·
Okunma
·
Beğeni
·
1923
Gösterim
Adı:
Yunus Emre Divanı
Baskı tarihi:
1 Ekim 2006
Sayfa sayısı:
215
Format:
Karton kapak
ISBN:
978975876215x
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Promat Basım Yayın
Nerdeyse 700 yıldır Türk milleti taraf›ndan dilden dile
aktarılmış, türkü ve ilahilere söz olmufl, yer yer atasözü misali
dilden dile dolaflm›fl m›sralar›yla Türk kültür ve
medeniyetinin teflekkülüne büyük katkılar sağlamış bir gönül
adanmış, ‘Yunus Emre’mizin Divan› önünde durmak
gerçekten de heyecanlar›n en büyü¤ü.
Odunpazarı Belediyesi olarak, kültür ve sanat adamlar›n›n
yan› s›ra fliire, edebiyata ve bir medeniyet tasavvuru olan tüm
hemflerilerimizin belediyeenisine sunduğumuz bu kıymetli ‘Yunus Emre Divanı’ ile, hem y›llar öncesine karfl› omuzlar›m›zda
hissettiğimiz büyük sorumluluğu hafifletmiş, hem de yıllar
sonras›na bugünkü duyarl›l›¤› iflaret eden nadide bir eser
bırakmş oluyoruz.
Hangi y›lda do¤du¤u kesin olarak bilinmemekle beraber,
Eskiflehir'e bağl› Sarıköy'ün, Yunus'un memleketi oldu¤u
san›s›ndan, Yunus’un bir "Sakarya çocuğu" inancından yola
çıkarak, fliirlerinde ahlak, din, aflk, kardefllik gibi konular›
iflleyip günümüzün modern dünyas›nda ihtiyac›m›z olan
‘hikmet’lere iflaret eden Yunus Emre’nin, bütün insanl›¤a
hitap eden mısralarındaki derin manaları kavrayabilme
çabamızı bu eserle taçlandırıyoruz.
423 syf.
·10/10
Yunus Emre şiirlerini anlamak için tasavvuf un ne olduğunu bilmek gerekir.Tasavvuf;yetmiş iki millete bir göz ile bakmayı,ömürlerinde bir kez olsun gönül yıkmamayı,kendilerine fenalık edenlere bile iyilikle karşılık vermeyi,aza kanâat etmeyi,çok ibadet etmeyi,uykudan,yemeden,içmeden ve dünya nimetlerinden vazgeçmeyi,gülmekten ziyade ağlamayı,yalnız kalmayı,yüzü yerde olmayı,kibir ve gururu silmeyi öğütler.Yunusun derdi Ten kafesi içine hapsedilmiş can kuşunu kurtarmak,manevi feyizler ile Allah a kavuşmak ve bu halin verdiği zevki yaşamak,sadece dost bildiği Allah ı istemek ,ondan başka hiçbir şey ile meşgul olmamak’tır.Yunusun Divanını okuduğunuzda insanları dostluğa,birbirini anlamaya,birbirlerine zulmetmemeye,fâni dünyaya bel bağlamamaya,sulha ,sükunete ve İslam ın bildirdiği kaideler çerçevesinde hayatı yaşamaya çağırdığını görürsünüz.Yunus Emre yi bugün modern Türkiye nin tanımasında Fuat Köprülü’nün araştırma ve incelemeler yapmış olması şiirleri tertip etmesi etkili olmuştur.Yunus Emre nin Türk -İslam tarihinde ki rolü önemlidir.Kösedağ Savaşı ndan sonra Moğolların saldırılarından kaçan türkmenler Anadolu ya sığınmış ve devlet otoritesinin kalmadığı,güven huzur ortamının yerini kargaşa ile anarşiye bıraktığı yıllarda Yunus Emre gibi mutasavvıf bir kişilik Anadolu da en ücra yerlere kadar dolaşmış şiirleri yolu ile manayı anlatmaya çalışmıştır.O kargaşa günlerinde manevi bir yardım eli gibi Türkmenleri bir arada tutmaya hizmet eden şiirlerini dile getirmiştir sade türkçesi ile..Yunus Emre hayatı boyunca Kabeye gelmiş,Konya da Mevlana ile görüştüğü de şiirlerinden yola çıkılarak tespit edilmiştir.Beni en çok etkileyen mısraları ise;

Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil
Yetmiş iki millet dahi elin yüzün yumaz değil

İslamı Allaha kulluk yönü ile İlişkiler arasında ince bir çizgide yorumlaması özgündür.
İçinizin ferahlaması ihtiyacına binaen okunası bir kitaptır.
1120 syf.
·1521 günde·Beğendi·9/10
Alın size özeti kendi dilinden."Herkesler doğrudur sen doğru isen, bulunmaz dogruluk sen eğri isen".Tavsiye ederim arkadaşlar.Tasavvuf-i ilmi anlatılıyor.
448 syf.
·99 günde·Beğendi·10/10
Yunus Emre Divanı mutlaka okunması ve iyi düşünülmesi, tenkit edilmesi gereken muhteşem bir İslam alimi, kendi değimi ile derviş. Yunus Emre'nin şiirlerini okumak çok güzel. Bunu pekiştirmek isterseniz Hayati İnanç hocamızın da Yunus Emre Sohbetini ekliyorum.
Böyle şahsiyetleri okul hayatımız boyunca çokça işlenmesi gerekiyor.
İlm-i ilim sahibinden almak çok önemli.
Bu tarz kitapları okurken yazarı tanıtan programlara YouTuben bakmak çok faydalı diye düşünüyorum.

https://youtu.be/1v6CYEnK9fI

http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/...Detay/YUNUS-EMRE/712

İyi Okumalar
"Tabduk Emre bir gün müridlerine, "Bugün hepiniz dağa çıkınız ve bana çiçeklerden demetler getiriniz. En güzel demeti hazırlayana bir hediyem olacak" dedi. Dervişlerin hepsi kırlara çıktı... Demet demet çiçekler hazırlayıp şeyhlerine koştular. Yunus en sona kaldı... Akşam üstü tek bir papatya ile çıkageldi. Yunus'a karşı gizli bir haset içinde olan bazı dervişler; "Şuna bakın hele!.. Bula bula bir tek papatya getirmiş." diye fısıldaştılar. Taptuk, olayın hikmetini Yunus'tan sordu. Yunus da "Şeyhim" dedi. "Kırları dolaştım, hangi çiçeğe varsam Allah'ı zikreder buldum. Hiçbirini koparamadım. Akşama doğru bir papatya bana seslendi: "Gel derviş Yunus. Benim kellemi kopar. Ben bugün Rabbime zikirden gafil oldum. Ölmek bana haktır, beni götür şeyhine" diye inledi. Ben de size onu getirdim."

Dervişlik yolunun bir gereği olarak dervişler de kimi zaman imtihandan geçerler. Bu Yunus için de böyle olur. Yunus, imtihanı başarmış ve varlıkların dilini anlayabilecek saf bir gönüle sahip olmayı, bu menkıbedeki gibi, başarmıştır.

Öte yandan Yunus'un "Oduncu Yunus" olması elbette tesadüfî bir durum değildir. Buradaki odun ve ateş sembolleri incelendiğinde işin başka sır perdesi daha aralanmış olur. Yunus Emre, her seferinde Dergâha düzgün odunlar getirir. Ormandan ya böylesini bulur ya da düzgün olmayanları yontar, düzgün hâle koya. Bu durum, Yunus'un imtihanının sırrını yani neden odunculukla görevlendirildiğini kavradığını göstermektedir. Nitekim Şeyhi'yle aralarında geçen şu olay bu bakımdan ilginçtir:

"Fedakar derviş tam kırk yıl bu hizmette bulundu. Odunu sırtına vurup getirirdi. Ama yaşını ve eğrisini kesmezdi. Bir defasında Tabduk Emre: "Yunus Can, dağda hiç eğri odun yok mu ki hep düzgün odunlar getirirsin" diye sordu. Yunus da "Şeyhim, burası öyle bir Hak ve doğruluk kapısı ki, buraya değil eğri adam, eğri odun bile giremez." dedi.
592 syf.
·5 günde·Beğendi·8/10
Yazarın bu kitabı ( Yunus Emre'nin kısa hayatı,şiirleri ve lügatçe ) olmak üzere üç bölümden oluşuyor.Bu tür kitaplar anlatılmak istenen kişiyi ki burada " Yunus Emre " ,eldeki imkanlar ölçüsünde ve basmakalıp bilgilerle ve aynı zamanda klasik tarzda hazırlanmış / yazılmış oluyor.
Yunus Emre'nin her bir şiiri birçok anlam / mana içeriyor,tavsiye eder, iyi okumalar dilerim.
130 syf.
Hz. Pir'in divanından derlenen en güzel mısraları ve Hz. Pir'in kısa bir yaşam öyküsünün bulunduğu bu kitap, başarılı çevirme diliyle ve sade tasarımıyla göz dolduruyor. Söyleyebileceğim tek şey, okurken bütün mısraları atlamadan, tek tek sizlerle paylaşmak istediğim arzusudur. Fakat buna tabi ki de imkan yoktur. Yunus Emre Hz. bu topraklar için neden bu kadar önemlidir diye soranlara en güzel cevabın bu kitabın olduğunu düşünüyorum. Okumayanların muhakkak okuması gerekmektedir. Bende bu yaşıma kadar okumadığım için kendime kızıyorum. Allah, okumaktan ziyade, bu ilahi aşkı kalbinde hissedebilenlerden eylesin. Demine, devranına Hu!
240 syf.
·14 günde·Beğendi·Puan vermedi
Yunus Emre 'ye ait olduğunu düşündüğüm "Şol cennetin ırmakları ..., Sordum sarı çiçeğe...,Çağırayım mavlam seni...Soranlara selam olsun...,Benim adim dertli dolap... gibi ilahilerin aslında Yunus Emre ekolunden gelen Âşık Yunus adli şaire ait olduğunu öğrendiğim bana büyük şok yaşatan muazzam inceleme eser iyi ki okumuşum.
Bir kişiden sorsan haber, ki manadan haberi var,
O kişiye ver gönlünü, canında aşk eseri var
Çıkdım erik dalına anda yedim üzümü
Bostan ıssı kakıyıp der ne yersin kozumu
....
Bir sinek bir kartalı kaldırıp vurdu yere
Yalan değil gerçektir ben de gördüm tozunu
Ben âşık-ı biçareyim baştan ayağa yareyim
Ben bir deli divâneyim aklım da yâr olmaz bana
Bir acayip aşk geldi bende bu hal üstüne
Gitti bu kış zulmeti geldi bahar yaz ile
...
Sanatın yeğreği çün namaz imiş hoş pişe
...
Yine yaz günleri geldi/Söyle bülbülcüğüm söyle.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Yunus Emre Divanı
Baskı tarihi:
1 Ekim 2006
Sayfa sayısı:
215
Format:
Karton kapak
ISBN:
978975876215x
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Promat Basım Yayın
Nerdeyse 700 yıldır Türk milleti taraf›ndan dilden dile
aktarılmış, türkü ve ilahilere söz olmufl, yer yer atasözü misali
dilden dile dolaflm›fl m›sralar›yla Türk kültür ve
medeniyetinin teflekkülüne büyük katkılar sağlamış bir gönül
adanmış, ‘Yunus Emre’mizin Divan› önünde durmak
gerçekten de heyecanlar›n en büyü¤ü.
Odunpazarı Belediyesi olarak, kültür ve sanat adamlar›n›n
yan› s›ra fliire, edebiyata ve bir medeniyet tasavvuru olan tüm
hemflerilerimizin belediyeenisine sunduğumuz bu kıymetli ‘Yunus Emre Divanı’ ile, hem y›llar öncesine karfl› omuzlar›m›zda
hissettiğimiz büyük sorumluluğu hafifletmiş, hem de yıllar
sonras›na bugünkü duyarl›l›¤› iflaret eden nadide bir eser
bırakmş oluyoruz.
Hangi y›lda do¤du¤u kesin olarak bilinmemekle beraber,
Eskiflehir'e bağl› Sarıköy'ün, Yunus'un memleketi oldu¤u
san›s›ndan, Yunus’un bir "Sakarya çocuğu" inancından yola
çıkarak, fliirlerinde ahlak, din, aflk, kardefllik gibi konular›
iflleyip günümüzün modern dünyas›nda ihtiyac›m›z olan
‘hikmet’lere iflaret eden Yunus Emre’nin, bütün insanl›¤a
hitap eden mısralarındaki derin manaları kavrayabilme
çabamızı bu eserle taçlandırıyoruz.

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

  • 16 defa gösterildi.

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0