Canıma bir merhaba sundu ezelden çeşm-i yâr,
Öyle mest oldum ki gayrın merhabasın bilmedim.

Ahmed Paşa

Pâyidâr :
Çün kim buhûr saçdı yire anberîn buhâr
Lâle bitürdi hâre vü güller getürdi hâr
Tag oldı reng reng çiçekden İrem misâl
Bâg oldı nev nev gül ile bihişt vâr

Sermest oldı bülbül ü açıldı gül-sitân
Ser sebz oldı gülbün ü yeşerdi sebze zâr
Bizendi girü çetr-i Süleymân bigi çemen
Dâvud-lehçe bülbüli gül ışkı kıldı zâr

Sünbüldür ü benefşe vü nesrîn ü yâsemen
Reyhândur u semen tolu sahrâ vü kûh sâr
Uş gaybdan şehâdete geldi garîbler
Gel görelüm buları ki el kâdimü yüzâr

İrte gice elinde dutar lâle câm-ı lal
Zîrâ bilür ki kimseye kalmaz bu rûzigâr
Nergis-sıfat koma kadeh elden ki hûb olur
Fasl-ı bahâr u bâœe vü gülzâr u vasl-ı yâr

Hoşdur behâr u subh u sabûh Ahmedî velî
Ol nesneden ne fâyide ki olmaya pâyidâr

İskendername, Ahmedîİskendername, Ahmedî

“Nemsin be?

Sevgili, dost, yar, arkadaş…

Hepsi.

En çok da en ilk de Leyla-sın bana.

Bir umudum, dünya gözüm, dikili ağacımsın. 

Uçan kuşum, akan suyumsun.

Seni anlatabilmek seni.

Ben cehennem çarklarından kurtuldum, üşüyorum kapama gözlerini…”

Ahmed Arif

Furkan Tunca, bir alıntı ekledi.
3 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

Ey Resülüm! Nefslerini israf eden kullarıma, Allahın rahmetinden ümmid kesmemelerini söyle!

Menâkıb-ı Çihâr Yâr-i Güzîn, Hüseyin Hilmi Işık (Sayfa 157)Menâkıb-ı Çihâr Yâr-i Güzîn, Hüseyin Hilmi Işık (Sayfa 157)
Rûhberûh, bir alıntı ekledi.
3 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

Neden sonra farkına varıyorsun
Etrafındaki korkunç ıssızlığın.
Yâr olsun, dost olsun, ne arıyorsun,
Adresi belli mi vefasızlığın?

Otuz Beş Yaş, Cahit Sıtkı Tarancı (Sayfa 117)Otuz Beş Yaş, Cahit Sıtkı Tarancı (Sayfa 117)

Nesimi'ye sormuşlar:
Yârin ile hoş musun?

-Hoş olayım, olmayayım o yâr benim kime ne!

Ömer Hayyam - 6 :
Yaptığım çeviride yer alan rubailerin birinci kaynağı, Abdülbâki Gölpınarlı’nın 1953’te yayımladığı düz yazı Ömer Hayyâm çevirilerinin de kaynağı olan İstanbul Üniversitesi kütüphanesi “Nadide Eserler” bölümünde 593 numarada kayıtlı Tarab-Hâne nüshasıdır. Yedi bölümlük bir dergiler topluluğunun üçüncü bölümü olan bu nüshanın yazarı ve yazıldığı tarih belli değildir. Ancak birinci bölüm olan Lemeât’ın sonundaki tamamlanma tarihinden 1485’te (asıl nüsha olan Yâr Ahmed Reşîdî-i Tebrîzî’nin 1462-1463’te yazdığı Tarab-Hâne’den 23 yıl sonra) yazıldığı anlaşılmaktadır. Bu çeviride yer alan rubailerin ikinci kaynağı, Nûr-ı Osmânî kütüphanesinde 3895 numarada kayıtlı başka bir Tarab-Hâne nüshasıdır. Önsözünün İstanbul Üniversitesi kütüphanesindeki nüsha ile aynı olması nedeniyle Tarab-Hâne olduğu kesin olan bu nüshanın da yazarı ve yazıldığı tarih belli değildir. İki Tarab-Hâne arasındaki en belirgin fark, rubai sayısı ve sıralarının birbirini tutmamasıdır; İstanbul Üniversitesi kütüphanesindeki Tarab-Hâne’de 481 rubai bulunmasına karşın Nûr-ı Osmânî kütüphanesindeki Tarab-Hâne’de 374 rubai vardır.
İncelediğim bu iki kaynaktaki rubailerden “Hayyâm’ındır.” diye seçtiklerime Hüseyin Danış, Abdullah Cevdet, Dr.Hüseyin Rıfat, Hamâmîzade İhsan gibi rubai metinlerinin
Farsçalarını da yazarak çeviriler yapanların eserlerinde bulduğum 5-10 rubai ile 1945’te Tahran’da Muhammed Ali Furûgî ve Dr. Kâsım-ı Ganî tarafından yayımlanan Rubâiyyât-ı Hakîm Hayyâm-ı Nişâbûrî (Nişaburlu Filozof Hayyâm’ın Rubaileri)’den seçtiğim birkaç rubaiyi ekledim ve çeviriyi tamamladım. Bu kitapta okuyacağınız rubailerden on kadarı şiir olarak ilk defa çevrilmiştir. Bu konudaki sözlerimi bitirirken bir noktaya değinmek istiyorum. Ömer Hayyâm’ın olan rubailerden çevirmediklerim
olabilir. Tam tersine onun olmayanları çevirmiş de olabilirim. Ama şu Yunus’un, Karacaoğlan’ın, Köroğlu’nun, Dadaloğlu’nun, Pir Sultan Abdal’ın diye bildiklerimizin
hepsi onların mıdır? Nasrettin Hoca fıkralarının hepsini Hoca mı söylemiştir? Elbette ki hayır! Başkaları da onların söylediklerine benzer şeyler söylemiş, bunlardan tutulanlar
onların olmuş, onların sayılmıştır. Bu düşünce ile yola çıktım ve Ömer Hayyâm’ın olup olmadıkları kesin olarak bilinmeyen rubailerden onun söyleyiş ve düşünce biçimine
uygun olanları onun saydım ve çevirdim.

Ömer Hayyâm Rubâîleri, Ahmet Kırca (Sayfa 19 - Ötüken)Ömer Hayyâm Rubâîleri, Ahmet Kırca (Sayfa 19 - Ötüken)

Ömer Hayyam -1 :
Ömer Hayyâm, bugün kesin olarak bilemediğimiz bazı nedenlerle söylediği rubaileri yazmamıştır. Bu rubailer, onun yaşadığı dönemde şiiri ve kendisini sevenler arasında elden ele dolaşmış, dost toplantılarında okunmuş, cönklerde ve el yazması kitapçıkların sayfa kenarlarındaki boşluklarda yer almıştır.
Ölümünden sonra çıkan el yazması dergilerde birer ikişer yazılan Ömer Hayyâm rubailerini bir araya toplayan ilk eser, ondan yaklaşık üç asır sonra Şeyh Mahmûd-ı Yerbudâğî tarafından 1461-1462’de Şiraz’da yazılan bir dergidir.
158 rubaiyi içeren bu dergi, bugün Oxford’daki Bodleian kütüphanesindedir.
Bu dergiden bir yıl sonra (1462-1463) Yâr Ahmed Reşîdî-i Tebrîzî, Ömer Hayyâm rubailerini “Tarab-Hâne” (Sevinç Evi) adını verdiği dergide toplamıştır. Bugün İstanbul Üniversitesi ve Nûr-ı Osmânî kütüphanelerinde birer nüshası (el yazması kopya) bulunan Tarab-Hâne’nin incelenmesinden 1462-1463’de yazılan ilk Tarab-Hâne’de 400 kadar rubai bulunduğu anlaşılmaktadır.
Daha sonraki asılarda sayıları 1000’i aştığı halde Doğu dünyasında unutulmaya yüz tutan Ömer Hayyâm rubailerini, Avrupa’ya ilk tanıtan İngiliz Profesör Thomas Hyde’dir.
Thomas Hyde, 1700’de yayımladığı “Eski Pars, Medyalı ve Farsîlerin Din Tarihi” adlı eserinde Ömer Hayyâm’ı anlatmış ve çevirilerini yayımlamıştır.
Ömer Hayyâm, İngiliz yazar ve araştırmacı Fitzgerald’ın 1859’da İngilizceye büyük bir ustalıkla çevirdiği rubailerle Batıda büyük ün kazandı. Fitzgerald’ın çevirisini başka Avrupa ülkelerinde yapılan çeviriler izledi; İngiltere’de yalnız bir yılda (1913) yapılan Ömer Hayyâm çevirilerinin sayısı 120’ye ulaştı. Fitzgerald’tan sonra Fransa, Danimarka, Rusya gibi Avrupa ülkelerinde Ömer Hayyâm’ı yeniden ele alıp inceleyen yazar ve düşünürler ortaya çıktı. Bunlardan Danimarkalı Arthur Christenson ve Rus Zhukovski Ömer Hayyâm’ı ve rubailerini derinliğine incelediler.

Ömer Hayyâm Rubâîleri, Ahmet Kırca (Sayfa 14 - Ötüken)Ömer Hayyâm Rubâîleri, Ahmet Kırca (Sayfa 14 - Ötüken)

GÖZLERİN-2
Sevdamın deryası taştı taşacak
Gönlümü ateşe saldı gözlerin
Aklım ki aşkınla bir gün şaşacak
Bir anda kalbime daldı gözlerin

Mutluyum sanmıştım seni görünce
Ve mutlu olmuştum yerli yerince
Nasıl bir mantık bu nasıl düşünce
Her şeyi elimden aldı gözlerin

Yazık ki ben seni candan sevmişim
Bir sana yar olup sana evmişim
Sayende bin defa dizim dövmüşüm
Hiç bakma gözümde soldu gözlerin

Muhterem Taş 2