• “Başına ne gelirse gelsin, karamsarlığa kapılma… Bütün kapılar kapansa bile, sonunda O kimsenin bilmediği patikalar açar.”

  Şems-i Tebrizi
 • Kendimizden kurtulamadığımız zaman, kendimizi yiyip bitirmenin tadını çıkarırız. Belirgin lânetleri telafi eden Gölgeler Prensi'i istediğimiz kadar yardıma çağıralm: Hastalık olmadan hastayızdır
  ve zaafımız olmadan cehennemliğizdir. Melankoli egoizmin düş halidir: Kendinin dışında artık hiçbir nesne, hiçbir sevgi ya da nefret sebebi yoktur; durgun çirkefe aynı şekilde düşüş, cehennemsiz
  bir lânetlinin o aynı ters dönüşü, telef olma ateşinin o aynı tekrarları vardır. Hüzün derme çatma bir çerçeveyle yetinir; melankoliye ise, asık suratlı ve buharlı lütfunu, sınırları belirsiz olan ve iyileşmekten korktuğu için dağılmasına ve dalgalanmasına bir sınır konmasından çekinen derdini saçmak için bir mekân sefahati, bir sonsuzluk manzarası gerekir. İzzetinefsin en tuhaf çiçeği olan melankoli, kendi usaresini ve bütün zayıflıklarının diriliğini türettiği zehirlerin ortasında serpilip gelişir. Kendini yozlaştıranla beslenerek, kulağa hoş gelen isminin ardında, Mağlubiyet'in Kibri'ni ve Ken-
  dine Acıma'yı gizler...
 • Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su
  Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su

  (Ey göz! Gönlümdeki (içimdeki) ateşlere göz yaşımdan su saçma ki, bu kadar (çok) tutuşan ateşlere su fayda vermez.)

  Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem
  Yâ muhît olmış gözümden günbed-i devvâra su

  (Şu dönen gök kubbenin rengi su rengi midir; yoksa 
  gözümden akan sular, göz yaşları mı şu dönen gök 
  kubbeyi kaplamıştır, bilemem..)

  Zevk-ı tîğundan aceb yoh olsa gönlüm çâk çâk
  Kim mürûr ilen bırağur rahneler dîvâra su

  (Senin kılıca benzeyen keskin bakışlarının zevkinden 
  benim gönlüm parça parça olsa buna şaşılmaz. Nitekim akarsu da zamanla duvarda, yarlarda yarıklar meydana getirir.)

  Vehm ilen söyler dil-i mecrûh peykânun sözin
  İhtiyât ilen içer her kimde olsa yara su

  (Yarası olanın suyu ihtiyatla içmesi gibi, benim 
  yaralı gönlüm de senin ok temrenine, ok ucuna benzeyen kirpiklerinin sözünü korka korka söyler.)

  Suya virsün bâğ-bân gül-zârı zahmet çekmesün
  Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gül-zâra su

  (Bahçıvan gül bahçesini sele versin (su ile mahvetsin) , boşuna yorulmasın; çünkü bin gül bahçesine su verse de senin yüzün gibi bir gül açılmaz.)

  Ohşadabilmez gubârını muharrir hattuna
  Hâme tek bahmahdan inse gözlerine kara su

  (Hattatın beyaz kâğıda bakmaktan, kalem gibi, 
  gözlerine kara su inse (kör olsa, kör oluncaya kadar 
  uğraşsa yine de) gubârî (yazı) sını, senin yüzündeki
  tüylere benzetemez.)

  Ârızun yâdıyla nem-nâk olsa müjgânum n'ola
  Zayi olmaz gül temennâsıyla virmek hâra su

  (Senin yanağının anılması sebebiyle kirpiklerim 
  ıslansa ne olur, buna şaşılır mı? Zira gül elde etmek 
  dileği ile dikene verilen su boşa gitmez.)

  Gam güni itme dil-i bîmârdan tîgun dirîğ
  Hayrdur virmek karanu gicede bîmâra su

  (Gamlı günümde hasta gönlümden kılıç gibi keskin olan bakışını esirgeme; zira karanlık gecede hastaya su vermek hayırlı bir iştir.)

  İste peykânın gönül hecrinde şevkum sâkin it
  Susuzam bir kez bu sahrâda menüm-çün ara su

  (Gönül! Onun ok temrenine benzeyen kirpiklerini iste 
  ve onun ayrılığında duyduğum hararetimi yatıştır, 
  söndür. Susuzum bu defa da benim için su ara.)

  Men lebün müştâkıyam zühhâd kevser tâlibi
  Nitekim meste mey içmek hoş gelür hûş-yâra su

  (Nasıl sarhoşa şarap içmek, aklı başında olana da su içmek hoş geliyorsa, ben senin dudağını özlüyorum, sofular da kevser istiyorlar.)

  Ravza-i kûyuna her dem durmayup eyler güzâr
  Âşık olmış galibâ ol serv-i hoş-reftâra su

  (Su, her zaman senin Cennet misâli mahallenin 
  bahçesine doğru akar. Galiba o hoş yürüyüşlü, hoş 
  salınışlı; serviyi andıran sevgiliye aşık olmuş.)

  Su yolın ol kûydan toprağ olup dutsam gerek
  Çün rakîbümdür dahı ol kûya koyman vara su

  (Topraktan bir set olup su yolunu o mahalleden 
  kesmeliyim, çünkü su benim rakibimdir, onu o yere 
  bırakamam.)

  Dest-bûsı ârzûsıyla ger ölsem dostlar
  Kûze eylen toprağum sunun anunla yâra su

  (Dostlarım! Şayet onun elini öpme arzusuyla ölürsem, öldükten sonra toprağımı testi yapın ve onunla sevgiliye su sunun.)

  Serv ser-keşlük kılur kumrî niyâzından meger
  Dâmenin duta ayağına düşe yalvara su

  (Servi kumrunun yalvarmasından dolayı dikbaşlılık 
  ediyor. Onu ancak suyun eteğini tutup ayağına düşmesi (yalvarıp aracı olması bu dikbaşlılığından)
  kurtarabilir.)

  İçmek ister bülbülün kanın meger bir reng ile
  Gül budağınun mizâcına gire kurtara su

  (Gül fidanı bir hile ile (meşhur gül ve bülbül 
  efsanesindeki gibi yine) bülbülün kanını içmek 
  istiyor; bunu engelleyebilmek için suyun gül
  dallarının damarlarına girerek gül ağacının mizacını 
  değiştirmesi gerekir.)

  Tıynet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme
  İktidâ kılmış târîk-i Ahmed-i Muhtâr'a su

  (Su Hz. Muhammed'in (s.a.v) yoluna uymuş (ve bu hâli ile) dünya halkına temiz yaratılışını açıkça 
  göstermiştir.)

  Seyyid-i nev-i beşer deryâ-ı dürr-i ıstıfâ
  Kim sepüpdür mucizâtı âteş-i eşrâra su

  (İnsanların efendisi, seçme inci denizi (olan Hz. 
  Muhammed'in s.a.v) mucizeleri kötülerin ateşine su 
  serpmiştir.)

  Kılmağ içün tâze gül-zârı nübüvvet revnakın
  Mu'cizinden eylemiş izhâr seng-i hâra su

  (Katı taş, Peygamberlik gül bahçesinin parlaklığını 
  tazelemek için (ve onun) mucizesinden dolayı su 
  meydana çıkarmıştır.)

  Mu'cizi bir bahr-ı bî-pâyân imiş âlemde kim
  Yetmiş andan min min âteş-hâne-i küffara su

  (Hz. Peygamberimiz'in mûcizeleri dünyada uçsuz 
  bucaksız bir deniz gibi imiş ki, ondan (o 
  mucizelerden) , ateşe tapan kâfirlerin binlerce
  mâbedine su ulaşmış ve onları söndürmüştür.)

  Hayret ilen barmağın dişler kim itse istimâ
  Barmağından virdügin şiddet günü Ensâr'a su

  (Mihnet günü Ensâr'a parmağından su verdiğini (bir 
  mucize olarak parmağından su akıttığını) kim işitse 
  hayret ile (şaşa kalarak) parmağını ısırır.)

  Dostı ger zehr-i mâr içse olur âb-ı hayât
  Hasmı su içse döner elbette zehr-i mâra su

  (Dostu yılan zehri içse (bu zehir onun dostu için) âb-
  ı hayat olur. Aksine düşmanı da su içse (o su, 
  düşmanına) elbette yılan zehrine döner.)

  Eylemiş her katreden min bahr-ı rahmet mevc-hîz
  El sunup urgaç vuzû içün gül-i ruhsâra su

  (Abdest (almak) için el uzatıp gül (gibi olan)
  yanaklarına su vurunca (sıçrayan) her bir su 
  damlasından binlerce rahmet denizi dalgalanmıştır.)

  Hâk-i pâyine yetem dir ömrlerdür muttasıl
  Başını daşdan daşa urup gezer âvâre su

  (Su ayağının toprağına ulaşayım diye başını taştan 
  taşa vurarak ömürler boyu, durmaksızın başıboş gezer.)

  Zerre zerre hâk-i dergâhına ister sala nûr
  Dönmez ol dergâhdan ger olsa pâre pâre su

  (Su, onun eşiğinin toprağına zerrecikler halinde ışık 
  salmak (orayı aydınlatmak) ister. Eğer parça parça da olsa o eşikten dönmez.)

  Zikr-i na'tün virdini dermân bilür ehl-i hatâ
  Eyle kim def-i humâr içün içer mey-hâra su

  (Sarhoşlar içkiden sonra gelen bat adrysını gidermek için nasıl su içerlerse, günahkârlar da senin na'tının zikrini dillerinde tekrarlamayı (dertlerine) derman bilirler.)

  Yâ Habîballah yâ Hayre'l beşer müştakunam
  Eyle kim leb-teşneler yanup diler hemvâra su

  (Ey Allah'ın sevgilisi! Ey insanların en hayırlısı!
  Susamışların (susuzluktan dudağı kurumuşların) yanıp dâimâ su diledikleri gibi (ben de) seni özlüyorum.)

  Sensen ol bahr-ı kerâmet kim şeb-i Mi'râc'da
  Şebnem-i feyzün yetürmiş sâbit ü seyyâra su

  (Sen o kerâmet denizisin ki mi'râc gecesinde feyzinin çiyleri sabit yıldızlara ve gezegenlere su ulaştırmış.)

  Çeşme-i hurşîdden her dem zülâl-i feyz iner
  Hâcet olsa merkadün tecdîd iden mimâra su

  (Kabrini yenileyen (tamir eden) mimara su lazım olsa, güneş çeşmesinden her an bol bol saf, tatlı ve güzel su iner.)

  Bîm-i dûzah nâr-ı gam salmış dil-i sûzânuma
  Var ümîdüm ebr-i ihsânun sepe ol nâra su

  (Cehennem korkusu, yanık gönlüme gam ateşi salmış, (ama) o ateşe, senin ihsan bulutunun su serpeceğinden ümitliyim.)

  Yümn-i na'tünden güher olmış Fuzûlî sözleri
  Ebr-i nîsândan dönen tek lü'lü şeh-vâra su

  (Seni övmenin bereketinden dolayı Fuzûlî'nin (alelâde) sözleri, nisan bulutundan düşüp iri inciye dönen su (damlası) gibi birer inci olmuştur.)

  Hâb-ı gafletden olan bîdâr olanda rûz-ı haşr
  Eşk-i hasretden tökende dîde-i bîdâra su

  (Kıyamet günü olduğu zaman, gaflet uykusundan uyanan düşkün (yahut aşık) göz, (sana duyduğu) hasretten su (gözyaşı) döktüğü zaman,)

  Umduğum oldur ki rûz-ı haşr mahrûm olmayam
  Çeşm-i vaslun vire men teşne-i dîdâra su

  (O mahşer günü, güzel yüzüne susamış olan bana vuslat çeşmenin su vereceğini, beni mahrum bırakmayacağını ummaktayım.)

  Fuzûlî💙
 • İbrahim 19- Gökleri ve yeri gerçekten Allah'ın yarattığını görmedin mi? O dilerse sizi yok edip yepyeni bir halk getirir.
 • Fotoğrafçının deklanşöre bastığı o kısa an, artık hiçbir zaman unutulmayacak bir an haline geliyor, fotoğraf çekilmiştir, artık ömür boyu saklanabilecek aslının aynısı bir kopya oluşmuştur. Artık hiçbir güç, ne zamanın durdurulamaz akışı, ne yaşlılık, ne de belleğin unutkanlığı o kısacık anı ortadan kaldıramaz.
  Mehmed Uzun
  Sayfa 36 - İthaki
 • Sevgili bolca kitap okuyan arkadaşlarım; biliyorum siz değilsiniz şu tv denen cihazdaki Türk dizilerini izleyenler ama bu iletiyi yazmazsam içim rahat etmeyecek (zaten kime sorsak belgesel izliyor ya, kim acaba bu reytingleri sağlayanlar, muhtemelen yabancı ülkelerden gelip bizim dizileri izleyip gidiyorlar).

  Bu, iğrenç bile olamayacak, ağlamaktan, ağlatmaktan, insanların duygularını sömürmekten, ortaya yeni bir şey koyamamaktan, yabancı dizileri izleyip izleyip 'Nasılsa bizim halk izlemez özel isimleri değiştirip (Susan, Michael yerine Suzan, Mehmet yap tamam) itikleyelim, bizim halk ne anlar. Zaten tek dertleri ağlamaklı olan hayatlarına göz yaşı değil mi?' deyip bizi o rezil, senaryosu ya çalıntı ya daha kötüsü göz yaşından başka hiçbir şey ifade etmeyen, fragmanlarına bile kazayla denk gelince ruhumu parçalayan o şeyler! Nefret ediyorum o dizileri izleyip biz tv'de hüzünden, kederden ve acıdan başka bir şey görmek isteyenlere fırsat bırakmayan ruhları 'çukur'ların esiri olmuş insanlardan.
  Şuraya birkaç çok beğendiğim yabancı diziyi yazıyorum. Lütfen izleyin. İzleyin ki, onların dizi çekmek için ne kadar kafa yorup, ne kadar emek harcayıp, ne kadar izleyiciye değer verdiklerini görün. Oysa bizimkiler halk nasıl olsa izliyor diye yakında bir bebeğin ağlamasını ekrana dizi diye getirip bedava reyting toplamaya devam edecekler. Ve korkarım ki bu halkın içinde buna bile reyting kazandıracaklar var!

  Sherlock
  https://www.imdb.com/title/tt1475582/
  Breaking Bad
  https://www.imdb.com/title/tt0903747/
  Game of Thrones
  https://www.imdb.com/...944947/?ref_=nv_sr_1
  The Walking Dead
  https://www.imdb.com/...211/?ref_=fn_al_tt_1
  Dexter
  https://www.imdb.com/...773262/?ref_=nv_sr_1
  Spartacus
  https://www.imdb.com/...449/?ref_=fn_al_tt_1
  Elementary
  https://www.imdb.com/title/tt2191671/
  Vikings
  https://www.imdb.com/...306299/?ref_=nv_sr_1
  Hannibal
  https://www.imdb.com/...243973/?ref_=nv_sr_1
  How I Met Your Mother
  https://www.imdb.com/title/tt0460649/
  Doctor Who
  https://www.imdb.com/title/tt0436992/
  Black Mirror
  https://www.imdb.com/title/tt2085059/
  Supernatural
  https://www.imdb.com/title/tt0460681/
  İzlediğim tek Türk dizisini yazmayı unutmuşum.
  Jet sosyete
  https://www.imdb.com/title/tt7944260/
  Prison Break
  https://www.imdb.com/title/tt0455275/
  House
  https://www.imdb.com/title/tt0412142/

  Urfa'da Oxford yoktu, gidip okuyamadılar, tamam kabul ettik. Lakin artık Urfa'da da internet var, (bir Rizeli olarak söylüyorum) bilmem ne yap karadeniz vs gibi şeyleri izlemeye mecbur değilsiniz.
 • Ben iyiyim. O i...lerden henüz bir haber çıkmadı. Beklettiklerine göre, sonu iyi sanırım.