Milliyetçiliğin Vazifesi
Türk aydını milletimizin kaderini tayin ile ilgili bu fikir ve mefkurenin ( Türkleşmek-İslamlaşmak-Muasırlaşmak) gelişmesi gayesi ile mücadele ederken, mutlak bir taklit ile Türk cemiyetine ait bütün manevi kıymetleri ihmal ve hatta inkar eden bir inkılap görüşünü gayri ilmi ve milli sayarak reddetmektedir. Böylece bugünkü Türkiye'de kültür ve medeniyet bakımından biri yaratıcı milliyetçi diğeri de mutlak ve sathi taklitlere dayandığı için de kısırlaştırıcı "Devrimci" iki zıt zihniyetin mevcut ve hakim olduğunu ilan etmiş bulunuyoruz.
Meşhur Alman şarkiyat alimi C. Brockelmann da Türkleri kendi şerefli mazilerine ve milli kültür hazinelerine dönmeye davet etmiştir.
Bu yanlış kanıyı sonuna kadar kullanan Türkiye kapitalizmi, cumhuriyet tarihi boyunca yoksul köylüler ile işçilerin çıkarlarını birbirine zıt göstermeyi başarabilmiştir.
Böylelikle kapitalist Türkiye'nin burjuvazisini oluşturacak şahısların çoğu kırsal eşraftan türemişlerdir.
Burjuva Devrimi ve Kuruluş Döneminde Tarım
Cumhuriyetin ilanından çok partili sisteme geçilen 1946 yılına kadar olan dönemi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş dönemi olarak adlandırmak mümkündür.
5.12.1934 Kadınlara Seçme, Seçilme Hakkı Verilmesi Sürecine Dair
günümüzden yaklaşık 100 yıl önce, 16 mart 1924 tarihinde ankarada I. meclis binasında saat 13:45te dönemin mebusları toplanır. mebusların toplanma nedenlerinden birisi de seçilecek olan mebus adaylarının taşıması gereken vasıfları belirleyip karar verme hususudur. bu hususta oturuma başkanlık
Türkiye Halkı Hariç
Eğer halkına, gidip kendilerini denize atmalarını emredersen, onlar da sana karşı devrim yaparlar
Hilafetin kaldırılmasını teklif edenler
Daha evvel Dârü'l-Hikmeti'l-İslamiye azası olan ve Meclis-i Meşayıh reisiliği yapmış olan Urfa Mebusu Şeyh Safvet Efendi ve içlerinde Celal Nuri, Kılıç Ali, Refik Koraltan, Mazhar Müfit, Vasil Çınar, Recep Peker, Yunus Nadi, İlyas Sami, Şükrü Kaya, Yahya Galip, Dr. Fikret, Ragip Zonguldak, Rusen Eşref Unaydın, Ahmet Ağaoğlu, Hilmi Tunalı'nın bulunduğu 53 kişinin imzası ile Hilafet in tamamen kaldırılmasını isteyen bir kanun teklif edildi.
Sayfa 167 - Şamil dağıtımKitabı okuyor
250 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.