•Muhayyîr•, bir alıntı ekledi.
25 May 00:50 · Kitabı okuyor · Beğendi

Evet Risale-i Nur onbeş senede medresede kazanılan kuvvetli iman-ı tahkikîyi, onbeş haftada ve bazılara onbeş günde kazandırdığına, yirmibin zât tecrübeleriyle şehadet ederler.

Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said NursîTarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nursî
Ahmet Kabataş, Filistin Hakkında Fetvalar'ı inceledi.
24 May 01:17 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Kitap Soru cevap şeklinde ilerliyor

İsrail ile barış olabilir mi?
Şehadet eylemleri,
kadınların savaşa katılması,
Toprak satışı düşmanla işbirliği yapan hainlerin durumu,
İsrail ve Amerika'nın mallarının boykotu
Mescidi Aksa'nın ziyareti
İsrail parlamentosuna girmenin caiz olup olmadığı esirlerin durumu
ve açlık grevi
konularının tamamını buradan öğrenebiliriz.

Allah Yusuf el-karadavi den razı olsun...

Yavuz selim zık, bir alıntı ekledi.
23 May 15:34 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Halid bin Velid
“Vasiyetimi bildiriyorum, beni ayağa kaldırın!” deyince, ayağa kaldırdılar.

“Beni bırakınız! Şimdiye kadar hep taşıdığım kılıcım, artık beni taşısın” diyerek kılıcına dayandı.

Bundan sonra, “Ölümü, savaştaymışım gibi ayakta karşılayacağım. Öldüğüm zaman, atımı, savaşta tehlikelere dalabilen bir yiğide veriniz! Atım ve kılıcımdan başka bir şeye sahip olmadan öleceğim.

Mezarımı, bu kılıcımla kazınız! Kahramanlar kılıç şakırtısından zevk alır” dedi ve yatağına düşüp Kelime-i şehâdet getirerek vefât etti.

Allah'ın Kılıcı Halid Bin Velid, Ebubekir Subaşı (Sayfa 183)Allah'ın Kılıcı Halid Bin Velid, Ebubekir Subaşı (Sayfa 183)
Resul, bir alıntı ekledi.
23 May 01:32 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Cümle dediğin..
Bu kâinat, nasılki kendini icad ve idâre ve tertib eden ve tasvir ve takdir ve tedbir ile bir saray, bir kitab gibi, bir sergi, bir temaşâgâh gibi tasarruf eden Sâni'ine ve Kâtibine ve Nakkâşına delâlet eder; öyle de: Kâinatın hilkatindeki makâsıd-ı İlâhîyeyi bilecek, bildirecek ve tahavvülâtındaki Rabbânî hikmetlerini tâlim edecek ve vazifedârâne harekâtındaki neticeleri ders verecek ve mâhiyetindeki kıymetini ve içindeki mevcudâtın kemâlâtını ilân edecek ve "Nereden geliyorlar?
Ve nereye gidecekler?
Ve ne için buraya geliyorlar?
Ve çok durmuyorlar, gidiyorlar?" diye dehşetli suallere cevab verecek ve o kitâb-ı kebîrin mânâlarını ve âyât-ı tekvinîyesinin hikmetlerini tefsir edecek bir yüksek dellâl, bir doğru keşşâf, bir muhakkik üstad, bir sâdık muallim istediği ve iktizâ ettiği ve herhalde bulunmasına delâlet ettiği cihetle; elbette bu vazifeleri herkesten ziyâde yapan Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın hakkâniyetine ve bu kâinat hâlıkının en yüksek ve sâdık bir memuru olduğuna kuvvetli ve küllî şehâdet edip "Eşhedü enne Muhammederresûlullah" der.

El-hüccetüz Zehra, Bediüzzaman Said NursîEl-hüccetüz Zehra, Bediüzzaman Said Nursî
Resul, bir alıntı ekledi.
 23 May 00:25 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Hem istikbal, yani vefatından sonra onun haber verdiği hâdiseler pek çoktur ve çok nevileri var.
Birisi, Âl-i Beytine ve ashâbına ve fütuhât-ı İslâmiyeye ait ihbarat-ı gaybiyesidir ki, Zülfikar'da Mu'cizat-ı Ahmediye (A.S.M.) kısmında nakl-i sahih ile seksen vâkıânın aynen haber verdiği gibi çıkması, meselâ Hz.
Osman (R.A.) mushaf okurken, Hz.
Hüseyin (R.A.) Taff'da yani Kerbelâ'da şehid edilmeleri ve Şam ve İran ve İstanbul'un fetihleri ve Abbasî Devleti'nin zuhuru ve Cengiz ve Hülâgu onu mağlub ve mahvetmesi gibi seksen ihbâr-ı gaybî mu'cizatı nakl-i sahih ile ve târih ve siyer kitablarına istinâden tafsilen yazması gibi, ihbâr-ı gaybînin sair nevileriyle ve Muhammed'in (A.S.M.) hakkaniyetine delâlet eden pekçok vâkıât-ı istikbâliye ile zamân-ı istikbal dahi kuvvetli ve küllî bir surette risâlet-i Muhammediyeye (A.S.M.) ve sâdıkıyetine şehâdet eder demektir.

El-hüccetüz Zehra, Bediüzzaman Said NursîEl-hüccetüz Zehra, Bediüzzaman Said Nursî
Resul, bir alıntı ekledi.
23 May 00:07 · Kitabı okudu · 10/10 puan

O Zât (A.S.M.) Güneş gibi kendi kendine delildir.

Binler mu'cizat ve kemâlât ve yüksek, güzel ahlâkıyla risaletine ve sadıkıyetine pek kuvvetli şehâdet eder.

El-hüccetüz Zehra, Bediüzzaman Said NursîEl-hüccetüz Zehra, Bediüzzaman Said Nursî
Tubarsln, bir alıntı ekledi.
 22 May 19:14 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Başını tabiat bataklığından çıkar, arkana bak; zerrattan, seyyarata kadar bütün mevcudat, ayrı ayrı lisanlarla şehadet ettikleri ve parmaklarıyla işaret ettikleri bir Sâni-i Zülcelal'i gör .

Asa-yı Musa, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 158)Asa-yı Musa, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 158)

Alemin var oluşu, Allah ın isim ve sıfatlarının tecellisi iledir.
Hayat , Allah ın EL -LATİF esması ile;
Ölüm, EL- KAHHAR esması iledir.
Bu esmaların tecellilerine dikkat edilirse,
bir varlığımız söz konusu.
ve bu varlığımız
bu yaşadığımız şehadet aleminde olan vucudii (varlıksal) yapımızın
ölümden sonrasında da vucudii (varlıksal) yapımızın olacağına en büyük delildir.
O ( Allah ) ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için
ölümü ve hayatı yaratmıştır.
" VE HUVEL AZİİZUL GAFUUR "
O, mutlak galiptir, çok bağışlayandır. Mülk,67/2

Esma-ül hüsna günlükleri,

Gökçe, bir alıntı ekledi.
22 May 13:27 · Kitabı okudu

Şehadet kelimesi, müminlerin manevî zırhıdır. Ona hiçbir tank nüfuz edemez.
Nuh'un o gemisidir ki, yapışan kurtulmuştur. İnsanları göklere yükselten kutlu bir kartaldır o.

İslam, Sezai Karakoç (Sayfa 18)İslam, Sezai Karakoç (Sayfa 18)
Gökçe, bir alıntı ekledi.
22 May 13:23 · Kitabı okudu

Kelime-i Şehadet
Kur'an-ı Kerim'de, kökü, yerin derinliklerine işlemiş, göğdesi ve dalları göğü tutmuş bir ağaca benzetilen kelime. Göğün bütün mukaddeslerini en açık ve aydınlık şekilde insana getiren büyük söz, muhteşem söz.

Rousseau, toplulukta, insanları birbirine zımni
bir bağla bağlayan bir sözleşme var saydı: İçtimai mukavele (Contrat Social). Şehadet kelimesi, insanlarn Allah'a, Peygamberlere ve birbirlerine bağlayan ve bu bağı şuur plânında tutan açık, seçik bir ilahî mukavelenin kabul kelimesidir.

Öbür yandan, bu, hukuktaki tanımaya da uyar şehadet kelimesi, İslâmı tanıma ve İslâmca tanınma ve ona katılma kelimesidir.

İslam, Sezai Karakoç (Sayfa 17)İslam, Sezai Karakoç (Sayfa 17)