Furkan Öztürk, Görünmez Kalp'ı inceledi.
23 Oca 16:56 · Kitabı okudu · 5/10 puan

Kısa bir inceleme yapacak olursak ; Kitabın anafikri serbest piyasa ekonomilerine devlet müdahalesinin niyetlenilmemiş sonuçlarının olabileceğini , kahramanın tam anlamıyla liberal oluşu ve gelişen olaylar karşısında tutumları günümüzün rasyonel insanını yansıtmıştır .
Çevirisini yapan Mustafa hocamın kendisi de bir ekonomist olduğundan gayet anlaşılır , basite indirgenmiş bir ekonomi dersi niteliğindedir .

Ayşegül tatilde, bir alıntı ekledi.
12 Ara 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

24 Ocak 1980 Kararları'nı geçmişte uygulanan diğer istikrar tedbirlerinden yegane farkı, kısa vadeli gayelerin ötesinde uzun vadeli hedefleri olmasıdır. Yani 24 Ocak 1980 Kararları Cumhuriyet'in kurtuluşundan beri 57 yıldır sürdürülen ve doğru kabul edilen iktisat politikalarının reddi olup, neoliberal dönüşüm programıdır. Bu yönüyle Osmanlı Türkiyesi'nin 1838-1914 yılları arasında 76 yıl süreyle uyguladığı liberal ekonomi politikasıyla benzerlik taşımaktadır. 24 Ocak Kararları'yla ekonominin kurumsal yapısında ve geleneksel sanayileşme stratejisinde değişiklikler amaçlanmıştı.

Küresel Ekonomik Kriz ve Yeni Dünya Düzeni, Ramazan Kurtoğlu (Sayfa 76)Küresel Ekonomik Kriz ve Yeni Dünya Düzeni, Ramazan Kurtoğlu (Sayfa 76)
Alperen Tekin, bir alıntı ekledi.
30 Ağu 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

İhtilal ve ekonomi
(...) Açıkça söylemek gerekir ki, Anadolu İhtilalinin ekonomik yöndeki fikri oluşumu çok kısır kalmış, 1930 yılına kadar yolunu pek bulamamıştır. İhtilalin bu alandaki ilk başarısı ancak ekonomik bağımsızlığı sağlamaktan ibarettir. Cumhuriyetin ilk yıllarında liberal ekonomiye itibar edilerek, özel teşebbüs teşvik olunmuş ve daha sonra Demokrat Parti iktidarının da denediği gibi, burjuva yetiştirmeye çalışılmıştır. Bu yüzden ihtilalin getirdiği yeni rejim, sosyal strüktürünü değiştirmek hedefini güttüğü halde bunu yapamamış ve halkçı görüş daha çok nazariyede ve özenti halinde kalmıştır.
1930 yılından sonra ihtilalin yeniden derlenip toparlanmaya çalıştığı, liberal ekonomiyi terkederek hakçı telakkiye uygun bir devletçiliğe yöneldiği dikkat çekmektedir.

Anadolu İhtilali, Sabahattin SelekAnadolu İhtilali, Sabahattin Selek
Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
06 Tem 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

1873'te aşıldı. O yıl Viyana Borsasında yaşanan çöküntü, ekonomik etkileri açısından bir olay yaratmadı. Frankfurt, Londra, Paris ve New York'ta kısa süreli borsa panikleri yaratmakla kaldı. Bir buçuk yıl sonrasında Batı Dünyasının her yanında, ekonomi tam anlamıyla toparlanmıştı.
Ancak, oldukça az tanınan bir borsada yaşanmış bu çöküntü, siyasî yönden. Liberal çağın sonuna, laissez-faire'in egemen siyasî inanç olduğu yüz yıllık bir dönemin sona erdiğine işaret ediyordu. Yüz yıllık bu dönem, I776'da Adam Smith'in Ulusların Zenginliği kitabı ile başlamıştı. "îlerleme"yi ve "aydınlanma"yı kendilerine bayrak edinerek Batıda ileri doğru yol alan büyük Liberal partiler 1873’ü izleyen on yıl içinde geri çekilme ve bozgun durumuna girdiler. Hiçbir zaman da toparlanamadılar.

Yeni Gerçekler, Peter F. DruckerYeni Gerçekler, Peter F. Drucker
Peyroux, bir alıntı ekledi.
10 Ara 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Bölgede demokratlaşması gereken "radikal bir tip" yaratıp, akabinde alternatifini de üretmek kaidesi ile yeni bir paradigma inşa edildi. Bu paradigmanın ekonomi politiği "Abdestli Kapitalizm", yarattığı sınıf ise "Nurjuvazi"dir.
Akabinde, kapitalizm ile çelişmeyen, emperyalizm ile sorunu olmayan, altı muhafazakar üstü liberal bir tip ortaya çıktı. Bu tip; programlı biçimde "ABD güdümlü cemaatler" tarafından yetiştirildi. Bürokratik kadrolar işgal edildi, destekçiler örgütlendi, bir arada tutuldu...

Nurjuvazi, Eren Erdem (Destek Yayınevi)Nurjuvazi, Eren Erdem (Destek Yayınevi)
Cantay, bir alıntı ekledi.
14 Tem 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Din
FELSEFE KAPİTALİZM VE DİN

Düşünce tarihine bakıldığında filozofların gündemini işgal eden konulardan birinin de din olduğu gözlerden kaçmıyor. Birçok filozofun düşünüş tarzı dine karşı aldığı tutuma göre değişiklik gösteriyor. Felsefeyi dinin hizmetine sunan filozofların tüm ortaçağ boyunca etkili olduğu görünürken, Rönesansla birlikte felsefenin yeniden Antik Yunan’daki seküler biçimine dönüştüğü ya da onun içinden yeniden doğduğuna tanık olunuyor. Dinsel doğmalar Aydınlanma felsefesinin özellikle boy hedefi haline gelse bile, bu felsefe din ile felsefi ve ideolojik planda güçlü bir hesaplaşma yapamamıştır. Halen düşünce gelişimlerinin ve çağdaş yaşamın önüne geçme denemelerinde bulunan teolojik, dinsel oluşumlar en kapsamlı eleştirisini K.Marks ve Marksist filozoflardan almıştır.

Dinlerin tarihi, insanlığın tarihi kadar eskidir. Başlarda tamamen insani niteliklerle ortaya çıkan dini duygu ve düşünceler özel mülkiyet ilişkilerinin gelişmesiyle farklı kılıklara bürünmüş, gayri insani bir istikamette hareketini sürdürmüştür; halen de durum yeni biçimlere bürünerek, zaman zaman köktendincilik düzeyine de yükselerek devam etmektedir. Modernleşme sürecinde iki önemli ve temel eleştiri yapıldı dine. Birisi Aydınlanmacılardan geldi. Voltaire, Diderot gibileri “dine gerek yok, Tanrı yeterli” derken, Baron Dolbach daha da ileri gitti, ateist olduğunu ilan etti. Diğer eleştiri ise Marksistlerden geldi K.Marks “Hegel’in Hukuk Felsefesine Katkı”da halkın gerçek mutluluğu için dinin ortadan kaldırılması gerektiğini yazdı. Bunlardan başka Nietzsche Tanrının öldüğünü ileri sürdü ya da bu görüşe sığındı Feuerbach ise dini insan ve toplumun yabancılaşması olarak gördü Tanrının insanları değil insanların Tanrıyı yarattığını öne sürdü. Bakunin de dinin toplumsal devrimle ortadan kalkacağına inanıyordu. Günümüzde de sorun genellikle iki perspektiften değerlendiriliyor ya da dine ilişkin açıklamalar bu iki bakış açısının izlerini taşıyor. Hatırlanacağı gibi K.Marks özellikle “Yahudi Sorunu” ve daha bir çok yazısında dinsel konulara değiniyor ve dinin belirli ekonomik-toplumsal ilişkilerin bir ürünü olarak ortaya çıktığının altını çiziyordu. Marks, dini ruhsuz dünyanın ruhu, halkların afyonu olarak değerlendirmişti. Onun Yahudi Sorunu’nda söylediği özetlenirse: Komünistler liberallerin çokça altını çizdikleri mülkiyet özgürlüğünü savunmazlar mülkiyetten kopma özgürlüğünü savunurlar; ticaret ve ekonomik faaliyetlerde bulunma özgürlüğünü istemezler bu faaliyetlerden uzaklaşma özgürlüğünü isterler. Sonuçta Marks’a göre komünistler üretim faaliyetlerinin bir ürünü olarak ortaya çıkan ve liberal düşünürlerin çok önemsediği dinlerin özgürlüğünü savunmazlar dinden kopma, kurtulma özgürlüğünü savunurlar. İnsan ruhsallığının dinsellikten kurtulup dünyevileşmesini arzularlar ve arkasına sermayeci düzenlerin gücünü alan dinin öbür dünyaya ittiği cenneti yeryüzünde gerçekleştirmek için mücadele ederler.

Dinsel her ortam köktendincilik tehlikesi için bir potansiyeldir. Dolayısıyla köktendincilik dinden, din de kapitalist ilişkilerinden ayrı ele alınamaz. Bu açıdan din meselesi yalnızca kültürel çerçevede ele alındığında çözüm de bu paralelde tartışılıyor ve siyasal yollardan dincilik ve onu temeline alan köktendincilikler etkisiz hale getirilmeye çalışılıyor. Yani Aydınlanmacılarda ve liberallerde olduğu gibi sorun köktendincilik yönünden bir asayiş sorunu, halk kesimi için de bir bilinçlenme ve aydınlanma meselesi olarak algılanıyor.

Din sorunu ve şeriatçı bir yapı kazanan somut durumlar son yıllarda ülkemizde de olduğu üzere yoksul kesimlerin eğitimsizliğine, bilgisizliğine indirgeniyor. Bunda isabet olduğu doğrudur; örneğin milliyetçilikler ve faşizmler de yoksulluktan beslenmektedir. Sorunu kültürel düzeyle sınırlandıranların yoksulluğun kaynağını araştırmadıkları, bu kaynağa ortam oluşturan kapitalizmin tasfiye edilmesini ne yazık ki düşünmedikleri görülüyor. Dinselliğin ve bu taban üzerinde kurulan köktendincilik tehlikesi liberallerin önermeleriyle çözülemeyeceği gibi faizi serbest bırakmanın politikasını yapan kesimlerin çözüm önerileriyle de sonuca ulaşacağa benzemiyor. Din sorununun yanısıra etnik sorunlar, demokrasi ve kadın sorunları ile benzeri insan hakları meseleleri de hiçbir toplumda ekonomik ilişkilerin dışında ele alınarak kalıcı çözümlere ulaşmış değildir. Çünkü yüzyıllardır bazı değişikliklerle uygulanan bu piyasa ekonomi politikalarıyla bu sorunların insani düzeye çekilemediği görülmüştür.

Doğu toplumlarında dinin gücü Batı toplumlarınkinden fazla olsa da kapitalizmin en fazla gelişkin olduğu toplumlarda da din bir tehlike potansiyeli olma özelliğini sürdürmektedir. Yani sorun Batılılaşarak da çağdaş bir çözüme kavuşamayacaktır. Zira orada da benzer sorunlar yaşanmaktadır. Çünkü köktendincilik giderek daha kompleks bir oluşum haline gelmekte, din dışı unsurlarla operasyonel bir yapı kazanmaktadır. Dinlerin gelişim seyri birbirlerine benzerlik göstermektedir; Musevilik ve Hıristiyanlık İslamdan daha masum değildir. Erkeklerin başı giyotinlere verilirken, kadınlar diri diri yakılırken ya da toprağa gömülürken bu dinlerin papaları ve halifeleri deyim yerindeyse kalem kırmışlardır. İsviçre’de teokratik bir monarşi kuran Calvin, Servetus’u idam ettirirken, katolikler Bruno’yu yaktırırken dinlerine ve Tanrılarına sığındılar. Denebilir ki dinler hep halk kesimlerinin yanında görülmüş ama hiçbir zaman halktan yana olmamışlardır. Hatırlanacağı üzere Mussolini’yi, Hitler’i desteklemek için papalar sıraya girmişti.

Din, gerçekte dindarların öfkelenmesinin çok ötesinde bir öze ve görünüme sahiptir. Bu yüzden onu sınıf ilişkilerinden, egemen sınıfların amaçlarından, politikalarından, devletten ve günümüz açısından emperyalizm olgusu dışında değerlendirmek gerçekçi değildir.Köktendicilik halk kesimlerinin, aydınların ve sosyalistlerin haklı sorun yaptıkları bir tehlikenin karşılığı olmakla beraber emperyalistlerin de sözde karşı oldukları bir olgudur. Gerçekte ise emperyelistler köktendinci yapılanmaların en büyük destekçisidirler, yeter ki bu yapılar kendi kontrolleri altında olsun ve istedikleri biçimde onu biçimlendirebilsinler ve yönlendirebilsinler. Çok bariz örnekler vardır: En çok imam hatip okulu ABD destekli 12 Eylül 1980 cuntacılarının gözetiminde yapılmıştır. 1995’lerde etkili olan Hizbullah’ın hangi çerçevede Türkiye’de örgütlendiği biliniyor. Yine El Kaide’nin de ABD emperyalizminin bir projesi olduğu herkesin malumu. Sermaye güçleri Irak’ta olduğu üzere, dinsel yapıların etkili olduğu toplumları kendilerine kolaylıkla ittifaklar bulabiliyorlar. Sermaye din ile itina kurduğunda demokrasinin en büyük düşmanı olabiliyor ama aynı ittifak yine dinsel yoldan hareket ederek yaptıklarının meşru olduğunu genişçe bir kesime inandırtabiliyor.

Açıklık, eleştiri ve tartışma çağdaş insan ve toplum için demokrasiyi gerektirir. Dinsel düşünce ve davranış tarzı ise bu çağdaş görünümün karşısındadır. Bu tarz oluşumlar bugün demokrasi istiyor, tartışma hakkı istiyor. Eğer tartışma ve demokratik ortamın kaldırılması için bu haklar isteniyorsa buna demokrasi güçlerinin tavır alması meşrudur, hatta bu kesimlerin tartışma ve eleştiri ortamından uzaklaştırılmaları da meşru olmalıdır. Unutulmamalı ki çağdaş insan demokrasiyi yalnız seçimle, dolayısıyla çoğunluk hesabıyla kazanan değildir. Demokrasi; bilim ve felsefe cephesinde, siyasi arenada şehitler verilerek kazanılmış olduğu için onu kazanan gelenek, demokrasiyi seçimle ve de parmak hesabıyla kaybetmek istemeyecektir. Marksistler açısından kutsal feodal inançların, metafizik ve teolojik dinsel tutumların panzehiri ise felsefedir; daha doğrusu bilimsel, felsefi, ideolojik ve örgütsel mücadeledir; baskı, şiddet ve terör değildir.

Onlar açısından katı, mutlak ve dinsel tutumlar yaşamın gelişmesine, yaşam standartlarının yükselmesine, demokrasi bilincinin egemen hale gelmesine, insanın ve toplumun özgürleşmesine terstir. Bu yüzden Marks’ın dediği gibi halkın özgür ve mutlu olması için bütün dinlerin ortadan kaldırılmaları şarttır.

Egemen sınıflar emekçi mücadelelerinin etkisini kırmak, azaltmak için dini değerlerin durumunu her zaman gündemlerinde tutmaktadırlar; dinler, mezhepler ve tarikatlar arasındaki farklılıkları kine nefrete dönüştüren politikalarla aktüel hale getirmektedirler. İşte Maraş ve Sivas kıyımları ve katliamları, Turan Dursun gibilerinin öldürülmesi de “iyi niyetli” dindarların tezgahladığı birer katliamdan çok emekçilerin dayanışmacı kültürünü etkisiz hale getirmek için ezen sınıfların ve sermayeci düzenlerin bir tasarısı, bir planı olmuştur. Burjuvazinin dini kurumlara karşı mücadelesi, devrimci olduğu dönemlerdeki tutumu da dahil hiçbir zaman dinden kurtulma, ondan özgürleşme biçiminde olmamıştır. Gerek liberal anlayışın gerek Aydınlanmanın öne sürdüğü hoşgörü ile din ve vicdan özgürlüğü de gerçek anlamda laikliği getirmemiştir. Çünkü sorun dine özgürlük tanımakta değil dinden özgürleşmektedir. Oysa dine karşı tutumlar sonuna kadar felsefi ve ideolojik kararlılıkla sürdürülmemiştir. Dolayısıyla her türlü dinsel ve dogmatik yapının, inanç dizgesinin, ilahi erkin ve köktendinciliğin aşılması ancak üç dağın aşılmasıyla; feodalizmin, kapitalizmin ve emperyalizmin yenilmesiyle mümkündür.

- Mehmet Akkaya, Söyleşiler Düşünceler

Filozofça - Söyleşiler Düşünceler, Mehmet AkkayaFilozofça - Söyleşiler Düşünceler, Mehmet Akkaya
Muhammet TUNÇ, bir alıntı ekledi.
11 Mar 2016 · Kitabı okumayı düşünüyor

Günümüzden 2 bin 500 yıl önce çok parlak bir medeniyete imza attı. Döneminin en geniş topraklarına sahipti. Libya'dan Hindukuş Dağları'na, Sardis'ten (Manisa) Persopolis'e uzanan bir coğrafyada hâkimiyeti altına aldığı envai çeşit millet, 'liberal' bir ekonomi ve siyaset izleyen bu imparatorluğun yönetiminde mesuttu. Egemenliğini yaydığı diyarlardan gelen yüklü kervanlar, sınırlarının bir ucundan diğerine hem maddi hem de kültürel zenginlik taşıyordu. Bu şatafatlı dönem, hegemonyasına direnen bir milletin içinden çıkacak bir başka 'Büyük' imparator silahını kuşanana kadar devam etti. İskender tarafından yıkılana kadar dünyanın en büyüğü oydu. O, dünyanın ilk çok uluslu siyasi figürü; Pers İmparatorluğu'ydu.

Tarihi Değiştiren İmparatorluklar, Ali Çimen (Sayfa 30)Tarihi Değiştiren İmparatorluklar, Ali Çimen (Sayfa 30)