Neslişah Özbay, bir alıntı ekledi.
 44 dk. · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

"Kadınlar her şeyi yıkmaktan başka bir şey yapmazlar. Hayır,
hayır, şaka yapıyorum. Onların rolünü bu biçimde anlayabiliriz,
ama onları severiz, bizi büyütürler, bizi biz kılarlar. Kadınlar me-
tanet sahibidirler, içimizdeki çocuğu ayakta tutmak isterler, oysa
bizler çoktan ihtiyar adamlar olmuşuzdur. Ayna öylesine seçilmiş
bir isim değil. Hikayeyi anlatan kişi karısını annesinin devamı
olarak görüyor, çünkü karılar annelere benzerler, hatalar kendi-
ni tekrarlar, tuhaf bir yansıma. Yinelenme kanundur, deneyim
aktarılamaz, herkesin yaşaması gerekir."
"Filmlerimde doğa hep var, bu bir üsl"up meselesi değil. Haki-
katin ta kendisi. Babam savaşta çarpışırken, annem bizi her bahar
köye götürürdü. Bunu görev bellemişti, o zamandan beri de do-
ğayı annemle ilişkilendiririm."
"Kent insanı hayat hakkında hiçbir şey bilmez, zamanın nasıl
geçtiğini hissetmez, zamanın doğal akışını bilmez. Çocuk gelece-
ğinin güvencesini doğada bulur, doğada iradesini eğitir. Bu yalnız
olma durumu, daha sonraları insanlarla tanışma becerisi edinme-
sini sağlayacaktır. Insan yalnızca sosyal bir hayvansa, başkaları­
nın iradelerine bağlı olarak hayatta kalabilir. Annem bilincinde
olmadan, doğanın vazgeçilmez olduğunu biliyordu, bize de bir
köylü kültürü aş ıla dı."
"Eşim ve ben birkaç yıl önce bir köy evi satın aldık. Oğlu-
mun bir an önce oraya gidelim diye sabırsızlandığını görmek
çok hoşuma gidiyor. Hem de orada tek çocuk o olacakken. Oğ­
lumun Rus tarafı, ailemizdeki bu kavrayışa, doğaya duyulan bu
saygıya bağlı."
"Bu filmden sonrasına dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Bellek,
bu anın bir armağanı, konuştuğum andaki durum; geçmişe doğ­
ru bir bakış değil. O geçmişi beliıncieki bir kemere asılı, gerekli,
ama bazen de çok ağır bir bavul gibi taşıyorum."
"Bütün sanat eserleri belleğe dayanır, belleği billürsu bir hale
getirmenin, somutlaştırmanın araçlarıdır. Bir ağacın üzerindeki
bir böcek misali, sanatçı da bir asalak gibi çocukluğundan besle-
nir. Sonra biriktirdiklerini harcar, yetişkin olur, olgunluğu da son
noktadır."
"Paris'te Bresson'la tanışmak istedim. Kendisiyle hiç ortak
noktamız yok, ama tanıdığım en iyi yönetmenlerden biridir. Onugörmek, yüzünü, nasıl konuştuğunu görmek istedim. Soracak so-
rum yoktu, sırf kendisi bana yeterdi. Onu her zaman kıskanmı­
şımdır, çünkü bizim memlekette dedikleri gibi 'müşteri'yi baştan
çıkarmaya çalışmaz. Pek az ifade aracı kullanır, böyle bir sadeli-
ğe ulaşmış kimse yok."
"Bresson hayat hakkında konuşma, hayatın benzersiz yönünü
gösterme, her jestin beyazperdede tekrarlanamayacağını göster-
me imkanı arıyor. Fakat şöyle bir çelişki var, bütün j estler
sıradan. Sıradan olanı benzersiz olanla ifade ediyor. Sonsuz dere-
cede büyük olanı, sonsuz derecede küçük olanla ilişkilendirme
becerisi beni her zaman etkilemiştir. Sanırım onun ne demeye ça-
lıştığını anlamayı hep başardım."

Şiirsel Sinema, Andrey TarkovskiŞiirsel Sinema, Andrey Tarkovski
Sinan TURAP, Leylim Leylim'i inceledi.
9 saat önce · Kitabı okudu · 113 günde · 2/10 puan

Başlarda heyecanla okudum. Sonra okuma zamanını uzun tuttuğum için mi ne. Çok sıkıldım. Aynı tekrarlar geldi. Yordu beni.. lakin bir şairin başka başka yönlerini bilinmeyenlerini keşfetmek için güzeldi.

Merve Seyfi, Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz'ı inceledi.
10 saat önce · Kitabı okudu · 36 günde · Beğendi · 10/10 puan

Başta çok tekrarlar vardı ama olması gerekli tabi. Kitabın sonraını okurken sevinçten ölecektim bi ara. Ne güzel bir Peygamberimiz var. Aşığım O'na. Allah onun yolundan kendisine varabilmemizi nasip eylesin. Kitap çok güzeldi. Peygamberin olduğu Allahın anlatıldığı hangi kitap kötü olur ki..

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ EMPERYALİSTLERE MEZAR OLUR ANCAK ..

ALINTI :

Çanakkale Savaşı ve Zaferi,

Tüm Mazlum Milletlerin Emperyalizme Karşı İlk Zaferidir


Kıvılcımlı Usta der ki:

“Çanakkale Zaferi sadece bizim değil, tüm mazlum milletlerin emperyalizme karşı ilk zaferidir.”


“O yüzden o zaferi ne kadar kutlasak yeridir”, der, arkadaşlar.

Bizim Sahte Solculara göre, Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’nda Osmanlı da, emperyalist paylaşım savaşını güden cephelerden birine mensup bir devlet. O yüzden, onun kazandığı bir zafere sahip çıkılamaz. Bu anlayıştalar.

Ama biz diyoruz ki, Osmanlı o savaşın bir tarafı değil, o savaşın kurbanı!

O savaşın öznesi değil, nesnesi!

O savaşın asıl çıkış sebebi, Osmanlı’yı parçalamak, yağmalamak, yutmak arkadaşlar. Olay bu.

Osmanlı aldatılarak yarısömürge durumuna düşürüldüğü için, o savaşa zorla sokuldu.

Marks-Engels Usta’mızın, Türkiye üzerine yazıları Sol Yayınları tarafından “Doğu Sorunu [Türkiye]” adıyla yayımlanmıştı. Ustalarımız burada der ki, Batılı devletler Osmanlı’nın ruhuna fatiha okumaktadırlar.

Yine bir yerde derler ki, Osmanlı, Avrupa Medeniyetine yem olacaktır, yem edilecektir.

Ve yine burada Engels der ki, Osmanlı kaçınılmaz bir şekilde parçalanacak, çökecek…

“(…) Türkiye’nin bağımsızlığının korunması ya da Osmanlı İmparatorluğu’nun olası çözülüşü durumunda, Rusya’nın bu toprakları kendine katma tasarısının önlenmesi en önemli sorundur.” (F. Engels, age., s. 31)

Yani ne güzel koyuyor meseleyi. 1853’te yazıyor bunu Engels. New York Daily Tribune’de, 12 Nisan 1853’te, “Türkiye’de Konusunda Gerçek Sorun” başlığını taşıyan Başyazısında.

Yani Osmanlı’nın parçalanması kaçınılmaz.


Evet, tabiî, tabiî… Biz diyoruz ki işte, Batı Kapitalizmi, Emperyalizm aşamasına geçti artık, o dönemde. Yani, Türk bağımsızlığını korumak, diyor, önemle üzerinde durulması gereken meselelerdendir. Yani büyük Usta’mızın 1853’te gördüğünü, bizimkiler bugün bile, aradan 150 yıl, 155 yıl geçmiş olmasına rağmen görüp kavrayamıyorlar. Bunların nerede Marksist-Leninistliği?..

Lafta!

İşte biz Marksist-Leninistiz derken, bunu dudaktan söylemiyoruz.

Bir söz, ünlü yazarımız Reşat Nuri’nin dediği gibi, “dudaktan kalbe” vurmazsa, o sözün beş paralık bir değeri yoktur.

Biz Marksizmi-Leninizmi bir bilim olarak, İşçi Sınıfının kurtuluş bilimi olarak benimsiyoruz. Onun rehberliğinde mücadelemizi sürdürüyoruz.

Bizi, vay Osmanlıcı, şoven vesaire zırvalamalarıyla adi, basit sözlerle suçlamaya kalkıyorlar, kara çalmaya çalışıyorlar. Buna prim verir miyiz biz? Ciddiye alır mıyız bunu?

Bilimin dediği ortada…


Lenin, arkadaşlar, “Proletarya İhtilali ve Dönek Kautsky” adlı eserinde, yine yüce anıt eserlerinden biri Lenin Usta’nın:

“(…) Kendi burjuva “vatanı” için konuşmaya tarihî bir hakkı bulunan ve feodalizme karşı mücadelede yeni ülkelerde milyonlarca insanı uygar bir hayata götüren büyük burjuva ihtilallerine derin bir saygı gösteremeyen insan, Marksist olamaz.”

Yani büyük burjuva devrimlerine, 15’inci Yüzyılda İngiltere’de başlayan büyük burjuva devrimlerine saygı göstermemiz gerekir, çünkü feodalizmden daha üst bir üretim ve toplum biçimi olan kapitalizme sıçrattı insanlığı o devrimler, diyor. Onlara saygı göstermeyen insan, Marksist olamaz, diyor Lenin.

“(…) Bir insan, Alman Emperyalistleri tarafından Belçika’nın boğazlanması ya da Avusturya ve Türkiye’yi yağma için İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya Emperyalistleri arasında imzalanan pakt ile ilgili olarak, “vatanın savunması”ndan söz eden Plekhanov ve Kautsky’nin ikiyüzlülüğüne karşı nefret duymayınca da Marksist olamaz.” (Lenin, age., s. 26)

Demek ki, arkadaşlar bakın, Lenin Usta burada emperyalist savaşın iki cephesini çok net olarak görüyor.

Bir tarafta kim var?

Almanya var.

O neyi yutmak istiyor, Usta’nın koyuşuna göre?

Belçika ve Avusturya’yı.

Öbür tarafında kim var emperyalist yağma savaşının?

İngiltere, Fransa, Çarlık Rusyası ve İtalya var.

Bunlar kimi yağmalamak istiyor?

Avusturya ve Türkiye’yi yağmalamak istiyorlar.

Demek ki emperyalist savaşın bir parçası değil, kurbanı Türkiye. Öznesi değil, nesnesi, arkadaşlar. Ve bunu Lenin söylüyor.

Ne zaman söylüyor?

“1915 yılında, Mayıs’ın ikinci, Haziran’ın birinci yarısında yazıldı” bu makale.

Bu dönem, Çanakkale Kara Savaşlarının bütün şiddetiyle sürdüğü dönemdir. Bildiğimiz gibi Çanakkale Kara Savaşları, 25 Nisan 1915’te başladı, 9 Şubat 1916’da emperyalistlerin hezimeti kabul ederek defolup gitmesiyle sona erdi.

Tam o savaşın en şiddetli biçimde sürdüğü günlerde diyor bunu, Lenin Usta.

E, şimdi biz Leninistsek, bunu böyle göreceğiz, teori bunu söylüyor.

Stalin de burada, “Leninizmin İlkeleri”nde iki yerde açıkça söyler. Ama vaktimiz son derece azaldı, o yüzden… “Leninizmin İlkeleri”nde, (Sol Yayınları’ndan) arkadaşlarımız bakabilirler. Aynı, Lenin’in koyduğu tezleri tekrarlar.

Demek ki, Çanakkale Savaşları konusunda da, Marksizmin-Leninizmin tezini savunuyoruz biz; Kıvılcımlı ve biz.

Bizim dışımızdakiler, burjuvazinin tezlerini savunuyorlar.

Çanakkale Savaşları’na böyle aşağılık biçimde saldıran dönek yazarçizerler var. Hadi Uluengin, geçen yıllarda benzer bir yazı yazmıştı, hatırlayan arkadaşlarımız olabilir. Mustafa Yoldaş’la birlikte okumuştuk. Yine Engin Ardıç döneği, benzer bir yazı yazdı. E, şimdi bunlarla saf tutacaksın sen, ondan sonra da devrimcilik iddiasında bulunacaksın. Biz de sana Sahte Sol, Soytarı Sol deyince, vay bize hakaret ediyor, diye bize saldıracaksın. Ve bizimle ilişkiyi askıya alacaksın. Hiç umurumuzda olmaz! Ya adam olursunuz ya da erir, tükenir, yok olur gidersiniz…
Emperyalistlerin Çanakkale Hezimeti ve bu Hezimetin Dünya çapındaki önemi
Çanakkale Savaşları’nda bulunan, yağmacı emperyalist orduyla beraber bulunan bir İngiliz Savaş muhabiri var, arkadaşlar, Ellis Ashmead Bartlett. “Çanakkale Gerçeği” diye, tüm arkadaşlara salık vereceğim bir kitabı var. Burada çok açık bir şekilde anlatır emperyalistlerin amaçlarını. Yani, “Rüyalar Şehri İstanbul’u bir an önce ele geçirmek, Ayasofya’da yeniden Haç’ın hâkimiyetini sağlamak, Fatih’in Yeniçerilerinin yaptıklarının öcünü almak”, diye sıralar. Sürekli makaleler gönderir Londra’ya, savaşın başlarında gönderdiği yazılarında, zaferden o denli emindir ki; zafer çok yakın, der defalarca. Ve “Osmanlı Türkleri son Haçlı Seferinden bu yana Anglosakson süngüsü tatmadılar, şimdi tadacaklar”, der. “Haç için savaşan o kutsal şövalyelerin öcünü alacağız”, der. Ve coşkuya kapılır emperyalist ordu karşısında. “Bugüne dek Tarihin gördüğü en büyük Haçlı Ordusu bu. Onun önünde kim durabilir?” der. Ve Türkleri o kadar aşağılar ki… Türkleri ve Osmanlı Halklarını… Tabiî Kürt yoldaşlarımız da var, omuz omuza bu savaşlarda. Hiçbir şekilde ayrılmamışlar, Malazgirt Savaşı’ndan bu yana sürekli Türklerle omuz omuza, her zaman, sevinçte ve zor günlerde, tasada beraber olmuşlar, arkadaşlar.

“Bunlara on şilin rüşvet versek, bir de teslim olduklarında af çıkarsak, bu siperlerdeki Osmanlı Türkleri kaçar gider”, diye teklifte bulunur, Çanakkale Savaşlarının Komutanı Ian Hamilton’a. O denli emin yani, o denli aşağılıyor bizleri, savaşın başlangıcında.

Ama sonunda ne olduğunu görür. “Türkler müthiş kahramanca savunuyorlar yurtlarını. Köşeye sıkıştığı zaman korkunç yenilmez savaşçılar olur Türkler” der.

Ve savaşın gidişatını görür. Ve o yönde değerlendirmelerde bulunur ve Londra’ya o makaleleri göndermeye başlar. Iord Hamilton hemen ambargo koyar, Bartlett’in yazılarına. Engeller, gönderilmesini. Sonunda bir Avustralya savaş muhabirine makalesini verir ve İngiltere Başbakanı Asquith’e bir mektup yazar, arkadaşlar. Fakat bu mektubu Avustralya savaş muhabirine verirken, başka bir İngiliz savaş muhabiri görür, Ian Hamilton’a haber verir. Ian Hamilton, hemen o Avustralya savaş muhabirini Marsilya’da gemiden iner inmez tutuklatır. Ve elinden Bartlett’ın makalesini alır. İngiliz Başbakanına, Asquith’e ulaştırılmasını engeller böylece. Ama Avustralya savaş muhabiri, mektubun içeriğini belleğine yazmıştır. Onu tekrar kaleme alır. Avustralya Başbakanı Andrew Fisher’e gönderir. Fisher de İngiliz Başbakanı Asquith’e gönderir. Şimdi o mektubun son bölümünden kısa bir bölüm okumak istiyorum:

“Sayın Asquith,

“Size böylesine rahatça yazıyor olmamı mazur göreceğinizi umuyorum; ancak, bu mektubu size elle ulaştırma imkânına sahibim ve kesinlikle meselelerin gerçek yüzünü buradan öğrenmeniz gerektiğini düşünüyorum. Türklere karşı mutlak büyük başarılar gösterme yolundaki son büyük çabamız, Bannockburn Muharebesi’nden beri tarihimizdeki en korkunç ve pahalı fiyasko idi. Karargâhlar tarafından belirlenen planın en ufak bir başarı şansının bulunduğunu şahsen hiç düşünmedim, keza, bu planın akim [başarısız] kalışını 9. Kolordu’nun Anafarta Tepelerini zapt etmede başarısız kalışıyla açıklamaya yönelik gayretlerin gerçekle bir ilgisi bulunmamaktadır. Operasyonlar, imkânsız bir ülkede, İşgalci Güçlerin, bir generalin kesinlikle beklenti hakkına sahip olamayacağı mikyasta, elde edilmesi imkânsız hedeflere kahramanca dalması ve hayatlarını feda etmesi suretiyle bir süre sürdü. Asıl hedef, Yarımada’yı Suvla Körfezi’nden” (agy, s. 276) diye devam eder, arkadaşlar.

Yani, bu savaşın, vaktimiz yok okumaya, sürmesinin hiçbir anlamı yok. Kayıptan başka, hezimetten başka hiçbir şey vermez. En kısa sürede, zaten kış da yaklaşmaktadır, çekilmemiz gerekir, der, arkadaşlar.

Onun üzerine İngiliz Başbakanı Asquith, Ian Hamilton’ı, o gururlu, mağrur, emperyalist yağma savaşlarında büyük deneyimler edinmiş, zaferler kazanmış, Güney Afrika Halklarına kan kusturmuş, Hindistan’da mazlum Hindistan Halkına kan kusturmuş Ian Hamilton’ı görevden, yani Çanakkale Savaşları Müttefik Orduları Komutanlığından alır, yerine General Monroe’yu gönderir. Monroe, savaşın sürmesindeki anlamsızlığı çabuk kavrar. Ve onun üzerine emperyalist İtilaf Ordusu defolur gider, arkadaşlar.

Yani Çanakkale Savaşları ve Zaferi konusundaki tezlerimiz de, tümüyle Marksizmin-Leninizmin ilkelerine uygundur, arkadaşlar.

Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın niteliği nedir?

Taci Arkadaşımız da uzun uzun anlattı. Bizim Birinci Kurtuluş Savaşı’mız, Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’dır. Burjuva Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’dır. Usta’mız adını böyle koyar. Ve Türkiye Komünist Partisi’nin ilk Başkanı ve onun yoldaşları da böyle koyar bu savaşın adını. Mustafa Suphi Yoldaş ve Onbeşler de aynen böyle koyar, arkadaşlar.

Şimdi bizim Sevrci Sahte Solcular, Mustafa Suphi’yi savunur görünürler, Onbeşler’i savunur görünürler. Ama hiç ilgileri yok Onbeşler’le de, Mustafa Suphi’yle de, TKP’nin o yıllarda verdiği mücadele ve savunduğu tezlerle de. Tam tersine, onlarla tam bir uyum içinde olan bizleriz.

Yine isterseniz önce Lenin’den başlayalım, arkadaşlar, Kurtuluş Savaşı’mızın niteliği neymiş. Büyükelçi olarak Ankara’ya gönderilen Sovyet diplomatı Aralov, Türkiye’ye hareket etmeden önce Lenin’le görüşür. Lenin’in öğütlerini, direktiflerini alır. Lenin’in ona söylediklerinden kısa bir bölüm okumak istiyorum.

“Türkler”… Lenin söylüyor arkadaşlar. Lenin’in çalışma odasına gidiyor Aralov, zamanımız yok oraları aktarmayalım. Lenin içtenlikle, dostlukla tokalaşıyor, hal hatır soruyor. Yani gönlünü okşayıcı sözler ediyor ve şunları söylüyor sonra da:

“(…) Şimdi size büyük bir iş veriliyor. Türkiye’de yararlı çalışacağınızı umuyorum. Türkler, milli kurtuluşları için savaşıyorlar. Bunun için Merkez Komitesi, askerlik işlerini bilen birisi olarak, sizi oraya gönderiyor. Emperyalistler Türkiye’yi soyup soğana çevirdiler, hâlâ da soyuyorlar. Köylüler ve işçiler buna katlanamadılar ve başkaldırdılar. Sabır bardağı taştı; gerek Doğu Halkları, gerek biz emperyalist kuvvetlere karşı savaşıyoruz. Sovyetler Birliği emperyalistlerle olan işini bitirdi. Onları bozguna uğrattı ve memleketten kovdu. Onların dişlerini söktük. Keskin tırnaklarını vücudumuza geçirmelerine izin vermedik.”

“Lenin Türkiye’de olup bitenleri çok iyi biliyordu. (Aralov diyor bunu hatıralarında ve Lenin devam ediyor:)

“-Mustafa Kemal Paşa, tabiî ki sosyalist değildir” diyordu Lenin, “Ama görülüyor ki iyi bir teşkilatçı. Kabiliyetli bir lider, milli burjuva ihtilalini idare ediyor. İlerici, akıllı bir devlet adamı. Bizim sosyalist inkılâbımızın önemini anlamış olup, Sovyet Rusya’ya karşı olumlu davranıyor. O, istilacılara karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına, padişahı da yardakçılarıyla birlikte silip süpüreceğine inanıyorum. Halkın ona inandığını söylüyorlar. Ona, yani Türk Halkına yardım etmemiz gerekiyor. İşte, sizin işiniz budur. Türk Hükümetine, Türk Halkına saygı gösteriniz. Büyüklük taslamayınız. Onların işlerine karışmayınız… İngiltere onların üzerine Yunanistan’ı saldırttı. İngiltere ile Amerika bizim üzerimize de sürü ile memleket saldırttı… Sizi ciddi işler bekliyor. Yoldaş Frunze bu günlerde Ukrayna Cumhuriyet adına Ankara’ya gidecektir. Herhalde onunla Türkiye’de karşılaşacaksınızdır.

“-Kendimiz fakir olduğumuz halde Türkiye’ye maddi yardımda bulunabiliriz. Bunu yapmamız gereklidir.” (diyor arkadaşlar.)

Küçük bir paragraf daha aktarayım:

“-En önemlisi halka saygı göstermektir. Emperyalistlerin yağmacı istilacı politikalarına karşılık bizim, hiçbir çıkara dayanmayan dostluk ve memleketin iç yaşamına karışmama durumumuzu, açıklayınız! İşte sizin ödeviniz!.. Ne gibi yardımlarda bulunacağımızı da bildirelim; en kuvvetli bir ihtimalle silah yardımında bulunacağız. Gerekirse başka şeyler de veririz. Dil öğreniniz…” filan diye, devam eder arkadaşlar, zamanımız yok. (S. İ. Aralov, Bir Sovyet Diplomatının Türkiye Hatıraları, s. 37-40)

Demek ki Lenin, çok net bir şekilde Kurtuluş Savaşı’mızın karakterini ortaya koyuyor, arkadaşlar. Şimdi bunu inkâr ettik mi, o zaman Leninciyiz deme hakkımız kendiliğinden ortadan kalkar.

Biz neden Leninistiz?

Marksizmin-Leninizmin tezlerini benimsediğimiz için. O tezlerin ışığında kavga yürüttüğümüz için Leninistiz, diyoruz. E, onları reddedersek Leninistliğimiz lafta kalır…

Yine, zamanımız yok arkadaşlar, burada, Stalin Boğazlar’da İtilaf Donanmasını bombalayalım, der, imha edelim der, işgalci donanmayı. İşgal altında o zaman İstanbul. Ali Fuat Paşa’ya önerir Stalin bunu açıkça. Ve 10 milyon altın ruble yardım vaat eder Sovyetler. Birinci 5 milyonunu gönderirler, ikinci 5 milyonu da, arkadaşlar, halledeceğiz, der Stalin.

“Stalin’in Boğazlar’ı torpilleme teklifi,

“Bundan sonra Milletler Komiseri Stalin’le olan mülakatımız aşağıdaki şekilde cereyan etmişti.”

General, Mustafa Kemal’in silah arkadaşlarından Ali Fuat Cebesoy. O zaman Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi. O, anılarında, “Moskova Hatıraları” adlı anılarında, yazıyor.

“- Anlıyorum, Paşa! (diyor, Ali Fuat Cebesoy’a, Stalin) Selanik’in Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan’dan hangisine verilmesinin daha münasip olacağı hakkında fikrinizi öğrenebilir miyim?”

Yani bu denli dostça davranıyor Stalin de. Sizin tercihiniz yönünde bizim de görüşümüz olsun, istiyor. Sizin tercihinize uyalım, diyor Stalin.

“Ben– Yunanistan’da kalması daha adilane olur.

“Stalin– Boğazlar’da denizden bir teşebbüste bulunulmasını ve İtilaf Donanmasının ızrar edilmesini [zarar verilmesini] düşünüyorum. Bu maksatla Alman mütehassıslarını Kırım’a getirteceğim. Onlara Kırım’da torpil ve sair tahrip vasıtaları yaptırtacağım. Eğer bunların Boğazlar’a nakli tarafınızdan temin edilebilirse, hemen işe başlanabilir. Siz ne dersiniz?

“Ben– Tahrip vasıtalarını, mütehassısların gösterecekleri usul dairesinde Türk denizcilerinin kendi küçük gemileriyle nakledebileceklerini mümkün görüyorum.

“Bundan sonra sözü benim istediklerim üzerine getirdim, dedim ki:

“Vaadedilen on milyon rublelik altının ikinci taksidi olan beş milyonu Ankara’ya gönderebilmek üzere acele yola çıkarılmasını rica edeceğim.

“Bu hususta bir iki gün içinde kat’i ve müspet bir cevap verebileceğini söyledi.

“Türkiye’ye gönderilmesi takarrür eden esliha (yani Türkiye’ye gönderilmesi kararlaştırılan silahlar, – N. Ankut), cephane ve harp malzemesinin, görülen mübrem ihtiyaç üzerine bütün süratiyle gönderilmesini hususi surette Yoldaş Stalin’den rica edebilir miyim?

“Sual ve ricama da:

“Bunu temin edeceğimi vaad ediyorum.

“Cevabını verdi. Konuşmamız geç vakitlere kadar samimi olarak devam etmişti.” diye devam ediyor, arkadaşlar. (agy., s.160-161)

Yani Stalin de böylesine dost. Birlikte İtilaf Donanmasını, işgalci donanmayı imha edelim, diyor.

Şimdi zamanımız ne kadar kaldı?

İki saat doldu, bir yarım saat kaldı. İki buçuk saat süre tanımıştı yoldaşlarım bana. O bakımdan…

***

Sanırız, gerçeği görüp anlamak isteyen arkadaşlar için, sonuç elde edilmiştir.

Burada bir de şunu gördük:

Baykuş Gözlü Okuyan Hafız, Çanakkale Zaferimize, yukarıda görüldüğü şekilde saldırırken, aynı saatlerde Yeni Sahte TKP’nin Çanakkale İl Örgütü, Zaferimizi sahiplenen bir açıklamada bulunuyor. Açıklamalarından üç paragraf:

“Yıl 1915, Boğaza giren İngiliz, Fransız zırhlıları, yarımadaya çıkartılan emperyalist ordular. Anadolu’nun dört bir yanından buna karşı mücadeleye gelen boyun eğmeyenler. Direnenler ve kazananlar…

“(…)

“Şartlar şimdi de çok farklı değil. O zaman işgal ordularıydı memleketin üzerine kirli çizmeleriyle basanlar, şimdi onların gerici uşakları. Yine Çanakkale, yine işgal ve yine boyun eğmeyenlerin direnişi!

“(…)

“Çanakkale tarihi buna boyun eğmeyeceğini göstermiştir. Yıllar önce gösterdi. AKP’yi yaratanlara gösterdi. Gericiliği yaratanlara, sermayenin ve emperyalizmin uşaklığını yapanlara gösterdi.” (https://goo.gl/M11zye)


Saygıdeğer Arkadaşlar;

Görüldüğü gibi, bizim her tezimiz, her tespitimiz, İşçi Sınıfı Biliminin yol göstericiliğinde oluşturulmuş, bütünüyle gerçeği ifade eden görüşlerdir. Biz İşçi Sınıfı Devrimcisiyiz. Gerçek Devrimciyiz.

Özetçe; Marksizm-Leninizmin ana tezlerinin ışığında Türkiye’nin orijinal devrim öğretisini oluşturan ve o doğrultuda savaşan biricik Gerçek Devrimci Partiyiz. Her sözümüz, her davranışımız, bu özelliğimizi ortaya koyar açıkça…

Bu topraklarda, devrimi bizim yolumuzu izleyen ve bu yolda savaşan Gerçek Devrimciler zafere ulaştıracaktır…

Not: İzleyen arkadaşlar ayrımına varmıştır. 15 Temmuz Paylaşım Savaşı sonrasından itibaren bu türden polemiklere girmeyi bırakmıştık. Bütün enerjimizi, Tayyibistan Faşist Din Devleti’ni kurmaya çabalayan ABD yapımı Kaçak Saraylı’ya ve onun AKP’gilleri’nin iktidarına vurmaya yöneltmiştik. Fakat, Baykuş Gözlü Kardeş’in dün bize, meşrebi olduğu üzere, sinsice ve ahlâksızca saldırması bizi cevap verme mecburiyetine itti. Yoksa, bu tür konular bizce bugünün meselesi değildir…

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

Hatice Kübra Kara, bir alıntı ekledi.
Dün 01:42 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Ben Aziz Mahmud Hüdayi Efendi’yi, Sultanahmet Camii’nin temelleri arasında tahayyül ediyorum. Zaman zaman benim için oradan çıkar ve hiçbir hikmetin teselli edemeyeceği bir hüzünle o çok sevdiğim beytini tekrarlar:
Günler gelip geçmekteler,
Kuşlar gibi uçmaktalar.

Beş Şehir, Ahmet Hamdi Tanpınar (Sayfa 151)Beş Şehir, Ahmet Hamdi Tanpınar (Sayfa 151)
Maya, bir alıntı ekledi.
16 Mar 16:31 · Kitabı okudu · 8/10 puan

Frederich oğlu Lenz'e "Sağlıklı bir adamın birkaç hücrenin yapıp ettikleri yüzünden ölmeye hakkı yoktur." derdi ve Lenz de yıllar sonra bunu hastalarına tekrarlar olmuştu.

Teknik Çağında Dua Etmeyi Öğrenmek, Gonçalo M. Tavares (Sayfa 76)Teknik Çağında Dua Etmeyi Öğrenmek, Gonçalo M. Tavares (Sayfa 76)
Zeynep, Söz Mühendisi'yi inceledi.
 10 Mar 05:25 · Kitabı okudu · Beğendi · 6/10 puan

130. sayfaya kadar çok sıkıcı, melankolik geldi. Bazı yerlerini atlayarak okuduğumu itiraf ediyorum; ama napayım dayanamadım. Resmen boğdu beni Hayatında mutsuz olan insanlar kendinden bir şeyler bulup beğenebilir tabiki de. 130. sayfadan sonra hoşuma gitti; ama benim içten içe düşüncelerimi tekrarlar gibiydi. Bu anlamda; kitap bana bir şey kattı mı sorusu beynimde yankılandı. Evet bir şey katmadı; ama 130. sayfadan sonra bazı şeyleri hatırlamamı sağladı. Gene de herkese iyi okumalar diliyorum.

emre saydam, Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu'yu inceledi.
07 Mar 20:23 · Kitabı okumadı · Puan vermedi

Stefan Zweig’ın Satranç, Amok Koşucusu ve eşine yazdığı Mektuplar eserinden sonra “Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu” kitabını bitirmiş bulunmaktayım efenim. En iyi biyografi yazarlarından biri sayılmasına rağmen hala herhangi bir biyografi eserini okumamamı bir bakıma eksiklik olarak gördüğüm bu yazar yine sevdiğim, aşina olduğum üslubuyla insanın içini acıtan bir hikaye yazmış.
Hikayede yoğun duygular içermesinden öte, insan psikolojisi ve insanlardaki bağlanma ihtiyacı, sadakat kavramı ve ikili kişiliğe sahip insanlar, sevmekle bağımlı olmak/tapınmak arasındaki ince fark, özgürlüğüne düşkün olanlar vs. hususlar bulunuyor. İyice irdelenen bu hususlarla oluşturulan kurgu ve bu kurgudaki kadının yaşadığı karmakarışık –yer yer masum, olgun veya şehvetli- sevgi/bağ(ım)lılık tümüyle ruhunuzu sarıp sarmalayabilecek türden.
Hikayemiz az çok ünlü sayılan bir yazarın üç günlük dağ tatilinden şehrine dönmesiyle başlıyor. Eline aldığı gazetedeki tarihe göz atıyor, doğum günü. 41. doğum günü, ne şaşırıyor üzülüyor ne de seviniyor buna. Evine gelen karmakarışık postalar arasında kenara ayırdığı tuhaf mektubu açıp okumaya başlıyor (Dün bitirdiğim Paul Auster’ın Kırmızı Defter kitabında da buna benzer bir durum vardı, yazarımıza ilginç bir mektup geliyordu –yine sinirlendim tesadüfleri hatırlayınca-) . Mektup 12 sayfadan oluşuyor ve yazısından anlaşıldığı kadarıyla bir kadın tarafından telaşlı ve hızlıca yazılmış. Ön yüzünde ise sadece “Sana, beni asla tanımamış olan sana” yazıyor. Ne isim var ne hitap, şüpheli görünse de R. (Evet adı böyle görünüyor, bir Aylak Adam’daki C. değil ama.) şüpheleri filizlenmeden mektubu açıyor. Ana karakterimiz olan yazar, mektubu okumaya başlıyor derken “mektup” giriyor sayfaların içine. Ve biz de okuyucular olarak mektubu okuyor ve gizemli sahibini merak ediyoruz.
——————————–SPOİLER!——————————–
Mektup “Çocuğum dün öldü…” diye başlıyor. Bundan sonrası tamamen özet olacak efenim, dikkat kitabı okumaya niyetlenenler uzak dursun. Ya da kitabı okumam zaman alır ya işlerim var vs. özeti okuyayım diyorsanız ona da tamam, buyrun. Bir yandan kitabı bitirdikten sonra tam bir Yeşilçam senaryosu olarak hayal ettiğimi de buraya not edeyim. Ama tabii bu mektupta kadının çocuğunu kaybetmesinden oluşan bir travma da etkili olabilir. Bir duygu boşalması yaşarken doğal olarak abartıya kaçma veya ajitasyon olabilir.
Gizemli Kadın çocuğunun nasıl öldüğünü ve hala şu an yatağından nasıl masumca uyur gibi göründüğünü, öldüğüne hala inanamadığını yazıyor. Çocuğu öldükten sonra kendisi için sadece R.’nin olduğunu ve R.’nin de kendisini hiç tanımadığı hatta birkaç defa tekrar karşılaşsalar da aynı kişi olduğunu fark etmediğini belirtiyor. Lakin bunun nedeni, birinde çocukluk, diğerinde gençlik ve sonuncusunda da kadınlık döneminde R. İle karşılaşmaları. Aslında bu durumdan sık sık yakınıyor ve oğlunun ölümünün verdiği acıyı da pekiştirecek şekilde aynı ifadeleri tekrarlıyor. Bu hale bir tür mazoşizm mi diyelim, bağımlılık hali mi, kendisini ona olan sapkınca tutkusuyla var etmesi mi?
İlk başta annesiyle beraber kaldıkları apartmanda karşı daireden taşınan kötü, huysuz bir çiftten sonra R.’nin gelişi ve onun gelişiyle hayatının değişmesinden bahsediyor. İlk taşınma günleri onu görebilmek için neler yaptığını, onu gördüğünde nasıl hissettiğini ve bu çocukça sevginin zamanla kendisine güç verdiğini ve bu sevgiyi nasıl hayatının merkezine yerleştirdiğini anlatıyor.
O kadar R. İle meşgul oluyor ve onu düşünüyor ki, annesinin sürekli uzak bir akrabasıyla gezmesini veya sinemaya gitmesini umursamıyor. Sonra annesi karşısına geçip evleneceğinden bahsediyor. Kızı ise o an aklına gelen tek şeyi soruyor annesine “Burada kalacağız ama değil mi?”. Hayır, kocasının yanına gideceklerini söylüyor annesi ve kızın dünyası başına yıkılıyor.
Böyle bir hasrete dayanmaya çalışmak yerine öğlen gider R.’nin kapısını çalar ama kimse açmaz. Akşam da gider ama kimse yoktur. Neden böyle yaptığını bile bilmez, tek isteği sevdiceğinin yanında olmaktır. Ama, ne yazık ki olmaz. 2 yıl boyunca üvey babasının şehrinde yaşarlar. Birçok kişi ondan hoşlanır yaklaşmak ister ama bir kere sevmiştir artık R.’yi. Ondan başkasını düşünememektedir.
En sonunda ailesini ikna eder ve R.’nin olduğu şehirde tanıdıklarının yanında bir fabrikada işe girer. Sürekli evinin oraya gider, “Hangi odanın ışığı yanıyor acaba, Şimdi ne yapıyor, Kiminle vs.” şeyleri düşünerek onun etrafında olmaktan bile sevinç duyar. Bazen de ona rastlar, genelde yanında arkadaşları veya kadınlar olur. Artık büyüdüğü için kadınları gördüğünde içinde bir kıskançlık, üzüntü oluşur. Fakat ilk defa karşılaştıklarında da, R. yalnızdır ve kadın geçerken yavaşlayıp ona bakar. O ise utanıp ilerler ama bir süre sonra geri döndüğünde R.’nin hala kendisini seyrettiğini fark eder. Birkaç defa daha karşılaştıktan sonra, R. yaklaşıp kendisiyle sohbet etmeye başlar. Beraber yemek yer, sonra onun evine geçerler. Kızın beklediği an gelip çatmıştır. Onun evi, onun bulunduğu yattığı uzandığı dinlendiği odalar ve onun eşyaları. Hepsini görebilecek ve dokunabilecektir ve O da yanındadır. Güzel bir gecede hoş bir birliktelik yaşarlar ve sabah kahvaltı yaparlar. Kız sonra ayrılır –sevdiceği o gitmeden önce ona beyaz gül verir- ve birkaç ay içinde hamile olduğunu öğrenir. O gecenin tatlı meyvesini alacaktır, hatta hamileliğinin son ayında işe gitmez akrabalar arasında dedikodu yayılmaması için. Zar zor geçinir ve son kalan parası da çalındığı için pis ve berbat bir devlet hastanesinde resmen denekmiş gibi muamele görerek, utanç içinde doğum yapmak zorunda kalır.
Bunlardan hiçbirinden “sevdiceğinin” haberi olmaz çünkü onun özgür bir ruha sahip olduğunu ve her zaman onun gerçek çocuğu olup olmayacağından içten içe şüphe duyacağını düşünür. Ayrıca onun yardımsever biri olduğunu, cömertliğini gördüğünü söyler. Ama yardım istenirse yapar ve bunu yardım isteyen kişiden kurtulmak istercesine yapar. Ana karakterimiz de böyle bir duruma düşmemek ve onu kendisine çocuğu aracılığıyla değil de salt sevgiyle bağlamak istediği için hiçbir şekilde çocuğundan bahsetmez, ona haber vermez.
Çocuğu doğar, büyüdükçe tıpkı ona benzemektedir. Hevesli, maymun iştahlı ve çift karakterli biri olarak gelişmektedir. Görünüşü, huyları, her şeyi babasına benzemektedir. Çocuğunu babası gibi en iyi şekilde ve eğitimli olarak hayata hazırlamak için kendini, vücudunu satar. Bu sayede oğlunu iyi bir okula yazdırır, kaliteli bir eğitim almasını sağlar. Bu sırada müşterilerine veya aşıklarına hiçbir karşılık vermemektedir ama onların sevgisine de saygı duymaktadır. Hatta yaşlıca bir kontun ona teklif ettiği evliliği ısrarla reddetmesinin tek nedeni eğer R. ile karşılaşırsa hiç kimseye bağlanmamış halde karşısına çıkmak istemesidir.
Bir gün bir genç aşığıyla gece içinden geldiği için meyhane tarzında bir yere giderler ve orada, tam yan masada onu görür. Sevdiceği kendisini ilgili ve isteyen bakışlarla süzmektedir ama bu sefer de tanımamıştır. Hesabı gösterişli bir şekilde öder, kadına göz kırpmayı ihmal etmez ve dışarı çıkar. Kadın da aşığına bir bahane uydurur ve dışarı çıkar. Adam birkaç saatliğine mümkünse evine gelmesini istediğini söyler. Onu bir fahişe olarak görmüştür, yine tanımamıştır. Kadın buna rağmen kabul eder, ne olursa olsun –içerideki aşığını rezil etmek pahasına- yanında olmak ister sevdiceğinin. Paltosunu almak ister ama vestiyer fişi içerideki aşığında kalmıştır. Vazgeçer, sadece yanına aldığı şal ile o soğuk gecede R.’nin evine giderler. Yine güzel bir gece geçirirler, R. kendisini tutkuya adamış bir şekilde davranır. Karşısında birlikte olduğu alelade bir kız veya bir fahişe olsa da o aynı sevecenliği ve özeni gösterir.
Kadın sabah saçını düzeltirken aynadan R.’nin manşonuna para sıkıştırdığını görür. Bu bardağı taşıran son damladır, dönüp ona her şeyi bağıra çağıra söylemek ister ama hayır! Onun kendisini, o sevgi dolu kızı fark etmesini ister. O ise fark etmez ve kadın ağlayarak dışarı çıkar. Dışarı çıkarken yaşlı uşağa –Johann’a- rastlar, uşak ilk görüşte tanır kadını- ilk taşındıkları evdeki kız halinden belleğinde kalmıştır-. Ve, belki de efendisinden daha çok şey sezmiştir bu hüsran dolu gözyaşlarında.

Ve, ikisinin çocuğu gibi kadın da yakında ölecektir. R. bunların tümünden habersizdir ve bu mektubu okuyana kadar hiçbir şey bilemeyecek durumdadır. Her şey için, yaşadıkları ve yaşattıkları için teşekkür eder. Artık ona doğum gününde beyaz güller yollayamayacağı için kendisinden bunu yapmasını ister. Seni seviyorum diye tekrarlar, son kısımlarda zihni biraz bulanıktır, karmaşık yazar. Ve mektup biter.
Siz olsanız bu mektubu okuduktan sonra ne yapardınız ?

Halil Korkmaz, Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek'i inceledi.
05 Mar 15:03 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Özellikle akademisyen ve marka olmuş kişilerin eserleri, kendileri tarafından değil, ne yazık ki konferans konuşmaları asistanlarına derlettirilerek ‘belki de yazar hiç incelmeden’ kitaba dönüştürülmektedir.
“El elin kaybını türkü söyleyerek aradığı gibi” asistanlar da tabi ki hocaları gibi bir eser ortaya koyamamaktadır.
Değerli hocamız İlber Ortaylı adına son zamanlarda art arda çıkarılan birçok eser gibi, Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek’te biraz özensiz ve sık tekrarlardan oluşan bir eser olmasına rağmen yine de konuları bir de Ortaylı’dan dinlemek açısından faydalı ve okunması gerekli bir kitaptır.
Ayrıca Hocanın diğer kitaplarını okumayanlar için bu kitaptaki tekrarlar çokta sıkıcı gelmeyebilir.

Ömer Faruk Feyat, bir alıntı ekledi.
03 Mar 00:52 · Kitabı okuyor · Beğendi

Keşke hayat bu gereksiz uzunluk ve faydasız tekrarlar yerine, bize sadece bir günü bağışlasaydı

Yalnızlık Sözleri 1, Ali Şeriati (Sayfa 297)Yalnızlık Sözleri 1, Ali Şeriati (Sayfa 297)