leylâ, Yaralı Bilinç'i inceledi.
 14 Mar 14:36 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Uzun zaman önce okuduğum ve beni oldukça etkileyen bu kitabın incelemesinin olmadığı bir profil benim için eksik kalırdı. Bu yüzden kolları sıvadım. Bu kitap nasıl olur da bir kitapta altı çizilmiş satırlar, çizilmemiş satırlardan daha fazla olur sorusunun cevabı olabilir. Hayatımda ilk defa daha kitabın ilk sayfasındaki ilk paragrafı nerdeyse komple çizdim, kitabın vurucu olduğu daha ilk satırlarından kendini belli ediyor. Shayegan(bu arada isminin yazımı ile ilgili dil bilimcileri arasında tartışma olduğunu okumuştum, nasıl okunduğunu kestiremiyorum:) )ın gerçekten fevkalade bir derdini anlatma, eleştirme, kavramları yerli yerinde kullanma(bunu en çok cioran okurken hissediyorum, kıyaslanamaz olsa da benzer bir tat bıraktı) ve okuyan kişinin zihnini satırlar arasındaki anlamı anlamaya zorlayan yetenek var. İranlı bir yazar olan bu adamın kitabı her şeyden önce müthiş bir özeleştiri. İslam, Batı, gelenek, monarşi ve modernlik kavramlarının toplumsal bazdaki yansımalarını, getiri ve götürülerini; bu kavramların birbiriyle olan ilişkileri ve bu ilişkilerden doğan çatışma ve çatlaklardan bahsetmiş. Ona göre modernite varlığı yadsınamayacak bir gerçeklik olarak önümüzde durmaktadır. Modernlik "hristiyanlığın eleştirisidir" der ve eleştirisinin yönelteceği noktayı tayin eder ki bu da dindir yani İslam. Bu kaçınılmaz gerçekliğe ayak uydurmanın yegane çözümünü eleştirel bir bakışta, geleneğin bağlayıcılığından sıyrılmasında bulur. Bunun devamı olarak genel olarak geleneksel zihinlerden, mollalardan, karşıt grup olan entelektüellerden ve lokal olarak da İran'ın durumundan bahseder. Benim için en can alıcı nokta ise bu durumun kişisel düzeyde işlendiği kısımlar. Ustalıklı bir anlatımla her yönüyle ve tüm ihtişamıyla önümüzde duran modernliğe maruz kalan geleneksel zihinlerin yaşadığı travma, ne kadar uğraşırsa uğraşsın Batı'ya ait olan bu mevhumun benlikte bıraktığı çukur alanlar, terminolojik yabancılık, kültürel birleşememe... Bu durumun zamansal değil ontolojik bir sorun olduğunu söyleyerek şöyle devam eder "Okulda, modern insanın entelektüel bagajını oluşturan bütün klasik konuları görürüm. Matematik, fen, tarih, coğrafya ve edebiyat okurum; geleneğin kültürel kaideleriyle görünürde organik bağı olmayan, bağlamının dışında öğretilen bu bölük pörçük bilgiler nerden çıkmaktadır? Dekartçı cogito, transsendental ego, zaman içinde cisimleşen Varlık’ın hareketi ve bilimsel yöntemin övündüğü o yansız nesnellik nereden gelmektedir peki? Hâlâ Ortacağ’da mıyım? Klasik Çağ’ı ve Modern Zamanlar’ın bilgisel kopmalarını yaşadım mı? Eleştirel çağın eritici kükürtüyle dağıldım mı? Kapitalizmin burjuva değerleri tarafından biçimlendirildim mi?”

Benim bir zamanlar manifestom yaptığım bir kısım vardı kitapta, muazzam etkilemişti beni. Biraz uzunca olduğu için buraya yazmaya üşeniyorum, bu merakın da belki bir ihtimal bu incelemeyi okuyanları motive edebileceğini varsayarak bahsettiğim kısmın sayfa numarasının 21 olduğunu şuraya ekleyerek incelemeyi bitiriyorum. Keyifli okumalar.

Demokrasi Öldürür
“Demokrasi gizli bir aristokrasidir.”
Pierre-Joseph Proudhon

“Demokrasi despotizmdir. Genel iradenin onaylamadığı bir yürütme oluşturur.”
Immanuel Kant

“Demokrasi despotizme dönüşür.”
Eflatun

“Demokrasi despotizmin en ileri şeklidir.”
Aristo

“Bütün despotizmler içerisinde demokrasi, en az dayanıklısı olmakla birlikte en kötüsüdür.”
Fisher Ames

“Kelimenin tam anlamıyla gerçek bir demokrasi hiç bir zaman var olmadı ve var olmayacaktır.”

Jean Jacques Rousseau

“Demokrasinin özgürlüğü ve medeniyeti er ya da geç mahvedeceği konusunda ikna olmuş bulunmaktayım.”

Thomas Babington Macaulay

Monarşi güzel bir biblo gibidir, denizde bir süre yüzer ancak bir süre sonra bazı beceriksiz kaptanlar yüzünden kayalara çarpar; buna karşın demokrasi şişirilmiş bir botta seyahat etmek gibidir. Kolay kolay dibe batmazsın, fakat ayakların hep ıslaktır.”
Fisher Ames

"Demokratik nizam, Oligarşik yönetim şeklini maskelemek için vardır."
Siyasi filozof

"Demokrasi çoğunlukların diktatörlüğüdür!" (Proudhon)

Erim Asya, Parlamenter Demokrasinin Krizi'yi inceledi.
10 Mar 03:03 · Kitabı okudu · 3 günde · Beğendi · 10/10 puan

Demokrasimizin bir sorunu var.

Carl Schmitt başta Avrupa olmak üzere bütün Dünya'da pratik deneyimlerin artmasıyla parti hakimiyetinin kusurlarının ortaya çıkışını anlatmaktadır. Bu konu üzerine Carl Schmitt şöyle diyor; "Böylece, sağ ve sol eğilimler, muhafazakâr, sendikalist ve anarşist argümanlar, monarşisi, aristokratik ve demokratik perspektifler bu nokta da ittifak haline gelmişlerdir." Bunu çok önemli bir eleştiri olarak ele almalıyız. Çünkü Schmitt Weimar Cumhuriyetini, 3.Reichi ve İtalyan hükümetlerini yakından inceleme fırsatı bulmuştur.
Sanırım bunları bildikten sonra artık Parlamenter Demokrasinin Krizine odaklanabiliriz. Şunu kabul etmeliyiz ki Halkın egemenliği düşüncesi yüz yılımızın en kuvvetli fikirlerinden. Schmitt'in tabiri ile 19. ve 20.yüzyılda monarşi ile mücadele eden demokrasinin yegane zaferi. Ama Schmitt Demokrasi yavaş yavaş hayata geçirilmeye başlandıkça aslında beklendiği gibi olmadığını ve bir çok efendiye hizmet ettiğini ve özü itibariyle net bir hedefe asla sahip olamayacağını savunuyordu. Açık bir şekilde ifade etmek gerekirse kendilerini yönetsin diye halk tarafından seçilen vekillerin halkı temsil etmenin dışında kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeleri var olan parlamentonun meşruluğunu yitirmesine sebep olmaktadır. Bu birinci ve en önemli sorundur.
İkinci ve en önemli sorun Schmitt'e göre seçmenin iradesine karşı gelen yasalar. Buna şöyle bir açıklama getirmektedir. "Demokraside yurttaş, kendi iradesine karşı gelen yasalara da rıza gösterir çünkü yasa genel irade ve bu da, yine özgür yurttaşların iradesidir. Böylece, yurttaş aslında hiçbir zaman somut bir içeriğe rıza göstermez soyut olarak sonuca, oylama sonucu ortaya çıkan genel iradeye rıza gösterir ve yalnızca oyların toplanması sonucu genel iradenin ne olduğu anlaşılabildiği için oy verir. Eğer sonuç bireyin verdiği oyun içeriğinden farklıysa, azınlıkta kalan, genel iradenin içeriği hakkında yanılmış olduğunu öğrenir."

Bunu günümüzde sıkça yaşamaktayız. Azınlıkta kalan iradenin hiç bir şekilde özgür olamayacağını söyleyebiliriz. Ülkemizde ve bir çok ülkede rastlanıldığı gibi gerçek irade halkın azınlığının fikri olabilir. Bu konuda Schmitt'in dediği gibi "Halk aldatılabilir; propaganda ve kamuoyunu manipüle etme teknikleri uzun süredir bilinmektedir". Kendisinin Nazi Almanya'sının ideologlarından olduğunu düşündüğümüzde bolca pratik bilgiye sahip olduğunu söyleyebiliriz.

İnceleme çok uzadı aslında ama yazacak daha çok şeyim var böyle bir kitap yazıldı ise yazarın bir şeylerde önermesi gerekmektedir. İşte o konuda bir bu kadar daha inceleme yazılabilir. Yine de üstün körü değinmek gerekirse bahsettiğim konu "Rasyonalist Diktatörlük". "Hegel'in fikirleri diktatörlüğe son verebileceği gibi, kalıcı bir diktatörlüğü ilan edebilir" diyor Schmitt ve ekliyor. İnsanların eylemleri açısından daha bilinçli olanın, daha az bilinçli olan üzerinde hakimiyet kurabileceği ve kurmak zorunda olduğu hususu hep tartışma konusu olmuştur. Siyasal pratikte bu, rasyonalist bir eğitim diktatörlüğü ile eş anlamlıdır. Ve son olarak Hegel felsefesi diyalektiğinin Marksizim açısından değerlendirilmesi. Alıntıda bahsettiğimiz zenginlik ve sefaletin yüzleşmesi durumu yüzyıllardır devam ettiği için insanlığın batışını engelleyebilecek geleceğin komünist toplumları yani sınıfsız insanlığın daha yüksek mertebesi sadece ve sadece Hegelci diyalektik yapının korunması durumunda ortaya çıkabilir. Hala yazmak istediklerim olmasına rağmen hem daha fazla uzatmamak adına hem de Marksizm ve Hegelci düşünce açısından karmaşıklık yaratmamak adına incelememi burada sonlandırıyorum.

Tolga Köseoğlu, bir alıntı ekledi.
 09 Mar 21:09

İngiltere'de 16. yüzyıldan başlayarak gelişen önemli iktisadi ve toplumsal süreçlerin etkisini siyaset alanında da görüyoruz. Kralın mutlak egemenliği, istediği zaman koyduğu vergiler ve bazı gruplara tanıdığı ayrıcalıklar, kapitalist gelişmeyi engellemeye başlamıştı. Sanayici, tüccar, özgür köylü ve zanaatkarlar siyasi iktidarda söz sahibi olmak, parlamentonun kralın danışma meclisi niteliğinden çıkarılıp, uygulamalarını da sınırlayabilecek etkin bir meclis olmasını istiyorlardı. 1642'de kralcılar ile parlamentocular arasında iç savaş başladı. Soylu feodal toprak sahipleri ile imtiyazlı Londra tüccarı kralın tarafındaydı. 1646'da kralcılar yenildi ve 1649'de I. Charles asıldı. Epey bir karışıklık döneminden sonra 1657'de anayasal monarşi kuruldu ve parlamento, kralı seçmeye başladı. Kralın bütçesi ile kamu harcamaları bütçesi birbirinden ayrıldı ve kralın bütçesi parlamentoda onaylanmaya başlandı. Bu uygulamanın süreklilik kazandığı 1688, İngiliz tarihinde "Kansız Devrim" olarak anılır. Çünkü bu tarihten başlayarak soylu toprak sahipleri ile burjuvazinin ittifakı söz konusudur. Bundan sonra ticaret ve sanayinin gelişmesini engelleyen pek çok feodal yasa ve kısıtlama yavaş yavaş kaldırıldı. 1830'lardan başlayarak seçim reformları yapıldı ve ilk kez 1867 reformundan sonra sanayici ve tüccar temsilcileri doğrudan hükümette görev alabildi.

Sermaye Birikirken, Oya Köymen (Sayfa 160)Sermaye Birikirken, Oya Köymen (Sayfa 160)
Umutcan Dinç, bir alıntı ekledi.
08 Mar 20:32 · Kitabı okuyor · Beğendi

Herkes kendisine soylu kökler arıyor. Moda oldu bu artık! Bir yerlerden yine knyaz ve kontlar bulunuyor. Daha önce işçi ve köylü olmakla övünülürdü. Şimdi herkes haç çıkarıyor ve oruç tutuyor. Ciddi ciddi soruluyor: Rusya’yı Monarşi kurtarır mı kurtarmaz mı? On yedi yılında bütün üniversitelilerin güldüğü çarı seviyorlar. Yabancı oldu ülkem bana.

İkinci El Zaman, Svetlana Aleksiyeviç (Sayfa 296 - Kafka Yayınevi)İkinci El Zaman, Svetlana Aleksiyeviç (Sayfa 296 - Kafka Yayınevi)
Tolga Köseoğlu, bir alıntı ekledi.
 08 Mar 10:26

Antiokhos IV Epiphanes devrinde (y. MÖ 175-164) Helenizmle çatışma en uç noktaya ulaşmıştı. Zaten bir süredir iki hizip arasındaki —Tobiyalar (evrenselciler) ve Honiler (milliyetçiler)— arasındaki zıtlık şiddete dökülme tehlikesi gösteriyordu. Helen yandaşları, Tevrat Yahudiliğini diğer çağdaş başdaştırmacı yaratımlara benzeyen, "modern" türde bir din haline getirecek kökten bir reform istiyorlardı. Yaklaşık olarak MÖ 167'de Honilerin başarısız isyan girişimini fırsat bilen rakipleri, Antiokhos'a bir krallık fermanıyla Tora'yı kısaltmasını tavsiye ettiler. Kudüs Tapınağı, Fenikelilerin Baal'iyle özdeşleştirilen Zeus Olympious'un bağdaştırmacı tapınağına dönüştürüldü. Ferman, Şabbat'a ve bayram günlerine uyulmasını, sünneti ve Tora kitaplarını bulundurmayı yasaklıyor, bu yasakları ihlal edenlerin idam cezasını çarptırılacağını duyuruyordu. Filistin'in her yerde Gentil tanrıları için tapınaklar dikildi ve halk onlara sungu taşımak zorunda bırakıldı.

Kenan'ın fethinden beri, özellikle de monarşi döneminde İsrailliler, baştan çıkarıcı dinsel bağdaştırmacılık tehlikesini yaşamıştı. Ama Antiokhos Epiphanes'in saldırısı çok daha ciddiydi. Gerçi Antiokhos'un niyeti Yahve'nin yerine Zeus'u getirmek değil, putperestler açısında esas olarak isimsiz olarak kalmış bir tanrıya isim vermekti. Zaten birçok Yunan ve Romalı yazar Yahve'yi Zeus'a benzetmişti. Gelenekselciler açısından kutsalcılığa hakaret olan böyle bir benzetme, Stoacılığın görkemli dinsel ve felsefi bakışından gözleri kamaşmış Helen dostu münevverlerin büyük bir bölümü için kabul edilebilir bir olguydu. Ama İsraillilerin çoğunun aklı böyle bir felsefi yorumu almıyordu: Onlar Zeus'u, Gentil'lerin taptığı çok sayıda tanrıdan biri olarak görüyordu. Ayrıca daha geç bir dönemde tarihçi Flavius Josephus'un kabul ettiği gibi Antiokhos kutsallığa yönelik birçok hakaretin (öncelikle Kudüs'e kurulan tapımın çok tanrılı niteliği), haydutluğun, hoşgörüsüzlüğün ve özellikle de Yahudiler üzerindeki baskının sorumlusuydu.

Asmoniler ailesinden Mattathias adında bir din adamı silahlı ayaklanmayı başlattı. En başından itibaren bir "sofular" gurubu (hasidim'ler) tarafından desteklendi. Mattathias'ın ölümünden sonra, savaşı oğullarından Yuda Makkabi yönetti. MÖ 164'te tapınağı ele geçirdi ve ibadeti yeniden başlattı. Hasidim'ler, dinsel nitelikteki bu zaferi yeterli buldu. Ama siyasi bağımsızlık için mücadeleyi sürdüren Makkabiler, MÖ 128'de bunu da elde etti. Yüzyıllar sonra Asmoniler hanedanından Yahudi krallar yeniden tahta çıkmıştı. Saltanatları tam bir felaket oldu ve halk MÖ 63'te Roma egemenliğini kabul edip rahatladı.

Antiokhos Epiphanes'in saldırısıyla Pompeius'un Filistin'i Roma eyaleti haline getirmesi arasında geçen yüzyıl, Yahudilerin tarihi ve dini açısından belirleyici oldu. Bir yandan zorla putperestleştirme girişimi Filistin Yahudilerinin asla unutamayacağı bir yara açtı: Artık putperestliğin masumiyetine inanmıyorlardı, ve Helenistik kültürle aralarına bir uçurum girmişti. Diğer yandan Makkabilerin askeri zaferi, Yahudi krallığının şaşırtıcı bir siyasi nüfuz kazanmasını sağladı. Üstelik karizmatik Yuda Makkabi örneği, daha sonra Romalılara karşı da başka silahlı ayaklanmaları teşvik etti. Ama 66-70 isyanı, Titus'un lejyonlarının ikinci Tapınağı ve Kudüs'ü yıkmasıyla sonuçlandıç Hadrianus da 132-135'te Bar Kokhba'nın [Ben Kosba] başını çektiği ayaklanmayı vahşice bastırdı.

Konumuz açısından esas olarak bu dönemin dinsel yaratımları üzerinde duracağız. Bekleneceği üzere, o çağın tarihsel olayları dönüştürülmüş, şifreli mesajlar yüklenmiş, özgül bir evrensel tarih bakışıyla bütünleştirilmiştir. İlk kıyamet metinleri, Daniel ve Hanok'un Kitabı'nın en eski bölümü, "sofular" (hasidim) çevresinde ortaya çıkar. "Sofular" oldukça kapalı bir cemaatti; Yasaya mutlak itaatin önemi ve nedamet getirmenin aciliyeti üzerinde duruyorlardı. Nedamete verilen büyük önem tarihe yönelik apokaliptik bir bakışın doğrudan sonucuydu. Gerçekten de tarihin dehşeti o zamana denk görülmedik boyutlar almıştı. Bu nedenle, Daniel ve I. Hanok, dünyanın sonuna yaklaşıldığını öngörüyorlardı; "sofular" Tanrı'nın artık fazla gecikmeyecek yargı gününe hazırlanmalıydı.

Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi (Cilt II), Mircea Eliade (Sayfa 301 - XXV. BÖLÜM: YAHUDİLİĞİN SINAVLARI)Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi (Cilt II), Mircea Eliade (Sayfa 301 - XXV. BÖLÜM: YAHUDİLİĞİN SINAVLARI)
Şimal, Otuzundaki Kadın'ı inceledi.
 08 Mar 10:18 · Kitabı okudu · 32 günde · 7/10 puan

Yeni bir inceleme ile yine merhabalar değerli okuyucular..

Hayatı kaçırmamak adına okumalarımın yavaşladığı bir döneme denk gelen bu kitabı an itibariyle bitirmiş bulunmaktayım. Başladığım dönemde alıntılardan rastladığım bu kitap için beni Balzac la barıştıran kitap diyebilirim.. çünkü vakti zamanında Goriot Baba sını yarım bırakmışlığım var.. tam tarihini hatırlamıyorum ama sanırım 18-22 yaş aralığı olmam lazım ve o kitap hakkında hatırladığım tek şey hasta yatalak bir adamın etrafına topladığı çocukları ve bu minvalde dönen sıkıcı diyaloglar filandı.. Bu kitabı okuduktan sonra anladım ki Balzac genelde zannedersem aile temalı konular işliyor.. Bu minvalde hayatına baktığımda kendisinin de ailesi için çok fedakarlıklar yapmış biri olduğunu görmek şaşırtmadı..

Olaylar1800 lü yılların başında Fransa da geçiyor efenim.. ve kitap hani şu Napolyon ne demiş diyip ‘’ PARA PARA PARA '' diye cevapladığımız Napolyon’un tahta çıkışının gösterişli merasiminin tasviri ile başlıyor.. tabi bu merasimle başlayan kitapta garibanlar anlatılacak değil ya asil tayfalar anlatılıyor tabiki de.. asillik asalet falan ve asillerin acıları !! Peeeh diyenler yapmayın etmeyin onlar da insan ve para tepelerinden aksa da acıları var tabii ki de… ‘’ Rahatlık batmıştır ‘’ diyenler sizi de duydum :)) ki nitekim kitabın bir yerinde bu tabirler de geçiyor.. ama bilenler çok iyi bilirler ki dert insanın içinde olduktan sonra acı çeken bir ruh tüm dünyayı demiyorum tüm kainatı insana zindan edebilir.. yediğimiz içtiğimiz şeyler değildir bizi mutlu eden aslında.. ne hissettiklerimizdir.. şimdi az çok anladınız değil mi baş kahramanımız Markiz Julie nin ahvalini.. işte bu ince ruhlu güzeller güzeli naif kadının odun mu odun kazma mı kazma öküz mü öküz densiz mi densiz bir kocası var :) ızdırap için yeter mi?? bence yeter de artar bile :)) erkekler lütfen kızmayın alınmayın da sizde bu özellikler yoksa incelemeyi okumaya devam ediniz lütfen :) eğer bu özellikler varsa da yapacak bişey yok Allah eşinize dostunuza vs yardım etsin :)
Şimdi bu adam başta bahsettiğim merasimde atlı bir subay olarak arzı endam ederkene bu genç Julie cik de kalbi pır pır onu seyretmekte hem de babası yanındayken.. tabi babası anlamaz mı olan biteni.. Kızım yapma etme bu adam asker hoyrat olur seni üzer dediyse de kız dinlemez ve evlenir sevdiğiyle.. evlendikten sonra başta dediğim gibi kavun kabak çıkar :) meziyetli karısının her daim rüzgarıyla ortamlarda balolarda vs habire terfi eden adam bildiğin bunun altında ezilir.. ve karıştırılan naneler naneler.. dışarda mutlu evli çift, evde iki yabancı böyle böyle devam eder hayatları..Markizin kendine yakıştıramadığı ayrılık vs gibi mevzular doğan çocukları GÖREV ÇOCUĞU olarak bilmesine ve onlara soğuk olmasına yol açar falan filan.. Bu konuda adam hiç mi haklı değil kardeşim diyenler varsada bi baloda asaletiyle güzelliğiyle milleti büyüleyen karısını seyreden adam bi köşede içip balodan bi arkadaşıyla şöyle konuşur ‘’ Hanımı gördükçe benim mutluluğumu kıskanıyordun, ona bağlı kalmayışımdan dolayı bana çıkışıyordun, değil mi? E, işin gerçeğini bilsen, hiç de benim durumumda bulunmak istemezsin. Bir yıldır, iki yıldır güzel bir kadınla karşı karşıyasın, elini öpmeye bile korkuyorsun, kırılıverir diye. Bu çıtkırıldım mücevherleri başına bela etme sakın. Camın altına konulmaktan başka işe yaramazlar; kırılabilir olmaları, pahalı olmaları yüzünden de hep üzerlerine titremek zorunda kalırız. İşte benim hikayem bu. Benim evliliğim süs gibi bişey.’’ Der.. ben bu kısmı çok da yorum yapmadan geçiyorum efenim.. tabii aldatmanın haklı ne yanı olabilir ya da sevmeden evli kalmak da bir nevi kandırmaca olmaz mı ?? bunlar derin mevzular.. Allah sevgiden aşktan nasipsiz bırakmasın cemi cümleyi içinde de bizi..

Kitapta bolca Marki- Markiz Kont-Kontes Baron-Barones vs kelimeler geçiyor.. bu kelimeler ne demekler diye şöyle bi baktım çünkü markizi bize okulda bina girişlerinde kapı üstüne yapılan sundurma diye anlattılar..koltuk adı diye bilenler de vardır belki.. Kontesi de genelde kibarcık minnoş kedilerimize koyduğumuz için, Baronu da uyuşturucu mafyası diye bildiğimiz için merak edenlere kısa bi geçmekte fayda var.. efenim bu kelimeler Fransada ya da Monarşik Avrupa ülkelerinde asalet ve soyluluk ifade eden kelimeler olup tahmin ettiğiniz üzere eşlere verilen isimler.. marki erkek markiz kadın.. diğerlerini de siz çözersiniz zaten..
sıralamayı da şöyle yapmışlar:
dük (düşes) > marki (markiz) > kont (kontes) > vikont (vikontes) > baron (barones) > baronet > şövalye
Yani kral ilk şövalye ilan ediyor anlayacağınız.. şansınız varsa Dük e kadar yol var :)

(Dük veya Düşes (kadın), geleneksel olarak monarşi ile yönetilen Avrupa ülkelerinde imparator, kral ve prensten sonra gelen bir soyluluk ve egemenlik ünvanıdır. Dükalıklar yani düklerin yönettiği devletler genellikle imparatorluk veya krallıklara bağlı yarı bağımsız eyaletlerdir. Dük unvanı babadan oğula geçer. Dükler Krallık yönetiminde çoğu zaman etkili olmuştur. Hanedanlık bağları ve akrabalıklar sayesinde kral veya imparator düklerle beraber karar alırdı.
Bununla birlikte, bağımsız devlet olan dükalıklar da vardır. Örnek olarak Lüksemburg Büyük Dükalığı belirtilebilir.)

Hala Dükalık var yani :)

Şimdi bu tarihlerde bizde durumlar neymiş derseniz eğer Ottoman da durum tahtta 2. Mahmud varmış efenim.. Sonrasında 1. Abdülmecid - Abdülaziz- 2. Abdülhamid sırayla 1800 lü yılların padişahları..
Le Sultan Ruj dedikleri Abdülhamid e kadar Osmanlı hala hatrı sayılır bi devlet ki Balzaccığım hiiç o dallara basmamış.. ama az çok bahsetseymiş ne güzel olurmuş değil mi :)

Son olarak çeviride gülmekten koptuğum yerler vardı okurken paylaştığım.. O da değişik bi neşe kattı bana.. En son Maviçatı nın maaşını ödemediği Çevirmenin sinsi intikamıdır belki diyip gülüp geçtim :)

Velhasılı kelam genel hatlarıyla bahsettiğim kitap okunası bir kitap arkadaşlar.. eminim o yüzyıllardan film seyretmeyi sevenler için de tatlı bir film seyrettim sanki hissini verecektir..
Okuyacak olanlara keyifli okumalar diliyorum.. sağlıcakla kalın efendim..

https://yandex.com.tr/...pos=8&rpt=simage

bi de Balzac eski bir Türk filmi karakterine benzemiyor mu?? ama çıkaramadım kime benzediğini o ayrı tabi :)

Tolga Köseoğlu, bir alıntı ekledi.
07 Mar 12:01 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Dünyadaki tüm yönetimlerde devlet, hiçbir şey üretmeden yalnızca tüketir. Peki, bu tüketilen nesne ona nereden gelir? Üyelerinin emeğinden. Kamunun gereksinimini, özel kişilerin gereksinim fazlası üretimi karşılar. Bundan da, "yurtaşlar devleti, ancak, insanların emeği kendi gereksindiklerinden fazlasını sağladığı sürece ayakta kalabilir" sonucu çıkar.

(...)

Öte yandan tüm yönetimler aynı doğada olmaz; çok ya da az tüketici olanları vardır ve aralarındaki ayrımlıklar şöyle bir ilkeye dayanır: Kamu katkıları, kaynaklarından uzaklaştıkları ölçüde ağırlaşan bir yüktür. Bu yükün ağırlığı, vergilerin tutarıyla değil, çıktıkları ellere dönmek için aştıkları yolun uzunluğuyla ölçmek gerekir; bu dolaşım çabuk ve düzenliyse ödenen verginin az ya da çok oluşu önemli değildir; halk her iki durumda da varlıklıdır ve hazinenin durumu iyidir. Fakat tersine durumlarda halk ne denli az vergi verirse versin, bu az vergi ona geri gelmiyorsa, vere vere kısa zamanda tükenir; devlet hiçbir zaman varlıklı olmadığı gibi halk da hep yoksul kalır.

Bundan çıkan sonuca göre, halkı yönetimden ayıran uzaklık arttığı ölçüde vergiler ağırlaşmaktadır. Bu nedenle de demokraside halkın vergi yükü hafiftir; aristokraside daha ağır olur; en ağırlaştığı yönetim ise monarşidir. Demek ki, monarşi yönetimi çok varsıl uluslara uygun düşüyor; aristokrasi, fazla varsıl ve büyük olmayan devletlere; demokrasi ise, küçük ve yoksul devletlere uygun düşer.

Toplum Sözleşmesi, Jean-Jacques Rousseau (Sayfa 128 - HER YÖNETİM HER ÜLKEYE ELVERİŞLİ DEĞİLDİR)Toplum Sözleşmesi, Jean-Jacques Rousseau (Sayfa 128 - HER YÖNETİM HER ÜLKEYE ELVERİŞLİ DEĞİLDİR)
Didem..., bir alıntı ekledi.
28 Şub 14:13 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Monarşi yönetimini cumhuriyet yönetiminden her zaman aşağı durumda tutan en önemli ve kaçınılmaz eksiklik şudur: Cumhuriyet yönetiminde halk oyu hemen her zaman yalnız aydın ve yetenekli kişileri yüksek görevlere getirir; bunlar görevlerini onurla yaparlar. Oysa monarşilerde yüksek görevlere erişenler, çoğu kez birtakım insan taslakları, düzenbaz, entrikacı, aşağılık kimselerdir.

Toplum Sözleşmesi, Jean-Jacques Rousseau (Sayfa 79 - Türkiye İş Bankası Yayınları)Toplum Sözleşmesi, Jean-Jacques Rousseau (Sayfa 79 - Türkiye İş Bankası Yayınları)