Ünlü Son sözler Ünlülerin Ölürken Söyledikleri
Bağışla Tanrım. Desiderius Erasmus
Gidiyorum! Friedrich Engels
Bu müthiş harp beni bitirdi. – Franz Joseph Haydn
Her şey bitti, artık çok geç. – George Gordon Byron
Biraz daha ışık!- Goethe
Bu gece rahat uyuyacağım. İsmet İnönü
Ey benim Rabbim, mâlikim! Emrin başım gözüm üzere olsun – İmam Gazali
İşte bu iyi. Immanuel Kant
Bir yere gitmiyorum, ne yaparsanız yapın. Haydi harekete geçin. (Amerikan polisine) Oturan Boğa, Sioux lideri.
Ağlayacak bir şey yok. – Konrad Adenauer

Caner Tuncer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü inceledi.
 16 Mar 20:12 · Kitabı okudu · 34 günde · 9/10 puan

Türk tarihinin en büyük profesörlerinden biri olan, birçoğunuzun tanıdığı İlber ORTAYLI'nın, Türk tarihinin en büyük dehalarından, önderlerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK hakkında bir kitap yazmasının tarihimizi anlamak, Paşa'mızı anlamak adına ne kadar önemli olduğunu belirtmek istiyorum öncelikle.

Kitap; isminden anlaşıldığı gibi sadece Mustafa Kemal ATATÜRK hakkında değil. İlber Hoca bu eserinde, ATATÜRK'ün o dönem ki silah arkadaşları İsmet İnönü, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak, Enver Paşa gibi isimler ile ilgili bölümler de oluşturmuş. Aynı zamanda dönemin son padişahları ve halifeleri, sadrazamları ile de ilgili gayet objektif bir biçimde anlatımlara yer vermiş. Kitap bana göre, I.Dünya Savaşı öncesi ve sonrası, II. Dünya savaşı sonrası, dönemin Rusya'sı, İngiltere'si, Yunanistan'ı, yani kısaca 20.yüzyılı meşgul eden önemli diğer olaylar, kişiler ve devletler hakkında bilgi edinmek için mükemmel bir kaynaktır.

Sıkça faydalandığı kaynak eserleri veyahut kişileri not ederek, 20.yüzyıl dünyasını daha detaylı anlamak isteyen okurlarına da büyük bir nimet sunmuştur İlber Hoca. Meraklıları ve takipçileri için ise merak edilen bir diğer konuya ise şöyle değinmek istiyorum. Anlatımı, söylemleri tıpkı açık oturumlarında, katıldığı programlarda ve röportajlarına benziyor. Kimi zaman öznel düşüncelerini söylemekten kaçınmıyor, mantıklı iğnelemeler yapıyor ve arada bir konudan sapıyor. Son söylediğimi eleştiri düzeyinde söylemedim. Zira İlber Ortaylı gibi büyük bir tarih bilgininin bize her detayı aktarmak istemesi benim için gayet tabiidir.

Okuduğum ilk büyük tarih kapsamlı kitap olmasından kaynaklı olarak anlatımı ve dili okuma ve anlama sürecimi biraz uzattı diyebilirim. Buna rağmen İlber ORTAYLI'nın engin tarih bilgilerinden faydalanmak için o dönemin tüm meraklılarına (ki İlber Hoca'ya göre bütün Türk evlatlarına) önerebileceğim bir eser.

İddia :
En çok toprak kaybeden Sultan II.Abdülhamid idi. Kıbrıs ve 12 adalar İngilizlere verildi.

Cevap:

Tarihlere dikkat… Sultan II.Abdülhamid Han “31 Ağustos 1876″da tahta geçti. Aradan çok geçmeden yani “1877”de ise 93 Harbi denilen Osmanlı-Rus harbi başladı. Sultan II.Abdülhamid’in karşı olmasına rağmen İttihat ve Terakkicilerin iftihar ettikleri mason Mithat Paşa ve avenesinin ısrarlarıyla harbe girildi. Bu mason güruh, Sultan Abdülaziz’i katledip yerine kendileri gibi mason olan Beşinci Murad’ı Padişah yaptılar, fakat onun akli dengesini kaybetmesi üzerine Sultan II.Abdülhamid’i tahta geçirmek mecburiyetinde kaldılar. Yani o tarihte henüz ipler Sultan’ın elinde değildi. Dolayısıyla Osmanlı-Rus harbinin neticesinden sorumlu tutulamaz. Işte Kıbrıs meselesi Sultan’ın sorumlu olmadığı bu harbin neticesiyle alakalıdır.

Burada sözü Gazi Üniversitesi’nden Yavuz Güler’e bırakalım:

“Yeşilköy’e kadar ilerlemiş olan Rus kuvvetlerinden, İngiltere Hükûmeti çıkarları açısından tedirgin olmuştur. Rusların Anadolu içlerine doğudan da saldırması ihtimalini gündeme getiren Ingiltere; Kars, Ardahan ve Batum’u işgal eden Rusların, Anadolu’daki gayrimüslimleri ve Suriye-Irak bölgesindeki ahaliyi Osmanlı Devletine karşı kışkırtabileceğini belirtmiştir. Böyle bir durumun Osmanlı Devleti’nin sonu olacağını Ingiltere Hükûmeti Osmanlı Devletine tebliğle bildirmiştir. Bu durum karşısında çözümün Türk-İngiliz ittifakı olduğunu belirten Ingilizler, bunun karşılığında Osmanlı Hükûmetinden iki talepte bulunmuştur.

İngilizlerin birinci talebi Asya’da bulunan Hıristiyan ve sair tebaanın hâlini ıslah için Osmanlının teminat vermesidir. Ikinci talep ise, Ingiltere’nin Rusları işgal ettikleri yerlerden çıkarmak ve Osmanlı topraklarını tecavüzden korumak taahhüdünü yerine getirebilmesi amacıyla Ingiltere’ye, Suriye veya Anadolu sahillerine yakın bir yerin verilmesidir. Ingiltere bu yerin Kıbrıs adası olduğunu Osmanlı Hükûmetine verdiği tebliğde belirtmiştir. Tebliğde; Kıbrıs’ın Osmanlı Devletine ait olacağını, vermekte olduğu vergiyi Osmanlı Hazinesine ödemeye devam edeceği, sadece askerî ve stratejik mülahazalarla İngiltere tarafından kullanılacağı belirtilmiştir. Rusların işgal ettikleri yerlerden çekildikleri vakit İngiltere’nin de Kıbrıs’tan çekileceği taahhüt edilmiştir.

Ancak durum Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşına girmesiyle değişti. Savaşın başlamasını müteakip 5 Kasım 1914 günü, Ingiltere Bakanlar Kurulu, hem Osmanlı Devletine resmen savaş ilânı hem de Kıbrıs’ı ilhak kararı almıştır.

Kabine toplantısında alınan kararda Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında başlayan savaş nedeniyle 1878 Antlaşmasının geçerliliği kalmadığı belirtilmekte ve şöyle denilmektedir: ‘Yukarıda belirtilen tarihten itibaren Kıbrıs adası ilhak edilecek ve Majestelerinin mülkünün bir parçası haline gelecektir. Bu kararnâme, 1914 Kabinesinin Kıbrıs’ı ilhak kararı adını taşıyacaktır.’ Bu karar tek taraflı idi ve 1878 Antlaşmasına ve uluslararası hukuka aykırı, yasa dışı bir karardı.”[11]

Osmanlı Devleti bu kararı tanımadı. Fakat İttihat ve Terakki “kahramanları” ve İnönü, Lozan Antlaşmasıyla hukuka aykırı olan bu kararı tanıdılar.[12]

İttihat ve Terakki rejim Kıbrıs’ı İngiltere’ye bıraktı. Bakınız; Lozan Antlaşması’nın 20’inci maddesi:

“Türkiye, Britanya Hükumeti tarafından Kıbrıs’ın 5 teşrinisani 1914’de ilan olunan ilhakını tanıdığını beyan eder.”
***
Oniki Ada meselesine gelince… Oniki Ada, 1912’de Balkan Savaşı’nın çıkması üzerine, Uşi Antlaşması gereğince “geçici” olarak İtalya’ya verilmişti. Dolayısıyla adaların bize iadesi hukuki olarak güvence altına alınmıştı. Peki sonra ne oldu? Oniki Ada, yine İttihat ve Terakki “kahramanları” ve İnönü tarafından Lozan masasında emperyalistlere peşkeş çekildi.[13]

Kaldı ki 1912’de Sultan II.Abdülhamid tahtta değildi. Sultan, 1909 yılında mason güdümlü İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından bir darbeyle tahttan indirilmiş ve idare bu cemiyetin eline geçmişti.

Eğer Kıbrıs ve Adaları Osmanlı döneminde kaybetmiş olsaydık, Lozan’da buradaki haklarımızdan feragat etmemiz istenmezdi. Bu iddiaları ortaya atanlar, kendi “kahramanlarının” hezimetlerini Osmanlı’ya yamamaktan vazgeçmelidirler.
***
(Oniki adayı osmanlı döneminde mi kaybettik, oniki ada italya, oniki ada lozan, oniki ada ismet inönü, 12 ada lozan, lozan maddeleri,)

İttihatı Terakki rejim Adalar’ı İtalya’ya bıraktı. Bakınız; Lozan Antlaşması’nın 15’inci maddesi:

“Türkiye zirde tadat olunan adalar üzerindeki bilcümle hukuk ve müstenidatından Italya lehine feragat eder.”
***
Ayrıca harpte mağlup olup toprak kaybetmek utanılacak bir şey midir? Elbette mağlup olan taraf toprak kaybeder veya birtakım yaptırımlara maruz kalır. Mesele o değil… Asıl utanılacak olan şey, “yedi düveli yendik” naraları atanların “masa başında” vatan toprağını kaybetmeleridir.

Madem yedi düveli yenip düşmanı kovdunuz, o halde Musul, Kerkük, Süleymaniye, Halep, Adalar, Batum, Batı Trakya vs. neden Lozan masasında kaybedildi? Böyle zafer mi olur?

**********
KAYNAKLAR:
[1] Celal Bayar’ın bankanın ilk Genel Müdürü olduğuna dair bakınız; Uygur Kocabaşoğlu, G. Sak, F. Erkal, S. Sönmez, Ö. Gökmen, N. Şeker, M. Uluğtekin, “Iş Bankası Tarihi”, Türkiye Iş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul 2001,

[2] Metin Toker, Tek Partiden Çok Partiye, Milliyet Yayınları, Istanbul 1970, sayfa 112, 113.

[3] Feroz Ahmad, Bedia Turgay Ahmad, Türkiye’de Çok Partili Politikanın Açıklamalı Kronolojisi (1945-1971), Bilgi Yayınevi, Istanbul 1976, sayfa 16, 17.

[4] Fahir Giritlioğlu, Türk Siyasi Tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin Mevkii, Ayyıldız Matbaası, Ankara 1965, sayfa 131.

[5] Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi (1938-1945), cild 1, 6. Baskı, Iletişim Yayınları, Istanbul 2012, sayfa 136.

Ahmet Emin Yalman da Bayar’ın bu tutumunu methediyor. Bakınız; Ahmet Emin Yalman, Gördüklerim ve Geçirdiklerim (1945-1971), cild 4, Rey Yayınları, Istanbul, sayfa 39, 40.

[6] Fahir Giritlioğlu, Türk Siyasi Tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin Mevkii, Ayyıldız Matbaası, Ankara 1965, sayfa 144.

[7] Inönü’nün Hatıra Defteri’nden sayfalar. (Metin 11), Hürriyet gazetesi, 23 Ocak 1974.

Ayrıca bakınız;

Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi (1938-1945), cild 1, 6. Baskı, Iletişim Yayınları, Istanbul 2012, sayfa 227.

[8] Mahir Iz, Yılların Izi, Irfan Yayınevi, Istanbul 1975, sayfa 334.

[9] Ilber Ortaylı, Cumhuriyet’in Ilk Yüzyılı (1923-2023), 9. Baskı, Timaş Yayınları, Istanbul 2014, sayfa 160.

[11] Yavuz Güler, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kuruluşuna Kadar Kıbrıs Meselesi” Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cild 5, sayı 1, (2004), sayfa 102

[12] Bakınız; Lozan Antlaşması’nın 20’inci maddesi.

[13] Bakınız; Lozan Antlaşması’nın 15’inci maddesi.

[16] Ismail Göldaş, Kürdistan Teali Cemiyeti, Doz Yayınları, Istanbul 1991, sayfa 39-45.

[17] Mahmut Çetin, Isyancı Bedirhan Bey’in Yaramaz Çocukları ve Bir Kardeşlik Poetikası Kart-Kurt Sesleri, Biyografi.net, Istanbul 2005, sayfa 40.

[18] Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, cild 2, Hürriyet Vakfı Yayınları, Istanbul 1986, sayfa 188, 189.

[19] Ismail Göldaş, Kürdistan Teali Cemiyeti, Doz Yayınları, Istanbul 1991, sayfa 190.

Naci Kutlay, Ittihat ve Terakki ve Kürtler, Beybun Yayınları, Ankara 1992, sayfa 330.

[20] Şükrü Mehmet Sekban, Kürt Sorunu, Kamer Yayınları, Istanbul 1998, sayfa 28, 29.

Yaşar Ertürk, Doğu Güneydoğu ve Musul Üçgeni (1918-1923) Büyük Oyunun Eski Perdesi, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, Istanbul 2007, sayfa 162.

[21] Robert Olson, Kürt Milliyetçiliğinin Kaynakları ve Şeyh Said Isyanı 1880-1925, (Tercüme: Bülent Peker-Nevzat Kıraç), Öz-Ge Yayınları, Ankara 1992, sayfa 47.

[22] TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 1, cild 24, Içtima 135, 9 Kasım 1922, sayfa 439.

[23] Hüsamettin Ertürk’ün Hatıraları, Iki Devrin Perde Arkası, (Kaleme alan: Samih Nafiz Tansu), Sebil Yayınevi, Istanbul 1996, sayfa 470, 471.

Hüseyin, bir alıntı ekledi.
11 Mar 00:49 · Kitabı okudu · Puan vermedi

İsmet İnönü Kuvayı Milliye Destanı’nı öylesine beğenmişti ki duygularını “ Nazım bu destanla Anadolu Savaşı’nı bir kere daha kazandı sözleri ile ifade etti. Destanda yer alan, Mustafa Kemal’in büyük taarruz emrini verdiği anı canlandıran bölüm gerçekten çok etkileyicidir.

...
Sarışın bir kurda benziyordu.
Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
Yürüdü uçurumun başına kadar,
eğildi, durdu.
Bıraksalar
İnce, uzun bacakları üstünde yaylanarak
ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak
Kocatepe’den Afyon Ovası’na atlayacaktı.

Nazım Hikmet Ran, Olcay Koçak (Sayfa 7 - Kastaş Yayınevi)Nazım Hikmet Ran, Olcay Koçak (Sayfa 7 - Kastaş Yayınevi)
İSA TOPTAŞ, bir alıntı ekledi.
10 Mar 16:42

- Johnson’un , “ Silahları ancak benim iznimle kullanabilirsiniz “ diyen mektubu Türkiye’ye postalandığında Başbakanlık koltuğunda Kurtuluş Savaşı ‘ mızın “ Garp Cephesi Komutanı “ İsmet paşa oturmaktaydı. İsmet paşa , Johnson’a , Garp Cephesi ‘ ndeki günlerini anımsatarak , “ Yeni bir dünya kurulur , Türkiye ‘ de bu dünyada yerini bulur “ diye bir çıkış yapmasından hemen sonra , bir parlemento darbesiyle tepetaklak devriliverdi. Bundan sonrasını , 13 Şubat 1965 tarihli New York Times gazetesinden öğreniyoruz : “ İnönü hükümetinin düşürülmesine karar verilmiştir. Demirel , Türkiye’nin siyaset ufkunda yeni doğan bir yıldızdır... “

Uyan Gazi Kemal, Uğur MumcuUyan Gazi Kemal, Uğur Mumcu
..., bir alıntı ekledi.
08 Mar 23:23

Atatürk, İnönü, R. Soyak hatıraları ve Orman çiftliği meselesi
M. Kemal'in Özel Kalem Müdürü ve Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak devir işleminin nasıl başlatıldığını şöyle naklediyor: "1937 senesi Mayıs ayı içindeydi; memleket dışında bir vazife ziyaretine çıkacak ve ilkin Paris'e uğradıktan sonra Almanya'ya gidecektim.
– Çocuk! Çabuk gel, gel de artık şu çiftliklerin devir işini halledelim. Biliyorsun ben 1927 senesinde, Büyük Nutkumu verdiğim celselerden birinde TBMM'ye bunların **partiye ait** olduğunu söylemiştim. Bu itibarla devir esnasında **hükümetten**, parti için bir **miktar para alırsak** iyi olacaktır. Bakalım Ismet Paşa'nın avdetinde (dönüşünde) meseleyi onunla da görüşeceğim,[7] en münasip şekli o zaman kararlaştırırız."[8]
Ismet Inönü ise çiftliklerin hazineye devredilmesini kendisinin önerdiğini söyler:
"Bu meseleyi ben açtım Atatürk'e, Atatürk'le ilk görüşmemde Orman Çiftliğinin satın alınması meselesini konuştuk. Atatürk Ziraat Vekâleti'nin **çiftliği almak** istediğini söyledi. O zaman hatırımda tam rakamı kalmadı, bedeli meselesinin konuşulduğunu da orada öğrendiğimi zannediyorum. **Ben buna itiraz ettim.** Orman Çiftliğini yetiştirmek için çok emek sarf etmişsiniz, ama hükümet ve devlet de bir örnek göstermek için gösterdiğiniz gayreti kolaylaştırmak üzere çok emek sarf etmiştir. Büyük ölçüde **hükümet yardımı ile meydana gelmiş bir eseri tekrar hazineye satmak** muamelesi bizim için doğru olmaz.
– Ne olacak çiftlik diye sordu… Hazineye ver doğrudan doğruya dedim… O hâlde ben vereyim dedi."[9]

[7] Başbakan Ismet Inönü o sırada Ingiltere Kralı VI. George'un taç giyme töreninde Türkiye'yi temsilen Londra'da bulunuyordu.
[8] Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, Yapı Kredi Bankası Yay., Istanbul 2004, sayfa 651.
[9] Ismet Inönü, Hatıralar, 2. Kitap, Bilgi Yay., Istanbul 1987, sayfa 287.

Atatürk'ten Hatıralar, Hasan Rıza Soyak (Sayfa 651)Atatürk'ten Hatıralar, Hasan Rıza Soyak (Sayfa 651)
..., bir alıntı ekledi.
 07 Mar 13:29

Lozan'da kaybettiklerimiz
Moskova ve Lozan antlaşmalarına delege olarak katılan, 14 ciltlik Türk Tarihi'ni yazan, ilk Milli Eğitim Bakanı ve aynı zamanda Sağlık Bakanlığı da yapmış olan Dr. Rıza Nur Lozan ile ilgili şu bilgiyi veriyor:
"Bizde ne hazırlık var, ne dosya var, hiçbir şey yok. Lord Gürzon gibi birtakım resmi diplomatlar burada. Hem bunların mükemmel dosyaları vardır. Ne yapacağız! Heyet-i vekile bize giderken bir içtimada avuç içi kadar bir kağıda sığan bir talimat verdi. Mustafa Kemal, İsmet (Inönü) ile beni bir tarafa çekti dedi ki:
"Baktınız ki, hatta Trakya'yı alamıyorsunuz, sözlerinden dönüyorlar, uğraşmayın, terk edip sulhü (barışı) yapın, hatta icab ederse `İstanbul'dan´ da vazgeçmek lazımdır. Musul için hiç uğraşmayın" Mustafa Kemal'in de şifaî direktifi bu."

Yunanı yendiğimiz halde Lozan masasında bıraktığımız; Musul, Kerkük, Suriye, Trablusgarp, Libya, Sudan, Adalar, Batum, Batı Trakya vs. bizim topraklarımızdı ve bunları Lozan'da kaybettik. K. Çandarlıoğlu

Ayrıca bakınız;
http://m.yeniakit.com.tr/...-turkiyeye-9016.html
http://m.yeniakit.com.tr/...let-aldik-16687.html

http://m.radikal.com.tr/...zanda_bozuldu-709028

Hayat ve Hatıratım 1-2-3, Rıza Nur (Sayfa 982 - undefined)Hayat ve Hatıratım 1-2-3, Rıza Nur (Sayfa 982 - undefined)
..., bir alıntı ekledi.
04 Mar 01:10

İsmet İnönü'nün siyaset-yönetime bakış açısı
"Diktatörlüklerin art arda devrildiği bu dönemde bile Ismet Paşa, fazla aceleci davranmıyor ve mümkün olan en az tavizle çok partili hayata geçişin yollarını arıyordu."

Tek Parti Dönemi, Şükrü Karatepe (Sayfa 94 - 3. baskı, Iz Yayıncılık, Istanbul 2001)Tek Parti Dönemi, Şükrü Karatepe (Sayfa 94 - 3. baskı, Iz Yayıncılık, Istanbul 2001)

On yıllık bir tarih mezunu olduğum halde mezun olduğum ilk seneler içinde Mareşal Fevzi Çakmak hakkında hiçbir bir bilgim yoktu açıkçası.Ne kadarı benim ayıbım ne kadarı hakkında tek kelime zikretmeyen hocaların ayıbıdır bilemem. Konya'da asker iken Rampalı Çarşı denilen yerde bir sahafa uğradım.Sahaf bana bir çuval dolusu kitap göstererek bunları muhakkak almalısın dedi.Ben de cebimde bulunan yetmiş tlyle 5-6 tanesini aldım.Sahaf daha fazla kitap almam için ısrar ediyordu durmadan.Askerim başka param yok desem de hâlâ bunları kaçırma muhakkak al diyordu.Sahafın sadece ticari kaygıyla ısrarda bulunduğunu düşünmüştüm o zaman.Askerlik bitince o kitapları okumaya başlayınca her birinin bulunmaz bir hazine olduğunu farkettim.Cumhuriyete Kan Verenler adındaki gazilerimizin kurtuluş savaşı anıları, Abdurrahim Dede'nin Rodop İhtilalini anlatan Balkanlarda Türk İslam Hareketleri,Asım Ilgar'ın, Cebesoy'un hatıraları vs. Ve Sinan Omur'un Büyük Mareşal Fevzi Çakmak adındaki eseri.Bu eser Mareşal Fevzi Çakmak'ın Kurtuluş Savaşımıza müdahil oluşunu anlatıyor.Akademik dilden uzak.Samimi bir hava ile anlatılmış.Kitabın asıl heyecan uyandıran bölümleri Mareşal'in yaş haddinden emekliliği ayrıldıktan sonra İsmet İnönü ile aralarındaki çekişme.Kendisini sindirmek isteyen İsmet İnönü'ye karşı siyasete atılıyor.Hem İzmir'de hem İstanbul'da milletvekilliğine aday olup her iki şehirde birden kazanıyor.En can alıcı bölümü ise Fevzi Çakmak'ın cenaze merasimi ile ilgili kısım.Vefatı görmezden gelindiği hâlde gençlerin Mareşaline sahip çıkması ve bu ülkede kimin ne kadar değerli olduğuna dair son sözü milletin söyleyeceğinin resmidir.