nneslihann, bir alıntı ekledi.
15 saat önce · Kitabı okuyor

Sınıf, toplumun küçük bir modelidir. Sınıf içinde arkadaşlarıyla ilişkilerinde gösterdiği davranışlar ve hangi grubun üyesi olduğu, çocuğun yetişkin bir birey olarak toplum içerisinde sürdüreceği ilişkilere ve nasıl bir insan olacağına ilişkin önemli ipuçlari veriyor.

4 Hane 1 Teslim, Eyüp Aygün Tayşir (Sayfa 62)4 Hane 1 Teslim, Eyüp Aygün Tayşir (Sayfa 62)

Karalama(Naçiz' Hane)
Bakın, giriyorum yine halvetime...
Soğuk buz parçaları kesiyor olmadık yerlerimi, kanım donuyor...
Hayır acı çekmiyorum...
Mutlu da değilim...
İki döngü arası kaybolan hayatlar görüyorum...
Yorgun savaşçılar etrafimda beş tarafı denizlerle kaplı, tırnaklarıyla kanatıyorlar ölümü...
Sakince izliyorum her birini, vazgeçmeyecekler...
Tasması Mephistopheles' in elinde olan dünya...
Devr-i daimî insanoğlu ve diğer herşey...
Belki de haklıdır herkes...
Herkes...
Bütün bu düzen...

Osmanlı’da kurulan vakıflar:

Güzel Yazı Öğretme Vakfı,
Sokak Hayvanlarına Ekmek Verme Vakfı,
Hastalara Evinde Bakma Vakfı,
Kızlara Çeyiz Hazırlama Vakfı,
Duvar Yazılarını Silme Vakfı,
Kadın Sığınma Evi Vakfı,
Sıcak Pide Dağıtma Vakfı,
Yaz Günlerinde Soğuk Su Dağıtma Vakfı,
Kışın Abdest Alanlara Sıcak Su Temin Etme Vakfı,
Sıcakta Sebillere Kar Koyma Vakfı,
Yol Güvenliğini Sağlama Vakfı,
Helalleşme Vakfı,
Hristiyan Esirleri Kurtarma Vakfı,
İlkokul Hocalarına Tütünü Yasaklama Vakfı,
Yoksul Mahkumlara Harçlık Verme Vakfı,
Güvercin hane Yaptırma Vakfı,
Leylekleri Koruma Vakfı,
Dara Düşenlerin Vergisini Ödeme Vakfı,
İflas Eden Tüccarlara Yardım Vakfı,
İlmi Kitapları Bağışlama Vakfı,
Şehit ve Sahabe Türbelerini Tamir Etme Vakfı,
Şehir Estetiğini Koruma Vakfı,
Hayvanlara Mera Açma Vakfı.

-O.Karayılan-

Hane hep sen bana derdin ya bu sefer ben söylüyorum;
Artık sana bişey demiyorum istediğini yap.

Nedim - Târîh-i Berâ-yı Mu‘allâhâne-i Kapûdân Mustafâ Pâşâ :
Zihî beyt-i musanna‘ habbezâ cây-ı neşât efzâ
Ki her bakdıkça andan zâhir olur bir güzel ma‘nâ
Felekde evc-i ayyuk üzre bir yer var mı derlerse
Leb-i bâmı tebessüm gûne der kim innehu hâzâ

Cihanda gülşen her dem bahâr olur mu derlerse
Eder cüfti budur ancak deyü ebrû ile îmâ
Ferâzında eger kim rif‘at âbâd olmasa derdim
Ki olmaz bundan a‘lâ bir müferrih mevki‘-i vâlâ

Akıntı sanma tevfîk eyleyen zevrakları bunda
Kalırlar bir zaman hüsnün görenler vâlih ü şeydâ
Bu sâhil-hâne bir nazm-ı müsellemdir bahâriyye
Ana beytü'l-kasîd oldu bu dil cû tarh-ı müstesnâ

Zihî beytü'l-kasîd-i bî-bedel kim hüsnü âfâka
Eder sadr-ı güzînin lutf-ı tab‘-ı pâkini inhâ
Kapûdân-ı mükerrem Mustafâ Pâşâyı zî şan kim
Verir lutfiyle saykal gevher-i sîr âbına deryâ

Vezîr-i muhterem düstûr-ı dânâ-yı mühezzeb kim
Edeb ser meclis-i hâsında mukbil çâker-i ber pâ
Asâlet pertev-i ruhsâre-i devlet-siriştinde
Cebîn-i subh-ı nurânîdeki hurşîd veş peydâ

Nigâh-ı re'fetinde şöyle feyz-i terbiyet var kim
Olur mir'ât-ı jeng âlûda baksa sebz gun dîbâ
Bu sâhil-hâne bir cây-ı harâb iken edüp rağbet
Bu gûne eyledi her gûşesin hem hâlet-i me'vâ

Dil-ârâ kasrlarla zîr ü bâlâsı bulup revnak
Ferahzâ dil-güşâ matbû‘ u zîbâ oldu ser-tâpâ
Kemâl-i hüsnü bu beyt ile dahı müstezâd oldu
Söz olmaz hiç heman hemvâre mes‘ûd eylesin Mevlâ.

Nedîmâ söyledi şâpâş edüp târîh-i itmâmın.
Becâ yapdı bu vâlâ beyti hakkâ Mustafâ Pâşâ.

《Mizgine_İslâm / ميزگينه اسلام》Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ, bir alıntı ekledi.
 20 Mar 12:10 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Ömer Hayyam - 6 :
Yaptığım çeviride yer alan rubailerin birinci kaynağı, Abdülbâki Gölpınarlı’nın 1953’te yayımladığı düz yazı Ömer Hayyâm çevirilerinin de kaynağı olan İstanbul Üniversitesi kütüphanesi “Nadide Eserler” bölümünde 593 numarada kayıtlı Tarab-Hâne nüshasıdır. Yedi bölümlük bir dergiler topluluğunun üçüncü bölümü olan bu nüshanın yazarı ve yazıldığı tarih belli değildir. Ancak birinci bölüm olan Lemeât’ın sonundaki tamamlanma tarihinden 1485’te (asıl nüsha olan Yâr Ahmed Reşîdî-i Tebrîzî’nin 1462-1463’te yazdığı Tarab-Hâne’den 23 yıl sonra) yazıldığı anlaşılmaktadır. Bu çeviride yer alan rubailerin ikinci kaynağı, Nûr-ı Osmânî kütüphanesinde 3895 numarada kayıtlı başka bir Tarab-Hâne nüshasıdır. Önsözünün İstanbul Üniversitesi kütüphanesindeki nüsha ile aynı olması nedeniyle Tarab-Hâne olduğu kesin olan bu nüshanın da yazarı ve yazıldığı tarih belli değildir. İki Tarab-Hâne arasındaki en belirgin fark, rubai sayısı ve sıralarının birbirini tutmamasıdır; İstanbul Üniversitesi kütüphanesindeki Tarab-Hâne’de 481 rubai bulunmasına karşın Nûr-ı Osmânî kütüphanesindeki Tarab-Hâne’de 374 rubai vardır.
İncelediğim bu iki kaynaktaki rubailerden “Hayyâm’ındır.” diye seçtiklerime Hüseyin Danış, Abdullah Cevdet, Dr.Hüseyin Rıfat, Hamâmîzade İhsan gibi rubai metinlerinin
Farsçalarını da yazarak çeviriler yapanların eserlerinde bulduğum 5-10 rubai ile 1945’te Tahran’da Muhammed Ali Furûgî ve Dr. Kâsım-ı Ganî tarafından yayımlanan Rubâiyyât-ı Hakîm Hayyâm-ı Nişâbûrî (Nişaburlu Filozof Hayyâm’ın Rubaileri)’den seçtiğim birkaç rubaiyi ekledim ve çeviriyi tamamladım. Bu kitapta okuyacağınız rubailerden on kadarı şiir olarak ilk defa çevrilmiştir. Bu konudaki sözlerimi bitirirken bir noktaya değinmek istiyorum. Ömer Hayyâm’ın olan rubailerden çevirmediklerim
olabilir. Tam tersine onun olmayanları çevirmiş de olabilirim. Ama şu Yunus’un, Karacaoğlan’ın, Köroğlu’nun, Dadaloğlu’nun, Pir Sultan Abdal’ın diye bildiklerimizin
hepsi onların mıdır? Nasrettin Hoca fıkralarının hepsini Hoca mı söylemiştir? Elbette ki hayır! Başkaları da onların söylediklerine benzer şeyler söylemiş, bunlardan tutulanlar
onların olmuş, onların sayılmıştır. Bu düşünce ile yola çıktım ve Ömer Hayyâm’ın olup olmadıkları kesin olarak bilinmeyen rubailerden onun söyleyiş ve düşünce biçimine
uygun olanları onun saydım ve çevirdim.

Ömer Hayyâm Rubâîleri, Ahmet Kırca (Sayfa 19 - Ötüken)Ömer Hayyâm Rubâîleri, Ahmet Kırca (Sayfa 19 - Ötüken)
《Mizgine_İslâm / ميزگينه اسلام》Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ, bir alıntı ekledi.
20 Mar 11:28 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Ömer Hayyam -1 :
Ömer Hayyâm, bugün kesin olarak bilemediğimiz bazı nedenlerle söylediği rubaileri yazmamıştır. Bu rubailer, onun yaşadığı dönemde şiiri ve kendisini sevenler arasında elden ele dolaşmış, dost toplantılarında okunmuş, cönklerde ve el yazması kitapçıkların sayfa kenarlarındaki boşluklarda yer almıştır.
Ölümünden sonra çıkan el yazması dergilerde birer ikişer yazılan Ömer Hayyâm rubailerini bir araya toplayan ilk eser, ondan yaklaşık üç asır sonra Şeyh Mahmûd-ı Yerbudâğî tarafından 1461-1462’de Şiraz’da yazılan bir dergidir.
158 rubaiyi içeren bu dergi, bugün Oxford’daki Bodleian kütüphanesindedir.
Bu dergiden bir yıl sonra (1462-1463) Yâr Ahmed Reşîdî-i Tebrîzî, Ömer Hayyâm rubailerini “Tarab-Hâne” (Sevinç Evi) adını verdiği dergide toplamıştır. Bugün İstanbul Üniversitesi ve Nûr-ı Osmânî kütüphanelerinde birer nüshası (el yazması kopya) bulunan Tarab-Hâne’nin incelenmesinden 1462-1463’de yazılan ilk Tarab-Hâne’de 400 kadar rubai bulunduğu anlaşılmaktadır.
Daha sonraki asılarda sayıları 1000’i aştığı halde Doğu dünyasında unutulmaya yüz tutan Ömer Hayyâm rubailerini, Avrupa’ya ilk tanıtan İngiliz Profesör Thomas Hyde’dir.
Thomas Hyde, 1700’de yayımladığı “Eski Pars, Medyalı ve Farsîlerin Din Tarihi” adlı eserinde Ömer Hayyâm’ı anlatmış ve çevirilerini yayımlamıştır.
Ömer Hayyâm, İngiliz yazar ve araştırmacı Fitzgerald’ın 1859’da İngilizceye büyük bir ustalıkla çevirdiği rubailerle Batıda büyük ün kazandı. Fitzgerald’ın çevirisini başka Avrupa ülkelerinde yapılan çeviriler izledi; İngiltere’de yalnız bir yılda (1913) yapılan Ömer Hayyâm çevirilerinin sayısı 120’ye ulaştı. Fitzgerald’tan sonra Fransa, Danimarka, Rusya gibi Avrupa ülkelerinde Ömer Hayyâm’ı yeniden ele alıp inceleyen yazar ve düşünürler ortaya çıktı. Bunlardan Danimarkalı Arthur Christenson ve Rus Zhukovski Ömer Hayyâm’ı ve rubailerini derinliğine incelediler.

Ömer Hayyâm Rubâîleri, Ahmet Kırca (Sayfa 14 - Ötüken)Ömer Hayyâm Rubâîleri, Ahmet Kırca (Sayfa 14 - Ötüken)

Misafirsin bu hanede ey Gönül.

Umduğunla değil,bulduğunla gül.

Hane sahibi ne derse o olur.

Ne kimseye sitem eyle,ne üzül

ebru cemre, Kimse'yi inceledi.
16 Mar 15:13 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Dört bir yanı dağlarla çevrili.Kayalık.Ağaçsız.Heybetli...
Özellikle aysız gecelerde korkunç.
Ağılları ve okulu saymazsak on üç hane.
On üç kerpiç hane.Nüfus kadınlar ve çocuklar dahil yüz on dört kişi.
İlk kez görüyorum sanki insan'ı.Bacakları poturlu.Bakışları yenik.Başları sarılı.Bıyıkları sarkık.
.....
Her biri kopuk kopuk.
Her biri paramparça.
Her biri kendi yalnızlığında.
Her biri kendi karanlığında.
Her biri kendi unutuluşunda...
Onlar da bana baktılar.
İlk kez insan görüyorlarmış gibi...
'
'
Ferit Edgü #hakkaridebirmevsim kitabında Hakkari'nin Pirkanis adlı dağ köyünde öğretmenlik yapan ve izlenimlerini anlatan kişinin kendi iç konuşmalarını (yalnızlık konuşmaları) anlatmış bu kitabında. #kimse
Ailesinden uzakta,dilini bilmediği bir şehirde öğretmenlik yapan birinin kendi içine yaptığı yolculukta yazar,bizlere de doğu insanının kültürünü,yaşam biçimini,hayata bakışlarını,beklentilerini anlatıyor.
Edgü kadar doğu bölgelerimizi böýlesine güzel anlatan bir yazar tanımıyorum.Her eserinde hiç gitmediğim toprakları gezmiş,görmüş kadar oluyorum.
Şiirsel dilini çok seviyorum ve gerçek olaylara değindiği için büyük bir keyifle okuyorum her defasında
'
'
-"Ama burada kimseleri gördüğün yok"diyor İkinci Ses.
-"Ne fark eder?"diyor,Birinci Ses."Düşlerim insan dolu"

Necip Gerboğa, Çocukluk'u inceledi.
 16 Mar 02:22 · Kitabı okudu · 6 günde · 8/10 puan

inci Hanımın sitede başlatmış olduğu geniş katılımlı Tolstoy etkinliği, benim adıma da artık ustayla gerçek anlamda tanışmak için bir vesile oldu. İncelemeye başlarken kendisine emekleri ve desteği için çok teşekkür ederim.

Çocukluk adlı bu eserimiz, İlkgençlik ve Gençlik 'le beraber bir üçlemenin ilk kitabı aslında... Bazı yayınevleri bu üç kitabı tek bir ciltte birleştirmişler. bence de böylesi çok daha mantıklı... Benim gibi Tolstoy'u kendi elleriyle büyütmek ve dev eserlere bu şekilde hazırlanmak isteyenler için güzel bir başlangıç serisi...

Çocukluk, Tolstoy'un da ilk eseri olarak geçiyor aynı zamanda... Konu ne zaman Tolstoy olsa, Dostoyevski'nin de ruhu bir şekilde gelir girer ortama... Adet yerini bulsun diye mini bir karşılaştırma da ben yapayım;

Bu seriden de anladığımız gibi Tolstoy edebiyat dünyasına biraz daha kıyıdan, denizin sığ sularından girmiş. Yavaş yavaş açılmış ve neredeyse görünmeyecek kadar derinlere gitmiş zamanla... Dostoyevski ise ilk kitabı olan İnsancıklar ile direkt denizin en lacivert yerinden dalmış suya. Onun hiç kıyıyla işi olmamış, hep derinlerde yüzmüş:) Netice de ikisi de yüz yıllar boyunca okunacak harika eserler yazmışlar... O yüzden ikisini sürekli karşılaştırmak yerine ikisinden de olabildiğince faydalanmak benim bakış açıma göre en mantıklısı...

Kitap yarı otobiyografik olduğu için kişilerin ve olayların hangisinin gerçek, hangisinin kurgu olduğu konusunda yüzde yüz bir bilgiye sahip değiliz. Ancak bir şekilde orada anlatılan hikayenin Tolstoy'un çocukluk yıllarıyla öyle ya da böyle ilişkili olduğunu biliyoruz. Peki bundan nasıl bir çıkarım yapabiliriz diye düşünürsek belki şunları sıralayabiliriz;

* Tolstoy çocukluğundan itibaren çok iyi bir gözlemci olmuş. Hane halkını ayrı ayrı gözlemlemiş, her biriyle ilgili kafasında geniş bir dünya kurmuş.

* Çok duygusal bir çocuk. Yani şaşırtacak derecede duygusal ve hassas... Olumsuz en ufak bir olay göz yaşı olarak dışarıya akıyor şelale gibi:) Bir o kadar da utangaç...

* Sınıf farkına daha çocukluk yıllarından itibaren anlam verememiş. Yaşadığı evde, o dönemin şartları içinde efendiler ve hizmetçiler/köleler var. Tolstoy, efendiler tarafında. Ancak hizmetçilerin pek çoğuyla duygusal ve sevgiye dayalı bir bağ kurmuş. Buna karşın, ufak tefek çatışmalarda bir anda kendisinin konumunu göstermek zorunda hissediyor karşı tarafa. Ancak genel olarak neden böyle olması gerektiğine de tam bir anlam veremiyor. Gözünü açtığından itibaren beraber yaşadığı insanların bir günde asıl efendi (baba) tarafından işten çıkarıtılabiliyor olması bu sınıf farkına olan bakış açısını tetikliyor. Buna benzer başka detaylar da var.

* Kendini hem fiziksel olarak hem de karakter olarak oldukça yetersiz görüyor. O yüzden hayatındaki insanları fazlasıyla yüceltirken kendini aşağılara çekip duruyor. Mesela erkek kardeşi onun gözünde daha yakışıklı, her şeyi başarabilen örnek bir çocuk. (Büyükanneye hediye verme sahnesi bu duyguyu çok iyi yansıtıyor.)

* Kendine olan güvensizliği ve başkalarını yüceltme huyu arkadaşı Seryoja hayatına girdikten sonra zirveye varıyor. Onun yerini başka biri alana kadar neredeyse bütün hayatı Seryoja'nın etkisi altında geçiyor.

* Az önce de bahsettiğim gibi hanenin alt tabakadan olan insanlarıyla çok daha yakın ilişkiler kuruyor. Bunun nedeni belki de annesini çok erken yaşta kaybetmiş olmasıdır. Natalya Savişna adlı evin erzak sorumlusu kadınla kurduğu derin bağ, bu durumla ilişkilendirilebilir.

* Yeri gelmişken, kitaptaki anne tamamen kurgu olduğu için onunla olan ilişkisine fazla girmiyorum. Ancak kitapta en etkilendiğim bölüm bir cenaze sahnesi ardından yapmış olduğu iç tahlilin dile getirildiği bölüm oldu... Burada en yakınlarını kaybeden insanların dahi cenaze ortamında, bazı durumlarda nasıl hem kendilerini hem de başkalarını kandırabildikleri konusunda gerçekten çok farklı ve ilgi çekici bir tahlil var.

Tolstoy'un 'çocukluğundan' bana kalanları kısaca böyle özetleyebilirim. Açıkçası, 'Dede' bana güzel bir yolculuk vadediyor ve uzun bir Tolstoy yolculuğu için kendimi hazır hissediyorum. Bu çocuğun büyümesini seyretmek ve ileride yapacaklarını yaşayarak, okuyarak görmek istiyorum.

İlerleyen yaşlarda görüşmek üzere...

herkese keyifli okumalar dilerim...