• İslam dini ilim ve hikmet üzerine tesis olunmuştur. Böyle olduğu için insanları daima ilim tahsiline ve tefekküre sevk eder. Aksi olsaydı müntesiplerini ilim ve fen sahasına çekmezdi. Halbuki bu din Müslümanlara ilim tahsilini farz kılmıştır.
 • Kelamcılar Allah’ın kâdir-i muhtâr olduğunu düşündüğünden insanın kendisine, nesnelere ve Allah’a ilişkin idrakini de esas itibariyle ilahî kudretin müdahalesine dayandırmışlardır. Diğer deyişle kelam geleneğinin insana ve Allah’a ilişkin açıklamalarını bir bütün olarak düşündüğümüzde kelamcıların iddiaları, insanın güç ve imkânlarına güvenden ziyade Allah’ın kâdir-i muhtâr oluşuna güvene dayalıdır. Kuşkusuz bu, Ehl-i Sünnet kelamcıları ile Mutezile kelamcıları arasında hatta bizzat bu ekollerin kendi içinde yer yer derin farklılıkların olduğu bir tavırdır. Fakat insana dair açıklamaların vazgeçilmez ilkelerinin, Allah-insan ilişkisi hakkındaki açıklamalar tarafından temellendirildiğini belirtmek gerekir. Nitekim Mutezile, Allah’ın insana imtihan şartlarını hazırlaması bağlamında insanın gerekli güç ve imkânlarla donatılmasının Allah’a vacip olduğunu ileri sürmüştür.

  Ehl-i Sünnet kelamcıları herhangi bir durumun Allah’a vacip olduğunu kabul etmeseler bile Mâturîdî ve takipçileri hikmet kavramını, Eşarî ve takipçileri ise kudret kavramını merkeze alarak insana dair görüşlerini Allah’ın sıfatlarına ve âleme muamelesine dair görüşlerinin bir uzantısı olarak vazetmişlerdir. Bu bağlamda birkaç kelamcı istisna edilirse kelam geleneği insanın varlık olmak bakımından varlığa ilişkin idrakinin temelini oluşturan kavram ve önermelerin insanda doğrudan Allah tarafından yaratıldığını düşünür. Mutezile böylesi bir kavram ve önermeler bütününü taşımaya elverişli bir bünyenin bulunması gerektiğini iddia ederken genel olarak Ehl-i Sünnet kelamcıları bir bünyenin varlığını dahi şart görmemiştir, çünkü ilahî kudretin böylesi bir bünyeye ihtiyaç duymadan hayat, kudret ve idraki yaratabileceğini düşünmüştür.
 • Kelâm ilmi ile okumalı
  Kâinat sayfalarını !
  Her bir harfi yirmi sekiz menzil taşır da sunulur Oku'yanlara .
  "Elif "ile başlanılır "Ya" ile ulaşılır sırlarına.
  Bismi” (bi-ismihi) - "Ba" ile varlık bulmuştur her şey ve onunla eşlik eder her şey .
  Varlığı(nı ) bu menzillere katarak yürü de ay(a)n olsun sana bilemediklerin !

  Büşra Yurtsever #ikrasancısı #kitabımdan

  Şeyh Ebû Medyen (ra) şöyle demiştir: “Her ne gördüm ise üzerinde Ba yazılıydı.”.

  İmam Rabbanî Hazretleri Manevi Yolculuk adlı eserinde şöyle buyurmaktadır:

  “Bilmek gerekir ki, Kur’an harflerinden her bir harf, özet olarak bütün kemalatı kapsamaktadır. Uzun surelerdeki özel faziletlerin aynısını kısa surelere de koymuşlardır. Her surenin, her ayetin, hatta her kelimenin özel bir üstünlüğü ve kendisine has fazileti vardır. Tıpkı ilahi şuûnlardan (sıfatlardan) her bir şânın (sıfatın) özet olarak bütün şuûnatı kapsaması, bununla birlikte özel bir fazilet ve tesirinin bulunması gibi.”

  İbn Arabî Hazretleri bu konuda Fütûhât-ı Mekkiyye adlı eserinde şöyle söylemektedir:

  “Bu harflerin sırlarından ve hakikatlerinin gereklerinden söz açmış olsaydık, el yorulur, kalem yaya kalır, mürekkep kurur, Levh-i Mahfuz bile olsa kağıt ve levhalar yetişmezdi.”

  Bu konu ile ilgili ayetler şunlardır:

  “Deki: “Eğer Rabbinin sözlerini yazmak için deniz mürekkep olsa, Rabbimin sözleri tükenmeden önce, deniz muhakkak tükenecektir, bir mislini daha yardımcı yardımcı getirsek bile.” (Kehf, 18/109)

  “Eğer yeryüzündeki ağaçlar hep kalem olsa, deniz de arkasından yedi deniz daha kendisine destek olduğu halde mürekkep olsa, yine de Allah’ın kelimeleri yazmakla tükenmez. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Lokman, 31/27)

  💚🌹

  Allah'ın diliyle yazan, okuyan, anlayan olmak derdiyle ,
  Selam ve Dua ile .
 • 276 syf.
  "Dışarda
  bir bayrak gibi dalgalanırken adı,
  içerde O
  ihtiyarladı.."

  Benerci için yazılan bu satırları Nazım kendi için de yazmıştır. Dışarıda, hem ülkesinde hem dünyada ünü artarken o yıllarca demir parmaklıkların ardında bekledi. Beklerken umudun adı, devrimin savaşçısı, aşkın da temsilcisi oldu. Nazım Hikmet'in tüm eserlerini okuma kararı almıştım. Adam Yayınlarının sıralaması ile ilerliyorum. İlk şiirlerinden oluşan 835 Satır kitabını iki ay önce okumuştum. Yeteri kadar ara verdiğimi düşünerek serinin ikinci kitabı olan Benerci Kendini Niçin Öldürdü? ile okuma sürecime devam ettim. Çok ilginçtir ki Nazım Hikmet evrensel bir değer olmasına rağmen az okunan bir yazardır. Bunun en büyük nedeni Siyasal İslâm'ın ona set çekmesi diyebiliriz. "Yerel İslam''i yazarlara bakıyorsunuz Nazım'dan çok daha fazla okunanlar var. Bir ülkede yerel kalan yazar Dünyaya erişen yazardan daha çok tanınıp daha çok okunuyorsa o ülkede Bir edebiyat bilincinin olmadığı ortaya çıkar. O ülkede siyasi, dini kutupların esareti hüküm sürüyor demektir. Trajik olan bir şey daha binlerce sayfa şiir, yazı yazan ve Dünya halklarında değinmediği yer kalmayan Nazım Hikmet'in en çok okunan eseri yüz sayfayı bulmayan popüler şiirlerinden oluşan şiirleridir. Bu sitede toplam okunmasının %30'nu o seçme şiirler kitabının okunmaları oluşturuyor.

  Tabii ki öfkeliyim. Tabii ki içimden gelenleri kaleme alacağım. Çünkü Nâzım'ın devrimci umudunu bizden almakla beraber, onun yerine bizi geri geri savuran uydurma edebiyatlar, uydurma milli dini şairler yarattılar. Ve insanlar da bu uydurma, sonradan dönme yazarlara dört elle sarılan halk 17'li yaşlarından itibaren ezilen halkların safında yer alan Dünyadaki her türlü sömürüye karşı duran, savaşların yarattığı yıkımın karşısında verilmesi gereken mücadelede onurlu bir tutum sergileyen Nazım'ı ellerinin tersi ile itti. Dünya daha fazla sahip çıkarken biz üstünü örtmeye devam ediyoruz.
  60. Yaşına girerken iki gazeteciye verdiği demeçte:
  "Acıları acım, yoksunlukları yoksunluğum, özlemleri özlemim, kavgası kavgamdır. Bana bundan ötürü hain dediler, diyorlar ve bundan ötürü sövüyorlar. Ama bana sövenler, doğrudan doğruya Türke, Türkiye'ye sövenlerdir." Demektedir. Sövmeye ve Hain demeye devam edin.

  Bu kitap:

  Benerci Kendini Niçin Öldürdü
  Gece Gelen Telgraf
  Portreler
  Taranta - Babu'ya Mektuplar
  Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedrettin Destanı
  Şeyh Bedreddin Destanı'na Zeyl

  Bölümlerinden oluşmaktadır. Nazım "Benerci Kendini Niçin Öldürdü" kısmının ilk taslağını 835 Satır eserinde oluşturmuştu. Ve orada bu kısım kitap olarak çıkacak diye bir dipnot müjdesi vermişti. Şimdi bu müjde ilk bölüm ve kitabın adını olarak karşımıza çıkmaktadır.

  Benerci Kendini Niçin Öldürdü meşhur girişle başlıyor..

  Ben, romanın muharriri
  diyorum ki genç adama:
  — Delikanlım!.
  İyi bak yıldızlara,
  onları belki bir daha göremezsin.
  Belki bir daha
  yıldızların ışığında
  kollarını ufuklar gibi açıp geremezsin..

  Delikanlım!.
  Senin kafanın içi
  yıldızlı karanlıklar
  kadar
  güzel, korkunç, kudretli ve iyidir.
  Yıldızlar ve senin kafan
  kâinatın en mükemmel şeyidir.

  Delikanlım!.
  Sen ki, ya bir köşe başında
  kan sızarak kaşından
  gebereceksin,
  ya da bir darağacında can vereceksin.
  İyi bak yıldızlara
  onları göremezsin belki bir daha...

  https://youtu.be/WM5rVHpDEdQ

  Kimdir Benerci? Kimdir bu delikanlı?

  "Benerci inkılâpçı bir gençtir.
  Hazım zamanlarını, boş gecelerini değil,
  boydan boya ömrünü vermiştir ihtilâle"

  Benerci Hintli bir gençtir. İngiliz Emperyalizmine karşı Kalküta şehrinde devrimci mücadelenin önder isimlerinden biridir. Ve bu uzun manzumede Benerci'nin devrim mücadelesindeki (ihanet, sadakat, inanç ve aşk) durumları irdelenecektir. Türk edebiyatında Hindistanlı devrimci gençlerin mücadelesini anlatan bir eser daha var Sabiha Sertel'in "Çitra Roy ile Babası" adlı eserdir. Dünya halklarının sömürüsüne karşı olan bir yazar olmanın da yükümlülüğü ezilen halkların mücadelesini dile getirmek olmalıdır. Pek tanınmayan Sabiha Sertel de bunu yerine getirmiştir. Lakin o kitabın basımı yok ve Türkiye genelinde satışta olan birkaç tane eser mevcuttur.

  Hintli gençlerin toplanma yöntemlerine, İngiliz istihbaratının faaliyetlerine de değinir Nazım. Devrim mücadelesindeki satma-satılma ilişkisini de ön plana çıkarır. Ve en önemlisi yapılan hücre baskınında diğer arkadaşlarının hapse atılıp davanın en etkili ismini yani Benerci'yi serbest bırakarak ona azap çektiren istihbarat yöntemlerini de ele alıyor. Ve bakın bunu nasıl ifade ediyor:

  "Yağmur... Alacakaranlık... Akşam suları...
  Kalküta grevi mağlup olmuştur.
  Somadeva yakalanmıştır. Ve Benerci'nin, duvarı dibine çömeldiği karakolda, Somadeva'nın omuzbaşları dilim dilim yarılarak kanıyor.
  Yağmur... Karanlık.. Gece iyiden iyiye indi.
  Benerci'nin saçları, omuzları, göz kapakları sırılsıklam oldu. Arkadaşlarının attığı taşlarla alnında açılan yarayı kapayan sargı ıslandı, yapıştı. Arkadaşlar içerdedir.
  Benerci yine dışarda...
  Kara gömlekli bir İtalyan faşistinin bile, oğlumun çektiği azabı duymasını istemem..."

  Bir devrimcinin serbest bırakılması demek arkadaşlarını sattığı anlamına gelir. Benerci de diğer devrimciler tarafından sadakatsizlikle suçlanacak ve Bir İtalyan faşistinin yaşayabileceği azaptan fazlasına mahkum olacaklardır.

  Benerci daha sonra hapse atılacak ve orada umutlu direnişinin izleri silenecek çünkü devrime olan inancı arkadaşlarının onu sadakatsizlik ile suçlaması zayıflayacak ve arkadaşları tarafından suratına atılan taşların nedeniyle akan kanı henüz taze, henüz sargıları ıslatmaktadır. Ve davaya inancını kaybeden devrimcinin sonu davadan vazgeçmek olacaktır. Tıpkı Nâzım'ın çok sevdiği ve Rusya'daki komünist mücadelenin önemli hatiplerinden biri olan Mayakovski'nin vazgeçmesi gibi.. Nazım'ın da Benerci'nin hikayesini bu yüzden trajik bir sona bağladığı ifade edilmektedir.

  Nâzım'ın dünya şairi olmasını sağlayan eserlerinden biridir bu. Daha ilk bölümde Hindistan'a kadar uzatıyor elini Nazım, Ganj Nehrinden geçiyor ve şöyle sesleniyor:
  "Kızaran ayın on dördünü bir parya gördü,
  dedi ki:
  -Benziyor ay
  Ganj'ın üstünde damlayıp yayılan
  kardeş kanına"

  Ganj Nehrinin kenarındaki paryayı düşünen bir yazarı tabii ki Hindistan bağımsızlık mücadelesini kazandıktan sonra oradaki paryalar anmaya devam edecektir...

  İkinci-Üçüncü bölümler: "Gece Gelen Telgraf" - "Portreler" Bu iki bölümde değişik temalarda yaklaşık olarak otuz tane şiir yer alıyor. Belki bir hikayesi olan uzun manzumelerin haricinde kalan karma Nazım Hikmet şiirleri var. Öne çıkan birkaç tanesinin ismini vereyim.

  - Mavi Gözlü Dev, Minnacık Kadın ve Hanımelleri
  - Güneşin Sofrasında Söylenen Türkü
  - Üç Selvi ( https://youtu.be/qP5b54LgCBI )
  - Bir Ayrılışın Hikâyesi ( https://youtu.be/4-5AIHMBKC8 )
  - Karıma Mektup
  Ve umut dolu şiirlerinden biri olan:
  - HİÇBİR AĞAÇ BÖYLE HARİKULADE BİR YEMİŞ VERMEMİŞTİR.
  ( #85206435 )

  Sahte alıntılar, yanlış yere yapılan alıntıları umarım bir nebze önler bu vurgu. Bu şiirler bu kitapta kopyala yapıştır yapıp paylaşmak isteyenlere duyurulur.

  Dördüncü Bölüm: Taranta Babu'ya Mektuplar

  Nazım Hikmet'in bu kez İtalya'dan Habeşistan'a, Afrika'ya uzanacaktır.
  Bu kitabı: Fransız romancı, şair, gazeteci ve komünist Henri Barbusse'in anısına kaleme aldığını belirtir Nazım.

  "Kendi ülkesinde kendi dilini istediği gibi kullanamadığı için, Asya ve Afrika dillerine merak saran bir İtalyan arkadaştan, geçenlerde bir paketle bir mektup aldım." diye başlar esere. Ve bu mektubun içerisinde İtalya'nın iç yüzüne değinilir. #85222714
  #85224827
  daha sonra İtalyan faşizminin hayata olumsuz etkileri, Faşizmin genel hatları irdelenir.

  "Faşist, rahat hayata hor bakar... Yeryüzünde saadetin mümkün olacağına inanmaz"

  «Bazı muayyen şartlar altında burjuva emperyalist, irtica saldırışının ilerlemesi faşizm biçimini alır. Faşizm, finans kapitalinin en mürteci, en şovenist ve en emperyalist unsurları nin açık, terörist diktaturasıdır. Faşizmi doğuran muayyen, tarihi şartların başlıcaları şunlardır:
  «Kapitalist münasebetlerinin kararsızlığı, deplase olmuş sosyal unsurların çokluğu, şehir ve köy küçük burjuvazisinin ve geniş bir münevverlik yığınının yoksulluğa düşmesi, proletaryanın uyandırdığı dehşetli korku.»

  Ondan sonra paketteki mektuplara geçilir. Bunlar isimsiz arkadaşın karısı Taranta Babu'ya yazdığı mektuplardan oluşmaktadır. Toplamda 13 mektup yer alacak. Taranta Babu Afrikalı bir kadındır. İsimsiz arkadaş Habeşistan'lıdır. Ve iki tarafta İtalyan faşizminin yaratacağı katliamın merkezinde bulunmaktadır. O yüzden bu mektuplarda aşk, özlem, faşizme öfke ve faşizme yenilecek olmanın üzüntüsü var ve bu üzüntünün getirecek olduğu mecburi veda ile sonlanacak mektuplar..

  Mesela beşinci mektup yaşama sevincine ayrılmıştır:

  .....
  ....
  Ve dünya öyle büyük,
  öyle güzel
  öyle sonsuz ki deniz kıyıları
  her gece hepimiz
  yan yana uzanıp yaldızlı kumlara
  yıldızlı suların
  türküsünü dinleyebiliriz...

  Yaşamak ne güzel şey
  TARANTA - BABU
  yaşamak ne güzel şey...
  Anlıyarak bir usta kitap gibi
  bir sevda şarkısı gibi duyup
  bir çocuk gibi şaşarak
  YAŞAMAK...
  Yaşamak:
  birer birer
  ve hep beraber
  ipekli bir kumaş dokur gibi...
  Hep bir ağızdan
  sevinçli bir destan
  okur gibi
  YAŞAMAK.."

  Onuncu mektupta ise Faşizmin yaşamı sebepsiz yok edişi ele alınacaktır.

  Ne tuhaf şey Taranta - Babu;
  bizi kendi topraklarımızda öldürmek için
  kendi topraklarımızın
  baharını bekliyorlar.
  Ne tuhaf şey Taranta - Babu;
  belki bu yıl Afrika'da
  yağmurların dinişi,
  renklerin, kokuların
  gökten yere bir şarkı gibi inişi
  ve güneşin altında ıslak toprağımızın
  derisi tunç yaldızlı Gallalı bir kadın gibi gerinişi,
  bize senin
  memelerin
  gibi tatlı yemişlerle beraber
  ölümü getirecek.
  Ne tuhaf şey Taranta - Babu!
  Kapımızdan içeri ölüm
  kolonyal şapkasına
  bir bahar çiçeği takıp girecek...

  Sevgili Ahmet Cemal'in birden çok eserinde geçen bir ifadesindeki gibi:
  "Yaşamı savunmayı birincil görev saymayan bir canlılar topluluğu, kendine insanlık demek hakkına da sahip değildir."
  Yaşamı savunmak zulüm olan her yer için ses çıkarmak anlamına geliyor. Bunun mücadelesini veren değerlerden biridir Nâzım. Sadece kendi ülkesinin sorunları ile uğraşmamış İngiliz Emperyalizmine karşı Devrimci Hintlilerin yanında yer almış, İtalyan faşizminin karşısında sömülen Afrika'nın safında yer almıştır. "Hiciv Vadisinde Bir Tecrübei Kalemiye" adlı şiirinde ise halkı sömüren Osmanlı paşalarının, padişahlarının karşsında saf alacaktır. Bunlar birkaç örnek çoğu şiiri bu mücadelesinin eseridir..

  Son bölüm: Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedrettin

  Nazım Hikmet bu destanı neden yazdığını giriş kısmında belirtiyor. 1925 yılında Darülfünun İlahiyat Fakültesi kelâm müderrisi Muhammed Şerefeddin Efendinin Şeyh Bedreddin ile ilgili yazdığı risaleyi okuyunca olayların çarpıtılmış olduğunu ve Bedreddin'in en önemli adamına Börklüce Mustafa'ya "adi" denmiş olması Nazım'ı bir Şeyh Bedreddin Destanı yazmaya iten sebepler olmuştur.
  Şeyh Bedreddin Osmanlı idaresinden memnun olmayan köylüleri ve yoksul dervişleri etrafına toplayarak isyan etmiştir. İsyanın merkezi Karaburun Yarımadası'dır. Nazım alt sınıfların bu isyanını çok değerli bulur ve proleter bir dayanışmanın siyasi, dini çarpıtmalara tarihi hep kazananın yazıyor oluşundan rahatsızlık duyarak kaleme alacaktır. Şeyh Bedreddin Destanını.

  Burada Şeyh Bedreddin isyanını ve Nâzım'ın uzun destanını anlatacak hâlim yok ve sizin de okuyacak sabrınız.. O yüzden bu kısmı mutlaka okumanızı isterim sizlere bu destanın seslendirilmiş hallerini link olarak bırakacağım isterseniz göz atabilirsiniz ben defalarca severek dinledim. Buraya kadar okuyan herkese teşekkür ederim. Bir başka Nazım eserinde görüşmek üzere. Kitaplarla kalın..

  Cem Karaca: https://youtu.be/-3eCrAIlYSU

  Zülfü Livaneli: https://youtu.be/ipsC9V50UE8

  Ahmet Kaya: https://youtu.be/Oqy1bu34PUs

  Tuncel Kurtiz - Sema Mortiz: https://youtu.be/Etk-wvIuHxo

  İzlediğim Belgeseller:

  Fevzi Kurtuluş- İsmail Aydoğmuş https://youtu.be/XGbcS5U_IP0

  İlber Ortaylı: https://youtu.be/bGr2fMredKA

  Eskiden Kültür Bakanlığı da yapmış olan Namık Kemal Zeybek; https://youtu.be/rseYzjcY2i4

  İhsan Eliaçık: https://youtu.be/hRlfN9vjNDc
 • Kelâm-ı beliğ(belagatlı söz), ilim denilen çömleklerde pişirilen ve hikmet denilen büyük küplerde duran ve fehm denilen süzgeç ile süzülen âb-ı hayat gibi bir manayı, zürefa denilen sâkiler döndürüp efkâr içer; esrarda temeşşi etmekle hissiyatı ihtizaza getiren kelâmdır.
  Muhakemat - 91
 • Risale-i Nur'un menşur-u hakikatında tam tecelli ettiğinden, hem bir kitab-ı şeriat, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı hikmet, hem bir kitab-ı ubudiyet, hem bir kitab-ı emr ü davet, hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı fikir, hem bir kitab-ı hakikat, hem bir kitab-ı tasavvuf, hem bir kitab-ı mantık, hem bir kitab-ı İlm-i Kelâm, hem bir kitab-ı İlm-i İlahiyat, hem bir kitab-ı teşvik-i san'at, hem bir kitab-ı belâgat, hem bir kitab-ı isbat-ı vahdaniyet; muarızlarına bir kitab-ı ilzam ve iskâttır.