okudu · 5 günde · 8/10 puan

Tarihseverler toplaşın bakalım, Talat Paşa ve Ermeni meselesine dair önemli şeyler konuşacağız :) Hepimizin bildiği gibi tarihi konular, hele ki bizim tarihimiz söz konusu ise, her zaman çetrefilli konular olmuştur. Kiminin ak dediğine kimi kara demiş; bazısı objektif davranmaya çalışırken bazısı da subjektifliğin doruklarına çıkmıştır. Konu ne olursa olsun her daim objektif olmayı şiar edinerek esere dair zihnimdeki düşünceleri taze taze aktarmak isterim kitabı okumayı düşünenlere.

Öncelikle eserin TRT tarafından 1986 yılında on bölüm halinde bir dizisi ve 2005 yılında ise sinema filmi yapıldığını belirtmek istiyorum. Ben diziyi ve filmi izleme fırsatı bulamadım henüz, o yüzden bunlar hakkında herhangi bir yorum yapamıyorum. Esere gelecek olursak Osmanlı sadrazamlarından Talat Paşa'nın, bir Ermeni tarafından öldürülmesiyle birlikte katilin yargılanması için oluşturulan mahkemede Ermeni tehciri meselesinin tartışılmasını konu edinmektedir. Zira Ermeni tehciri sırasında sadrazamlık yapan Talat Paşa 15 Mart 1921'de Berlin Charlottenburg Caddesi'nde, Sogomon Tehleryan tarafından vurularak öldürülmüştür. Oluşturulan mahkemede ise aslında yargılanması gereken Tehleryan iken Türkiye'nin yargılandığı bir tablo ortaya çıkmıştır. Zira Talat Paşa gibi tehciri hazırlayan diğer insanları da cezalandırmak üzere operasyonları düzenleyen Şahan Natali'nin, Sogomon Tehleryan'a şunları söylemesi bunu kanıtlayan ifadelerdir:

''Talat'a ateş edip kafatasını parçalayacaksın. Vurduktan sonra kaçmayacak, ayağın ile cesedinin üzerine basacak ve polisin gelip seni almasını bekleyeceksin. Bu sayede Ermeniler'in yaşadığı büyük trajediyi bütün dünya öğrenmiş olacak.''

Olay tek bir anlatıcı üzerinden ilerlemeyip olaya müdahil olan farklı farklı karakterlerin ağzından anlatılmıştır. Talat Paşa'nın anlatımıyla başlayan eser, Turgut Bleda, Bahattin Şakir, Bogos Nubar Paşa gibi pek çok ismin kendi pencerelerinden gördüklerini anlatmasıyla devam eder. Son kısımda ise anlatıcı olarak Yazar yer alır ve okuyucuyu bir sürprizle karşılar. Eserde anlatılan olayları iyi analiz edebilmek adına Talat Paşa'dan genel olarak bahsetmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Zira tehcir meselesi Batılı devletlerin her fırsatta sığındıkları bir konudur ve milletimize mensup her bireyin bu iddialara sessiz kalmamak adına bu konuda donanımlı olması gerekir.

Talat Paşa genç yaşlarında iken eniştesinin vesilesi ile Jön Türk fikrinden haberdar olmuş ve ilerleyen zamanlarda da muhalefet hareketlerine katılmıştır. Bu durumdan haberdar olan hükümet tarafından tutuklanarak üç yıl hapis hayatı yaşamış ve ardından çıkan af ile birlikte Selanik'e sürgüne gönderilmiştir. Bu dönemde Makedonya Risorta Mason Locası'na da dahil olmuştur. 1906 yılında İsmail Canbolat ve Mithat Şükrü Bleda ile birlikte ismi daha sonradan 'Osmanlı Hürriyet Cemiyeti' olarak değiştirilen 'Hilal' isimli cemiyeti kurarak pek çok üye toplamıştır. Zamanla ismi farklı şekillere evrilen cemiyet, 1908 ihtilali sonrasında 'Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti' olarak tanınmaya başlamıştır.

1908 İhtilali sonrası İttihatçıların yönetime sahip olduğu süre boyunca (1908-1918) Talat Paşa siyasi zeminde pek çok görevde yer almıştır. I. Dünya Savaşı'na girilip girilmemesi konusunda da girilmesi gerektiğini savunmuş; 27 Mayıs 1915 tarihli Tehcir Kanunu'nun çıkarılması ve uygulanmasında etkin bir konuma sahip olmuştur. Hatta Dünya Savaşı'na dahil olma noktasında dönemin sadrazamı Said Halim Paşa ile fikir ayrılığına düşmüşler ve İttihatçıların da baskısıyla Halim Paşa istifa etmiştir. Yerine ise sadrazam olarak Talat Paşa geçirilmiştir. Sultan Reşad'ın ölümüyle beraber sadrazamlıktan istifa eden Talat Paşa, Mehmed Vahideddin tarafından tekrar sadrazamlığa getirilmiştir. Tekrar istifa eden Talat Paşa, 1918 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni de fesh ederek cemiyetin liderleriyle birlikte ülkeyi terk etmiş ve Berlin'e gitmiştir. Berlin'de ise Ermeni asıllı Sogomon Tehleryan tarafından katledilmiştir.

Ermeni meselesine gelecek olursak, bu konu pek çok ülkenin istismarına maruz kalmış bir alandır. Vurun abalıya misali her fırsatta ortaya saçılmıştır. Bilindiği üzere Osmanlı Devleti bünyesinde farklı pek çok etnik unsur yaşamıştır. Ermeniler de bu unsurlardan sadece biridir. Tarihin farklı dönemlerinde bu etnik unsurlar Batılı devletlerin bitmek tükenmek bilmeyen kışkırtmaları sonucu Osmanlı'ya karşı muhalif hareketlere kalkışmışlardır. Bağımsızlık hevesleri uğruna Osmanlı'ya karşı Batılı devletlerin yanında yer almışlardır kimi zaman. Mesela 1828-29 savaşında Rusların Doğu Anadolu'yu işgal etmelerine karşılık burada yaşayan Ermenilerin bir kısmı Rusların yanında yer almıştır. Daha savaş meydana gelmeden ve tehcirden yıllar önce sınırda yaşayan Ermenilere güvenilmediği ve Ermenilerin iç kısımlara nakledilerek yerlerine Türk aşiretlerinin yerleştirilmesi gerektiği hükümete bildirilmiştir. Sonraki yıllarda da Ermeniler çeteler kurarak pek çok insanı katletmiş, pek çok insana eziyet etmiş; II. Abdülhamid döneminde ise isyanlar çıkararak padişaha bombalı bir suikast düzenlemişlerdir.

Bir soykırım olarak yansıtılan tehcir olayı aslında devletin her fırsatta sorun çıkaran Ermenileri, savaş döneminde aksi bir durumla karşılaşmamak adına dönemin şartları gereği elden geldiğince güvenli bir şekilde başka bir yere nakletmesi durumudur. Bu nakil esnasında gerekli ihtimam gösterilerek kadın, çocuk, hasta ve yaşlıların ulaşımı demiryolu ile sağlanmıştır. Eserde de mahkeme sırasında Ermeni soykırımına dair ortaya atılan iddiaların nasıl çürütüldüğünü okuyup görebilirsiniz.

Eserde yer alan bir karakter dışında bütün karakterlerin gerçek olması ve herkesin kendi yaşadıklarını anlatması eseri akıcı kılan bir unsur. Bunun yanı sıra eserde Talat Paşa'nın biraz göklere çıkarıldığını düşünüyorum. Zira İttihat ve Terakki'nin devlete verdiği zarar herkesçe malumdur. Yine de mühim bir konuyu bu denli akıcı bir üslupla ve pek çok tarihi realiteye sadık kalarak anlatması açısından okunmaya değer, kaliteli bir eser.

Alper, Yetim Kalacak Küçük Şeyler'i inceledi.
9 saat önce · Kitabı okudu · 2 günde · 6/10 puan

Oya Baydar bu kitabında, duygu yoğun anlatımıyla yaşamından kesitleri aktarmış. Çocukluğu, anne ve babasıyla ilişkisine dair hatıraları, siyasi anıları, gözaltına alınmalar, yakınlarının ölümleri, sürgün yılları, hayvan ve doğa sevgisine dair bir çok anısını okuma şansı buluyoruz.

Benim için en çok akılda kalıcı ve etkileyici sahnelerden birisi, Doğu-Batı Almanya arasındaki duvarın yıkılışını anlattığı bölüm. Duvar 30 yıl kadar sosyalist ve kapitalist sistemlerin arasındaki ayrımın simgesi olmuştu. Duvar yıkılınca, parçaları hatıralık eşya olarak satılmaya başlanır. Talep artınca, parçaların fiyatları da yükselir. Küçük parçalar 5 Mark, büyük parçalar 10 Mark'a alıcı bulmaya başlar. :) Sosyalist blok için önemli bir simge olan bu duvarın, serbest piyasada alıcı-satıcı bulan bir ticari nesneye dönüşmesi bence çarpıcı bir sahneydi.

Yazar, Suriye'li göçmen çocuklara duyarlılığını, doğuya gittiğinde oradaki halkla konuşmaları ve gözlemlerini, gençlik yıllarında enternasyonel'deki çalışmalarını da anlatıyor bu kitapta.

Bu söyleyeceğim mutlak doğrudur diyemem tabi ama kitapta anlatılanların bende bıraktığı his; yıllarca uğruna mücadele edilen ideallerin bir sonuca ulaşamaması, biraz vazgeçiş, buna bağlı biraz hüzün ve bir çeşit veda gibi hissettirdi bana. Belki de yazarın hiç böyle bir söylemi yoktur, bilemiyorum. Sadece bende bıraktığı his böyle.

Seher Şahin, bir alıntı ekledi.
9 saat önce · Kitabı okuyor

Çanakkale Savaşları bütün Şark'ta son yüzyılın en çarpıcı kahramanlık örneğidir,hatta Avrupa tarihinde de Birinci Dünya Savaşı açıdından Rusya ve Fransa'yla birlikte vatan savunmasının en asil örneğini barındıran bir müstahkem mevkidir.Türk ulusal kimliğinin ve vatan duygusunun berkitildiği bir olaydır.Sonraki muharebeler için itici bir rol oynamıştır.
Her milletin tarihinde Çanakkale Zaferi gibi abideler görülmez.Bizde vardır ve bu bütün Doğu'da tektir.Çanakkale Zaferi, çok kolay organize olan,direnebilen,tahammül edebilen ve belirli bir hedef etrafında ısrar eden bir ordu,kumanda heyeti ve toplum olduğumuzu gösterir.Cumhuriyet'i kuran da işte bu mayadır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İlber Ortaylı (Sayfa 130)Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İlber Ortaylı (Sayfa 130)
Alper, Kayıp Söz'ü inceledi.
10 saat önce · Kitabı okudu · 17 günde · 6/10 puan

Oya Baydar bu kitabında, sosyolojik açıdan doğu sorununu, hem bireysel hem toplumsal kimlik arayışını, anne-baba-çocuk ilişkileri üzerinden kuşak çatışmalarını, parçalanan dünyayı ele alıyor. Ana karakterlerden Elif, hırslı, çalışkan, eşi ve çocuğuyla ilişkilerini iyi kurmayı başaramamış bir bilim insanı. Ömer, popüler kültüre hitap eden ancak suya sabuna dokunmayan romanlar yazıp çok sayıda okuyucuya ulaşmış ancak o güne kadar yazdıklarıyla toplumun önemli sorunlarını görmezden gelmiş, son dönemlerinde de boşluğa düşmüş ve artık yazamayan bir yazar.

Roman, Ömer'in, Ankara otogarında bir asker uğurlama törenine ve o esnada bir Kürt kızın vurulmasına şahit olmasıyla başlıyor. Ömer, yazar olarak aradığı kayıp sözün peşine düşüp, doğuya gider.
Aynı zaman diliminde, eşi Elif ise bir bilim konferansına katılmak üzere Batıya, Kopenhag'a gider. Uzun zamandır uzak kaldıkları, çocukluğundan beri ilişki kurmayı başaramadıkları oğulları Deniz'i de ziyaret etmeye karar verir.

Ömer,Elif ve Deniz ekseninde gelişen ve iç içe geçen olaylarla bir çok izlek okuyoruz romanda. Alt katmanında ise Türkiye'nin doğu sorununun bir çok boyutu romanda ele alınmış.

Şahsen küçük bir eleştirim şu olabilir; anlattığı hikayenin içinde, yazarın taraflı varlığı çok fazla hissediliyor.

Türkiye'nin doğu sorunuyla ilgili okuma yapmak ve farklı bakış açılarını görmek isteyenlere tavsiye edebileceğim bir kitap.